Täysistunnon pöytäkirja 37/2009 vp

PTK 37/2009 vp

37. TIISTAINA 14. HUHTIKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

 

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä lakimuutos helpottaa pätkätyöläisiä, irtisanottuja ja lomautettuja työllistymään. Muutos on hyvä, sillä selvitysten mukaan suurin osa työttömyysjaksoista alkaa määräaikaisen työsuhteen päätyttyä. Myös monella lomautetulla voi joka tapauksessa olla edessään työttömyysjakso, joten on hyvä, että on mahdollisuus päästä työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin jo lomautuksen aikana. Heille laaditaan työllistymisohjelma, yksilöllinen työnhakusuunnitelma, työ- ja elinkeinotoimistossa. Työelämässä tarvitaan joustoa, jotta työstä työhön siirtyminen helpottuu ja työelämän ulkopuolelta pääsisi nopeasti työelämään.

Ilmastonmuutoksen torjunta tuottaa haasteita ja mahdollisuuksia työvoimapolitiikalle ja työvoimapoliittiselle koulutukselle. Syntyy paljon uusia viherkaulustyöpaikkoja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa ja tuotekehityksessä, mutta joiltakin rakennemuutosaloilta, kuten metsäteollisuuden paperintuotannosta, niitä häviää. Meidän on ajoissa tuettava muutosta, siirtymistä häviäviltä aloilta uusille urille. Uhkaava rakennetyöttömyys on ennakoitava koulutuspolitiikalla, jota on sopeutettava kaikilla koulutustasoilla: aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Nopea muuntokoulutus on oleellista, jotta työvoiman saatavuus tulee vastaamaan tarvetta. Tarvitaan lisää lämpöpumppujen asentajia, tuulivoima-asiantuntijoita, energianeuvojia jne.

Työelämän laadun kehittäminen on todella tärkeää, jotta voimme vastata myös ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi työaikajoustot on seikka, joka auttaa työntekijöitä jaksamaan työssään ja viihtymään työssään paremmin. Hyvästä johtajuudesta seuraa hyvä työilmapiiri, jossa ihmiset kannustavat toisiaan eikä ketään kiusata. Hyvässä työyhteisössä kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja työntekijöiden kehitysehdotukset otetaan vakavasti. On tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja mahdollisuus oppia ja kehittyä työssään.

Työelämän ja muun elämän, perheen ja vapaa-ajan, yhteensovittaminen on myös tärkeää. Se lisää työtehoa positiivisessa mielessä ja koituu siten myös työnantajan eduksi. Työelämän laatu on oleellinen seikka hyvinvoinnin ja Suomen kilpailukyvyn kannalta, ja siihen on satsattava taantumassakin.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Hyvät kollegat! Tämä hallituksen esitys on hyvin tervetullut uudistus työttömien aktivointiin. Esityshän tulee alun perin työmarkkinajärjestöjen suunnasta, ja onkin hienoa todeta kolmikantaisen valmistelun tuottavan tänäkin päivänä tämänkaltaisia avauksia. Mielestäni kolmikantaisen sopimuskulttuurin varaan voidaan laskea paljon, kun tätä vaikeaa taloustilannetta käännetään parempaan suuntaan.

Työttömyys koskettaa tänä päivänä koko ajan useampia, ja erityisesti nuorisotyöttömyys on kovassa kasvussa. Nyt onkin tärkeää kaikin keinoin lähteä lisäämään ja tehostamaan työttömien aktivointitoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden piiriin on päästävä heti, koska työttömyyden pitkittyessä ongelmat lisääntyvät ja kärjistyvät ja samalla myös työllistyminen vaikeutuu.

Työttömien aktivointitoimenpiteisiin on lisättävä joustavuutta, jotta ne toimisivat kaikkein tehokkaimmin. Työttömän koulutustarpeet vaihtelevat tapauskohtaisesti todella paljon. Jotta näihin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan, on koulutustarpeita pystyttävä ennakoimaan ja niille on myös varattava riittävät resurssit. Nämä resurssithan ovat pitkälti tämän salin omissa käsissä.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvin tervetullut esitys, kuten edelliset puhujat ovat jo asiantuntevasti täällä todenneet. Minusta tässä keskeistä on kuitenkin se, että tässä toteutuu kolme sellaista tavoitetta, jotka hallituksen piirissä on nähty erittäin tärkeiksi vastauksiksi tähän hankalaan työllisyystilanteeseen: se, että ne, jotka joutuvat työttömäksi, pääsevät nopeammin uudelleen työelämään, se että räätälöidään väylät takaisin yksilöllisesti, ja kolmantena se, että palkitaan omasta aktiivisuudesta. Nämä kaikki toteutuvat tässä esityksessä, ja se on se keskeinen sisältö, ja tietenkin myöskin se, että parannetaan määräaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden asemaa, mikä on myöskin yksi hallitusohjelmaankin kirjatuista tavoitteista. Erittäin tervetullut esitys, ja uskon, että tämä etenee työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa hyvin nopeasti.

Keskustelu päättyi.