Täysistunnon pöytäkirja 39/2008 vp

PTK 39/2008 vp

39. TORSTAINA 17. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistamaton versio 2.0

8) Laki ratalain muuttamisesta

 

Pentti Oinonen /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoitteeni ratalain muuttamisesta sai alkunsa talvella huolestuneiden viranomaisten otettua asian tiimoilta yhteyttä. He kokivat, että kyseinen laki nykyisessä muodossaan estää viranomaisia tekemästä työtään kunnolla. Lisäksi ratalaista on ollut haittaa moottorikelkoista elantonsa saaville matkailuyrittäjille, koska heidän on ollut pakko muuttaa moottorikelkkasafariensa reittejä tai jopa peruuttaa safareita ratalain noudattamisen takia. Näin kävi muun muassa Nurmeksessa Bomban seudulla.

Viranomaisten kohdalla ilmenneen tulkinnan mukaan muun muassa maastovalvontaa suorittavat poliisit, metsästyksen ja kalastuksen valvojat ja jopa rajavartijatkin ylittäessään radan muualla kuin virallisella ylityspaikalla rikkovat lakia valvontatyötä suorittaessaan.

Ratalain uudistuksen yhteydessä on ilmeisesti keskitytty lähinnä rataverkon kunnossapitämiseen liittyviin kysymyksiin, koska viranomaistyö on jäänyt lopullisessa laissa vaille ansaitsemaansa huomiota. Yksi peruste ylityksen kieltämiseksi muualla kuin virallisella ylityspaikalla on väite, jonka mukaan moottorikelkat aiheuttavat ratakiskojen kulumista, kun rata ylitetään muualla kuin sitä varten erikseen valmistetulla paikalla eli lähinnä tasoristeyksessä. Ratahallinnon kulumisväitettä ei voi pitää todellisena ongelmana, sillä kyllä rautatiekiskon pitää kestää moottorikelkka tai muun kulkuneuvo ja sen aiheuttama hetkellinen rasitus, otetaan esimerkkinä traktorit, joissa on lumiketjut.

Arvoisa puhemies! Ehdotan tehtävän kaksi muutosta nykyiseen ratalakiin eli ensinnäkin lain 17 §:n 6 momentin tekstin esitän muutettavaksi kuulumaan seuraavasti: "Maastoajoneuvoa ei saa kuljettaa rata-alueella muutoin kuin radan ylittämiseksi vuonna 2007 käytössä olleen tai sen jälkeen radanpitäjän myöntämällä luvalla perustetun tasoristeyksen kohdalta. Käytössä olleeksi tasoristeykseksi katsotaan karttaan merkittyjen teiden lisäksi merkittyjen moottorikelkkareittien ja rautatien risteykset." Tällä 6 momentin muutoksella sallittaisiin moottorikelkkareittien perustaminen yli radan ja turvattaisiin elinkeinotoiminnan jatkuminen.

Toinen lakiin tehtävä muutosesitys koskisi samaista 17 §:ää, johon lisättäisiin 7 momentti. Tämä momentti olisi viranomaistyötä edistävä ja sen turvallisuusnäkökohtia korostava momentti ja kuuluisi seuraavasti: "Valvontatehtävää suorittava viranomainen voi valvontatehtäväänsä suorittaessaan ylittää radan riittävää varovaisuutta noudattaen muuallakin kuin 6 momentin tarkoittamassa tasoristeyksessä." Kuten huomataan, tässä uudessa momentissa korostettaisiin liikenneturvallisuuden merkitystä ylitystilanteessa.

Arvoisa puhemies! Uskon, että näillä edellä esitetyillä ratalakiin tehtävillä muutoksilla saataisiin viranomaistyötä haittaava lapsus korjattua. Samalla edistettäisiin matkailuelinkeinojen kehittämistä maaseudulla myös talvisin.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisen kerran tämä asia tuli minulle tuossa joulun edellä jo tietoon. Tein kirjallisen kysymyksen aiheesta. Kun liikenneministerin kanssa sitten juttelin kyseisestä aiheesta, hän totesi, jotta kiskot vääntyvät muka, kun ajetaan yli, ja kulumista tapahtuu. Vastaus, minkä sain kirjalliseen kysymykseen, on vähän niin kuin sieltä tännepäin, ei siinä vastattu oikeastaan koko kysymykseen.

Mutta ed. Pentti Oinonen on tässä tehnyt hyvän aloitteen siinä mielessä, jotta kysymyshän on aika yksinkertainen. Nimittäin jos rautatiekiskot eivät kestä kumisen telamaton yliajoa, niin minä kyllä ihmettelen, että kovin on mennyt huonoksi rauta. Toisaalta, jos joku sanoo, että ne sukset moottorikelkoissa naarmuttavat näitä kiskoja, niin silloin pitää vaatia — ainakin minulla on omassa kelkassani semmoiset — muovitukset niihin kelkan jalaksiin. Silloin se on muovi- tai kumipinta, joka koskettaa näihin kiskoihin. Sen takia minä en ymmärrä ollenkaan, minkä takia esimerkiksi jos poliisi on vaikka valvontatehtävissä, se on hirveä vaaratekijä rautatiekiskoille. Siinä ei ole kyllä perää. Siitä pitäisi tehdä joku tutkimus ainakin, niin sitten minä uskon, että tämmöinen vääntymisilmiö voi tapahtua. Toivon kyllä, että tämä aloite menee läpi.

Sen lisäksi vielä, kun kyse on esimerkiksi Pohjois-Karjalassa siitä, että sinne on rakennettu monen miljoonan edestä näitä reitistöjä, siihen on saatu EU-rahoitusta, siihen on käytetty kansallista rahoitusta, ja nyt nämä reitit sattuvat väkisin menemään niin, jotta siinä sattuu kiskoja olemaan, niin tämä on tämmöinen ylimääräinen juttu. Jos siihen pitää tehdä sitten siltoja, niin sitten ainakin siihen pitää yhteisiä varoja tulla käyttämään. (Puhemies: 2 minuuttia!) Se on kohtuutonta odottaa, että nämä kelkkamiehet maksaisivat sen kokonaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tuohon moneen kertaan jo mainittuun kulumisilmiöön minä en kyllä usko pätkänkään vertaa, mutta sen sijaan turvallisuusnäkökohtaan kyllä uskon.

Nimittäin minä kävin ihan varta vasten, kun oli tilaisuus, Levillä katsomassa tämmöistä kelkkasafaria ja sitä, minkälaista porukkaa siellä oli ajamassa ja minkä verran siellä oli tätä safarijärjestäjäporukkaa, valvojaporukkaa katsomassa, mistä ajetaan ja miten ajetaan. Ja jos on ylikäytävä, tämmöinen ylimeno, niin ainakaan sillä kontrollilla siinä ei ole mitään turvaa millään. Elikkä ei se porukka edes pysty, kun se tokottaa sen sarvikkonsa kanssa siinä, ei kerta kaikkiaan pysty kontrolloimaan, tuleeko sieltä juna vai ei. Elikkä siinä pitäisi silloin olla paikalla sen safarin järjestäjän valvojan, joka nimenomaan antaa merkin kuin liikennepoliisi, että nyt yli, nyt yli, nyt yli. Minä ymmärrän tällä hetkellä tämän kiellon oikein hyvin, mutta sitä kulumisperustetta en ymmärrä ollenkaan.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Minäkin olen tämän vuoden alkupuoliskolla tehnyt kirjallisen kysymyksen kyseisestä asiasta, kuinka moottorikelkalla voidaan ylittää rautatie. Keuruulla annettiin nimittäin talvella poliiseille juuri moottorikelkallaliikkumiskoulutusta, ja tämä nousi myöskin tuossa yhteydessä esille. Viimeksi tänä aamuna varhaisjunalle kotoani Haapamäeltä kävellessä katsoin, mistä talvella moottorikelkkareitit ovat menneet, ja juuri välttäessään radan ylitystä ne ovat menneet itse asiassa paljon vaarallisemmista paikoista jään yli, jonka kesto on hyvin arveluttava pääosan talvea, ynnä sitten vaarallista maantieylitystä kätkeytyy siihen hyvinkin paljon. Elikkä ongelmia näissä kysymyksissä on.

Mutta minusta käsiteltävä lakialoite, jonka ed. Pentti Oinonen on tehnyt, on hyvin mielekäs, koska täällä on tuotu esille ne rajoitukset, jotka ovat aiheellisia, joihin ed. Pulliainen täällä viittasi, onhan kysymys myös moottorikelkalla liikkuvan turvallisuudesta. Ja helposti ajatellaan rataa ylitettäessä, että kysymys on maatieliikenteen säännöistä, ja raideliikenne toimii kuitenkin omien sääntöjensä ja omien järjestelmiensä mukaan, ja silloin vaaratilanteet ovat hyvin suuret. Elikkä tässä aloitteessa on mielestäni tuotu tämä puoli esille, että juuri niissä paikoissa, missä ylittäminen on vaarallista, sitä ei kerta kaikkiaan sallita, mutta jollakin tavalla Rajavartioston, poliisin viranomaistehtävissään tulisi voida ylittää rata laillisesti. Sen takia mielestäni pykälä on erittäin hyvä.

Mitä sitten tulee tähän moottorikelkkamatkailuun, moottorikelkkasafareihin, niin olen täysin ed. Pulliaisen kanssa samaa mieltä, että silloin näitten matkailu- ja kelkkatapahtumien järjestäjällä pitää olla kyllä erityinen vastuu, vaikka sillä tavalla kuin ed. Pulliainen toi esille, että järjestäjä antaa liikennemerkit moottorikelkkailijoille, milloin rata voidaan ylittää ja milloin ei. Ja silloin pitää olla vastuujärjestelyjen tässä asiassa selvät. Tässähän tuli ongelmia joku talvi sitten tuolla Pohjois-Suomessa, kun turisti joutui junan alle puutteellisen valvonnan johdosta.

Tämä kysymys kiskojen kulumisesta on ongelmallinen. Kun keskustelin rautateitten rakennusmestarin kanssa siitä aamuvarhaisen junassa, niin hän piti, että sitä ei kyllä näissä tapahdu. Mutta toisaalta kuluvatko sitten kelkat, koska meillä on Haapamäeltä Poriin rata, jossa on osuuksia, joilla ei ole lainkaan liikennettä, ja sitten oli tehty sillä tavalla tasoristeyksessä, missä oli ratakiskot ollut, että kelkkailijat olivat ottaneet muutaman metrin matkalta kiskot pois, kunnes taas sitten resiinamatkailun vuoksi resiinamatkailun järjestäjät olivat kiskot laittaneet. Ja nyt Haapamäki—Parkano—Pori-rata on yhtenäinen lukuun ottamatta Kurun maantien kohdalla olevaa katkeamaa, Ruosniemen siltaa radan länsiosassa ja Heinämäen siltaa Virtain kaupungin keskustan tuntumassa. Niistä on rautatiesillat nostettu sivuun.

Arvoisa puhemies, minä näen, että ed. Pentti Oinosen aloite tällä lähetekeskustelulla täydennettynä on hyvä pohja asian valiokuntakäsittelylle.

Keskustelu päättyi.