Täysistunnon pöytäkirja 40/2003 vp

PTK 40/2003 vp

40. MAANANTAINA 16. KESÄKUUTA 2003 kello 12 (12.06)

Tarkistettu versio 2.0

8) Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

 

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessa 56 näiltä valtiopäiviltä ehdotetaan, että poliisi voisi luovuttaa yksittäistä lupa-asiaa koskevan muutoin salassa pidettävän tiedon, jos se on tarpeen luvan kohteena olevan esineen alkuperän tai luvan voimassaolon tai sen tarkemman sisällön selvittämiseksi. Hallintovaliokunta mietinnössään tarkkarajaisti lakialoitteessa ehdotettua tekstilisäystä. Lakialoite mahdollistaa sen, että erityisestä syystä poliisi voi vahvistaa tietojen pyytäjällä jo hallussa olevien tietojen oikeellisuuden ja lainmukaisuuden, eli tässä tavallaan myös varmistetaan, että tietoja ei voi käyttää väärin. Varmistettava tieto voi koskea asetta, aseen osaa tai ammuksia.

Käytännössä tähän lakialoitteen suomaan mahdollisuuteen törmäävät esimerkiksi asekauppiaat, asesepät, kuolinpesien hoitajat ja toiset viranomaiset. Esimerkiksi käy lupatodistuksen oikeellisuuden tai aitouden varmistaminen. Se varmasti tulee monesti esiin. On huomattava, että poliisin on aina myös varmistettava kysyjän henkilöllisyys. Toisin sanoen tiedon kysyjä on aina tarkkaan yksilöitävä ja poliisin tulee myös kirjata aina näissä tapauksissa syy, miksi tieto on luovutettu, ja tähän asiaan liittyvät seikat, eli ne voidaan jälkikäteen myös kontrolloida.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Toisessa käsittelyssä oleva lakialoitteeseen perustuva lakiehdotus perustuu niihin tietoihin, joita muun muassa ampuma-aselakia koskevan hallituksen esityksen asiantuntijakuulemisen yhteydessä valiokunta sai. On todella ilmennyt, kuten ed. Kähkönen lakialoitteen ensimmäisenä allekirjoittajana jo totesi, että on tapauksia, joissa on tarpeen varmistaa poliisin tiedostoista lupatodistuksen tai muun vastaavan olemassaolo tilanteessa, jossa kyseessä on elinkeinonharjoittaja, jolla on siis itselläkin lupaperusteinen toiminta, elinkeino, kuten asekauppiaat tai asesepät. On siis tarpeen varmistaa tieto, onko kyseisellä henkilöllä tarvittava voimassa oleva lupa ja että se lupa ei ole väärennetty.

Kuten jo ed. Kähkönen totesi, valiokunta päätyi mielestämme erittäin tarkkarajaiseen ja tiukasti säänneltyyn lain muotoiluun tämän 113 §:n 2 momentin kohdalta, joka kuuluu siis seuraavasti: "Poliisi voi kuitenkin erityisestä syystä päätöksellään vahvistaa yksittäisen luvan voimassaoloa tai sisältöä koskevan tiedon, jos tiedon pyytäjän henkilöllisyys on poliisin tiedossa." Korostan, (Puhemies koputtaa) herra puhemies, että tässä on siis oltava jo tiedon pyytäjällä tarkoin rajattu (Puhemies koputtaa) asia, mihin hän hakee varmistuksen poliisilta.

Keskustelu päättyy.