Täysistunnon pöytäkirja 40/2004 vp

PTK 40/2004 vp

40. TORSTAINA 15. HUHTIKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotus

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Hallitus päätti viime marraskuussa kiristää vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottaneiden satojentuhansien suomalaisten verotusta yhteensä noin 100 miljoonalla eurolla vuositasolla. Hallitus on uhannut antaa asiasta esityksen eduskunnalle vielä tässä kuussa. Herra pääministeri, kysyn:

Pitääkö hallitus kiinni tästä marraskuisesta päätöksestään kiristää eläkesäästäjien verotusta, ja toiseksi, jos esitys hallituksen uhkauksen mukaisesti annetaan, sisältyykö siihen ikärajan muutoksen osalta siirtymäsäännös, kuten aikaisemmin vastaavissa tilanteissa on menetelty, vai joutuvatko sadattuhannet eläkesäästäjät kesken kaiken aivan uuden tilanteen eteen eli muuttamaan aiempaa eläkesopimustaan?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Asia on valmisteilla valtiovarainministeriössä, ja valtiovarainministeri ei nyt ole paikalla. Asiaa valmistellaan, siirtymäsäännöksen mahdollisuutta tutkitaan ja esitys annetaan ei uhkauksen vaan lupauksen mukaisesti tänä keväänä eduskunnalle.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Jos tämä esitys hallituksen kaavailujen mukaisesti annetaan, kuten pääministeri äsken lupasi, tämä siirtymäsäännöksen sisällyttäminen lakiesitykseen nousee aivan oleelliseksi kysymykseksi. Mikäli siirtymäsäännöstä ikärajan osalta ei sisällytetä lakiehdotukseen, se merkitsee sitä, että sadattuhannet suomalaiset, jotka ovat suunnitelleet eläkkeelle jäämisensä ja sen mukaisesti eläkesäästämisensä, joutuvat kesken kaiken aivan uudenlaisen tilanteen eteen. Mikäli he haluavat tämän veroedun, mikä tähän järjestelmään sisältyy, säilyttää, he joutuvat muuttamaan sopimusta ja lykkäämään vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvaa eläkkeellejäämisikäänsä. Näin ollen tämä on aivan oleellinen kysymys. Toistan kysymyksen:

Aikooko hallitus sisällyttää tähän lupaamaansa veronkiristysesitykseen siirtymäsäännöksen ikärajan osalta?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kuten sanoin, siirtymäsäännöksen mahdollisuutta tutkitaan parhaillaan. Ministeri Mönkäre selvittää tarkemmin, mistä tässä selvitystyössä on kyse. Mutta itse lainmuutoksen tavoitteena on myös vapaaehtoisen eläkesäästämisen osalta siltä osin, kuin halutaan käyttää verotukea, pyrkiä eläkeiän nostamiseen, niin kuin on meidän eläkepolitiikassamme yleinen tavoite ollut, eikä tältä osin poiketa tästä yleisestä linjasta. Samoin haluan korostaa sitä, että niiden säästöjen osalla, jotka on tehty vanhojen sopimusten, vanhan lainsäädännön osalla, eläke on nostettavissa vanhojen sopimusten mukaan, mutta lain voimaantulon jälkeen tehtyjen säästöjen osalta noudatetaan uuden lain mukaisia määräyksiä. Ministeri Mönkäre jatkaa tästä.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Asia on juuri niin kuin pääministeri totesi tämän kaavaillun esityksen osalta, mutta nyt alalta on tullut myös ristiriitaista viestiä siitä, miten tuon siirtymäsäännöksen osalta haluttaisiin meneteltävän. Jos tehdään pitkiä siirtymäsäännöksiä, niin alalle tulee myös aika hankala tilanne siitä, miten nyt kauppa käy tuolla tuotteella, ja epävarmaa tilannetta ei myöskään haluaisi jatkettavan. Eli jotkut toivovat, että selkeys tulisi heti ja sanottaisiin esimerkiksi, että uusilla säännöillä voi heti aloittaa tuon tuotteen markkinoinnin, ja sitten siirtymäsäännöksistä on myös toisenlaisia toivomuksia. Tässä on minusta ennen kaikkea tutkittava, mikä on vakuutuksenottajien etu ja miten heidän kannaltaan asiassa on meneteltävä. Jos vakuutusyhtiöt ovat kaupanneet joillakin väärillä lupauksilla noita tuotteita, se on silloin alan vika ja heidän täytyy itse miettiä sitä markkinoinnissaan.

Ben Zyskowicz /kok:

Herra puhemies! Olen ministeri Mönkäreen kanssa aivan samaa mieltä siitä, että alalla on omat ongelmansa, mutta oleellista on näiden vakuutuksenottajien etu. Vakuutuksenottajien etu on varmasti sellainen siirtymäsäännös, että vanhojen voimassa olevien vakuutussopimusten osalta he voivat jatkaa eläkesäästämistä nykysäännöin myös ikärajan osalta nykyisin vähennysoikeuksin. Tämä on se siirtymäsäännös, joka varmasti on näiden vakuutuksenottajien etu. Kysyn:

Onko tällaista siirtymäsäännöstä tulossa?

Mainitsen vielä, ministeri Mönkäre ja pääministeri Vanhanen, että aikaisemmin on tehty vastaavia muutoksia tässä järjestelmässä itse asiassa jo kaksi kertaa ja molemmissa yhteyksissä on sovellettu sellaista siirtymäsäännöstä, että vanhojen vakuutussopimusten osalta vanhat ehdot säilyvät.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Tässähän ei yksiselitteisesti ole kyllä kysymys huononnuksesta näissä verouudistuksissa. Täytyy myöskin tutkia asia rauhallisesti, ja niin kuin valtiovarainministeriön edustajat ovat tuon mallin esitellessään todenneet, se saattaa olla hyvinkin edullinen pienituloisimmille säästäjille.

Mutta tuon siirtymäsäännöksen osalta minusta on hyvin tärkeää muistaa se periaate, joka koko hallituksella on nyt työllisyysasteen saavuttamisessa, että me pyrimme kannustamaan ihmisiä pysymään pitempään työelämässä. Meillä on lakisääteinen työeläkejärjestelmä, joka turvaa ihmisille työstä karttuvan eläkkeen. Tämä toinen järjestelmä on sitten vapaaehtoinen järjestelmä, ja kuinka paljon sitä yhteiskunnan toimesta tuetaan, on oma kysymyksensä. Miten näihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin suhtaudutaan, se on tietenkin ollut asia, joka on ollut vakuutuslaitoksen ja vakuutuksenottajan välinen asia. Jos jotain vääriä lupauksia siellä on tehty, niin se ei ole poliittisen päätöksenteon ongelma, vaan meidän asiamme on katsoa, että ihmisten luottamus lakisääteiseen työeläkejärjestelmään pysyy. Toisaalta esimerkiksi minulle kuuluu vakuutusalaa valvovana ministerinä aina tietenkin vakuutuksenottajan etu, ja sen takia olenkin sanonut, että me tutkimme nyt huolellisesti sitä, mikä on ottajan kannalta se paras vaihtoehto ja mikä on mahdollista lakien puitteissa.

Maija Perho /kok:

Arvoisa puhemies! Niin kuin ed. Zyskowicz mainitsi, kun näitä muutoksia on tehty tähän järjestelmään vuosien varrella, taitanee olla kuutisen muutosta, niin silloin on joka kerta pidetty kiinni siitä, että näitä alkuperäisiä sopimuksia ei ole tarvinnut muuttaa. On tietysti aivan loogista, että kun tehdään uutta järjestelmää, se sovitetaan yleisten eläkepoliittisten tavoitteiden kanssa. Mutta tässä yhteydessä on viljelty sitä virheellistä käsitystä, että yksityisen eläkevakuutuksen ottaneet jäisivät aiemmin eläkkeelle. He jäävät myöhemmin kuin mitä keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on. Siksi kysyisin vielä:

Miksi tässä valmistelussa ei ole lähdetty samalla tavoin siitä, että näitä alkuperäisiä sopimuksia ei tarvitsisi muuttaa?

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Jos nyt sitten on niin, että tämän eläkevakuutuksen ottaneet ovat työskennelleet pitempään, niin eihän heille silloin tästä muutoksesta tule mitään ongelmaa, jos toteutetaan se, mikä on nykyinen käytäntö. Mutta olen tietoinen siitä, että niiden pienituloisten eläkesäästäjien kohdalla, jotka nyt hyvin pienen summan ovat ehtineet vuoden tai kahden aikana laittaa sivuun tässä järjestelmässä, tässä nyt on ongelma. Yritämme katsoa sitä, miten siinä asiassa voitaisiin mahdollisella siirtymäsäännöksellä jotenkin asiassa edetä. Mutta kun ihminen tietää, että siihen päivämäärään asti säästäessä saan tällaiset edut ja sitten siitä seuraavasta päivästä alkaen edut ovat toisenlaiset, niin kyllä se on selkeää eikä minusta siinä ole vakuutuksenottajan kannalta mitään ongelmaa, jos säännöt ovat selkeät ja kun tietyt epäoikeudenmukaisuusasiat on pyritty tarkastelemaan.

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Vaikka ymmärränkin hallituksen tavoitteen lykätä eläkkeelle siirtymistä, en ole aivan varma, onnistuuko se tässä, koska jos siirtymäsäännöksiä ei tehdä, niin vanhat eläkkeet voidaan aina muuttaa sillä tavalla, että ne koskevat vain eläketurvaa ennen 62:tta ikävuotta, ja uusissa säästämisissä taas voidaan jakaa se säästäminen pankkisäästämiseen ja eläkesäästämiseen.

Varsinainen kysymykseni koskee sitä, että kun enemmistö näistä vakuutusten ottajista on naisia, niin onko tässä tämän lain kohdalla tarkoituksena tehdä sukupuolivaikutusten arvio. Tämähän saattaa vaikuttaa naisten eläketurvaan aivan eri tavalla kuin miesten eläketurvaan, koska naisilla juuri tätä puutteellista pakollista eläketurvaa on niin paljon.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Tietenkin asiaa on tarkasteltava, ja tasa-arvosta vastaavana ministerinä vastaan myös siitä näkökulmasta. Näin varmasti tehdäänkin, mutta lakisääteiseen työeläkejärjestelmään on myöskin nyt juuri tulossa uudistuksia myös tästä näkökulmasta.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Viime vuosina eri henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan menestyminen on vaihdellut voimakkaasti. Ongelmallista on tällöin se, etteivät huonosti menestyneen henkivakuutusyhtiön vakuutuksenottajat ole pystyneet siirtämään vakuutustaan tehokkaammin sijoitustustoimintaansa hoitaneeseen vakuutusyhtiöön. Arvoisa puhemies! Haluaisinkin kysyä ministeriltä:

Onko mietitty sitä vaihtoehtoa, että vakuutuksenottaja voisi siirtää henkivakuutusyhtiöstä ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen toiseen henkivakuutusyhtiöön?

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Herra puhemies! Jos kysyjä tarkoittaa Siva-työryhmän sisältöä, niin se on ollut lausuntokierroksella. Lausunnot ovat tulleet, ja parhaillaan hallituksessa mietitään, mitä näitten lausuntojen jälkeen nyt sitten tehdään, mutta valmistelussa on. En ole itse siihen ottanut lopullista kantaa vielä.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Pääministeri Vanhanen ja ministeri Mönkäre vastasivat hyvin rehellisesti, mikä on se periaatteellinen tarkoitus, eli nostaa eläkeikää. Nyt täytyy muistaa, että ne kansalaiset, jotka ovat tämän vapaaehtoisen sopimuksen tehneet, ovat halunneet raskaassa työssä alentaa eläkeikää ja sen takia tinkineet tuloistaan menneinä vuosina. Nyt korkean tason oikeusoppineet ovat sitä mieltä, että tämä on oikeudellisestikin perustuslainvastainen periaatteessa koko ratkaisu. Minä kysyisin oikeusministeri Koskiselta:

Onko hänellä jo tähän mielipide ja otatteko tähän kantaa ja millä lailla otatte kantaa, koska kansalaisten palaute on yksiselitteisen selvä: toimenpide on heidän käsityksensä mukaan täysin väärä toimenpide?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Lainsäädännön perustuslainmukaisuus aina varmennetaan, ja siinä viime kädessä eduskunnalla on viimeinen sana. Uudistuksen tavoitteena on, siltä osin kuin käytetään yhteiskunnan tukea tähän vapaaehtoiseen säästämiseen, toimia linjassa yleisen eläkepolitiikan kanssa, jossa tavoitteena on eläkkeellesiirtymisiän nostaminen vähitellen. On aivan luonnollista ja loogista, että silloin, kun yhteiskunnan tukea myös tämän kaltaiseen eläkesäästämiseen kohdistetaan, toimitaan saman periaatteen mukaan. Se tulee olemaan tämän hallituksen esityksen kantava linja.

Oikeusministeri  Johannes  Koskinen

Arvoisa puhemies! Kuten pääministeri viittasi, laillisuus tuosta esityksestä tarkistetaan huolella, ja omalta osaltani tulen sen tekemään, kun ensin nämä valmistelut valtiovarainministeriössä etenevät. Selvää on, että yksityisoikeudelliseen sopimukseen ei voida pätevästi sellaista ehtoa kirjata, että sidotaan ikään kuin lainsäätäjän kädet, että siihen sisältyvää lainsäädäntöä sovellettaisiin semmoisena kuin se sopimusta tehtäessä on, esimerkiksi verolainsäädäntöä silloin, kun on vakuutussopimuksen solmimisesta kysymys. Ei voida sillä lailla sitoa eduskunnan harkintavaltaa, minkälaisia veromuutoksia tulevina vuosina tehdään. Mutta tässä on tietysti sitten kysymys myös siitä, kuinka kohtuullisia nämä lainsäädännön muutoksia aiheuttavat muutokset yksityisoikeudelliseen sopimukseen ovat, ja sitä tässä juuri näiden siirtymäsäännösten rakentamisessa arvioidaan.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​