Täysistunnon pöytäkirja 40/2010 vp

PTK 40/2010 vp

40. KESKIVIIKKONA 21. HUHTIKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki kotikuntalain 3 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä on nyt tämän päivän osalta neljäs lakialoitteeni. Tämä on asia, jota olen aiempina vaalikausina esittänyt useaan kertaan, ja se liittyy kotikuntalain muuttamiseen. Todellakin toivon ja kiirehdin sitä, että hallitus tässä tarttuisi toimeen.

Ehdotan, että kotikuntalakia muutettaisiin niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai vastaavissa olosuhteissa asuvan henkilön kotikunnaksi tulee hoitolaitoksen sijaintikunta tietyin edellytyksin ja kotikunta muuttuu, jos henkilö itse niin haluaa ja hänellä on perhesuhteidensa perusteella kiinteä yhteys kuntaan.

Tällä hetkellähän olemme tilanteessa, jossa laitoksessa asuva henkilö, esimerkiksi vanhusten- tai vammaisten- tai lasten- ja nuortenhuollon laitoksessa asuva henkilö ei voi päättää omasta kotikunnastaan. Kotikuntalakiin otetun rajoituksen taustalla on keskeisesti kuntatalous takana, eli pelätään sitä, että hoitoa ja huoltoa tarjoavien kuntien talous ei kestäisi sitä, että niiden alueella sijaitsevissa laitoksissa asuvat henkilöt siirtyisivät kunnan asukkaiksi. Kuitenkin meillä perustuslain mukaan ihmisellä tulisi olla oikeus valita oma kotipaikkansa. Erityisen tärkeää olisi se, että myös laitoksessa asuvalla henkilöllä olisi mahdollisuus muuttaa asumaan omien läheistensä ja rakkaittensa lähelle samalla paikkakunnalle, jolloin esimerkiksi vanhusten osalta niihin viimeisiin elinvuosiin tulisi enemmän mukaan inhimillisyyttä. Sen vuoksi tässä aloitteessa ehdotan, että henkilö voisi halutessaan muuttaa kotikunnakseen laitoksen sijaintikunnan, jos hänellä on sinne perhesuhteidensa puolesta kiinteä yhteys. Perheellä tässä tarkoitan puolisoa, vanhempaa, lasta tai sisarusta.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Toivon, että hallitus voi toimia asiassa tämän aloitteen osoittamaan suuntaan.

Ed. Räsänen on tänään tehnyt hyvää työtä, lukuisia hyviä aloitteita paremman yhteiskunnan puolesta. Hän on aivan erityisesti maininnut perustuslain täällä, asian, josta kuitenkin aivan liian harvoin puhutaan sillä vakavuudella, mikä sille kuuluu.

Tämä esitys, että myös laitoksessa oleva henkilö voi valita kotikunnakseen sen, missä on perhettä, eli puoliso, vanhempi, lapsi tai sisarus, on mielestäni hyvä. Se on inhimillinen. Kannattaisi kuitenkin miettiä uudelleen niitä laskelmia. Ehkä se kuitenkin olisi taloudellisempaa hoitaa laitoksessa olevat henkilöt lähellä näitä välittäviä ihmisiä, kun ajatellaan, että työssä käyvät lapset voisivat käydä auttamassa kyseistä henkilöä. Ehkä voitaisiin kuitenkin jossakin kohtaa sitten myös saada hoitoa inhimillisemmäksi, tasokkaammaksi ja ehkä myös osaltaan edullisemmaksi.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Muistutan vielä siitä, että kun tätä lakia aikanaan säädettiin, niin tätä laissa asetettua rajoitusta nimenomaan laitoksessa asuvien henkilöiden osalta pidettiin väliaikaisena. Esimerkiksi vuonna 1993 hallintovaliokunnan mietinnössä lausuttiin, että tulevaisuudessa laitoshoidossa olevien asemaa koskevaa muuta lainsäädäntöä on tarpeen korjata siten, etteivät asuinpaikkaan liittyvät taloudelliset seikat tosiasiallisesti rajoittaisi henkilön kotikunnan määrittämistä. Todellakin näihin päiviin saakka kansalaisten perusoikeuksia on rajoitettu niin, että he eivät ole voineet muuttaa, jos ovat laitoksessa asuvia, sinne, minne haluaisivat.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Olen myös ed. Räsäsen aloitteesta samaa mieltä, että siinä on järkevyyttä, siinä on ennen kaikkea inhimillisyyttä ja myöskin taloudellisuutta.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan ottaa esille sen asian, että kun kunnat Suomessa nyt yhdistyvät ja hakevat yhteistyötä, niin toisaalta on aika huvittavaa seurata, että varmasti useassa kunnassa ihan huomaamatta näitten laitoksissakin olevien ihmisten kotikunta muuttuu, kun kunnat sulautuvat yhteen. Eli kyllä tässä pakostakin tulee kehitystä, sitä ei voida estää.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Muistutan vielä, että valtakunnallisesti tarkastellenhan laitoksessa asuvien hoito ei tule sen kalliimmaksi, hoidetaan heidät sitten lähellä omaisiaan tai kaukana heistä. Toki joidenkin yksittäisten kuntien kohdalla voi tulla ongelmia enemmän kuin toisten kuntien osalla, mutta kyllä valtiovalta voi tässä yhteydessä myös tasata näitä kuntien kustannuksia, jos tällainen inhimillinen laki säädettäisiin.

Keskustelu päättyi.