Täysistunnon pöytäkirja 41/2005 vp

PTK 41/2005 vp

41. TIISTAINA 19. HUHTIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Riikka  Moilanen-Savolainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Pahoittelen, että reagoin kovin hitaasti. Tähän kuulijakuntaan nähden ajattelin, että suurta tungosta ei ole odotettavissa.

Mutta tähän käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen, joka selkiyttää yksityisten palveluntuottajien rekisteriä: Tämä laki antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia valvoa ja saada tietoa terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottajista. Entisten, lähinnä vain lääninhallituksien ylläpitämien rekisterien rinnalle saadaan tämän lain kautta yhtenäinen tietokanta Teon ja lääninhallituksien yhteistyönä. Tämän uudistuksen kautta palvelujärjestelmäämme, jossa myös yksityiset palveluntuottajat ovat merkittävästi mukana, voidaan huomattavasti suunnitelmallisemmin seurata. Toivottavaa on, että tämän valtakunnallisen rekisterin kautta lupakäytäntöön syntyneet erilaisuudet poistuvat. Tämä hallituksen esitys tuo merkittävän uudistuksen, josta on takuulla hyötyä palvelujen käyttäjille, palvelujen ostajille, esimerkiksi kunnille, ja myös meille päättäjille.

Arvoisa puhemies! Ei ole mikään uutinen, että yksityisten palveluntuottajien määrä on kasvussa. Kysyntä on luonut tarpeen. Mielestäni tämä tulee nähdä vain mahdollisuutena lähinnä yrittäjyyden ja tietysti erityisesti ihmisten ja kuntien näkökulmasta. Yksityiset palvelut täydentävät palvelurakennetta horjuttamatta kuitenkaan julkista palvelurakennetta. Meidän päättäjien on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että yksityiset palvelut erityisesti terveydenhoidossa ja sosiaalihuollossa ovat laadukkaita ja turvallisia. Valvonta on avainasemassa. Meidän jokaisen tiedossa on, että esimerkiksi lastensuojelupalveluiden tarve on räjähdysmäisesti kasvanut ja se on myös tuonut markkinoille hyvin kyseenalaisia toimintamalleja. Toivon, että viimeistään lastensuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkastellaan yhtenäisiä pelisääntöjä myös tästä näkökulmasta.

Lääninhallituksen toteuttaman valvonnan tämänhetkistä vaikeutta kuvaa esimerkiksi Oulun lääni, jossa valvontakohteet ovat lyhyessä ajassa nelinkertaistuneet. Vaikka tässä laissa ei puututa varsinaiseen valvontatyöhön, on mielestäni eduskuntakäsittelyn yhteydessä pohdittava, selviytyvätkö lääninhallitukset valvontatyöstä nykyisillä menetelmillä ja resursseilla. Mielestäni on vakavasti mietittävä tehtäväjakoa ja myös uusia malleja, joissa kuntien ja lääninhallituksien yhteistyöllä on merkittävä rooli. Pitkien välimatkojen Suomessa valvontatyö voi pidemmällä aikavälillä käydä mahdottomaksi.

Yksi tämän lain positiivisista edistysaskeleista ovat palvelun käyttäjille avautuvat uudet mahdollisuudet saada tietoa palvelujen tuottajista. Laki edistää modernia kansalaisyhteiskuntaa näiltäkin osin. Merkittävää on myös itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoitusvelvoite lääninhallitukselle, joka tulee parantamaan tällä hetkellä muun muassa erittäin puutteellisia tietoja. Mututieto korvataan siis selkeällä faktalla.

Maksuista haluan lyhyesti vain todeta sen, että viranomaisvalvonnalla ja yhtenäisillä lupamenettelyillä turvataan palvelun tuottajien toimintamahdollisuudet. Maksut vaikuttavat kohtuullisilta siitä saataviin etuihin nähden.

Toivon hallituksen esitykselle rakentavaa ja tätä lähetekeskustelua vilkkaampaa käsittelyä.

Keskustelu päättyy.