Täysistunnon pöytäkirja 41/2008 vp

PTK 41/2008 vp

41. TIISTAINA 22. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2008 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys kansainvälisestä trooppista puuta koskevasta sopimuksesta, ja sillä on erittäin suuri biodiversiteettivaikutus luonnon monimuotoisuuteen, nimenomaan päiväntasaajan alueella kohdistuva vaikutus. Sademetsiä hakataan kiihtyvällä vauhdilla, ja tällä hakkuulla ja tuhoutumisella ja tuhoamisella on suurin yksittäinen ilmastonmuutosta nopeuttava vaikutus, eli se on noin 20 prosenttia koko hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasumäärästä, mikä vapautuu ilmakehään.

Suomi ja kaikki kehittyneet maat ovat trooppisen puun ostajia, ja sitä ostoa ei ole kylliksi pystytty valvomaan, mistä nämä puut ovat peräisin, ja tämä sertifiointi on hyvin epävarmaa. Toisaalta Suomi kansainvälisesti ei ole Flegt-sopimuksessa ollut kovinkaan aktiivinen, ja tämä on herättänyt muun muassa muissa EU-maissa ihmetystä.

Edelleen tähän liittyy kysymys siitä, miten me yksityisinä kuluttajina pystymme vaikuttamaan siihen, ettei sademetsäpuuta turhaan, aiheetta, käytetä kehittyneissä maissa.

Puhemies! Toivon, että tämä asia lähetettäisiin myös ympäristövaliokuntaan.

Juha Korkeaoja /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Haluan tässä heti korjata ed. Tiusasen käsityksen tästä Suomen aktiivisuudesta Flegt-prosessissa. Suomi on ollut aivan ensimmäisiä maita Euroopan unionin tasolla toiminnassa Flegt-prosessissa. Olemme itse asiassa sen alkuunpanijoita ja aktiivisesti sekä EU-tasolla että sitten muun muassa Suomen puheenjohtajakauden aikana YK:n tasolla toimineet Flegt-prosessin eteenpäinviemiseksi.

Puhemies:

Täällä on nyt sellainen hyörinä, että on vaikea päätellä, kuka pyytää vastauspuheenvuoroa ja kuka muuten vaan hiippailee.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Totean tässä, että esitän todellakin tämän lähettämistä ympäristövaliokuntaan.

Toisaalta mitä tulee siihen, mitä täällä entinen maa- ja metsätalousministeri totesi, niin kun olemme kuulleet asiantuntijoita aiheesta, niin Suomi ei todella ole ollut eturivin maita toteuttamassa Flegt-sopimusta. Meillä on ollut varauksia, joiden on katsottu liittyvän tähän Suomen puuntuontiin Venäjältä. Siinä on oltu aika nihkeitä, ja tämä on kysymys, joka ei ole ihan yksinkertainen Suomelle ollut, ja tähän on kiinnitetty huomiota, viime vaalikaudella muun muassa.

Puhemies:

Ed. Tiusanen, oletteko te nyt tarkoittanut esittää, että asia lähetettäisiin ympäristövaliokuntaan?

Puhuja:

Joo, kyllä.

Puhemies:

Tuliko se nyt vastauspuheenvuorossa esitettyä vai varsinaisessa?

Puhuja:

Varsinaisessa.

Juha Korkeaoja /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Haluaisin nyt vielä todeta ed. Tiusaselle, että nimenomaan ottaen tämän Venäjältä tuotavaa puuta koskevan kysymyksen huomioon olemme olleet aktiivisesti luomassa järjestelmiä, jotka nimenomaan tämän Flegt-prosessin tavoitteita toteuttaisivat ja ottaisivat huomioon erilaiset olosuhteet niin trooppisen puun osalta kuin sitten tämän eurooppalaisen puun osalta. Käynnistimme mittavan prosessin Venäjän kanssa ja Kiinan kanssa nimenomaan tämän kysymyksen yhteydessä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on kyllä iso ongelma, tämä trooppisen puun tuonti tänne Eurooppaan ja muualle maailmaan. Niissä trooppisissa maissa kaadetaan vähän niin kuin salaakin metsiä ja kumminkin sanotaan, että ne sademetsät ovat maailman keuhkoja. Ja Suomeenkin sieltä puuta tuodaan ja tehdään huonekaluja, varsinkin tämmöisiä puutarhakalusteita, maahan, jossa on metsiä ja puuta omastakin takaa. Sitten näitä vielä pitää kuljettaa, ja kuljettaminenkin aiheuttaa näitä kasvihuonekaasupäästöjä. Tällainen on minun mielestäni ihan tyhjänpäiväistä tuontia tänne ja näin saastuttaa luontoa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ymmärsin ed. Tiusasen puheenvuorosta, että hän on sitä mieltä, että Suomi olisi ollut jollakin tavalla flegmaattinen tässä asiassa. Minä todistan kyllä, jos nyt tässä todistamista tarvitaan, ed. Korkeaojan puheenvuoroon viitaten, että tämä on kyllä vähän rohkea väite ed. Tiusasen taholta. Suomi on ollut erinomaisen aktiivinen näissä asioissa nimenomaan järjestelmän luomiseksi. Ja se olennainen asiahan tässä on se, että roistovaltioille emme mitään voi, siis trooppisista metsistä varastetaan niin sanotusti puuta.

Mutta kysymys on siitä, että niiltä osin kuin kysymys ei ole romahtaneista valtioista vaan hallituista valtioista, niissä pyritään löytämään pelisäännöt trooppisen puun otolle, kaupalle ja koko toiminnalle. Siinä suhteessa tämä on ollut arvokasta työtä, ja eduskunnan pitää mielestäni hyväksyä tämä kansainvälinen sopimus.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Katson, että tämä kysymys on osa globaalia ympäristöpolitiikkaa, ja siitä näkökulmasta katsoisin, että ehkäpä sen asiantuntija kuitenkin tässä talossa on ympäristövaliokunta. Ja tämän johdosta, jotta tämä ympäristövaliokunnan asiantuntemus saataisiin valjastettua parhaalla mahdollisella tavalla tähän, kannatan ed. Tiusasen tekemää esitystä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todellakin lausunnon tästä voi antaa ympäristövaliokunta, ja maa- ja metsätalousvaliokunta olkoon tietysti se ensisijainen valiokunta.

Mutta tuohon Flegt-sopimukseen — puhun nyt Flegt-sopimuksesta — ja sen puolusteluun, että Suomi on ollut aktiivinen: Kyllä Suomi on hiukan sitä jarrutellut ja nimenomaan perustellut sitä jarruttelua puuntuonnilla, että se on vaikeata valvoa ja muuta. Mutta en kiistä sitä, että on tehty paikallisesti esimerkiksi Indonesiassa työtä näissä asioissa ja oltu mukana siinä.

Mutta kaiken kaikkiaan tässä on kumminkin kysymys isosta ongelmasta, jota ei pidä vähätellä, ja tässä mielessä meidän on lisättävä vaan tahtia ja aktivoiduttava, kaikkien kehittyneiden maiden. Tässä Kalimantanin alueen ryöstössä se ryöstösaalis suuntautuu, siis tämä trooppinen puu, Hongkongiin, Kiinaan, Singaporeen mutta myös Eurooppaan, ja tässä ollaan osallisina.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on hyvin perusteltu ja tarpeellinen. Täällä ed. Kangas toi esille tämän kysymyksen, että Suomessakin on puuta. Toivottavasti näin käytännön toteutuksessa käytämme mahdollisimman paljon suomalaista puuta, joka on monella tapaa maailman parasta. Mutta tässä asiassa kiinnitän huomiota myös siihen, että pidämme huolta riittävästi siitä, että ulkomailta tuotavasta puusta, tuodaanpa lähempää tai kauempaa, ei tulisi mitään tauteja tai tuhoeläimiä suomalaiseen luontoon.

Keskustelu päättyi.