Täysistunnon pöytäkirja 41/2010 vp

PTK 41/2010 vp

41. TORSTAINA 22. HUHTIKUUTA 2010 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistusverosta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Lakialoitteeni keskeinen tavoite on se, että biokaasun ja biometaanin polttoaineverotus saataisiin pois. Näen, että tämä on ympäristöpolitiikan ja ilmastositoumusten kannalta ja myös kotimaisen energian kannalta tavoiteltava asia. Meillähän on esitys, että tähän tulisi veroja, ja jos nimenomaan nähdään tietyt biokaasut, biometaanit, niin kysymyshän on ympäristöteosta, jolla jätteet muutetaan hyödyksi. Muutoin ne jäisivät jätteiksi ja olisivat ongelma.

Suomessa biokaasun, biometaanin liikennekäytön kasvulla on merkittävä vaikutus työllisyyteen, teknologiavientiin ja energiaomavaraisuuteen sekä uusiutuvien liikennepolttoaineitten lisäysvelvoitteen täyttämiseen.

Poliittiset ohjauskeinot vaikuttavat voimakkaasti nousevan alan toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin kehittyä Suomen menestystarinaksi. Suomesta voitaisiin tehdä tässä innovatiivisen osaamisen ja teknologian mallimaa.

Biokaasu on arvokas polttoaine sellaisenaan, mutta siitä ei vielä itsessään sellaisena ole liikennepolttoaineeksi, vaan se pitää jatkojalostaa biometaaniksi. Vertaisin tilannetta siihen, jos me käyttäisimme sanaa "öljy". Se on sama kuin biokaasu rinnasteisesti. Sitten kun puhumme bensiinistä, niin se voitaisiin rinnastaa tähän biometaaniin. Biometaani on valmistettu biokaasusta ja on kemiallisesti sitä samaa metaania kuin maakaasu.

Biokaasu ja biometaani ansaitsevat molemmat verovapauden, koska biokaasun tuotto on aina ympäristöteko. Polttoaineverouudistus uhkaa lopettaa puhtaimman ja 100-prosenttisesti kotimaisen biopolttoaineen biokaasun, biometaanin liikennekäytön Suomessa. Täysin kotimainen ja uusiutuva biokaasu on nykyään va-pautettu liikennepolttoaineitten valmisteverosta. Polttoaineverouudistus on kuitenkin vireillä. Vtt:n esiselvityksessä on esitetty valmisteveron tai käyttövoimaveron asettamista myös kaasumaisille polttoaineille. Verouudistuksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä ympäristöystävällisten polttoaineitten osuutta liikenteessä. Verouudistuksen toteutuessa esiselvityksen mukaisesti puhtaimman polttoaineen, biokaasun, biometaanin, verotaso kuitenkin nousisi merkittävästi. Näin etäännyttäisiin tavoitteesta. Tämän suuntainen ohjauskeino ei voi olla tavoitteitten mukainen, koska se on niitä vastaan.

CO2-päästövähennyksien lisäksi verouudistuksen linjauksissa tulisi ottaa huomioon biokaasun ja biometaanin liikennekäytön huomattavat edut. Biokaasun ja biometaanin verottomuutta puoltaa se, että jokainen laitos tai muu vastaava, mikä tuottaa teknisesti biokaasua ja siitä jalostaa biometaania, on ympäristöteko estämällä sen metaanimäärän purkautumista ilmakehään, mikä ilman biokaasun tuottamista tapahtuisi. Verottomuuden pitäisi siis koskea kaikkea sekä biokaasun että biometaanin käyttöä polttoaineena tai ajoneuvopolttoaineena.

Kioton sopimuksen myötä on olemassa varsin perusteellinen laskentamalli, jolla lasketaan niin sanottu hiilidioksidiekvivalenttitonnimäärä, jonka ilmakehään päästön sijaan talteen ottaman määrän kyseinen laitos voi saada myytäväksi niin sanottuna päästöoikeutena sellaisille tahoille kuin tehdas, voimala jne., jotka toiminnalleen lisäpäästöoikeuksia tarvitsevat. Tämä on parempi kuin se, että molemmat päästäisivät päästönsä vapaiksi. Erona vain on se, että toinen, useimmiten jätteen tuottaja, päästää metaania, toinen, tehdas, voimala tai muu vastaava, useimmiten pelkkää hiilidioksidia.

Metaani on hiilidioksidia 21 kertaa potentimpi kasvihuonekaasu vaikutukseltaan, ja sen vangitsemisesta pitääkin palkita verovapaudella ympäristömme hyväksi. Suomalaisella teknologialla saadaan märästäkin lietteestä vangittua energiaa sen sijaan, että liete ajan kanssa maatuessaan vapauttaisi metaania ympäristömme tuhoksi.

Biokaasu-, biometaaniauto on lähes päästötön. Biokaasu, biometaani on puhtain polttoaine, mitä nykyautojen moottoreissa voidaan käyttää. Kaasuautosta ei tule käytännössä lainkaan hiukkaspäästöjä, ja ilman laadun kannalta keskeiset terveydelle haitalliset päästöt ovat Vtt:n tutkimusten mukaan huomattavan alhaiset nestemäisiin biopolttoaineisiinkin verrattuna.

CO2-päästöt ovat 0 grammaa kilometrillä, sillä biokaasua käyttävä auto kulkee 100-prosenttisesti biopolttoaineella. Myös maakaasulla ajettaessa saavutetaan yhtä alhaiset terveydelle haitallisten yhdisteitten päästöt, ja CO2-päästötkin ovat 25 prosenttia bensiiniä alhaisemmat.

Tuhansia uusia työpaikkoja on saavutettavissa liikennebiokaasun, -biometaanin tuotantoketjusta. Liikennebiokaasun, -biometaanin tuotantoketju luo Suomeen useita tuhansia pysyviä työpaikkoja, mikäli alan edellytykset turvataan. Tuotantoketju työllistää useilla eri toimialoilla ympäri Suomen. Suomessa lukuisat alan yritykset ja teknologiaosaaminen ovat jo nykyään maailman huippua. Biokaasualan teknologiavienti on käynnistynyt, ja sen odotetaan kasvavan vauhdilla.

Biokaasulla, biometaanilla voidaan kattaa Suomen liikenteen 10 prosentin biopolttoainevelvoite. Suomen liikennebiokaasun tuotantopotentiaali on Mtt:n asiantuntija-arvion mukaan jäte- ja lantapohjaisista materiaaleista 2—3 terawattituntia ja peltoenergiasta ruuan- ja rehuntuotantoa vaarantamatta 6 terawattituntia.

Liikennebiokaasulla, -biometaanilla voidaan siis kattaa kokonaisuudessaan Suomen vuodelle 2020 asetettu liikenteen 10 prosentin biopolttoainevelvoite. Biokaasun, biometaanin tuotantoprosessi muuntaa biomassaa liikennepolttoaineeksi hyvin energiatehokkaasti. Samasta määrästä raaka-ainetta voidaan valmistaa huomattavasti enemmän liikennebiokaasua, -biometaania kuin bioetanolia tai biodieseliä. Heti laajasti käytettävissä oleva teknologia on mahdollista myös kotimaisesti Suomessa. Maailmalla olevat 10 miljoonaa kaasuautoa ja noin 16 000 kaasuntankkausasemaa sekä lukuisten automerkkien panostaminen kaasuautoihin kuvastavat alan kehitystä. Tekniikka on täysin vakiintunutta, ja kaasuautojen hinnat ovat nykyisten bensiini- ja dieselautojen tasolla. Kaasuntankkausasemien verkosto on rakentumassa Suomeen nopeaa vauhtia, ja tätä tulee edistää. Kaasuntankkausasemilla biokaasun rooli kasvaa lähivuosina merkittävästi. Uusia yrityksiä on jo syntymässä biokaasun tankkausasemaverkoston laajentamiseksi kattamaan koko Suomi. Siksi on tarpeellista ryhtyä toimiin biokaasun pitämiseksi vapaana polttoaineverosta kotimaisen ja puhtaan energiankäytön sekä alan teknologian ja tuotannon edistämiseksi.

Arvoisa puhemies! Aloitteellani tähtään tähän ympäristötekoon, että kyseiset verot eivät kohtaa kaikkein puhtainta energianlähdettä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Onnittelut vaan ed. Lauri Oinoselle hyvin ajoitetusta lakialoitteesta. Juurihan tuo hallitus on täsmälleen samaan asiaan ottanut kantaa ja on oman 100 kilowattiampeerin järjestelmänsä ottanut lainvalmistelun kohteeksi. Biokaasu on tätä päivää, ja suomalaisilla on tässä teknologiassa erittäin vahva asema. Lahtelainen Greenvironment — Malkamäkiköhän se tämän firman omistaja, johtaja, onkin — on vienyt sen teknologian Saksaan ja taitanut viedä sinne jopa firmansa pääkonttorinkin. Elikkä suomalaiset ovat tällä tavalla Euroopan laajuisesti näyttämässä esimerkkiä muille.

Ehdotan kuitenkin, että ed. Lauri Oinonen kiikuttaa tämän Mauri Pekkariselle, joka on juuri tekemässä töitä tämän asian kanssa.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy kyllä kiittää ed. Lauri Oinosta. Tämä on erittäin hyvä ja tasokas lakialoite ja oikein ajoitettu.

Täällä ed. Pulliainen sanoikin jo pitkälti sen, mitä itse ajattelin sanoa, mutta haluan vaan tukea ajatusta, että kaasuautojen käyttö on todella yksi keskeinen askel kohti puhtaampaa autoilua, ja sitä tulee kaikin keinoin tukea. Täytyy aina muistaa — pienhiukkasille on paljon naureskeltu, mutta nyt pikkuhiljaa ruvetaan ymmärtämään niidenkin terveysvaikutukset — että pienhiukkaset ovat terveydelle todella haitallisia.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiitän edustajakollegoita Pulliainen ja Tuija Nurmi siitä, että he ovat hyvin tukeneet tätä aloitetta, jolla haluan edistää kotimaista energiaa, puhdasta liikennettä, puhdasta ympäristöä ja puhdasta luontoa ja vähentää saastumista.

Keskustelu päättyi.