Täysistunnon pöytäkirja 44/2004 vp

PTK 44/2004 vp

44. TIISTAINA 20. HUHTIKUUTA 2004 kello 14.10

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

 

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta annetun lain muuttamisesta ehdotetaan lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin säännös, jolla rajoitetaan kunnan mahdollisuutta periä maksuja niistä palveluista, joita kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi. Rajoitus koskee vain sellaisia palveluja, jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa. Ehdotuksen mukaan maksun enimmäismäärä vuorokautta kohden olisi 9 euroa hoitopäivältä. Jo aikaisemmin olen tästä asiasta käyttänyt puheenvuoron ja kannatan tätä esitystä oikein lämpimästi. Samaan lopputulokseen toki päätyi sosiaali- ja terveysvaliokuntakin.

Mutta se, mikä tässä huolestuttaa, on tietenkin se, että 300 000 omaishoitajaa, jotka Suomessa ovat, hoitavat noin 60 000:ta laitoshoitoa tarvitsevaa, toista sairasta ihmistä, sairasta vanhusta tai vammaista. Vain 26 000 näistä 300 000 omaishoitajasta on omaishoidon piirissä, eli tämä laki, mistä nyt on kysymys, koskee vain niitä, joilla on sopimus kunnan kanssa. Voitte huomata, että on aika iso ero 300 000:n ja 26 000:n välillä. Eli huolta kannan toki sitten niistä, jotka jäävät tämän sopimuksen ulkopuolelle, jotka ovat omaishoitajia, mutta jotka jäävät tämän esityksen ja tämän lain ulkopuolelle. Myös he tarvitsisivat halpoja hoitopaikkoja omaiselleen, että voisivat pitää tällaisia vapaa-aikoja. Toivon, että selvityshenkilö Elli Aaltosen ehdotukset omaishoidon kehittämisestä menevät nopeasti eteenpäin.

Toivon myös huomioitavan, että ed. Maija Perho teki viime viikolla lakialoitteen kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamisesta. Ehdotuksen mukaan kotitalousvähennys voitaisiin laajentaa koskemaan myös niitä, jotka maksavat kotiapua vanhemmilleen. Mielestäni tämä lakiesitys ansaitsee mennä eteenpäin, koska se olisi avuksi myös näille henkilöille, jotka ovat omaishoitajia, mutta eivät kuitenkaan ole tämän kunnallisen omaishoidon piirissä ja siten saa esimerkiksi tänään käsiteltävänä olevan lain etuisuuksia.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Risikko on löytänyt tähän hallituksen hyvään esitykseen mielestäni hyviä täydennysesityksiä, jotka toivon mukaan valiokuntakäsittelyssä saavat huomion. Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä, ja niin kuin täällä tuotiin esille, vain pieni murto-osa heistä on siinä asemassa, että saa kunnalta korvausta, jotenka olisi toivottavaa, että jollakin tapaa myös tämän hallituksen esityksen vaikutukset voitaisiin kohdentaa tuohon laajaan enemmistöön omaishoitajia, jotka tekevät tätä pyyteettömästi ja hyvästä tahdosta.

Samoin kuin ed. Risikko viittasi siihen, että kun omainen palkkaa läheistään auttamaan jonkun sinne läheisen kotiin, niin tämä tulisi voida ottaa huomioon kotitaloustyön vähennyskelpoisena menona, varsinkin kun kunnat ovat nyt vähentämässä näitä palveluita. Kunnat eivät enää varsinaisesti siivoa vanhusten koteja, ja sinne sitten joudutaan yksityinen palveluyrittäjä palkkaamaan. Olisi aivan oikein, jos vaikka tämä lapsi, joka sen siivoojan palkkaa, saisi vähentää tämän palkan kotitalousvähennyksenä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Oinonen piti taas hyvin lennokkaan ja arvokkaan puheenvuoron, mutta olikohan hänellä nyt mennyt pasmat sekaisin, kun tässä oli mietinnön ensimmäinen käsittely eikä lakialoite. Ed. Risikko vaan omassa puheessaan viittasi erääseen täällä aikaisemmin, oliko se viime torstai-iltana, käsiteltyyn lakialoitteeseen. Ed. Oinosen kannattaisi olla vähän valppaana, että pysyisi listalla mukana.

Yleiskeskustelu päättyy.