Täysistunnon pöytäkirja 45/2011 vp

PTK 45/2011 vp

45. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia.

Muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyä niissä tilanteissa, joissa työttömäksi jääneen asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista. Tällainen korvausvelvollisuus voi syntyä silloin, kun työntekijä on työssä toisessa valtiossa, mutta hänen varsinainen asuinvaltionsa on muu kuin työskentelyvaltio. Korvausvelvollisuus perustuu vuoden 2010 toukokuun alussa voimaan tulleen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 884/2004 eli niin sanotun perusasetuksen säännöksiin. Työttömyysvakuutusrahasto hoitaisi korvausmenettelyn 34 työttömyyskassan puolesta.

Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan, että Työttömyysvakuutusrahasto nimitettäisiin toimivaltaiseksi laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asioissa, joissa on kyse työntekijälle hänen asuinvaltiossaan maksettujen työttömyyskorvauksien korvaamisesta. Työttömyysvakuutusrahasto maksaisi Suomessa työssä olleen, asuinvaltioonsa palanneen työttömän asuinvaltiolle korvaukset työttömyyskassojen puolesta. Vastaavasti Työttömyysvakuutusrahasto perisi korvaukset työttömän työskentelyvaltiolta tilanteissa, joissa Suomessa asuva työttömyyskassan jäsen saa työttömyyspäivärahaa työskenneltyään toisessa valtiossa. Työttömyysvakuutusrahasto myös rahoittaisi maksetuista korvauksista työttömyyskassojen osuuden. Keskittämällä korvausasioiden hoito Työttömyysvakuutusrahastolle turvataan asioiden tehokas ja ammattitaitoinen hoito. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vielä vuoden 2011 aikana.

Keskustelu päättyi.

​​​​