Täysistunnon pöytäkirja 45/2012 vp

PTK 45/2012 vp

45. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2012 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta

 

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Hallitus on antanut tämän lakiesityksensä sekä hallitusohjelman mukaisesti tavoitteineen että ajoissa ennen Euroopan unionin uuden rakennerahastokauden alkua ennakoivasti. Tosin kumppanuussopimuksesta kai voidaan nähdä taas askel kohti Euroopan unionin liittovaltiokehitystä sikäli, kun tekstissä lukee, että tavoitteena on korvata kumppanuussopimuksella kansallinen suunnitelma. Toisaalta sisällöllisesti kumppanuussopimus näyttäisi kuitenkin lausuntojenkin perusteella pyrkivän selkiyttämään ohjelmakausien hallinnointia ja alue- ja rakennepolitiikan tehostamista, eikä tällä toivon mukaan synnytetä uutta kallista byrokratiaa ja toista tukijärjestelmää entisten rinnalle ja päälle. Mitä suuremman siivun hallinto ja byrokratia vie, sitä pienempi osuus jää todellisille toimijoille.

Sopimuksen toimivuus nähtäneen siis vasta käytännössä vuosien saatossa, ja toivon todella, että EU-byrokratiaa saadaan vähennettyä ja että alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta kiinnittää tähän huomiota. On erinomaisen tärkeää, että maakuntien ääni kuuluu edelleenkin ohjelmatyössä, kuten kuntienkin, sillä ne ovat merkittäviä alueellisia toimijoita ja alueellisten vahvuuksien etsijöitä, elikkä näitä toimivia osapuolia on kuunneltava riittävästi ja kattavasti.

Äkillisissä talouden muutostilanteissa eritoten on pystyttävä vastaamaan alueitten tarpeisiin ja tukemaan paikallistalouksia niiden ollessa rakennemuutosten kourissa. Toisaalta uusia mahdollisuuksia on kehitettävä, kuten eritoten meillä Pohjois-Suomessa euroarktisessa yhteistyössä ja pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä varmasti tekemistä on.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esityksestä on pyydetty lausunnot maakuntaliitoilta, ely-keskuksilta sekä asian kannalta keskeisiltä ministeriöiltä ja etujärjestöiltä. Muun muassa maakuntaliitot ovat antaneet hyvinkin nopealla aikataululla oman näkemyksensä asiaan. Pääosin noissa lausunnoissa pidettiin valmistelupykälien siirtämistä alueiden kehittämisestä annettuun lakiin hyvänä ja selkeyttävänä ratkaisuna.

Pieniä huomioita on kuitenkin syytä tuoda esille. Esimerkiksi vaikkapa Etelä-Karjalan Liiton näkemyksen mukaan alueiden kehittämislain 27 §:n muutosesitys on suurimmaksi osaksi perusteltu ja hyväksyttävä, mutta siinä voisi olla tarkemmin säädelty Euroopan alueellisesta yhteistyöohjelmien valmistelusta vastaavat tahot. Laissa jää avoimeksi se, mitkä tahot edustavat valtiota ja onko ohjelmavalmisteluun tarkoitus liittää muita kumppaneita. Laadittavan rakennerahasto-ohjelmaehdotuksen sisältöä ohjataan siten, että lain mukaan "ohjelmaehdotuksen on sisällettävä Euroopan unionin lainsäädännössä esitetyt asiat", elikkä 2 momentti. Lisäksi valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista annetun päätöksen linjaukset on otettava huomioon.

Alueellisissa suunnitelmissa perustana ovat Euroopan unionin ja kansallinen lainsäädäntö, maakuntaohjelmat sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamat valtakunnalliset linjaukset. Laissa määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä esitettyjen asioiden sisällyttäminen ohjelmaehdotuksiin tarkoittanee ainakin komission koheesiopolitiikkaa ja rakennerahastoja koskevien asetusten asettamien reunaehtojen ja painotusten huomioimista. 2 momentin ilmaus on toisaalta turhan pakottava esitetyssä muodossaan ja toisaalta liian epämääräinenkin, ja se tulisi muotoilla uudelleen ja myöskin täsmentää.

Arvoisa puhemies! Toivon, että lakimuutosesityksen jatkokäsittelyssä ja aikanaan sen käytännön toteutuksessa huomioidaan sekä arvioidaan tarkoin maakuntaliittojen ja ely-keskusten näkemykset asiassa, sillä ne ovat juuri niitä käytännön toimijoita näissä asioissa.

Mika Kari /sd:

Arvoisa herra puhemies! Yhden suomalaisen maakunnan liiton hallituksen puheenjohtajana haluan tässä yhteydessä myös kiittää maan hallitusta siitä, että lakivalmistelun yhteydessä lakia ja lakiesitystä kansanvaltaistettiin niin, että maakuntien liittojen ja maakuntien liittojen yhteistyöryhmien roolia nostettiin suhteessa valtionhallintoon. Tämä kehitys on erityisen positiivista, ja toivonkin, että tämä ajatus säilyy tässä lainvalmistelun vaiheessa ihan maaliin saakka.

Samassa yhteydessä pidän erityisen positiivisena sitä, että maakuntaohjelmien ja -hankkeiden nivomista tiiviimmin yhteen näihin rakennerahastoasioihin kehitetään edelleen ja pystytään myös luomaan tehokkuutta ja sitä kautta säästöjä yhdistämällä näiden kahden EU-ohjelman yhteistä hallintoa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Keskustelu päättyi.

​​​​