Täysistunnon pöytäkirja 45/2014 vp

PTK 45/2014 vp

45. TIISTAINA 29. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Ratahallintokeskuksen perustamisen yhteydessä viestintäliikennettä koskevat vastuut määriteltiin uudelleen. Viestintäliikenteen radioverkot puherekisteröintijärjestelmineen siirrettiin Ratahallintokeskuksen vastuulle, mutta niiden käyttöliittymät jäivät VR Osakeyhtiölle. Ratahallintokeskuksen vastuulla on raideliikenteen sujuvuuden ja valtion rataverkon käytön valvonta ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö. Rautateiden operatiivinen puheviestintä siirtyi Raili-verkkoon kokonaisuudessaan vuoden 2011 alussa.

Tämän hallituksen esityksen perusteella Liikennevirasto saisi oikeuden käyttää rautatieliikenteen tallenteita ja niiden tunnistamistietoja turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä. Tämän lakiesityksen paras puoli on se, että pystytään parantamaan raideliikenteen turvallisuutta.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta on lähinnä rautatielain harmonisointia EU:n tasolla. Esityksen pääasiallinen sisältö käsittää seuraavaa: siellä ehdotetaan muutettaviksi eräitä rautatielain säännöksiä komission Suomelle rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun direktiivin täytäntöönpanosta antaman virallisen huomautuksen johdosta. Elikkä tästä on saatu jo komissiolta huomautus.

Muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä voimassa oleviin säännöksiin: esimerkiksi kaluston hyväksyntään, eri kalustotyyppien hyväksyntään ja kalustossa tapahtuvien parannusten käyttöönottoon sekä koeajoon ja eri osien testaamiseen käytännössä. Lisäksi rautatieliikenteen viestintää ja tallenteita koskevaa pykälää täsmennettäisiin ja pykälään lisättäisiin säännökset Liikenneviraston, rautatieliikenteen harjoittajan ja yksityisraiteen haltijan ja rautatieliikenteen ohjauspalveluja tarjoavan yhtiön oikeudesta saada käyttöönsä rautatieliikenteen tallenteita. Tämän on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014.

Tässähän on semmoinen historia takana, että aikoinaan, kun radioliikenne rautateillä alkoi, tallenteet pistettiin VR:n toimesta talteen ja niitä käytettiin sitten eri läheltä piti -tapahtumien ja onnettomuuksien tutkinnassa, mutta nyt ne sitten siirretään Liikennevirastolle, tai ovat jo siellä.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys rautatielain muuttamisesta sisältää tosiaan enemmän teknisiä asioita, mutta kysymys on myös yhteentoimivuudesta EU:n sisällä. Tosiaankin, niin kuin tässä kävi aikaisemmin puheenvuorossa esille, oli jo viimeinen aika Suomen tämä saattaa voimaan. Muutokset ovat tosiaan lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä, mutta tietysti viestinnän tallenteet, nämä datatallenteet, on tärkeä kysymys.

Nythän täytyy huomioida, että Euroopan tuomioistuin äskettäin juuri antoi tuomion siitä, että nimenomaan pitäisi välttää erilaisen datatiedon tallentamista, mutta näissä viranomaisasioissa tietysti tämä on hyvin tärkeää, varsinkin kun tutkitaan onnettomuuksien syitä. Tämähän on ikään kuin musta laatikko, mitä siellä viestintätallenteissa on. Siinä mielessä tämä on tärkeää, että Liikennevirasto, rautatieliikenteen harjoittaja, yksityisraiteen haltija ja rautatieliikenteen ohjauspalveluja tarjoava yhtiö saa käyttöönsä nämä tallenteet, että voi sitten määritellä, mikä on ollut näissä onnettomuuksissa syy. Ne ovat varmasti hyvin ratkaisevia siinä mielessä.

Keskustelu päättyi.

​​​​