Täysistunnon pöytäkirja 46/2010 vp

PTK 46/2010 vp

46. TIISTAINA 4. TOUKOKUUTA 2010 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Kysymyksessä on Etelämannerta koskeva sopimus ja siihen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja liitteineen. Etelämanner on tietysti luonnonolosuhteistaan johtuen pystynyt olemaan taloudellisen toiminnan ulkopuolella hyvinkin pitkään, ja nyt tuntuu siltä, että tuo aika alkaa olla ohitse. Mannerjalustalle tullaan yhä voimakkaammin, ja monella tavalla suunnitelmissa on alueen taloudellinen niin sanottu hyödyntäminen. Tähän liittyy, niin kuin koko planeetalla, ongelmia. Samantyyppistä on arktisilla alueilla pohjoisessa kuin Antarktiksella ja tietysti rannikoilla kaiken kaikkiaan, ja nämä ongelmat tulevat esiin erityisesti öljynporauksessa. Ja sitten ihmisen toiminta osoittautuu sillä tavalla vajavaiseksi, että Meksikonlahdella on nyt valtaisa öljyonnettomuus, vähintään 800 tonnia vuorokaudessa valuu öljyä Meksikonlahteen.

Tämä Etelämanner on erityisen herkkä luonnonolosuhteiltaan, ja sen suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sen vuoksi on tietysti hyvä, että kansainvälisesti on tällainen ympäristösopimus saatu aikaan, ja sen vahvistamisesta on nyt kysymys. Samalla tulisi kaikkien valtioiden, Suomen siinä mukana, toimia tällä alueella aktiivisesti lähellä sitä harjoitetun valaanpyynnin vastaisesti ja toteuttaa siellä olevaa suojelualuetta. Siellä on valaidensuojelualue tässä Etelämantereen pohjoispuolella.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti tästä ikään kuin täydentämään pikkusen tuota ed. Tiusasen hyvää esitystä, selvitystä. Tällä alueellahan on hyvin selkeä mannerjalusta, ja se merkitsee käytännössä sitä, että paitsi että siinä on tämän Etelänapamantereen rantoja pitkin kulkeva merivirta, siis horisontaalinen merivirta, niin siinä on myöskin vertikaalinen veden liike. Elikkä toisin sanoen ravinteet nousevatkin sieltä merenpohjasta ylös sitä mannerjalustaa pitkin, mikä merkitsee sitä, että siinä on poikkeuksellisen runsas eliöstö. Ja se, että sitä on paljon, ei merkitse sitä, että se ei olisi herkkää, etteikö se olisi helposti tuhoutuvaa. Ja nyt kun sattuu olemaan sillä tavalla, että on jo iät ja ajat tiedetty se, että nämä kaivannaismateriaalit ovat erinomaisen runsaita itse napamantereella, niin ihmisen houkutus etabloitua sinne on erittäin suuri, ja tähän tarvitaan voimakasta säätelyä.

Keskustelu päättyi.

​​​​