Täysistunnon pöytäkirja 46/2014 vp

PTK 46/2014 vp

46. KESKIVIIKKONA 30. HUHTIKUUTA 2014 kello 14.11

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisesta notaarista, jolla kumottaisiin voimassa oleva entinen samanniminen laki, ja tämän tavoitteena on saattaa julkista notaaria koskeva lainsäädäntö ajan tasalle. Lakiin ehdotetaan otettavan säännökset julkisena notaarina toimivista virkamiehistä, julkisen notaarin tehtävistä, alueellisesta toimivallasta, julkisen notaarin todistuksen vahvistamisesta ja pöytäkirjan pitämisestä sekä asiakirjojen laillistamisesta.

Julkisina notaareina toimisivat ehdotuksen mukaan maistraatin päällikkö ja hänen määräämänsä maistraatin virkamies. Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareja olisivat ehdotuksen mukaan Ahvenanmaan valtionviraston määräämät Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet. Maakunnansyyttäjälle ja maakunnanvoudille ei enää ehdoteta osoitettavaksi julkisen notaarin tehtäviä.

Tehtävistä ehdotetaan laissa säädettävän pääosin nykytilaa vastaavasti, eli tehtävänä olisi pyynnöstä todistaa oikeaksi allekirjoituksia ja jäljennöksiä asiakirjoista, todistaa, että viranomaisella tai henkilöllä on oikeus ryhtyä tietynlaiseen virkatoimeen tai että joku on tietyssä virka-asemassa tai omaa tietyn kelpoisuuden tai on oikeudellisesti pätevä edustamaan toista, antaa todistuksia notaarille asiakirjan sisällöstä sekä oikeudellisista ja taloudellisista olosuhteista, olla todistajana tallelokeron tai muun säilytyspaikan sulkemisessa tai avaamisessa sekä valvoa arvontoja.

Laissa ehdotetaan lisäksi säädettävän, että julkinen notaari voisi vahvistaa annetuksi määrämuotoisen tai muun kirjallisen kertomuksen, selvityksen tai ilmoituksen. Julkiselle notaarille ehdotetaan lisäksi annettavaksi toimivaltuus tehdä sellaisia laissa lueteltuja tehtäviä vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat muun maan lainsäädännön vuoksi tarpeen oikeuden tai edun valvomiseksi ulkomailla taikka oikeustoimen tekemiseksi ulkomailla. Rajoituksena tällaisen toimenpiteen suorittamiselle olisi, ettei se saisi olla Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen.

Lisäksi konsulipalvelulain viittaukset julkisesta notaarista annettuun lakiin ehdotetaan muutettavaksi viittauksiksi uuteen lakiin.

Valiokunta katsoo hallituksen esityksen tavoin, että voimassa oleva laki julkisesta notaarista on tarkoituksenmukaista korvata kokonaan uudella samannimisellä lailla. Julkisen notaarin tehtävissä on tapahtunut vuosien varrella huomattavia muutoksia. Näitä ovat muun muassa aikaisemmin merkittävät tehtävät, kuten vekselilain ja sekkilain mukaisten protestien toimittaminen ja täysivaraisuustodistusten antaminen, jotka ovat vähentyneet huomattavasti. Kansainvälisen kanssakäymisen yleistyminen on toisaalta merkinnyt ulkomaan viranomaisia varten annettavien todistusten määrän kasvua. Osa sääntelystä on muodostunut lisäksi tarpeettomaksi muun muassa hallinnon yleislakien säätämisen myötä.

Ahvenanmaan valtionvirasto on lausunnossaan esittänyt, että julkisen notaarin tehtäviä maakunnassa hoitaisi ehdotuksesta poiketen myös jokin muu viranomainen. Valiokunta toteaa tältä osin, että Ahvenanmaan maakunnassa julkisia notaareja ovat ehdotuksen mukaan Ahvenanmaan valtionviraston määräämät virkamiehet. Maakunnansyyttäjälle ja maakunnanvoudille ei enää ehdoteta osoitettavaksi julkisen notaarin tehtäviä. Syynä tälle muutokselle on saadun selvityksen mukaan ennen kaikkea se, etteivät julkisen notaarin tehtävät liity maakunnansyyttäjän tai maakunnanvoudin muihin tehtäviin. Nykytilanteessakin Ahvenanmaan valtionviraston virkamiehet suorittavat valtaosan julkisen notaarin tehtävistä Ahvenanmaalla. Näin ollen julkisen notaarin moninaisissa tehtävissä säännöllistä kokemusta kertyy lähinnä vain valtionvirastoon. Myös sääntelyn samankaltaisuus kaikkialla maassa puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän ehdotuksen hyväksymistä. Lisäksi julkisen notaarin palveluiden saatavuudesta voidaan osaltaan huolehtia valiokunnan käsityksen mukaan esimerkiksi ajanvarausjärjestelyillä. Julkinen notaari on myös säädettävän lain nojalla toimivaltainen suorittamaan tehtäviään koko maassa, eikä toimivaltaa ole sidottu esimerkiksi maistraatin toimialueeseen. Valiokunta kiinnittää huomiota myös Ahvenanmaan valtionviraston osalta palvelujen turvaamiseen ympärivuotisesti.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena, ja valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana, ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Elisabeth Nauclér /r:

Ärade herr talman! Åland har haft ett annorlunda system vad gäller notarius publicus än systemet i övriga landet. Så är det ofta med självstyrande områden, men det är nog inte självstyrelsesystemet som är orsaken här, utan att det handlar om en ö. Därför har på Åland förutom tjänstemän vid statens ämbetsverk fungerat som notarius publicus även landskapsåklagare och landskapsfogden, men de ska inte längre ha denna uppgift. Statens ämbetsverk har motsatt sig denna förändring på grund av sårbarheten.

Om en lag har särskild betydelse för Åland ska landskapsregeringen höras om lagförslaget. Det har inte skett, utan först vid utskottsbehandlingen fick de uttala sig. Om statliga myndigheter på Åland ska dras in ska också landskapsmyndigheterna få uttala sig. Det har inte skett i det här fallet. Det är naturligtvis inte heller direkt någon indragning men i alla fall en nedskärning, och landskapsregeringen borde absolut ha hörts vid lagförslagets beredning.

Herr talman! Den här frågan har omfattande behandlats i förvaltningsutskottets betänkande, som vi just hörde av ordföranden. Ganska onödig inskränkning, anser jag. Det kan inte vara meningen att man i nödfall ska bli tvungen att skicka någon till Åland från någon annan plats i Finland. Det kunde ha fått fortsätta på det sätt det hittills varit organiserat och jag hoppas att ministeriet följer utvecklingen och, om så behövs, möjliggör ett sådant arrangemang där notarius publicus-funktionen kan hållas kvar på Åland på något sätt även i fortsättningen.

Yleiskeskustelu päättyi.