Täysistunnon pöytäkirja 47/2005 vp

PTK 47/2005 vp

47. TORSTAINA 28. HUHTIKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

 

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä esitetään muutoksia lähinnä ajopiirturin digitaalisen kiekon käyttöönotosta johtuviin muutoksiin ja eräisiin tarkennuksiin sosiaalilainsäädäntöön ja nimenomaan piirturin ja sosiaalilainsäädännön valvontaa koskeviin asioihin. Sinänsä toivoisin, että kun lainsäädäntö on kunnossa ja asiat on hoidettu, niin saisimme jossain vaiheessa tämän varsinaisen digitaalisen piirturin käyttöön, jonka käyttö nyt on lykkääntynyt jo vuosia ja aina vain vuosia eteenpäin, ja näyttää siltä, että tälle vuodellekin ennustettu käyttöönotto siirtyy jälleen ensi vuodeksi.

Se, miksi tulin oikeastaan puhumaan, johtuu siitä, että olen tehnyt toimenpidealoitteen 62/2003, jossa esitin eduskunnalle, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin raskaan liikenteen valvontayksikön perustamiseksi ja rangaistusmääräysten kiristämiseksi yleiseurooppalaiselle tasolle ajo- ja lepoaikarikkomusten osalta. Tämän aloitteen valiokunta on hylännyt ja jättänyt käsittelemättä. Muutama sana siitä.

Ministeri Rajamäki on kyllä ansiokkaasti tämän jälkeen ja erityisesti tänä vuonna surullisenkuuluisan Konginkankaan onnettomuuden jälkeen kiinnittänyt huomiota tähän valvontaan ja liikkuvan poliisin toimenpiteisiin raskaan liikenteen valvonnassa, ja se on muotoutunut jo vähän sille suunnalle, mikä pitäisi olla. Tänään käydyssä ansiokkaassa keskustelussa liikenneturvallisuudesta hän vakuutti, että parannuksia on odotettavissa ja liikkuvaa poliisia patistetaan entistä enemmän raskaan liikenteen valvontaan, eli omalta osaltaan aloitteeni on saanut jonkinlaista uutta näkökantaa myöskin voimaan, mutta näitten rangaistusmääräysten kiristämiseksi meillä olisi kyllä tehtävää. Meidän rangaistuksemme ovat verrattuna johonkin Ranskaan, Ruotsiin ja Espanjaan yksi kymmenesosa, saattavat olla jopa pienemmät, ja niillä on selvästi vaikutuksia siihen, että lakeja noudatettaisiin. Toivoisinkin, että oikeusministeriössä herkällä korvalla kuunneltaisiin ja asiaa mietittäisiin vielä uudemman kerran.

Sinänsä ei huomautettavaa tästä mietinnöstä.

Yleiskeskustelu päättyy.