Täysistunnon pöytäkirja 47/2013 vp

PTK 47/2013 vp

47. TORSTAINA 2. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki asuntokauppalain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta

 

Tytti Tuppurainen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tällä lakialoitteellani haluan edistää uudisrakentamisen laatua. Tämä lakialoite koskee asuntokauppalain 2 luvun 22 §:n muuttamista.

Asuntorakentamisen vaikutus on kiistatta kansantaloudellisesti erittäin merkittävä. Sillä on huomattavia työllisyysvaikutuksia, ja huomattava osa kansallisvarallisuudestamme on asuinrakennuksissa ja kiinteistöissä. Siksi uudisrakentamisen laatu ja taloudellisuus ovat erittäin tärkeitä. Täytyy myös muistaa, että tavallisille ihmisille ja perheille oma asunto on lähes aina kaikkein suurin ja merkittävin varallisuuden osa. Senpä takia asuntomarkkinoiden toimivuus on ensiarvoisen tärkeää.

Markkinoiden toiminnalle oleellisen informaation välittämiseksi ja kuluttajaostajien suojelemiseksi on säädetty asuntokauppalaki. Siinä on säädöksiä ostajan oikeudellisen aseman turvaamiseksi, ja se asettaa ostajan suojaksi rakentamisvaiheessa pakottavia säännöksiä.

Tähän lakiin sisältyy myös kohta, jolla pyritään edistämään rakennettavien asuntojen laadunvalvontaa. Tässä 22 §:ssä todetaan näin: Osakkeenostajilla on oikeus valita rakennustyön tarkkailija. Tarkkailijan tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakennusta koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkoitus lainkohdalla on selkeä. Se turvaa ostajien ja välillisesti myös luotonantajien etuja huolehtiessaan, ettei rakentamisen valvonta jää pelkästään rakentajalle ja tästä riippuvaiselle perustajarakennuttajalle. Siis tarkkailijan tehtävänä on rakennustöiden — erityisesti aikataulun, käytettyjen materiaalien, työtapojen — asianmukaisuuden seuraaminen. Osakkeenostajilla on kuitenkin asianaan päättää, mihin toimiin mahdolliset tarkkailijan huomautukset antavat aihetta.

Tällä lainkohdalla on hyvä tarkoitus, mutta se ei ole erityisen toimiva, sillä osakkeenostajia edustava kokous ei useinkaan käytä oikeuttaan valita rakennustyön tarkkailija. Tähän tietysti vaikuttaa se, että useinkaan huomautettavaa ja ongelmia ei ole, mutta on myös poikkeustapauksia ja rakentamisen taloudellisuuden ja laadun ongelmat on syytä tunnustaa. Siksi asuntokauppalakia tulisi muuttaa siten, että rakentamisen tarkkailijan määrääminen tulisi pakolliseksi. Tämä muutos tulisi tehdä yksinkertaisesti muuttamalla lainkohdan sanamuotoa siten, että se velvoittaisi tarkkailijan määräämiseen.

Arvoisa puhemies! Tämän perusteella esitän, että eduskunta hyväksyisi asuntokauppalakiin muutoksen 2 luvun 22 §:n kohtaan Rakennustyön tarkkailija: "Osakkeenostajien on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa valittava rakennustyön tarkkailija" ja niin edelleen.

Keskustelu päättyi.