Täysistunnon pöytäkirja 48/2009 vp

PTK 48/2009 vp

48. KESKIVIIKKONA 6. TOUKOKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Susanna Huovinen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ympäristövaliokunnan mietintö lähtee siitä, että tämä lakiesitys on tarpeellinen, ja valiokunta esittää tätä lakiesitystä muutettavaksi uudella 44 §:llä, jonka tarve johtuu valtuussäännöksen puuttumisesta Reach-asetuksessa säädettyjen poikkeusten myöntämiseksi. Tämä on sinänsä hyvin tekninen muutos.

Puhemies! Haluan kiinnittää huomiota valiokunnan mietinnössä sivulla 3 olevaan huomioon siitä, että resurssit jälleen kerran nousevat ympäristöasioissa esiin, tällä kertaa siis neuvontapalvelujen asianmukaisen järjestämisen osalta. Nyt näitä neuvontapalveluja tämän tärkeän lainsäädännön onnistumiseksi on hoidettu jotakuinkin väliaikaisilla järjestelyillä. Tämä ei pidemmän päälle tule onnistumaan.

Valiokunta on tähän asiaan kiinnittänyt jo aikaisemminkin huomiota, ja haluaisimme, että hallitus ottaisi nämä terveiset nyt tosissaan ja turvaisi kemikaalilainsäädännön oikeanlaisen tulkinnan ja myöskin yrityksille suunnattavan neuvontapalvelun, koska varsinkin pienemmillä yrityksillä voi olla todellisia vaikeuksia selviytyä tästä hyvin haasteellisesta lainsäädännöstä ja sen toteuttamisesta ilman näitä kunnollisia neuvontapalveluja.

Puhemies! Totean vielä lopuksi, että tämä valiokunnan mietintö, jossa on siis tämä yksi uusi pykälälisäys, on yksimielinen esitys.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja esitteli lyhyesti tämän valiokunnan mietinnön. Tietysti meille, jotka olemme valiokunnassa, asia on helppo todeta, mutta vaikuttaa siltä, että tätä ympäristövaliokunnan mietintöä 4 ei ole jaettu kansanedustajille pöytäjakeluna. Tässä mielessä on tietysti vähän hankala sitä asiaa koko salin kannalta käsitellä. Mutta toteaisin itse tähän keskusteluun valiokunnassa ja ympäristövaliokunnan yksimieliseen mietintöön, että nimenomaan resurssikysymys on ollut se ongelma, joka tässä on edelleenkin tämän kemikaalilain ja Reach-asetuksen toteuttamisessa.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänämme on kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva EY-asetus. Tämä lainmuutos on tarpeellinen, ja se on jatkoa suureen kemikaalilainsäädännön uudistukseen eli Reachiin. Kemikaalien luokitus, merkitseminen ja pakkaaminen koskee hyvin laajaa joukkoa yrityksiä ja myös kuluttajia. Myös kuluttajien on siis ymmärrettävä nämä uudet merkinnät, joita on tulossa. Koska säädöksen kohteena on laaja joukko yrityksiä ja kemikaaliasioiden hoito vaatii erikoisasiantuntemusta, on yritysten neuvontapalvelu todella tarpeellinen.

Kemikaalineuvonnan palvelut ovat koetuksella erityisesti vuonna 2010, jolloin yrityksille on sekä ensimmäinen Reach-rekisteröinti että sitten tämän lainsäädännön mukainen luokitus- ja merkintäilmoitusten jättämisen takaraja. Kemikaalineuvonta vaatii tosiaan erikoisasiantuntemusta, ja resurssitarpeita ei voida mitata yksinomaan pääluvun mukaan. Valtion tulisikin yhä enemmän pyrkiä ratkaisemaan näitä ruuhkahuippuja joustavin järjestelyin. Asiantuntijoiden liikkuvuutta eri valtion organisaatioiden välillä tulee lisätä. Myös ulkopuolisia palveluja voidaan aivan hyvin käyttää tällaisten ruuhkahuippujen purkamiseen, eli tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua ja myös erikoisasiantuntijuuden vaatimusten ratkaisemista valtionhallinnossa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiinnitän huomiota tähän samaan asiaan, josta tässä jo useampi puheenvuoro on käytetty, ja tähän muotoon, millä tavalla valiokunta lähestyy eduskuntaa tässä resurssiasiassa. Täällähän lukee sillä tavalla sivulla 2, että valiokunta korostaa, että tarvittavat viranomaisresurssit Reach-asetuksen asianmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi ja erityisesti neuvontapalvelun järjestämiseksi on turvattava.

Kun Suomi on välttämättömästi halunnut omalle maaperälleen näitten asioitten keskusvirastohoidon, niin mikä oli se viisaus, että tämä ei ole velvoittavana pontena, vaan se on pelkkänä tämmöisenä korostamisena? Tätähän ei edes tule luetuksi, kun tätä ei ole edes kursivoitu. Tässä pitää olla jo ihan syvällistä harrastuneisuutta näitä asioita kohtaan, että huomaa, mitä te yritätte sanoa.

Heikki A. Ollila /kok:

Arvoisa puhemies! On varmaan totta, että ympäristöhallinnon resurssit ovat tällaistenkin lakien ja säädösten seurauksena tiukemmalla. Kyse on kuitenkin myös ympäristöhallinnosta kokonaisuudessaan, ja olisi varmaan syytä sekä ministeriössä että ympäristökeskuksissa miettiä, käytetäänkö resursseja oikein, onko haalittu liikaa tehtäviä esimerkiksi sellaisissa asioissa, joissa kuntien päätökset voisivat hyvinkin riittää. Uskon, että näin olisi käytettävissä olevien varojen paremmalla kohdentamisella saatavissa parempaa hyötyä.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Huoli kemikaalivalvonnan resurssien riittävyydestä on varmasti aiheellinen. Toki tällä hetkellä kemikaalivalvontaa tekee usea eri viranomainen. Valtiovarainministeriössä on paraikaa käynnissä työ, jossa sitten selvitetään, voitaisiinko näitä käytössä olevia resursseja yhdistämällä saada ikään kuin vielä tehokkaampaan käyttöön kuin ne tällä hetkellä ovat. Toivottavasti se osaltaan auttaa tässä asiassa.

Mutta kyllä tuo valiokunnan huoli tämän kemikaalivalvonnan toteutumisesta on aivan aiheellinen. Ed. Pulliainen täällä sanoi, että täytyy olla suurta harrastuneisuutta, että sieltä sen löytää. On hyvä, että sitä harrastuneisuutta eduskunnasta löytyy. Mutta uskon, että tuo meidän viestimme on kyllä mennyt niin ympäristöministeriön kuin valtiovarainministeriön tietoon.

Timo Kaunisto /kesk:

Arvoisa puhemies! Nämä resurssit nousevat täällä keskiöön ja keskustelun aiheeksi. Sinällään ne tässä mietinnössä ovat ehkä sivujuonteena. Näihin on puututtu useastikin Reach-asetuksen yhteydessä, ja on selvää, että resurssien on oltava kunnossa, kun tätä kemikaaliruuhkaa, kemikaalirekisteröintiä, joka tästä asetuksesta seuraa, puretaan, mutta ei se tarkoita sitä, että pitää pysyvästi muodostaa arsenaalia tätä asiaa varten. Aivan hyvin voidaan harkita juuri tällaisia toimenpiteitä, kuten ed. Perkiökin täällä esitti, näiden erilaisten poolien muodostamiseksi, jolloin tämän tyyppisistä, resursseja vaativista ruuhkahuipuista selvitään. Tässä ympäristövaliokunnalla oli mielestäni ihan rakentava keskustelu ja erilaisiakin näkemyksiä tästä resurssitarpeen hoitamisesta.

Puhemies:

Ed. Tiusanen on nyt pyytänyt kai toisen puheenvuoron. Se ensimmäinen ei kadonnut täältä helpolla, mutta nyt on toinen.

Pentti Tiusanen /vas:

Kiitos, arvoisa puhemies! Niin, tähän tekniikkaan, nyt ei ole kaikille jaettu tätä mietintöä, mutta varsin moni on nyt käyttänyt puheenvuoron ja pääosin siis valiokunnan jäsenet.

Arvoisa puhemies! Tosiaan tämä resurssikysymys on sikäli epämiellyttävä, että tältä osin, mitä tämä puute nyt koskee, hallitus itse silloin, kun se antoi Reach-asetuksesta johtuvaa lainsäädäntöä eduskunnalle, omassa hallituksen esityksessään sen liitteessä painotti nimenomaan lisäresurssien tarvetta Suomen ympäristökeskukseen ja Tuotevalvontavirastoon. Kuitenkaan niitä ei tullut, ei myöskään vuoden 2009 budjetin valmistelussa niitä otettu huomioon. Ja tässä näkökulmassa on tietysti hankala sitten liikkua siihen suuntaan, että voitaisiin nopealla tavalla toteuttaa Reach-asetuksen vaatimia tehtäviä.

Arvoisa puhemies! Uskon, että tässä olisi kyllä myös talousvaliokunnalla ja koko eduskunnalla tarvetta aktivoitua.

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan vielä valottaa ed. Pulliaiselle, että tämä EU:n mainittu Kemikaalivirasto on verottanut viranomaisresursseja Suomessa. Parhaat, terävimmät päät ovat siirtyneet juuri viraston palvelukseen, ja tällä tavalla resurssit ovat tavallaan heikentyneet näin laadunkin puolesta siellä viranomaispuolella.

Tähän itse asiaan pitää myös kiinnittää huomiota koulutuksessa, eli tätä erikoisasiantuntijuutta liittyen kemikaaliviranomaistehtäviin tullaan Suomessa tulevaisuudessakin tarvitsemaan, ja se on myös koulutuskysymys.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Perkiölle ihan kommenttina, että tämä on tiedossa. Sen takia minä sen puheenvuoron käytin, koska tämä asia ei auennut nyt kerta kaikkiaan minusta sillä tavalla kuin sen asiaankuuluvasti olisi pitänyt aueta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kemikaalien käyttö lisääntyy maailmassa ja Suomessa ja se on erittäin tärkeä asia niin työpaikoilla kuin kotitalouksissa ja missä vaan. Tuntuu omituiselta, jos ei ole koulutuksesta huolehdittu, niin kuin ed. Perkiö täällä peräänkuulutti. Kyllä nämä asiat pitäisi jo ennakoida niin hallituksen kuin ministereittenkin varsinkin, kun meillä on tämä Kemikaalivirasto täällä Suomessa, nyt saatiin vihdoin viimein. En tiedä, kuinka laaja se on ja miten se täällä toimii, ei ole eduskunnassa ainakaan kerrottu, mutta tämänhän pitäisi olla nyt mallimaa tässä mielessä, kun ollaan tämmöisen viraston isäntämaa.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kemikaaliviraston startti on käsitykseni mukaan ollut hyvä Suomessa, rekrytoinnissa on onnistuttu ja Suomi on saanut kiitosta siitä, että tämmöisen keskusviraston rekrytoinnissa myös työntekijöitten muita tarpeita on hyvin huomioitu. Palaan asiaan siltä osin, että kun tuota kemikaalilainsäädäntöä EU:ssa valmisteltiin, niin kuviteltiin, että tässä esirekisteröinnissä, joka vaihe siis nyt on ohi, ehkä tavoitellaan jotain 150 000—200 000:ta rekisteröityä ainetta, ja käytännössä tuo esirekisteröintien määrä on noin kymmenkertainen. Tämä myös korostaa sitä, että ehkä on hiukka yllätys tuo käsittelyjen ja resurssien tarve, mutta toisaalta tästä voinee myös päätellä sen, että kun Suomi sai Kemikaaliviraston, tämän kyseisen viraston painoarvo tulee tulevaisuudessa nousemaan ja on hyvin mahdollista, että siitä kasvaa suurempi virasto kuin sitä myönnettäessä kuviteltiinkaan. Siinä mielessä tällä on myös hyvät seurausvaikutukset meille Suomeen.

Antti Vuolanne /sd:

Arvoisa puhemies! Kemikaaliviraston sijoituspaikan käsittelyssä käytiin pitkä prosessi ja Suomi onnistui hyvin. Nyt on huolehdittava siitä, että pidämme kansallisesta maineestamme korkean osaamisen maana hyvää huolta ja siitä, että meillä resurssit varmistetaan. Yhdyn niihin näkemyksiin, jotka ovat tätä asiaa tukeneet.

Yleiskeskustelu päättyi.