Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

 

Lauri   Kähkönen  /sd:

Arvoisa puhemies! Muun muassa maataloudenharjoittajia koskeva epäoikeudenmukainen yrittäjätulon jakaminen ansio- ja pääomatuloihin on keskusteluttanut myös tätä eduskuntaa useamman kerran. Epäkohdasta on tehty useita lakialoitteita, yksi myös puhujan.

Useimmilla maataloudenharjoittajilla ansiotulo-osuus maatalouden tulosta jää pieneksi tai sitä ei jää lainkaan, kun tulosta määrätään ensin pääomatulon osuus. Menettely kiristää useimpien maataloudenharjoittajien verotusta ja entisestään kärjistää pääomatulona ja ansiotulona verottamisen välistä ongelmaa. Sama ongelma tietysti koskee myös muita yrittäjiä. Nykyisinhän yritystulo jaetaan kaavamaisesti ilman valinnan mahdollisuutta nettovarallisuuden mukaan ansio- ja pääomatuloihin. Yritystulon pakollinen jako pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin heikentää ratkaisevasti myös yrittäjän sosiaaliturvaa. Monet sosiaalietuudet, kuten sairauspäiväraha ja äitiyspäiväraha, ovat sidoksissa verotettavaan ansiotuloon. Sosiaaliturvan on perustuttava todelliseen työtuloon ilman pääomatuloa.

Käsiteltävänä oleva lakiesitys, joka liittyy maatalouden tukiratkaisuun tälle vuodelle, on selkeä parannus nykytilaan, ja sitä on tarkoitus soveltaa jo tämän vuoden verotuksessa.

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttaminen pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen joulukuulta 2000 sen neuvoteltua tuottajajärjestöjen kanssa tästä niin sanotusta maatalouspaketista. Se tulee lieventämään noin 73 000 verovelvollisen verotusta, joista valtaosa eli 45 000 on maatalousyrittäjiä. Mielestäni oli jo aikakin tämä uudistus ja parannus saada aikaan. Toivonkin nyt, kun eduskunta tätä käsittelee, että yleensäkin asian käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunnan verojaosto selvittäisi myöskin laajemmin maatalouteen ja yrittäjätoimintaan liittyvää verotuskysymystä.

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta on odotettu ja toivottu. Monet elinkeinonharjoittajat ja maatalousyrittäjät ovat todella todenneet epäoikeudenmukaiseksi sen, että pääomavero-osuus on nostanut heidän kokonaisveroprosenttiaan suuremmaksi kuin se olisi vastaavassa tuloluokassa ollut ansiotulona verotettuna.

Näin ollen on toivottavaa, että laki tulee pikaisesti vahvistetuksi. Ennen kaikkea lohtua tuo se, että tätä sovelletaan jo tältä vuodelta toimitettavassa verotuksessa. Monet yrittäjät ovatkin kääntyneet jo meidän edustajien puoleen siinä, että he saisivat suorittaa jo ennakkoveroissa nämä vastaavat huojennukset, koska he ovat nyt maksaneet ennakkoveroja vanhan käytännön mukaisesti. Minä uskon, että tämä tilanne tulee muuttumaan. Lakiehdotushan koskee varsin laajaa yrittäjäjoukkoa, joskin tapauskohtaisesti verovaikutus jää sittenkin varsin pieneksi, mutta esitys on oikeutta tekevä.

Ben  Zyskowicz  /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Eilisessä vappupuheessaan keskustan sijaisjohtaja Anneli Jäätteenmäki moitti hallitusta siitä, että se vain lepää laakereillaan eikä tuo eduskuntaan hyviä, tärkeitä esityksiä.

Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on omalta osaltaan osoittamassa, että puheenjohtaja Jäätteenmäen kritiikki on perusteetonta. Tässä on kyseessä tärkeä hallituksen esitys, jolla maataloudenharjoittajien ja pienyrittäjien verotusta kevennetään. Kuten ed. Vihriälä totesi, puhutaan yli 70 000 maatalous- ja muusta yrittäjästä.

Tällä listalla on itse asiassa monia muitakin esityksiä, joilla viedään tärkeitä asioita eteenpäin. Viittaan tässä esityslistan 11) kohtaan, jossa on kyse on työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta, ja esityslistan 13) kohtaan, jossa nimenomaan siinäkin pienyrittäjien ja maataloudenharjoittajien kannalta parannetaan sairauspäiväraha-asioita. Toisin sanoen listalla on lukuisia esityksiä, jotka ovat tärkeitä, joissa viedään asioita eteenpäin ja kansalaisten elinolosuhteita parannetaan. Väitteet siitä, että hallitus ei tärkeitä esityksiä antaisi, vaan lepäilisi, ovat perusteettomia.

Jukka Vihriälä  /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Zyskowiczille toteaisin, että hallitus olisi voinut tuoda nämä esitykset jo huomattavasti aikaisemmin. Eduskunta on ollut erittäin pitkään tyhjäkäynnillä, ja tavaton ruuhka on tulossa. Esimerkiksi näiden lakien osalta, joihin ed. Zyskowicz viittasi, kuten käsittelyssä olevan tuloverolain muutoksen, olisi ollut erittäin tarpeellista tuoda käsittelyyn aikaisemmin. Näistä on sovittu jo viime vuoden puolella, niin että nämä olisi voitu käsitellä täällä rauhassa. Nyt nämä kaikki tulevat kevään ruuhka-aikaan. Itse tulemme näkemään, mikä ruuhka tulee olemaan. Niin paljon lakiesityksiä tulee, että kyllä tässä suhteessa hallitus on vähän levännyt laakereillaan.

Bjarne Kallis /skl(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Sen takia, että juuri ed. Zyskowicz otti tämän asian esille, en voi olla muistuttamatta häntä siitä, että tämä muutos olisi oikeastaan lähinnä tarpeeton, jos ei olisi joitakin vuosia sitten käynyt niin, että sairauspäiväraha poistettiin kokonaan. Ilman sitä tekoa, ilman sitä muutosta, tätäkään lakia ei oikeastaan olisi tarvinnut nyt muuttaa. Ed. Zyskowicz, syy löytyy kyllä siitä virheestä, jonka hallitus teki joitakin vuosia sitten.

Petri  Salo  /kok (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Vihriälälle toteaisin, että lakiesitys on ollut monta kertaa allekirjoittaneen ja ministereitten kanssa keskusteluissa ja olemme todenneet, että tämä on yksi sellainen lakiesitys, jota on viety mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Meillähän on oma yrittäjyyspaketti, ja tämä on yksi osa sitä. Tämä on irrotettu erilliseksi laiksi, koska sitä pidettiin myös eduskunnan keskustelussa erittäin tärkeänä. Nyt, kun se on saatu tänne asti, niin ollaan tyytyväisiä. Siitähän, etteivät sitä ole aikoinaan aikaisemmat hallitukset hoitaneet, ei tietenkään tätä hallitusta kannata syyttää.

Pentti  Tiusanen  /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Vihriälähän kyllä ihan oikein kehui sitä tai ainakin antoi kannatuksensa sille, että tämä asia on nyt eduskunnassa, ja sitten ed. Zyskowicz sen jälkeen viittasi puheenjohtaja Jäätteenmäen laakereillamakaamispuheenvuoroon ja puheeseen eiliseltä päivältä. Mielestäni asia ei muutu miksikään sikäli, että tämä on hyvä asia, joten ed. Zyskowiczin ikään kuin analyysi asiasta pitää paikkansa, eikä ed. Vihriälä nyt enää voi jälkikäteen niitä ihan aiheellisia hyväksynnän lauseita, joita äsken lausuitte, peruuttaa. (Ed. Vihriälä: Ei ole tarkoituskaan!) Kyllä tässä on hyviä asioita menossa. Ruuhka on aivan eri asia, joka joka kevät aina eduskuntaa kohtaa, kuin on niin sanottu laakereilla lepääminen.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä on tullut tämä hallituksen esitys erittäin perusteellisesti esitellyksi. Totean vain sen, että jo edellisen hallituksen aikana niin sanottu Mapoli halusi tämän suuntaisia parannuksia maataloustuottajien asemaan. Valitettavasti ne sitten menivät jumiin, kun katsottiin, että ne ovat näköjään toinen toisestaan riippuvaisia ja kaikkea tätä hyvää ei voida toteuttaa.

Ylipäätään viitaten ed. Kalliksen äsken käyttämään puheenvuoroon totean, että kun sanoo a, niin silloin yleensä pitäisi se b sanoa välittömästi. Juuri tästä on kysymys. Siinä suhteessa voidaan moittia hallitusta, että ei aina katsota, mitä tästä ratkaisusta seuraa. Lisäksi tämä on osa sitä kokonaisuutta, jolla on pyritty maataloustuottajien asemaa parantamaan, ja kun siinä sitten taas se yhden a:n sanominen oli vaikeaa, niin sitten myös b ja c, jotka olivat vähän pienempiä asioita, ovat olleet vaikeita toteuttaa. Hyvä kuitenkin, että asia on nyt tässä vaiheessa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! On hyvä, että asia on todella tässä vaiheessa, kuten edellinen puheenvuoron käyttäjä sanoi. Annettakoon tunnustus kaikille niille, jotka ovat tätä asiaa olleet vauhdittamassa. Itsekin olen allekirjoittajana useammissakin tämän sisältöisissä aloitteissa ja ainakin yhdessä itsekin ensimmäisenä. Mielestäni se toteuttaa oikeudenmukaisuutta viljelijäyrittäjille ja muillekin yrittäjille, että verotuksessa voidaan päästä tämän myötä kohtuuteen ja samalla saadaan parannettua sairausvakuutuspäivärahoja, jotka tämänkin jälkeen ovat vielä perin juurin minimaaliset, mutta esitys on oikean suuntainen, ja toivotaan nopeaa menestystä sille.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Siitä tosiasiasta, että pienet pääomatulot ovat tulleet kohtuuttoman kovasti verotetuiksi, on huolta kannettu myös täällä vasemmalla suunnalla ja siitä on puhuttu todella monen vuoden ajan ja tehty ehdotuksia ja esityksiä tässä salissa.

Kiinnitän kuitenkin lähetekeskusteluvaiheessa huomiota siihen, että on sitten se lantin toinen puoli, jolloinka suuriakin ansiotuloja on siirretty pääomatulon piiriin, jolloinka verotuksessa on päästy 29 prosentin tasolle, joka vastaa taas ansiotulopuolella aika paljon pienempien tulojen verotustasoa. Tämä on asia, joka on spekulatiivinen ja vaikuttaa verokertymiin muun muassa valtionverotuksen kohdalla. Se on taas ikään kuin toinen asia, mutta katson tarpeelliseksi siihenkin viitata.

Bjarne Kallis /skl:

Arvoisa rouva puhemies! Niin kuin vastauspuheenvuorossani totesin, maatalousyrittäjät, yrittäjät, pienyrittäjät ovat olleet epäedullisessa asemassa ennen kaikkea puuttuvan sosiaaliturvan takia. Sosiaaliturva meni, kun sairausvakuutuslain mukainen päiväraha poistettiin ja koska tuloverolain mukaan määrätään ensin kaikista tuloista pääomatulo. Kun pääomatuloksi on laskettu tuloista 18 prosenttia, se on johtanut siihen, että pienyrittäjille ei ole syntynyt aina työtuloa, mutta he ovat maksaneet pääomatulosta enemmän veroa kuin olisivat maksaneet, jos se olisi ollut työtuloa, ja ovat menettäneet päivärahan.

Hallituksen esitys on hyvä. Kukaan ei ole sitä moittinut. Eduskunta on ponnella edellyttänyt, että korjaus tehtäisiin, edellyttänyt jo useita kertoja, viimeksi viime vuonna budjettikeskustelun yhteydessä. Siinä mielessä tämä on erittäin hyvä.

Ed. Zyskowicz oli oikeassa, kun hän viittasi listalla olevaan kohtaan 13), joka koskee sairausvakuutuslain muuttamista. Se tulee myöskin parantamaan yrittäjien ja maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa. Nimittäin voi olla, että tämä ei edes ole riittävä. Vaikkakin prosentti nyt putoaa 10 prosenttiin, se voi johtaa kuitenkin ja johtaa monen yrittäjän kohdalla siihen, että ei siitä huolimatta synny ansiotuloa, ja kohdassa 13) oleva hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamiseksi korjaa tuon epäkohdan.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys on hyvä esimerkki siitä, miten eduskunnan useat aloitteet ovat johtaneet tämmöiseen esitykseen. Niin kuin on todettu, tässä on todella hyvästä asiasta kysymys ja oikeaan suuntaan menosta. Tätä ei voi ollenkaan kiistää.

Kun pyysin puheenvuoron, minulla oli saman tyyppinen ajatus kuin ed. Tiusasella, joka totesi, jotta nyt pitäisi löytyä tahtoa toisesta päästä tehdä esitys. Toivon mukaan enemmän vasemmistosta nousseet aatteet tulisivat kanssa hallituksen esitykseen siitä, jotta ei pystyttäisi kiertämään, työtuloa muuttamaan pääomatuloksi isojen tulojen puolelle. Toivon mukaan tästä löytyisi kanssa yhteisymmärrys. Sitten olisi molemmat päät oikeastaan hoidettu kuntoon. Todennäköisesti tässä kävisi vielä sillä tavalla, jotta verotulot tulisivat kasvamaan sieltä kautta. Tässä menetykset ovat hyvin pienet, ja niitä ei edes tohdi laskea, koska kyse on tässä enemmän oikeudenmukaisuudesta. Mutta isojen tulojen puolella, jotka tänä päivänä maksetaan pääomatuloina, palkka on pieni ja verot maksetaan pääomatulopuolelta. Sieltä todennäköisesti löytyy potentiaalia, jolla voidaan hyvinvointiyhteiskuntaa vielä rahoittaakin.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Täytyy ensiksi ihmetellä opposition eturiviä, joka tällä hetkellä, kun on puhe todella merkittävistä parannuksista maatalousyrittäjille, puuttuu tästä salista. Ei nähtävästi haluta antaa sellaista viestiä, että hallitus vie asioita eteenpäin. Annan arvoa sille, että ed. Kallis on kuitenkin paikalla ja yrittää jollakin tavalla edustaa myöskin oppositiota.

Tässä on todella kahdesta merkittävästä asiasta kysymys eli päiväjärjestyksen kohdista 5) ja 13), jotka ovat molemmat sen tyyppisiä asioita, että niitä on pitkään yritetty viedä eteenpäin, ja nyt on päästy selkeästi konkreettisiin toimenpiteisiin. (Ed. Kallis: Opposition aloitteesta!) — Valitettavasti ed. Kallis ei ole hallituksessa tällä hetkellä. — Maataloudenharjoittajien ja yrittäjien toimintaolosuhteita on hallitusohjelman mukaan selkeästi koko ajan pyritty parantamaan askel kerrallaan.

Vaikka täällä vaaditaan ja huudetaan, että kaikki pitäisi olla huomenna valmista, ei todellakaan voi näin olla, vaan on tärkeää, että valmistellaan kunnolla, jotta ei tule pukinsorkkia niin kuin aikaisemmassa keskustelussa selkeästi nähtiin. Tässä mennään sekä kohdan 5) että kohdan 13) osalta selkeästi eteenpäin ja parannetaan yrittäjien ja maatalousyrittäjien asemaa, ja olisi todella toivottavaa, että täällä olisi oltu myöskin kertomassa myönteistä viestiä (Ed. Kallis: Kokoomusedustajat puuttuvat!) ja pyritty saamaan sitä julkisuuteen ja viemään eteenpäin tulevaisuudenuskoa, jota maatalousyrittäjille ja yrittäjille pitää tällä hetkellä selkeästi tuoda. Hallitus parantaa oppositiosta huolimatta maatalousyrittäjien ja yrittäjien asemaa.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! On erittäin hyvä, että hallituksen esitys saa kiitosta ja kehumista myöskin opposition edustajilta, ja niinhän sen pitääkin olla silloin, kun esitys on hyvä ja kannatettava.

Itse asiassa ed. Kallis otti esille sen tärkeän näkökohdan, joka niin sanotussa pakkopääomatuloverotuksessa on ollut tähänkin asti ongelma, mutta jonka näen vielä tulevaisuudessakin olevan ongelmana. Se on se, että prosentin alentaminen 10:een ei vieläkään tuo lopullista parannusta tilanteeseen kaikkein pienituloisimmille ryhmille elikkä niille, joille päätulo lasketaan pääomatuloksi ja joilla ei ole esimerkiksi velkaa hyvin paljon, yritystoimintaan kohdistuneita velkoja, näille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja muille elinkeinonharjoittajille. Tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan.

Se, mikä tässä keskustelussa on jäänyt huomaamatta, on myöskin todettava: Valtion verotulojen tämän esityksen mukaan arvioidaan alenevan noin 130 miljoonaa, ja huomio, kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän lähes 100 miljoonalla, niin että tässä on taas tämmöinenkin nyanssi huomattava.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Käydään keskustelua yrittäjistä ja yrittäjien verotuksesta. On syytä todeta, että on ikävää, että meillä on niin paljon pienituloisia yrittäjiä. Meillä yrittäjien asemaa ja heidän toimintaedellytyksiään pitäisi korjata niin, että yritystoiminnasta syntyisi kunnolla verotettavaa tuloa. Nyt käsittelyssä oleva lainmuutos mahdollistaa yrittäjien pääsyn edes vähän paremmin sosiaaliturvan piiriin.

Yksi yrittäjyyden edistämisen suuria esteitä on juuri yrittäjien puuttuva sosiaaliturva. Tässä mennään pieni askel eteenpäin, mutta jotta Yrittäjyys-pakettia pieniltä osin voitaisiin viedä eteenpäin, yrittäjien sosiaaliturva on ensimmäinen, joka pitäisi rakentaa, koska tilastojen mukaan vain joka kymmenes pk-yritys elää kymmenen vuotta tai pitempään. Tässä pohdinnan aiheita.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Hallitukselle kiitos silloin, kun kiittämisen aihetta on. Minusta on hyvä, että tähän suuntaan on edetty. Mutta voisi todeta, että kun tähänkin on päästy, niin tämä on erittäin pitkien neuvottelujen ja, voisiko sanoa, lievän painostuksen vuoksi saatu etenemään tähän suuntaan. Minusta nyt pitäisi katsoa huomattavasti pitemmälle tulevaisuuteen eli EU:n laajentumiseen ja sitä kautta tuleviin ongelmiin ja paineisiin. Tässä pitäisi päästä edelleen siihen, että verotettava ei koskaan lain pykälien takia joutuisi maksamaan enemmän veroa kuin normaalisti tulot osoittavat. Tätä kautta pystytään jollakin tavalla auttamaan yrittäjyyttä niin pk-sektorilla kuin maataloudessakin parempaan tulevaisuuteen. Toivotaan, että kaikilla yrittäjillä olisi niin suuret tulot, että pääomaverotulo ei koskaan mene yli sen, mitä normaali verotus olisi.

Bjarne Kallis /skl:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä salissa aina syytetään toisiaan. Kun oppositio moittii, että hallitus ei ole tällaista esitystä antanut, silloin tulee hallituksen taholta syytteitä, minkä takia te vain moititte. Nyt kun me kiitämme ja toteamme tyydytyksellä, että hallitus on tällaisen esityksen tuonut, silloinkin hallituksen leirissä ollaan tyytymättömiä meidän puheenvuoroihimme.

Minä totesin, että jok’ikisen budjettikeskustelun yhteydessä tämä asia on opposition taholta tuotu esille, niin kuin ovat tehneet myöskin monet hallituspuolueiden edustajat. On valmiita lakialoitteita. On viitattu siihen, että voisimme tehdä samalla tavalla kuin Ruotsissa. Siellä on tietty malli, ja sekin olisi toimiva malli Suomessa. Nyt se tulee, ja tämä on ihan hyvä asia.

Listan 13) kohta koskee yrittäjien ja maatalousyrittäjien päivärahaa. Totean jo tässä yhteydessä, että hallitus teki päätöksen välikysymyksen jälkeen, joka koski köyhyyspakettia. Sen jälkeen sisällytettiin myöskin maatalousyrittäjien ja yrittäjien päiväraha köyhyyspakettiin, kun oli todettu, että suurin ryhmä kaikkein köyhimmässä tuloluokassa muodostuu yrittäjistä ja maatalousyrittäjistä. Väittäisin, että välikysymys jonkin verran vaikutti siihen käsittelyyn. Välittömästi sen jälkeen todettiin — ainakin minä totesin — että oli hyvä, että hallitus sisällytti tuon 13) kohdan köyhyyspakettiin.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Kalliksen puheenvuoro oli tyypillinen puheenvuoro taas, eli ensiksi kerrotaan, että kiitos tästä, ja sitten samaan puheenvuoroon sisällytetään syytös asiasta. (Ed. Kallis: Mikä syytös?) On jotenkin käsittämätöntä tämä farisealaisuus, jota tässä harjoitetaan. Koko ajan sanotaan sitä, että välikysymyskeskustelu vaikutti. Lakivalmisteluhan on pitkäjänteistä toimintaa. Me olemme nähneet täällä, että jos liian nopeassa tahdissa tehdään lakiesityksiä ja perustelut jäävät kesken, saattaa syntyä pukinsorkkia, niin kuin aivan hyvin täysistunnon alkuvaiheessa voitiin todeta.

Tämä kehitys, joka tällä hetkellä on, on todella myönteistä. Hallitus on ottanut selkeästi yrittäjämyönteisen asenteen. Hallitusohjelma on erittäin yrittäjämyönteinen. On tulossa Yrittäjyys-ohjelma, joka tuo erittäin paljon hyviä villoja myöskin jatkossa tähän tilanteeseen. Yrittäjäjärjestöt ovat selkeästi todenneet, että tällä hetkellä yrittäjät on hallituksen toimesta ja eduskunnan enemmistön toimesta nostettu aivan uuteen arvoon. Ne ovat antaneet selkeän tunnustuksen tälle asialle. Oppositio sitten säestää omalla tyylillään tuolta sivusta, mutta karavaani kulkee haukkumisesta huolimatta ja myönteisiä asioita viedään koko ajan eteenpäin. (Ed. Kallis: Kuka on haukkunut?) — Myöskin ed. Kallis voi sen jälkeen ottaa kunnian maakunnassa, että tämän eduskuntakauden aikana asioita on viety myönteisellä tavalla eteenpäin.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Debattiin vain lyhyt toteamus, että sekä tähän lakiesitykseen että 13) kohdan lakiesitykseen löytyy vastaus parin vuoden takaisesta hallitusohjelmasta, jossa näitä asioita on luvattu tällä hallituskaudella viedä eteenpäin ja myöskin ne korjata. Tosiasia on tietenkin, että tällä puolella salia me äänestimme hallitusohjelman puolesta ja painoimme vihreää nappia, kun te painoitte silloisellekin hallitusohjelmalle punaista nappia.

Kumminkin sanotaan, että kun tämä koskettaa hyvin paljon ihmisiä ja monet ovat moittineet hallitusta sen takia, että se ei saa riittävästi tuotua oikean suuntaisia esityksiä, mutta tässä on nyt yksi niistä. Kuten ed. Hemmilä totesi, näillä molemmilla lainsäädännöillä on myöskin hintalappunsa: kunnille lisää tuloja ja valtiolle tulojen menetystä. Tämäkään lakiesitys ei ole ilmainen, vaan se on kädenojennus nimenomaan siihen suuntaan, jotta yrittäjyyttä saadaan lisättyä Suomessa.

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! On hyvä asia, että hallitusohjelmaan ensinnäkin kirjataan tiettyjä tavoitteita, kuten Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu. Täytyy kuitenkin muistaa se, että näin laajapohjaisen hallituksen toiminta tietysti myöskin vaatii aikaa, jotta saavutetaan tuloksia. Hallitus on juuri vastikään täyttänyt kaksi vuotta elikkä ollaan puoliajalla. Ei kaikkea sitä, mikä on hyvää ainakin meidän kannaltamme tällä puolen salia, ja uskoakseni kaikkien salissa tällä hetkellä olevien mielestä tavoiteltavaa ja kannatettavaa, voida saavuttaa ihan samassa eikä ensimmäisellä puoliajalla. Kun hallituksen ikä todennäköisesti on koko vaalikausi, myös toiselle puoliajalle pitää jäädä tehtävää. Tästä on hyvä mennä eteenpäin ja pyrkiä niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu.

Hannu Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Minusta tässä on selkeä osoitus siitä, että jotakin on ollut erikoista, johon pitää nyt vähän kovemmalla kädellä tarttua ja myöskin opposition puolelta, sillä jos asia näin yksiselitteinen olisi, mitä veljet edustajat todistavat, esitys olisi ajat sitten tullut eduskunnan käsittelyyn. Mutta kaikki tiedämme, että tämän lakiesityksen matkan varrella on ollut erittäin monia vaikeuksia.

Toteaisin, että se yhteistyö, mitä on taustalla tehty puolueisiin katsomatta, on tuottanut tulosta. Väitän, että siinä on myöskin ollut oppositio, niin etujärjestöt kuin muutkin ihmiset, takana. Monen mutkan kautta on päästy lopputulokseen. Ollaan siitä kaikki tyytyväisiä, myöskin oppositiossa.

Keskustelu päättyy.