Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ammattikorkeakoululainsäädäntöä on kehitetty aika paljonkin monen vuoden aikana. On todettava, että ammattikorkeakoululainsäädäntö perustuu ensiksi kokeilulainsäädäntöön ja sitten siitä saatuihin tuloksiin. Nyt kun on vakinaistettu ammattikorkeakoulut, on myöskin todettu epäkohtia lainsäädännössä.

Kun arvioidaan nykytilaa, eduskunnan apulaisoikeusasiamies on erääseen kanteluun antamassaan päätöksessä 1999 katsonut, että ammattikorkeakouluopinnoista annettu laki ja asetus ovat puutteellisia siinä suhteessa, että ne eivät sisällä selkeitä ja asianmukaisia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä ja miten ammattikorkeakoulussa voidaan opiskella opinnoille asetetun suoritusajan jälkeen. Tiedetään, että ammattikorkeakouluopinnot ovat maksuttomia. Sen sijaan, jos tulee tilanteita, jolloin opiskelu keskeytyy ja halutaan myöhemmin suorittaa tutkintoja, on menty maksullisuuteen lähinnä rehtorineuvoston suositusten mukaisesti. Keskimääräinen maksu on ollut 200 markkaa opintoviikkoa kohti, minkä lisäksi opinnäytetyöstä on peritty 250 markkaa. Näin ollen tästä on tullut 650 markkaa.

On ihan hyvä, että tällä lainsäädännöllä, joka on käsittelyssä tänään, tehdään korjauksia. Uudistuksen tavoitteena on säännösten korjaaminen asianmukaisiksi siten, että kehitetään ammattikorkeakoulujen menettelytapoja ja parannetaan lisäksi opiskelijoiden oikeusturvaa, joka mielestäni on kaikkein merkittävin asia.

Arvoisa puhemies! Olen iloinen sen johdosta, että tässä on kaksi muutakin muutosta, 6 §:n muutos ja 7 §, jossa on otettu mukaan henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan tai toimeen. Ammattikorkeakoulujen musiikin koulutusohjelmassa on suuntautumisvaihtoehtoja, jotka johtavat musiikin ammattikorkeakoulututkintoon, musiikkipedagogin (amk) ja -opettajan tehtäviin.

Arvoisa puhemies! Tästä olen erityisen mielissäni ja toivon, että lait tulevat mahdollisimman pian käsiteltyä ja voimaan, niin kuin tässä on toivottu, eli elokuun ensimmäinen päivä.

Keskustelu päättyy.