Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

 

Bjarne  Kallis  /skl:

Arvoisa puhemies! Tiedän, että tämä asia on tullut sen takia, että muutimme äänestyksen jälkeen viime kaudella sairausvakuutuslakia niin, että minimipäiväraha putosi pois. Kun minimipäiväraha putosi pois, maatalousyrittäjät ja yrittäjät, monet kymmenettuhannet, menettivät tämän päivärahan. Tiedän myöskin, että se ei sisälly hallitusohjelmaan, niin kuin aikaisemmin väitettiin, mutta tiedän myöskin, että oppositio on tehnyt valtavan monta kertaa aloitteita tästä budjettikeskustelussa, puhunut siitä.

En tiedä, kenen aloitteesta tämä on tullut. On aivan sama, onko se hallituksen aktiivisesta toiminnasta vai onko se opposition aloitteesta, mutta sen tiedän, että se on hyvä esitys. Se on välttämätön, ja sen tiedän myöskin, että sen olisi pitänyt tulla välittömästi siinä yhteydessä, kun sairausvakuutuslakia muutettiin. En tiedä, oliko tämä nyt moite hallitusta kohtaan, hallituspuolueitten edustajia kohtaan, mutta tämä on kuitenkin minun näkemykseni.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Annan erittäin suuren arvon sille, että ed. Kallis näin selkeästi kehuu hallituksen esitystä todeten sen hyväksi esitykseksi. Totean myöskin tässä yhteydessä, että yhtä ainutta pääoppositiopuolueen edustajaa ei tässä salissa ole tälläkään hetkellä. (Ed. Kallis: Pääoppositiopuolue on tässä!) — Teidän kokonne on hiukan pienempi kuin keskustan koko, valitettavasti. Toivon teille menestystä jatkossa, että tilanne muuttuu toisin päin.

Tässä on todella myönteisestä esityksestä kysymys ja nimenomaan asiasta, joka on koettu erittäin ongelmalliseksi. Tässä ollaan selkeästi parantamassa ihmisten ja yrittäjien tasapuolista kohtelua ja tasa-arvoisuutta. Tässä myöskin korjataan ongelmia, jotka nimenomaan liittyvät selkeästi väliinputoajatilanteeseen.

Niin kuin ed. Kallis totesi, nämä muutokset, jotka aikaisemmin tehtiin, ovat johtaneet siihen, että tässä ei enää ole päivärahan määräytymistapa näiden ryhmien kohdalla johtanut päivärahaan, joka suuruudeltaan vastaisi yrittäjien sairauden vuoksi menettämää työpanosta, ja saamatta jäänyttä tuloa. Nyt kun tässä ehdotetaan, että taataan yritystoimintaa harjoittavalle henkilölle sellainen lyhytaikaisesta sairaudesta aiheutuva työkyvyttömyyden turva, joka vastaa tasoltaan mahdollisimman hyvin työkyvyttömyyden johdosta menetettyä työpanosta ja saamatta jäänyttä tulosta, täytyy sanoa, että tässä ollaan ihan oikealla asialla. Kun tämä nimenomaan kohdistuu tällaiseen joukkoon, joka on heikoimmilla, tässä tapauksessa ja monissa tapauksissa oikeastaan täysin ilman tämän tyyppistä turvaa, on myönteisestä asiasta kysymys.

Mielestäni kanssa on ihan turha keskustella siitä, kenen aloitteesta tämä on tapahtunut. Tämä on joka tapauksessa hallituksen esitys, ja siltä pohjalta keskustelua käydään.

Pertti  Hemmilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Hyvin harvoin tässä salissa koko joukkue, sekä hallitusryhmien edustajat että opposition edustajat, saattavat näin paljon kehua hyviä hallituksen esityksiä kuin on tänään tapahtunut tässä istunnossa, ja sikälikin on positiivista. Itsekin olen sitä mieltä, että on aivan sama, mistä nämä hyvät esitykset ovat alkunsa saaneet, olipa vaikka opposition edustajien aloitteesta, niin hyvä sitten, kunhan ne ovat täällä meillä käsiteltävänä ja saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Tässä on nimenomaan kysymys siitä, että sairauspäivärahaa ei useimmissa tapauksissa yrittäjille, joiksi myös maatalousyrittäjät lasketaan, varsinkaan pienyrittäjille, ole voitu maksaa. (Eduskunnasta: Mistä se johtuu?) — Se johtuu lainsäädännöstä, mikä on ollut pielessä tähän asti. Nyt se tullaan korjaamaan. — Uudistus sitä paitsi nopeuttaa myöskin hyvin paljon päivärahan määräämistä Kansaneläkelaitoksessa. Tämä on erittäin tärkeää, että tässä on myös hallinnon, byrokratian, keventämistavoite myöskin, mikä tulee toteutumaan, ja tästä hyötyvät erityisesti sairauspäivärahan saajat.

Mutta sinänsä haluan muistuttaa, että niin maatalousyrittäjät kuin myös monet muut yrittäjät ovat Suomessa edelleenkin hyvin pienituloisia. 85 prosenttia maanviljelijöistä kuuluu maamme pienituloiseen väestöryhmään. Tämä on syytä muistaa. Sairauspäivärahat tämänkään jälkeen eivät tule olemaan mitään päätä huimaavia.

Esa  Lahtela  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tietysti opposition pienet vikinät ymmärtää tässä hommassa, kun tulee hätä siinä mielessä, jotta menee kahvat, mistä vääntää, kun hallitus tekee hyviä esityksiä. Tänä päivänä, kun kuunnellaan puheita salissa, oikeastaan oppositiota ei ole olemassakaan. Sehän on hieno asia, jotta suomalainen yhteiskunta puhaltaa nyt tässä yhteiseen hiileen ja tulee hyviä esityksiä.

Kyllä oli virhe aikanaan tämmöisen lain tekeminen, mutta eikö virheistä pidä aina oppia? Minusta on rehellistä ja kannatettavaa, jotta jos tehdään virheitä, niin ne virheet korjataan. Tässä on vähän mennyt aikaa hukkaan, useampi vuosi, mutta niin kuin edellisissä puheenvuoroissa on todettu, on ihan hyvä lähtökohta. Nyt sitten tämä nollatilanne, nollapäiväraha, hävitetään pois. Jonkin verran ainakin tämä nyt tasa-arvoistaa yrittäjäkuntaa. Enää ei voi olla semmoisessa loukussa, että jos sattuu jonkin syyn takia, että jollekin vuodelle ei tule tuloja, ollaan ihan kokonaan saamatta mitään. Sen takia kannatan esitystä. Toivon mukaan valiokunta mahdollisimman nopeasti käsittelee asian, että laki saadaan voimaan.

Olli  Nepponen  /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Yrittäjyyden kautta luodaan tähän maahan uusia työpaikkoja. Hallitushan on käynnistänyt kaksivuotisen Yrittäjyys-hankkeen, jossa pienin askelin pyritään puuttumaan sellaisiin epäkohtiin, jotka koskevat yrittäjiä, oli sitten maatalousyrittäjiä tai muita.

Tässä on tänään tullut kaksi erinomaista esitystä. Edellinen oli aikaisemmin käsitelty niin sanottu pakkopääomaosuuden prosentin pienentäminen, ja tässä puututaan yrittäjien sairausvakuutusmaksuihin ja niiden perusteella saataviin korvauksiin, joita on pitkään odotettu.

Kiinnitän myöskin siihen huomiota, että optiotulojen osalta tässä puututaan siihen kohtuuttomuuteen, jota suuret optiotulot ovat tuoneet tullessaan silloin, kun sairausvakuutusmaksu määräytyy. Se kohtuullistetaan, mikä on varmasti ihan paikallaan.

Bjarne Kallis  /skl:

Arvoisa puhemies! Haluan nyt vielä kerran ärsyttämättä muistuttaa kaikkia siitä, että tämä ongelma syntyi silloin, kun sairausvakuutuslakia muutettiin. Kyllä silloin jo tiedettiin, että yrittäjät ja maatalousyrittäjät joutuvat vaikeaan asemaan sen takia. Siitä puhuttiin, sitä korostettiin. On yritetty saada muutosta siihen. Nyt tulee tämä muutos kuuden vuoden jälkeen — on parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Pertti Mäki-Hakola /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Johtuisiko tämä siitä, että eduskuntaan on tullut uusia kansanedustajia, jotka ovat ottaneet asioita eteenpäin hoitaakseen?

Ed. Kalliksen puheenvuoro oli jotenkin kummallinen juttu. Toisaalta hän koko ajan puhuu myönteisestä asiasta ja kertoo, kuinka hyvä lakiesitys on, mutta sitten hän toisella kädellä kuitenkin koko ajan lyö toiselle poskelle, jotenkin kuin entinen palopäällikkö: hyvä, että saatiin sammumaan, mutta väärin sammutettu.

Tässä nyt täytyy muistaa kuitenkin, että tiedetään, mistä on kysymys. Lakiesityksen alla on kokoomuslaisen sosiaali- ja terveysministeri Maija Perhon allekirjoitus. Me tiedämme tässä salissa, ja varsinkin meidän ryhmässämme on asiasta monta kertaa keskusteltu, että hän on tehnyt todella ison työn, että tämä on saatu nyt tähän pisteeseen ja pystymme tekemään tässä tapauksessa myönteisiä päätöksiä.

Toivon, että opposition edustajat mahtuvat nahkoihinsa nyt tässä tapauksessa, kun hallitus tekee tällaisia todella myönteisiä asioita, joita on maakunnassa erittäin hienoa lähteä viemään eteenpäin. Tästä paikasta lähden soittamaan yhdelle koneyrittäjälle, joka on ollut tämän ongelman kanssa tekemisissä, ja ilmoittamaan, että hallitus on nyt korjaamassa tässä tapauksessa tätä ongelmaa.

Pirkko  Peltomo  /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta on erittäin tarpeellinen ja kannatettava. On selkeästi nähty jo tämän kuuden vuoden aikana, kun olen eduskunnassa ollut, että vaikka kuinka huolella yritetään lainsäädäntöä tehdä, niin aina joitakin porsaanreikiä tulee. Tässä on nyt yksi, jota korjataan.

Se, minkä ed. Nepponen otti esille, on myös korjattava kohta, joka nyt tässä on huomioitu, eli se, että optiotuloja ja vastaavia muita pääomatulon luonteisia ansiotuloja ei lueta työtuloon sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa määrättäessä. Tästähän ministeri Perho ilmoitti, että näinhän sen pitää olla, kun Kelaan tuli muutama hakemus, joissa olisi jouduttu ottamaan optiotulot huomioon. Mutta kun sitä ei ollut lainsäädännössä, niin nyt tämäkin kohta korjataan, ja on ihan hyvä näin.

Jouni  Lehtimäki  /kok:

Arvoisa puhemies! Olen samaa mieltä siinä, että lakimuutos on erittäin tärkeä ja kannatettava. Haluan kuitenkin tuoda esiin yhden kohdan, mikä saattaa myöhemmin tuottaa ongelmia ja vaatia myös ministeriöltä ohjeistusta, nimittäin yrittäjiä koskeva osuus.

Niin kuin me tiedämme, tämän lain laskentayksikkö on kalenterivuosi, ja kuitenkin yrittäjän tilikausi saattaa olla jokin muu kuin kalenterivuosi. Ja kun varmasti yrittäjien osalta tullaan käyttämään tilinpäätöstä laskennan pohjana, niin silloin tilikausi, mikä päättyy kalenterivuoden aikana, voi aiheuttaa vaikeuksia laskemiseen. Kannatan lakia, mutta on mahdollista, että tämä vaatii myöskin asetuksen tai ministeriön ohjeistusta, millä tavalla kalenterivuoden aikana päättyvät tilikaudet huomioidaan.

Keskustelu päättyy.