Täysistunnon pöytäkirja 51/2013 vp

PTK 51/2013 vp

51. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pöytäkirjan, jolla muutetaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä lentoliikennesopimusta. Kyseisellä lentoliikennesopimuksella pyritään edistämään markkinoille pääsyä vähentämällä liikennöintiä koskevia maakohtaisia, päiväkohtaisia ja kohdekohtaisia rajoituksia vähentämällä byrokratiaa sekä syventämällä yhteistyötä muun muassa turvallisuus- ja turva-asioissa sekä ympäristökysymyksissä.

Pöytäkirjan tarkoituksena on luoda entistä kattavammat lentoliikennesuhteet ja -yhteydet Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välille. Tästä hyötyvät sekä kuluttajat, lentoyhtiöt, työllisyys ja muutkin toimijat Atlantin molemmilla puolilla.

Tämän pöytäkirjan osapuolet sitoutuvat kansainvälisen lentoliikenteen ympäristövaikutusten rajoittamiseen tai vähentämiseen taloudellisesti järkevällä tavalla. Tähän ympäristövaikutusten rajoittamiseen kuuluvat muun muassa melurajoitukset.

Suomesta lennetään päivittäin suoriakin lentoja Yhdysvaltoihin, ja se on erittäin tarpeen kansainvälisen kaupan ja bisneksen kannalta. Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että lentoliikennesopimus luo vastavuoroisen tunnustamisen ja byrokratian vähenemisen kautta edellytyksiä lisätä tarvittaessa vuoroja tai reittejä selkeästi aiempaa helpommin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sopimuksella voi olla pidemmällä tähtäimellä myös epäsuoria positiivisia vaikutuksia suomalaisten lentoyhtiöiden Aasian lentoihin sitä kautta, että sopimus voi kannustaa globaalisti keskinäisiä sopimuksia solmimaan myös muiden maiden kuin Yhdysvaltojen kanssa. Suomelle voidaan hyötynä nähdä myös se, että EU-maiden lentoliikennemahdollisuudet Yhdysvaltoihin lisääntyvät, ja se parantaa myös suomalaisten lentomatkustajien vaihtoehtoja lentää Yhdysvaltoihin.

Valiokunta ehdottaa hallituksen esityksessä tarkoitetun pöytäkirjan ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Keskustelu päättyi.

​​​​