Täysistunnon pöytäkirja 52/2014 vp

PTK 52/2014 vp

52. TORSTAINA 15. TOUKOKUUTA 2014 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on laki vesikulkuneuvorekisteristä. Se on mitä ajankohtaisin — vedet ovat jäistä vapautuneet, ja aallot siellä odottavat veneenkylkiä hyväilyynsä — joten on syytä käydä tähän vesikulkuneuvorekisterilakiin.

Tässä esityksessä ehdotetaan, että vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirretään maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Näitä vesikulkuneuvorekisterimerkintöjä tässä rekisterissä on noin 180 000 vesikulkuneuvosta, ja vuosittain näitä merkintöjä tehdään noin 25 000, joista ensirekisteröintejä noin 9 000 ja omistaja- ja haltijavaihdoksia noin 12 000, joten tämä lainmuutos koskettaa varsin montaa vesikulkuneuvon omistajaa. Jatkossa siis Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi tuosta rekisteritoiminnan järjestämisestä.

Valiokunta pitää tätä lakiehdotusta nykytilannetta selkeyttävänä ja viraston osaamiseen ja asiantuntemukseen erittäin hyvin sopivana. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi hankkisi rekisteröintitehtäväpalveluja sopimusrekisteröijiltä, joina toimisivat eri palveluntuottajat. Valiokunta pitää tätä ehdotusta rekisteriin liittyvien rekisteröintipalveluiden alueellisen saatavuuden kannalta hyvänä. Sopimusrekisteröijänä voisi toimia yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

On myös erittäin hyvä se, että tämän esityksen myötä pyrittäisiin lisäämään sähköisten rekisteröintitapojen käyttöä tässä asioinnissa. Jatkossa vesikulkuneuvorekisteröinti olisi mahdollista hoitaa sähköisesti jo kulkuneuvon hankinnan yhteydessä, ja jatkossa asiakkaalla olisi mahdollisuus valita joustavasti kolmen eri asiointitavan välillä: joko asioimalla fyysisesti sopimusrekisteröijän luona, tekemällä sähköinen rekisterimerkintä tai lähettämällä lomakkeet perinteiseen tapaan postin välityksellä rekisteröijälle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että jatkossa Liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijä, jolla esityksen mukaan olisi jatkossa suora käyttöyhteys vesikulkuneuvorekisteriin, merkitsee heti rekisteri-ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä tiedot vesikulkuneuvorekisteriin. Tuossa kuulemisen yhteydessä kävi ilmi, että on ollut tapauksia, joissa asiakas on tehnyt rekisteri-ilmoituksen mutta rekisterimerkintää tähän rekisteriin ei ole kuitenkaan heti tehty. Asiakkaan täytyy voida luottaa siihen, että rekisteri-ilmoituksen jätettyään hän voi heti käyttää vesikulkuneuvoa, ja se on tietysti myös edellytys, että kun tuo rekisteri-ilmoitus on tehty, niin silloin kulkuneuvoa voidaan käyttää. Tämä uusi järjestely nyt poistaa nämä viiveet tämän ilmoituksen ja rekisterimerkinnän tekemisen väliltä.

Valiokunta myös katsoo, että asiointi sopimusrekisteröijien luona ja käytännön rekisteröintimenettelyt tulee järjestää niin, että asiakkaalle aiheutuu toimenpiteestä mahdollisimman vähän vaivaa, ja jatkossakaan ei tule edellyttää tarpeettomia uudelleenrekisteröintejä eikä rekisterikilpiä tarvitse vaihtaa ilman erityistä syytä.

Myös tämän uudistuksen tiedottamisesta täytyy huolehtia asianmukaisesti, jotta veneiden omistajilla on tieto näistä sopimusrekisteröijistä nyt, kun tämä siirtyy maistraateilta pois.

Tähän lakiesitykseen tuon käsittelyn yhteydessä nousi eräs tarkennustarve, jonka valiokunta on tuossa esityksessään tehnyt. Asiantuntijakuulemisessa tuli esille Tenojoella käytettävien veneiden rekisteröintiin liittyviä erityiskysymyksiä. Tenojoen veneiden rekisteröintivelvollisuus perustuu Suomen ja Norjan väliseen sopimukseen, ja Tenojoella käytettävät vesikulkuneuvot voitaisiin jatkossa rekisteröidä vesikulkuneuvorekisteriin. Mahdollisten tulkintaongelmien välttämiseksi valiokunta kuitenkin ehdottaa, että esityksen 3 §:ään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan vesikulkuneuvorekisteriin voidaan merkitä myös sellainen vesikulkuneuvo, jonka rekisteröintiin ei ole tämän lain nojalla velvollisuutta, ja tämä kohdistuu nimenomaan näihin Tenojoen veneisiin.

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi tähän 1. lakiehdotukseen tehdään 3 §:ään muutos niin, että "vesikulkuneuvorekisteriin voidaan merkitä myös sellainen vesikulkuneuvo, jonka rekisteröintiin ei ole tämän lain perusteella velvollisuutta".

Valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Olen iloinen siitä, että vihdoin tämä rekisterikäytäntö saadaan yhtenäiseksi ja se selkeytyy myös veneiden osalta. Käytännössä tämä rekisteröinnin siirtyminen Trafiin sujuvoittaa rekisteröintikäytäntöjä, ja venekauppiaille tulee myös mahdolliseksi samanlainen ennakkorekisteröintikäytäntö kuin tieliikenneajoneuvoissa. Tämä yhtenäisyys on erittäin tärkeää myös sen puolesta, että tiedot saadaan selkeästi yhdestä paikasta, ja uskon, että se lisää myös luotettavuutta. Maistraateissa asiointi on koettu veneilijöiden osalta hitaaksi ja hankalaksi, ja on hyvä, jos byrokratiaa saadaan tältä osin helpotettua. Jonkun verran väärinkäytösepäilyjä oli myös tähän maistraattikäytäntöön liittyen, ja uskon, että tämä myös, että siirrytään Trafin käytäntöihin, vähentää näitä väärinkäytöksiä.

Uskon, että tämä on loppujen lopuksi venealalle erittäin hyvä asia ja lisää selkeyttä ja myöskin lisää turvallisuutta pitkällä aikavälillä.

Markku  Eestilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Valiokunta keskusteli aika tarkkaan, ja yksi yksityiskohta mutta kuitenkin ihmisten kannalta tärkeä oli se, että kun keskustelimme näistä Tenojoen veneistä — senhän määrittelee Suomen ja Norjan välinen sopimus, miten niitä rekisteröidään ja käytetään ja kuka niitä omistaa — niin valiokunnankin mukaan, vaikka rekisterinpitäjä vaihtuu tai se välimies siinä vaihtuu, joka hoitaa sitä rekisteröintiä, tilanne ei saa johtaa siihen, että nämä ihmiset siellä jokivarressa joutuvat ruuvaamaan entisiä kilpiä pois ja vaihtamaan niitä kilpiä ja ruuvaamaan sitten takaisin ja että siitä tulee maksuja.

Me lähdimme siitä, että käytännön pitää olla sellainen kuin se on autoissakin, että kun kerran on rekisterikilpi autoon pantu, niin se on sama myös veneessä, että se siellä pysyy ja niitä ei tarvitse vaihtaa.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämän tarkoituksena on siis selkeyttää ja helpottaa veneiden rekisteröintiä, ja tämä maistraateilta siirtyvä rekisteröinti siirtyy nyt siis Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtäväksi.

Käytännössä Liikenteen turvallisuusvirasto tekee sopimusrekisteröijien kanssa palvelusopimuksia, elikkä nämä rekisteröintipisteet veneilijöille sitten ovat jossain muualla. Sellaisena voi toimia esimerkiksi pursiseura, ja sillä lailla ne palvelupisteet voivat olla lähellä näitä rekisteröintejä varten.

Mutta erityisen tärkeätä on myös se, että tämän uudistuksen myötä kehitetään tätä sähköistä rekisteröintipalvelua, joka on esimerkiksi ajoneuvoilla nyt jo käytössä, ja se on hyvä menetelmä. Siinä mielessä palvelu paranee.

Samoin se, että silloin kun ostetaan uusi rekisteröintivelvoitettu vesikulkuneuvo ja siinä ostotapahtuman yhteydessä voidaan jo tuo rekisteröintimerkintä tehdä suoraan, parantaa vesikulkuneuvojen omistajien rekisteröintipalvelua.

Yleiskeskustelu päättyi.