Täysistunnon pöytäkirja 53/2011 vp

PTK 53/2011 vp

53. PERJANTAINA 14. LOKAKUUTA 2011 kello 13.08

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Voimassa olevan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 6 §:n mukaan lähdeveroa perittäessä vähennetään 510 euroa kuukaudelta sellaisen tulon yhteismäärästä, josta perittävä lähdevero on 35 prosenttia. Alle kuukauden ajalta kertyneen tulon yhteismäärästä vähennetään 17 euroa päivältä.

Nykyiset lähdeverosta vapaat rahamäärät ovat olleet voimassa vuodesta 1995 lähtien ilman, että niitä olisi inflaatiotarkistettu. Ansiotasoindeksin mukaan vuoden 1995 lähdeverosta vapaan tulon määrän, 17 euroa vuorokaudessa, tulisi nyt olla 30 euroa vuorokaudessa, jotta se vastaisi ansiotason yleistä kehittymistä.

Toinen peruste asiassa on se, että myös ansiotulo on nyt lievemmin verotettu kuin aiemmin. Tilanne on tässä suhteessa viime vuosina jopa kärjistynyt ansiotuloverotuksen kevenemisen myötä. Ulkomaalaisen työntekijän vero verovapaan osuuden ylittävästä osasta on edelleen 35 prosenttia. Laki johtaa usein siihen, että pienituloisen ulkomaalaisen tulo verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi suomalaisen saamaa tuloa ankarammin.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessa ehdotetaan, että ulkomaalaisen työvoiman lähdeverosta vapaata tulon osuutta esimerkiksi lyhytkestoisissa maatalous- ja puutarhatöissä korotettaisiin. Verovapaan osuuden tulisi olla vähintään 30 euroa oleskelupäivää kohti eli 900 euroa kuukaudessa.

Ehdotettu lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa. Aloitteen mukaisella lainmuutoksella ei ole myöskään merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Keskustelu päättyi.