Täysistunnon pöytäkirja 54/2009 vp

PTK 54/2009 vp

54. TIISTAINA 19. TOUKOKUUTA 2009 kello 14.05

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Työelämävaliokunnassa jätimme vastalauseen, johon lähtivät mukaan myöskin sosialidemokraattien edustajat, ja hyvin pitkälle meidän vastalauseemme perustuu kahteen pykälämuutosesitykseen, jotka asiantuntijakuulemisen aikana tulivat esille sellaiselta henkilöltä kuin Markku Hirvonen, joka tuntee viranomaisyhteistyön ja erityisesti verohallinnon ja verokysymykset äärimmäisen hyvin.

Hänen esityksensä mukaisesti me esitimme valiokunnassa, että tämän ensimmäisen lain 4 a §:stä olisi poistettu verohallinnolle annetuista ilmoituksista tällainen rajaus, ja se perustuu siihen, että on aivan täysin tarpeetonta rajata tiedonsaantioikeus koskemaan vain näitä asioita. Tähän jää ihan ilmiselvä porsaanreikä sen vuoksi, että jos näitä ilmoituksia ei ole annettu laisinkaan, niin silloin ei ole myöskään tietojensaantioikeutta.

Edelleen tästä on jätetty ulos se, että tämä toinen laki olisi ulotettu koskemaan myöskin lähetettyjen työntekijöitten valvontaa, ja koska siinä on niin paljon ongelmia, jotka ovat kiistatta tulleet esille valiokuntakuulemisessakin, oli perusteltua laittaa vastalauseeseen myöskin semmoinen pykälämuutosesitys ja lausumaesitys, jonka me tulemme myöhemmin myöskin esittelemään. Ne liittyvät siihen hallitusohjelmakirjaukseen, jossa viitataan siihen, että tällainen julkinen palvelu seurannan mahdollistamiseksi käynnistettäisiin, mutta kun se jää tuonnemmaksi, niin sitä ei tiedä, koska se käyttöön otetaan. Aivan samalla tapaa ei ole mitään varmuutta siitä, että tähän pykälämuutosesitykseen tulevat esitykset kolmikantaisesta valmistelusta olisivat riittävän konkreettisia, että ne tulisivat käytäntöön tarpeeksi nopeasti, sillä harmaan ja pimeän talouden ongelmat koko ajan pahenevat ja pahenevat ja sitä myöten valtion verotulomenetykset.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Mustajärvi tässä esitteli eriävän mielipiteemme, pykälämuutosten sisällön. Onhan se aika outoa, että meillä nyt on ensimmäinen laki viranomaisyhteistyöstä harmaan talouden torjunnassa ja nyt sitten hallituksen esityksen perusteella tilanne olisi se, että työsuojeluviranomainen saa kyllä tiedon mutta ei voi olla varma, että se on todenperäinen tieto, koska joutuu nojaamaan vain yrityksen antamiin ilmoituksiin, esimerkiksi vuosi-ilmoituksiin, verotuksen vuosi-ilmoitustietoihin. Työsuojeluviranomaisella ei olisi oikeutta esimerkiksi verotarkastuskertomuksen tietoihin elikkä siihen todelliseen, perusteelliseen, tietoon yrityksen rötöstelystä, talousrikollisuudesta, pimeiden palkkojen maksamisesta jne. Tämä on minusta oleellista, mihin me vaadimme muutosta, että täytyy olla laaja tietojensaantioikeus, muuten sillä ei ole mitään merkitystä.

Toinen asia liittyi tähän lähetettyjen työntekijöiden asemaan. Onhan tämä aivan kummallista, että meillä on kolme neljä vuotta työskennellyt Suomessa 40 000 vuokratyöntekijää, joiden olisi pitänyt parin viime vuoden aikana ilmoittautua verovelvollisiksi, mutta kukapa ilmoittautuu, jos se on vapaaehtoista? Jos meillä olisi Suomen kansalaisten osalta tilanne se, että veroja saa maksaa kuka haluaa, kuka ilmoittautuu, niin uskon, että verokertymät olisivat varsin pienet.

Arto Satonen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Unohdin pyytää tähän aiemmin puheenvuoron, jossa piti esitellä tätä valiokunnan mietintöä, mutta oikeastaan se on nyt jo puolta helpompi tehdä, kun tässä on vastalause kuultu etukäteen.

Haluaisin kuitenkin sanoa tästä esityksestä sen, että valiokunta on hyvin tyytyväinen siihen, että tämä esitys tiedonsaantioikeuden parantamisesta on tänne tullut, koska tämä perustuu työelämävaliokunnan omaan mietintöön, TyVM 6/2008 pohjalta hyväksyttyyn eduskunnan lausumaan, jossa hallituksen edellytettiin antavan eduskunnalle esityksen työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksien parantamisesta vuoden 2009 valtiopäivien alkuun mennessä. Eli valiokunnan näkemykset on huomioitu.

Tällä esityksellä parannetaan työsuojeluviranomaisten oikeuksia saada valvontaa varten välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta. Myös työsuojeluviranomaisten ja veroviranomaisten, Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitosten välistä omaehtoista tietojenvaihtoa lisätään.

Mitä sitten muuten tähän tulee, niin nämä asiat, jotka tässä ovat edustajat Mustajärvi ja Yrttiaho tuoneet esille, on valiokunnan kuulemisessa huomioitu ja ne on huomioitu myöskin valiokunnan mietinnössä. Täällä on nimittäin kohta, että viranomaisten välistä tietojenvaihtoa tulee edelleen edistää ja jossa lukee näin: "Saadun selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on käynnistää välittömästi kolmikantainen selvitys työsuhteen vähimmäisehtojen ja harmaan talouden valvonnasta osana työsuojeluvalvontaa samoin kuin työsuojelupiirien ja työeläkelaitosten välisestä tietojen saamisesta. Ministeriön ilmoituksen mukaan asiantuntijakuulemisessa esiin tulleet lainsäädännön muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kyseisen selvitystyön yhteydessä. Valiokunta kiirehtii selvitystyön tekemistä ja siihen liittyvän hallituksen esityksen valmistelua." Eli nämä asiat, jotka esille on tuotu, on sinne kolmikantaan valmisteltavaksi annettu ja niillä saatesanoilla, että toivomme sieltä nopeasti tuloksia, mutta luonnollisesti niin, että niitä siellä sitten harkitaan kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Tässä on ollut puhetta myöskin tästä hallitusohjelman mukaisen julkisen tietopalvelun perustamisesta. Tarkkaan ottaen Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa luvussa "Asuminen, maapolitiikka ja rakentaminen" sanotaan seuraavaa: "Osana harmaan talouden torjuntaa selvitetään mahdollisuus luoda julkinen tietopalvelu, josta voidaan varmistaa, että palveluntarjoaja on hoitanut vero-, työnantaja- ym. velvoitteet asianmukaisesti." Rakennusalalla valiokunnan saaman selvityksen mukaan on vapaaehtoisesti tämän tyyppinen järjestelmä perustettu, jossa ovat mukana lähes kaikki rakennusalan isot toimijat, mutta tietysti vain pieni osa kaikista toimijoista, koska rakennusalalla on paljon pieniä toimijoita. Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus kiirehtii hallitusohjelman mukaisen julkisen tietopalvelun perustamista.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Se, mikä iso ongelma on kaikessa harmaan talouden tutkinnassa ja näiden asioitten selvittelyssä, on se, että valtion tuottavuusohjelma puree kaikilla valtion sektoreilla, poliisilla, työsuojelutarkastuksessa, oikeuslaitoksessa, että siellä yritetään saada aikaan aivan liian isoja asioita aivan liian pienillä henkilöresursseilla. Tässä suhteessa tilanne ei suinkaan ole helpottumassa, vaan se on pahenemassa. Viive rikostutkinnan ja itse asiassa epäillyn rikoksen seurannasta siihen, että saadaan tuomio, kestää vuosia, jopa 5—6 vuotta. Nämä ovat äärimmäisen laajoja rikosvyyhtejä, jotka sitovat henkilöresursseja hyvin paljon, ja esimerkiksi nämä kuittikaupparikokset on niin ammattimaisesti pyöritetty, että ne vaativat paitsi henkilöresursseja myöskin osaamista. Itse asiassa muistelen, että kokoomuksen yrittäjyysohjelmassa oli myötäsukainen maininta tästä käännetyn arvonlisäverojärjestelmän käyttöönotosta. Meillä on ollut siitä useammankin kerran lakialoite, ja olisi ihan mukava nähdä, että se asia etenee, ettei se olisi pelkkä vaan tämmöinen retorinen heitto kokoomuksen omassa yrittäjyysohjelmassa. En näe mitään järkeä siinä, että rehelliset velvoitteensa hoitavat yrittäjät lyödään ulos markkinoilta tällaisten hämäräyrittäjien toimesta.

Yleiskeskustelu päättyi.