Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

 

Martti Korhonen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on taksiliikennelaki, hallituksen esitys 32 näiltä valtiopäiviltä. Tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se, että paketti- ja kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljettaminen kiellettäisiin eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädettäisiin rangaistavaksi. Toisin sanoen lyhyesti sanottuna kuorma-autolla taksin ajo tällä esityksellä kielletään.

Muutama sana historiasta. Nykyinen taksiliikennelaki tuli voimaan 1. päivänä elokuuta 2007. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalveluiden turvaaminen koko maan alueella. Kyseisessä laissa tarkoitettu ammattimainen henkilöiden kuljettaminen edellyttää pääsääntöisesti taksilupaa, joka voidaan myöntää ainoastaan henkilöautolla harjoitettavaan toimintaan. Näin lain mukaan.

Taksiluvan saadakseen tämän hakijan tai sitten hakijayrityksen liikenteestä vastaavan henkilön on täytettävä tietyt ammattitaitoa, hyvämaineisuutta, vakavaraisuutta koskevat edellytykset. Taksilupia ei kuitenkaan myönnetä kaikille luvan saannin edellytykset täyttäville luvanhakijoille, vaan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Taksilupien määrä on siten rajoitettu, ja taksiliikenteen harjoittamiseen kohdistuu useitakin velvoitteita. Keskeisin näistä kaikista velvoitteista on ajovelvollisuus, joka on lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa laissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, eli kovin tiivis ja, sanoisinpa jopa, tiukkakin velvoite.

Suomessa on sitten harjoitettu keväästä 2009 lähtien laajemmin taksiliikenteen kaltaista toimintaa kuorma-autoilla. Voimassa oleva taksiliikennelaki ei tunne tämän kaltaista toimintaa, ja tästä johtuen taksin luvanvaraista toimintaa koskevat taksiliikennelain velvoitteet eivät ole koskeneet lainkaan sitten näitä uusia toimijoita.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan uudenlaisten toimijoiden esiintulo perinteisten taksitoimijoiden rinnalle on ollut myös omiaan aiheuttamaan asiakkaissa hämmennystä ja epätietoisuutta muun muassa palvelujen sisällön ja hinnoittelun osalta. Tiedotusvälineissäkin esillä olleiden tietojen mukaan tilanteista on seurannut myös suullisia ja osin myös ilmeisestikin fyysisiäkin erimielisyyden osoituksia taksiasemilla taksiluvan perusteella toimivien taksiyrittäjien ja uusien toimijoiden välillä.

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti asiaa ja sen mahdollista sääntelytarvetta pohtimaan työryhmän, ja tämä meillä nyt käsittelyssä oleva esitys on valmisteltu työryhmän esityksen pohjalta. Taksiliikennelakia ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten, että kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljettaminen eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kiellettäisiin ja säädettäisiin rangaistavaksi.

Valiokunta on saanut selvitystä valmistelussa pohdituista sääntelyn eri vaihtoehdoista, muun muassa siitä vaihtoehdosta, että kuorma-autolla tai pakettiautolla harjoitettu toiminta rinnastettaisiin taksitoimintaan ja myös tämä toiminta saatettaisiin luvanvaraiseksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan kyseistä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetty esityksen valmistelussa hyvänä muun muassa kuluttajien palveluodotusten sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymysten vuoksi.

Esityksessä käytettävät ajoneuvot luokitellaan, ja ne luokittelut perustuvat Euroopan unionin säännöksiin. Ajoneuvolain mukaan henkilöautona pidetään henkilöiden kuljetukseen valmistettua M1-luokan ajoneuvoa, jossa istumapaikkoja on enintään kahdeksalle henkilölle kuljettajan lisäksi. Pakettiauto taas on ajoneuvoluokituksen mukaan tavarankuljetukseen valmistet-tu N1-luokan ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, kuorma-auto puolestaan N2- tai N3-luokan ajoneuvo, joka on tavarankuljetukseen valmistettu ajoneuvo ja jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia. N2-luokan ajoneuvon kokonaismassa voi olla enintään 12 tonnia, N3-luokan ajoneuvon kokonaismassa on yli 12 tonnia.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan muun muassa asiakasturvallisuuden, kuluttajansuojan sekä taksipalveluiden laadun luotettavuuden ja toimivuuden turvaamiseen pyrkivä ja lupien määrää koskevia rajoituksia sisältävä nykyinen taksilupajärjestelmä menettäisi merkitystään käytännön elämässä, jos taksipalveluihin rinnastuvia palveluita voisi tarjota ilman taksilupaa ja siihen liittyviä vaatimuksia vaihtamalla henkilöautosta kuorma-autoon. Tämä ei olisi myöskään toimijoiden tasapuolisen kohtelun kannalta asianmukaista.

Nykyistä taksilupajärjestelmää koskevat suuremmat periaatteelliset ratkaisut tehtiin siis jo vuonna 2007 taksiliikennelakia säädettäessä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan taksiliikennelain kokonaisuus huomioon ottaen nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on kyse lähinnä voimassa olevan taksiliikennelain täydentämisestä ja täsmentämisestä jo taksiliikennelain alkuperäistä tarkoitusta ja tavoitteita vastaavalla tavalla elikkä sillä tavalla, mitä eduskunta käsittääksemme on aiemminkin tahtonut.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi selkeyden vuoksi taksiliikennelakiin uutta taksin määritelmää. Tämän määritelmän mukaan taksilla tarkoitetaan henkilöautoa, jota käytetään taksiluvan nojalla. Esityksessä säädetään kuorma-autoa ja pakettiautoa koskevan kiellon poikkeuksena penkinpainajaisajosta ja sotilasajoista, joita saisi edelleenkin harjoittaa nykyisellä tavalla ammattimaisesti. Lisäksi kuorma- ja pakettiautolla saisi harjoittaa ammattimaisesti tavaran kotiinkuljetuspalvelua esimerkiksi huonekaluliikkeen kanssa sovitulla tavalla. Esitys ei siis vaikuttaisi nykyisten niin sanottujen tavallisten tilataksien toimintaan.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi taksamittaria ja taksivalaisinta koskevaa voimassa olevaa sääntelyä täydentävästi, että muissa autoissa kuin takseissa ei saa käyttää taksamittaria eikä taksivalaisinta harhaanjohtavasti muistuttavia tunnuksia. Valiokunta pitää ehdotusta saamansa selvityksen perusteella perusteltuna, mutta ehdottaa samalla kyseisen säännöksen selkiyttämistä ja sanamuodon täsmentämistä. Uusi muotoilu vastaa sisällöllisesti ehdotettua säännöstöä. Taksimittarin pakollisuudesta takseissa ja siitä, että taksimittaria ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon, säädetään nykyisellään ajoneuvolaissa. Vastaavasti takseissa tulee olla taksivalaisin ja taksivalaisimen eli taksikuvun saa asentaa ainoastaan taksiliikenteessä käytettävään henkilöautoon. Kyseisten säännösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi ajoneuvolaissa.

Valiokunta on pohtinut myös taksamittaria ja taksivalaisinta koskevien säännösten suhdetta museoajoneuvoja koskevaan sääntelyyn ja on pitänyt saamiensa selvitysten perusteella selvänä, että museoautoiksi rekisteröidyissä henkilöautoissa saa käyttää voimassa olevien säännösten ja käytäntöjen mukaisesti kyseisen aikakauden mukaisia ja rekisteröitävään autoon kuuluvia välineitä, kuten esimerkiksi sen ajan taksivalaisinta.

Ehdotus vaikuttaa sellaisten yrittäjien asemaan, jotka harjoittavat tällä hetkellä ammattimaista henkilöiden kuljettamista kuorma- ja pakettiautoilla. Ehdotetun kiellon voimaantulon jälkeen nämä yrittäjät eivät enää voi käyttää ajoneuvojaan henkilöiden ammattimaiseen kuljettamiseen nykyisellä tavalla. Esityksen perustelujen ja valiokunnan saaman selvityksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kyseisten yrittäjien on täytynyt olla tietoisia jo toiminnan harjoittamisen alusta lähtien siitä, että on mahdollista ja jopa todennäköistä, että lakia tullaan muuttamaan siten, että toiminta ei ole enää mahdollista sen nykyisessä muodossa. Esityksestä myös pyydettiin perustuslakivaliokunnan lausunto, jolla ei ollut tähän asiaan sanottavaa eikä muutettavaa.

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksessä esitetyillä perusteilla ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä mietinnössä ehdotetuin muutoksin. Valiokunnan mietintö oli yksimielinen.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Tarja Filatov.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tässä laissahan on kysymys edellisen taksilain ikään kuin valuvian korjaamisesta, eli siellä oli porsaanreikä, jota on käytetty hyväksi, ja niin kuin on saatu kuulla ja jopa nähdäkin, niin tämähän esimerkiksi Pääkaupunkiseudulla johti lähes jonkunlaiseen taksisotaan tai selkkauksiin, kun siellä toiminnassa on ollut mukana niitä, joilla ei ole ollut taksilupaa ja ovat taksia kuorma-autolla ajaneet. Tämä lakiehdotus nyt korjaa tämän puutteen ja varmasti tuo rauhan myös tuonne taksitolpille, toivotaan näin.

Valiokunta kävi tuossa kuulemisessa ja selvitti käsittelyn aikana tuota museoajoneuvojen asemaa tässä säännöksessä. Niin kuin tuossa aiemmin kuultiin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa, niin taksamittaria ja taksikupua ei saa asentaa muihin kuin taksikäytössä oleviin ajoneuvoihin ja ajoneuvolain 96 §:n mukaan siitä voidaan rangaista sakolla. Valiokunnassa keskusteltiin siitä, miten tätä pykälää sovelletaan sitten museoajoneuvoihin, joiden tarkoituksena ei ole ajaa taksia, vaan ainoastaan säilyttää tätä kulttuuriperintöä ja vanhaa ajoneuvokulttuuria niissä varusteissa ja siinä asussa kuin ne ovat silloin aikanaan olleet. Tämän selvityksen mukaan nyt on selvää, että taksikupua ja taksamittaria voi museoajoneuvossa käyttää ja se ei ole ajoneuvolain 96 §:n mukaan tai tämän uuden säännöksen mukaan rangaistavaa.

Ulla Karvo /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Suomessa on totuttu luottamaan laadukkaisiin taksiliikennepalveluihin. Henkilöiden kuljettaminen edellyttää pääsääntöisesti taksilupaa, joka voidaan myöntää ainoastaan henkilöautolla harjoitettavaan toimintaan. Käsiteltävä ehdotus on taksiliikennelain täydentämistä ja täsmentämistä, jotta laki vastaisi alkuperäistä tarkoitustaan ja tavoitteitaan.

Ehdotus vaikuttaa niiden yrittäjien asemaan, jotka harjoittavat tällä hetkellä ammattimaista henkilöiden kuljettamista kuorma- ja pakettiautolla. Kiinnitänkin vain yhteen asiaan huomiota. Kysymys on perustuslain suojaaman elinkeinon harjoittamisen vapauden suhteesta muutokseen. Perustuslakivaliokunta katsoi kuitenkin, että kyseisten yrittäjien on täytynyt olla tietoisia jo toiminnan harjoittamisen aloittaessaan, että lain täsmentäminen on todennäköistä, ja siksi sitä ei voida pitää ongelmallisena perustuslain elinkeinon harjoittamisen vapauden kannalta.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja teki hyvän ja perusteellisen esittelyn tästä hallituksen esityksestä ja sen käsittelystä valiokunnassa. Valiokunta oli hyvin yksimielinen alusta pitäen tämän asian käsittelyssä. Muutaman seikan tuon kuitenkin asian käsittelystä vielä esille.

Tuo alkuperäinen taksiliikennelain kokonaisuudistus, jota tuossa vuosituhannen alussa tehtiin, piti sisällään myös harkinnan ja pohdinnan siitä, tullaanko Suomessa se vanha järjestelmä, joka siis on säännelty, taksiliikenteen harjoittamisen järjestelmä, pitämään myös jatkossa voimassa vai vapautetaanko se kilpailulle Ruotsin mallin tai vaikkapa Viron mallin mukaisesti. Tuolloin asiaa tarkasti punnittiin ja siinä harkinnassa päädyttiin siihen, että ala pidetään edelleen säänneltynä, ja yksi keskeinen peruste on myös tässä laissa mainittu tavoite laadukkaiden taksiliikennepalveluiden turvaamisesta koko maassa. Siksi tämä nyt käsitelty hallituksen esitys on todellakin täydentävä esitys, jossa, niin kuin täällä edellä on todettu, tästä laista tilkitään porsaanreikä, joka on johtanut käytännössä entistä laajempaan taksiliikenteen harjoittamiseen kuorma-autoilla.

Tässä mielessä, kun valiokunnan käsittelyssäkin on vedottu siihen, että elinkeinovapauden, yrittämisen vapauden, tulee mahdollistua, tässä asiassa tämä harkinta on tehty aikaisemmin ja tämän lain käsittelyn yhteydessä ainoastaan korjataan sen vanhan lain sisältämä virhe. Tältä osin myös perustuslakivaliokunta yhtyy tähän arvioon perustuslain mukaisuudesta, ja tätä ei tarvinnut käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä on todellakin asia, josta on oltu hyvin paljon yhteyksissä ja joka on näkynyt myös lehtien palstoilla ja mediassa erilaisina kiistelyinä, ja kuten edelliset puhujat ovat todenneet, tämä on ollut asia, johon on ollut tarve saada selkeys. Tämä valuvika on aiheuttanut keväästä 2009 lähtien erilaisia ristiriitatilanteita, kun taksiliikenteen kaltaista toimintaa on kuorma-autoilla harjoitettu, ja nyt todellakin pitkien pohdintojen jälkeen on päädytty tähän esitykseen, ja mielestäni tämä on hyvä. Perustuslakivaliokunnan näkökulma, että näiden kyseisten yrittäjien on täytynyt olla tietoisia jo toiminnan harjoittamisen alusta lähtien siitä, että on mahdollista ja jopa todennäköistä, että lakia tullaan muuttamaan, on aivan oikea tulkinta. Näin ollen hallituksen esitys on täysin perusteltu.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Aivan lyhyesti: Tämä eduskunta hyväksyy vuosittain rahoja käytettäväksi erilaisiin innovaatioihin vähintään kymmeniä, jopa satoja miljoonia euroja, ja sitten kun me oikein kannustamme kansalaisia innovaatioihin, niin välillä se tuottaa mitä uskomattomampia feedbackeja tänne eduskuntaan. Tässä on yksi sellainen, joka kohta päättyy onnellisesti.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​