Täysistunnon pöytäkirja 54/2010 vp

PTK 54/2010 vp

54. TORSTAINA 20. TOUKOKUUTA 2010 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta

 

Susanna Huovinen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Tässä on kyseessä ympäristövaliokunnan mietintö, jossa korjataan hiukan asunto-osakeyhtiölaissa tehtyjä päätöksiä.

Ensinnäkin selvennetään asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n 4 momenttia niin, että hissin jälkiasentamisen kulujen kattamiseksi perittävän vastikkeen maksuvelvollisuudesta voidaan kokonaan vapauttaa pääsisäänkäynnin tasolla olevan, tiettyyn käyttötarkoitukseen varatun huoneiston, esimerkiksi autotallin tai liikehuoneiston, omistaja, joka ei saa tästä hissistä etua edes osakehuoneistonsa arvonnousun muodossa. Käytännössä on nimittäin ilmennyt, että tämän muun käyttötarkoituksen huoneistoja koskevan viittauksen puuttuminen voi johtaa epäselvyyteen hissin jälkiasennusta koskevissa päätöksissä, ja tämän vuoksi se on tarpeen selkiyttää.

Myös esitetään voimaanpanolain tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevaa tarkistusta, joka on osoittautunut tarpeelliseksi lainsäätäjän tarkoituksen selventämiseksi.

Lisäksi valiokunta toteaa vielä sen, että 11 §:n toisessa virkkeessä, jossa siis todetaan "lailla", tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä uutta asunto-osakeyhtiölakia että tilintarkastuslakia.

Vielä valiokunta esittää voimaanpanolain 3 §:n kumoamista, koska pykälä on jäänyt erehdyksessä voimaanpanolakiin valiokunnan muutettua hallituksen esitystä tältä osin tuossa edellisessä mietinnössä.

Näillä muutoksilla siis esitämme pieniä tarkistuksia asunto-osakeyhtiölakiin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Asunto-osakeyhtiölaki on todella niin laaja ja monella tavalla mutkikaskin, erityisesti näitä hissejä ja niiden suhdetta eri kerroksiin koskeva lainsäädäntö, että siihen varmaan tulevaisuudessakin tulee vielä lisäyksiä, korjauksia.

Tämän esityksen, joka nyt on käsittelyssä, erityispiirre on se, että tässä esillä on myös toinen laki eli asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttaminen, joka tuotiin valiokuntakuulemiseen. Tämähän ei ollut lähetekeskustelussa vaan tuotiin sitten valiokuntaan. Niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, tässä on sekä 3 että 11 §:n kohdalla kyse kuitenkin hyvin teknisistä kysymyksistä, jotka eivät siis ole sisällöllisesti sillä lailla merkittäviä, että ne olisi pitänyt tuoda valiokunnan käsityksen mukaan ja esittelevän ministeriön mukaan omana lainsäädäntöesityksenään eduskuntaan, eli epätavallinen tilanne, ei ihan ainutlaatuinen mutta poikkeuksellinen.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan puheenjohtaja hyvin asianmukaisesti esitteli tämän hallituksen esityksen. Mistä tämä johtuu? Se tuli tietysti esille jo tämän asunto-osakeyhtiölain käsittelyn yhteydessä, ja uumoiltiin, että tämä asia varmaan seuraa vielä perässä tänne jo kevätistuntokaudella, ja näinhän siinä sitten kävi. Valiokunta on hyvinkin nopeasti ja joustavasti tämän asian käsitellyt, ja nämä pienet korjaukset, joita nyt sitten näiden hissien ja myös tämän toiminnantarkastajan osalta esitettiin, tähän on kirjattu.

Täytyy todeta, että kyllä myös valiokunnan kuulemisessa, napakassa, lyhyessä kuulemisessa, tuli esille myös se, että emme me pysty aivan kaikkia asioita tilkitsemään lainsäädännöllä tai sen lainsäädännön tarkentamisella. Toki tarkkarajaiseen lainsäädäntöön pitää pyrkiä, mutta väistämätön tilanne on, että viime kädessä sitten oikeusistuimessa tiettyjä asioita joudutaan ratkomaan. Siinä mielessä uskon, että tämänkin kokonaisuuden osalta, kun nämä muutokset tehdään, asunto-osakeyhtiölaki on erinomaisen hyvä ja palvelee tarkoitustaan, ja tämä iso kuva tästä laista kyllä varmasti täydentyy tällä esityksellä.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tämän lain tarkoitushan on todellakin lisätä oikeudenmukaisuutta, ja nyt näiden täsmennysten jälkeen tämä lain tarkoitus toteutuu varmaankin paremmin. Toivottavaa toki olisi, että näitä muutostarpeita syntyisi lainlaadintatyössä mahdollisimman vähän, mutta valiokunnalle voi esittää kiitokset siitä, että nämä korjaukset ja yksityiskohdat on saatu ripeästi käsiteltyä. Ehkäpä jatkossa vielä voi toivoa, että lain valmistelu on hitusen verran huolellisempaa tältä osin.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä hissin jälkiasentamisen kulujen kattamiseksi perittävän vastikkeen maksuvelvollisuudesta vapauttaminen siellä katutasossa olevilta liikehuoneistoilta, autotalleilta tai muilta vastaavilta osakehuoneistoilta on erittäin hyvä asia, ja hyvä, että se on nyt nopeasti tuotu tämän uuden lain yhteyteen ja muutoksena siihen.

On totta, niin kuin ed. Seurujärvi täällä sanoi, että kaikkea ei voida lailla säätää eikä voida tilkitä kaikkia tapauksia, mutta tämä korjaus kertoo oikeudenmukaisuudesta ja tuo esille sen hengen, että kenelle on hyötyä näistä investoinneista ja kuka sitten osallistuu niiden maksamiseen.

Ulla Karvo /kok:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on tarkoituksenmukainen, ja on hyvä, että hissin jälkiasennuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaavat ne, jotka lähinnä hisseistä hyötyvätkin. Lakeihin jää helposti tulkinnanvaraa, ja epäselvyyksiä on korjattava ajoittain. Vaikka tuomioistuinlaitos tekee oman osansa, niin silloin, kun laissa on selvä epäkohta, on se pyrittävä korjaamaan.

Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Vielä vain täsmennän, että todellakaan nyt ei ollut kyse mistään uudesta kannanotosta ympäristövaliokunnan osalta vaan nimenomaan täällä mietinnössäkin, lyhyessä sellaisessa, todetaan, että viitataan tuon isomman asunto-osakeyhtiölakipaketin mietintöön ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin. Eli tämä hissin jälkiasennuskysymys, joka tässä keskustelussa on nyt noussut esille, oli kyllä valiokunnan kannanottona tuolloin jo, kun tätä isompaa pakettia käsiteltiin, eli se ikään kuin oli mukana siinä, mutta nyt oli selvästikin sitten käytännön elämässä tullut eteen tilanteita, joissa koettiin, että on tarpeen selventää tätä pykälämuotoilua, ja sen vuoksi tämä korjaus on täällä tänään.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​