Täysistunnon pöytäkirja 55/2011 vp

PTK 55/2011 vp

55. KESKIVIIKKONA 19. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

 

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Kyseessä olevassa lakiesityksessä hallitus haluaa muuttaa työsuojeluvalvonnasta sekä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Tämän muutoksen on tarkoitus selkeyttää valvontalain markkinavalvontaa eli tuotteiden turvallisuuden valvontaa koskevia säännöksiä, ja hyvä niin. Esityksellä halutaan kumota säännökset suositusluontoisten neuvojen antamisesta viranomaisen tarkastuskertomuksissa. Tämä selkeyttää mielestäni hyvin tällä hetkellä hieman sekavaa tilannetta työpaikoilla. Muutoksesta on mielestäni selkeästi hyötyä myös työnantajille, sillä muutos poistaisi mahdollisuuden sekoittaa kirjalliset toimintaohjeet suositusluontoisiin ohjeisiin. Suosituksia voidaan lainmuutoksenkin jälkeen antaa työsuojeluhallinnosta annetun lain sekä hallintolain nojalla.

Lisäksi lakiin tulisi muutos yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin, lisättäisiin työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät, työssä jatkamista tukevat ja muut työntekijän terveyteen sekä turvallisuuteen vaikuttavat kehitystoimet. Tämän lain sisällön muutos nyt ei varmaan ole sieltä maata mullistavammasta päästä, mutta etenkin kirjaukset työssä jatkamiseen tähtäävistä kehittämistavoitteista ovat selkeästi hallitusohjelman mukaisia ja myöskin selkeästi niin sanotusti plussaa kurkulle. Pitää vaan pitää sitten lain voimaan tultua huoli siitä, että menetellään myöskin kuten on lakiin kirjoitettu.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi haluan sanoa, että kyllä tämänkin lakimuutoksen jälkeen puutteita työsuojeluviranomaisten tiedonsaanti- ja toimintaoikeuksiin jää edelleenkin, joihin on myöskin sitten jatkossa puututtava.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Olen pahoillani, nyt minun tarkkailijani eivät hoksanneet ilmoittaa, että täällä meni näin nopeasti tämä keskustelu; olin toisessa tilaisuudessa. Mutta ihan lähetepuheenvuoro tästä — kysymyksessähän on tämä hallituksen esitys 88, eikö niin?

Arvoisa herra puhemies! Työsuojeluvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa säädetään työsuojeluviranomaisten menettelystä niiden valvoessa työsuojelua koskevien säännösten noudattamista. Työsuojeluviranomaisille annettuihin valvontatehtäviin sisältyy yhtenä osa-alueena työssä käytettävien tuotteiden, kuten koneiden, henkilön suojaimien ja eräiden muiden teknisten laitteiden markkinavalvonta. Markkinavalvonnalla pyritään varmistamaan, että markkinoille saatetut tuotteet ovat niitä koskevien vaatimusten mukaisia ja että ne eivät käyttöön otettuina aiheuta terveyden menettämisen vaaraa työpaikoilla.

Esityksessä ehdotetaan työsuojeluvalvontalakiin eräitä työsuojeluviranomaisten toimintamahdollisuuksia edistäviä muutoksia. Tarkoitus on selkeyttää työsuojeluvalvontalain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä ja saattaa ne vastaamaan Euroopan unionin lainsäädännössä markkinavalvontaviranomaisille annettuja oikeuksia.

Uutena keinona esitetään muun muassa oikeutta määrätä vakavaa vaaraa aiheuttava tuote hävitettäväksi, jos viranomaisen muut käytettävissä olevat keinot, kuten tuotteen luovuttamiskielto sekä markkinoilta ja käytöstä poistaminen, eivät ole riittäviä. Lisäksi viranomainen voi määrätä tuotteen markkinoille luovuttaneen tahon tiedottamaan tuotteeseen tai sen käyttämiseen liittyvästä vaarasta.

Arvoisa puhemies! Markkinavalvontaan liittyvien muutosehdotusten ohella käsiteltävänä olevaan esitykseen sisältyy työmarkkinajärjestöjen niin kutsutun työelämäryhmän ehdotus siitä, että työpaikoilla yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin sisällytettäisiin työssä jatkamista tukevat kehittämistavoitteet ja -ohjelmat. Tavoitteena on, että ehdotetun muutoksen myötä työssä jatkamista tukevat toimenpiteet olisivat työpaikoilla entistä suunnitelmallisempia ja että työpaikoilla sitouduttaisiin yhteisiin kehittämistavoitteisiin.

Nämä tässä hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Keskustelu päättyi.