Täysistunnon pöytäkirja 55/2011 vp

PTK 55/2011 vp

55. KESKIVIIKKONA 19. LOKAKUUTA 2011 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri Paula  Risikko

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen pääasiallisena tarkoituksena on selkeyttää yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöä ja helpottaa työeläkejärjestelmän toimeenpanoa. Uudet yksityisten alojen työeläkelait ovat olleet voimassa vuoden 2007 alusta alkaen. Lakeja toimeenpantaessa on ilmennyt, että niihin on tarpeen tehdä useita pieniä tarkistuksia niiden soveltamisen ja toimeenpanon helpottamiseksi. Tästä syystä esityksessä ehdotetaan monia lähinnä teknisluonteisia tarkastuksia, joilla ei olisi lainkaan tai joilla olisi vain erittäin vähäinen vaikutus yksittäisen henkilön eläketurvaan.

Esityksessä ehdotetaan kuitenkin joitain muutoksia, joilla olisi myös eläketurvan kannalta merkitystä. Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistettaisiin osa-aikatyön ansioissa tapahtuneen nykyisen pysyvän oleellisen muutoksen sijasta vasta, kun osa-aikatyön ansioissa on tapahtunut pysyvä merkittävä muutos. Ratkaisukäytännössä oleellisena muutoksena on pidetty hieman yli 10 prosentin muutosta, kun ehdotetulla merkittävällä muutoksella tarkoitettaisiin jatkossa sitten vähintään 15 prosentin muutosta. Muutos vähentäisi työeläkelaitosten työmäärää, ja toisaalta se yleensä parantaisi näiden henkilöiden eläketurvaa, joita se koskisi.

Arvoisa puhemies! Osa-aikaeläkettä koskeviin säännöksiin lisättäisiin myös säännös, joka koskee osa-aikaeläkkeen saamisen edellytyksiä työsopimuksen irtisanomisaikana. Ehdotetun säännöksen mukaan työntekijä säilyttäisi irtisanomisaikana oikeuden osa-aikaeläkkeeseen vielä kuuden viikon ajan työajan lyhentämisestä alkaen, vaikka osa-aikaeläkkeen työaikaa koskeva edellytys ei enää täyttyisi. Muutos selkeyttäisi lain soveltamista ja parantaisi myös hieman eläketurvaa. Osa-aikaeläkkeen lakkauttamisperusteisiin lisättäisiin omaan työskentelyyn perustuvan muun eläkkeen saaminen, sillä tällaisen muun eläkkeen saaminen estää jo nyt osa-aikaeläkkeen myöntämisen.

Uusien yksityisten alojen työeläkelakien voimaantulon myötä luovuttiin vanhoissa laeissa olleesta ensisijaisten etuuksien työeläkkeestä vähentämisen estäneestä niin sanotusta kolmen vuoden säännöstä. Perusteluna säännöksestä luopumiselle oli, että säännöstä jouduttiin soveltamaan käytännössä vain harvoin ja että säännöksen pois jättäminen selkeyttäisi kysymyksessä olevia lakeja ja niiden toimeenpanoa. Säännöksen pois jättämistä perusteltiin myös sillä, että se mahdollisti etuuksilla spekuloinnin. Siten nykyisin kaikki ensisijaiset etuudet vähentävät koko määrältään työeläkettä.

Nykyinen tilanne voi kuitenkin johtaa joissain tapauksissa kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisen henkilön kannalta. Tämän vuoksi ensisijaisten etuuksien työeläkettä vähentävää vaikutusta ehdotetaan lievennettäväksi siten, etteivät ensisijaiset etuudet vaikuttaisi enää vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen. Lisäksi ensisijaista etuutta ei vähennettäisi työeläkkeestä lainkaan, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004. Laissa olevasta ensisijaisten etuuksien luettelosta poistettaisiin sotilasvammalain mukainen elinkorko, sillä se perustuu aina ennen vuotta 2004 sattuneeseen vahinkotapahtumaan.

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevaa määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Tällä ehdotuksella ei menetettäisi nykyisten lakien mukaista oikeutta saada työkyvyttömyyseläkettä. Muutoksella pyritään siihen, että esimerkiksi työhön menon vuoksi väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneen työkyvyttömyyseläke voitaisiin lakkauttaa tai sen määrää voitaisiin tarkistaa nykyistä pidemmältä ajalta vastaamaan työkyvyttömyyseläkettä saaneen todellista asiantilaa. Muutos mahdollistaisi myös aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnän yhden vuoden sijasta kahdelta vuodelta takautuvasti.

Aivan lopuksi, arvoisa puhemies, eläkkeen hakijan toimeentulon turvaamiseksi yksityisten alojen työeläkelakeihin lisättäisiin säännös, jonka perusteella eläkelaitoksilla olisi mahdollisuus antaa eläkkeen myöntämistä koskeva päätös väliaikaisena siksi ajaksi, jonka asian käsittely kestää, kunnes asiasta on annettu lopullinen päätös.

Esityksellä ei olisi valtiontaloudellista merkitystä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2012 alusta. Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 2013 alusta atk-ohjelmiin tehtävien muutosten vaatiman ajan vuoksi.

Keskustelu päättyi.