Täysistunnon pöytäkirja 55/2014 vp

PTK 55/2014 vp

55. KESKIVIIKKONA 21. TOUKOKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta yhtenäistettäisiin sääntelyä, joka koskee apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta tehtäviä vähennyksiä.

Apteekkiliikkeet maksavat vuosittain valtiolle apteekkimaksua liikevaihdon perusteella. Liikevaihdosta on säädetty vähennettäväksi eräiden myyntien arvo ennen apteekkimaksun määräämistä. Lakiehdotuksella muutettaisiin kahden vähennyksen laskemistapaa.

Apteekkimaksulaissa säädetään, että apteekkiliikkeen liikevaihdosta vähennetään nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo. Näiden lääkevalmisteiden myynnistä ei siis makseta apteekkimaksua. Nyt lakia muutettaisiin siten, että kun lasketaan kahta apteekkimaksusta tehtävää vähennystä eli muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynnin suurimman mahdollisen vähennyksen suuruutta sekä sivuapteekkivähennyksen suuruutta, liikevaihdosta vähennettäisiin myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo. Kyse on siis vähennyksiä laskettaessa tehtävistä vähennyksistä.

Edellä mainittuja vähennyksiä laskettaessa on säädetty vähennettäväksi muutkin apteekkimaksusta vapaat erät, joten lakimuutoksella yhtenäistettäisiin vähennyksiä koskeva sääntely.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on apteekkimaksun määrätessään vähentänyt edellä mainituista vähennyksistä myös nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvon. Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä muutettaisiin lainsäädäntö Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen käytäntöä vastaavaksi. Muutosta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jotta apteekkimaksusta vapaiden erien maksukohtelu on apteekkimaksua määrätessä yhtenäinen.

Taloudelliselta vaikutukseltaan muutoksen arvioidaan olevan vähäinen. Apteekkimaksun perusteita muuttanut lakimuutos tuli voimaan 1.1.2014, joten käytettävissä ei ole vielä tarkkoja lukuja summista tai siitä, kuinka monta apteekkiliikettä muutos koskettaa.

Vuoden 2012 liikevaihdon perusteella nyt kuvailtava muutos tarkoitti tuolloin olemassa olevan apteekkimaksun laskemistavan perusteella noin 16 000 euron vaikutusta vuositasolla. Apteekkimaksuahan apteekkiliikkeet maksoivat vuoden 2012 liikevaihdon perusteella 153,5 miljoonaa. Tavoitteena on, että nyt käsiteltävänä olevan esityksen sisältämät muutokset tulisivat voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2014.

Tämä on hyvin tällainen kompleksinen lainsäädäntöesitys, mutta teille totean vain, että tämä liittyy apteekkimaksuun tehtäviin vähennyksiin, jotka tehdään ennen kuin se apteekkimaksu lasketaan, ja sitten tämä liittyy siihen, että itse asiassa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on jo toiminut tällä tavalla, ja tällä lailla nyt sitten yhtenäistetään ja eräällä lailla lakiin kirjataan se, miten on toimittu. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.