Täysistunnon pöytäkirja 56/2007 vp

PTK 56/2007 vp

56. PERJANTAINA 28. SYYSKUUTA 2007 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

 

Juha  Rehula  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! (Hälinää)

Puhemies:

(koputtaa)

Täällä puhutaan nyt!

Puhuja:

Arvoisa herra puhemies! Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain kahden pykälän muuttamisesta, joka tarkoittaa sitä, että kun vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lomituspalveluja nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan on mahdollista saada 24 päivää vuodessa, niin tähän tulee yksi vuosilomapäivä lisää, määrä nousee 25:een, ja oikeutta sijaisaputoimintaan laajennetaan niin, että valtakunnallisten tai kansainvälisten tehtävien lisäksi myös maakuntatasoisiin tehtäviin on mahdollisuus sijaispalvelua saada.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että tämä ehdotus on kannatettava, ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä sekä kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Tämä vuosilomaoikeuden pidennys tarkoittaa noin 140 henkilötyövuoden lisäystä, mikä tarkoittaa sitä, että kun jo olemassa oleva tilanne on lomittajien saatavuuden osalta ongelmallinen, niin tähän asiaan tulee kiinnittää huomiota niin, että tästä vuosilomaoikeudesta ja tämän lisäyksestä tulisi myös todellinen. Se tarkoittaa sitä, että toimenpiteitä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi pitää pyrkiä löytämään ja toisekseen lomittajien työn sisältöön, sen kehittämiseen, täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen tulee pystyä kiinnittämään huomiota.

Tuon sijaisapuoikeuden laajennuksen osalta valiokunta toteaa, että toimeenpanoa koskevissa ohjeissa tulee tarkentaa tuottajajärjestön käsitettä niin, että edunvalvontaelinten toimintaan osallistuvat ovat jatkossa tasapuolisesti sijaisapuoikeuden piirissä.

Mats Nylund /r:

Arvoisa herra puhemies! HE 74/2007 vp on erittäin tervetullut ja kaivattu maanviljelijöitten piirissä. Koko viime vaalikauden aikana ei lainkaan saatu parannuksia maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmään. Jos tulevaisuudessa haluamme uusia yrittäjiä erittäin työvaltaiseen kotieläintalouteen, kotieläintuottajille on annettava suuremmat mahdollisuudet kuin tänään vapautua maatilasta jaksaakseen työssään.

Jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka antoi selvityksensä maatalouslomituksen kehittämismahdollisuuksista viime vuonna, haluan korostaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään painottaa juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat ratkaisevia siinä, että lisäpäivä tehoaa niin kuin on tarkoitettu. Ehdotettu lomitusoikeus tulee lisäämään lomittajatyövoiman tarvetta noin 140 työvuodella. Pätevän työvoiman saamiseksi lomitusammattiin meidän on parannettava lomittajien työehtoja. Minusta tässä tärkeintä on mahdollistaa osa-aikatoimisten kokopäiväinen työssäkäynti.

Työryhmän selvityksessä on ehdotuksia sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka vaativat budjettivaroja ja myös lainmuutoksia. Raportissa on myös sellaisia ehdotuksia, jotka vaativat vain käytännön muutoksia eivätkä lainmuutoksia. Esimerkiksi kahden yrittäjän tilalla edesauttaa, että yrittäjät pitävät vuosilomansa samanaikaisesti.

Haluan vielä lisätä, että turkistarhaajat ovat odottaneet useita vuosia, että he myös pääsevät lomituksen piiriin. Toivon, että hallitus mahdollisimman nopeasti antaa myös semmoisen lakiehdotuksen.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Oikean suuntainen lakiesitys, mutta ei mielestäni vieläkään täysin oikeudenmukainen verratessa maatalousyrittäjiä muuhun työväestöön, koska tässähän luvataan maatalousyrittäjille vaan 25 arkipäivää, kun taas muu työväestö saa vuoden työssäolostaan 30 päivää ja maatalousyrittäjille, jos he tekevät vaikka 20 vuotta, annetaan vaan 25 arkipäivää. Selvä epäkohta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kollegat! Kun viimeksi ministeri Pekkarisen kanssa oli joitakin erimielisyyksiä, niin päätin vielä ottaa tämän keskustapuolueelle rakkaan aiheen tältä kannaltakin esiin.

Kannatan tätä lakia, koska juuri tulleen tutkimuksen mukaan — jota eilen aamutelevisiossakin hyvin siteerattiin ohjelmassa samalla kun oli myös sokeri-Myllymäki, MTK:n asiantuntija, siellä paikalla — on todettu, että maatalousyrittäjien ja yleensä viljelijöitten mielenterveysongelmat ovat kaikista eniten lisääntyneet ja suurimpia kaikista ammattinimikkeen alla olevista nykyään. Eli maaseudulla tämmöinen henkinen mielenterveysongelma ja muu sairastuminen, psykosomaattinen, on räjähdysmäisesti lisääntynyt.

Nyt helpostihan tulee normaalityöläisille tai -yrittäjille sellainen olo, että siellä luonnonrauhassa auraillaan rauhallisesti ja nautitaan säiden vaihtelusta ja parannutaan siinä sitten, mukavaa oloa ja kaikkea, mutta juuri ehkä tämä EU:n ongelmallisuus näkyy kaikista pahiten siinä. Psykosomaattinen oirehtiminen on juuri sitä, että ei ole oikein turvaa eikä tukea missään eikä kenessäkään. Myllymäki meni niin pitkälle, että vaati koko kansan yhdistymistä tässä asiassa EU:ta vastaan, koska EU on niin pahasti pettänyt ennen kaikkea nyt maanviljelijöille ja maatalousyrittäjille annetut lupaukset, että koko maan pitäisi tässä yhdistäytyä. (Kimmo Kiljunen: Hallitus on epäonnistunut!) Mutta jotta me pystyisimme tässä yhdistäytymään, täytyisi tavallaan keskustapuolueen itse ensin tunnustaa ikään kuin syyllisyytensä ja osasyyllisyytensä tähän asiaan, ja sitten voisi saada ehkä kaikki muutkin, ainakin oppositiopuolueet, tähän, minä luulen, mukaan, koska kyse on sentään työnteosta. Eli kannatan tätä.

Anne   Kalmari  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tuon kiitokset kaikilta kotieläinihmisiltä. Tämä on kauan odotettu ja ansaittu uudistus. Täytyy muistuttaa teitä salin ihmisiä siitä, että noin 30 lypsylehmän karjoissa esimerkiksi tehdään 3 100 työtuntia vuodessa, eli viljelijät ovat todella lomansa ansainneet ja nämä tulevatkin lomapäivät, jos ne laitettaisiin viikonlopuille, olisi käytetty maaliskuun loppuun mennessä.

Kannan kuitenkin huolta siitä, että lomittajia jatkossa riittää. Kuten ed. Nylund myös puhui tästä asiasta, on ensiarvoisen tärkeää, että lomittajien työ on niin motivoivaa, että siihen kannattaa lähteä. Nykyään osa-aikatyö tekee lomittajan työn palkan niin pieneksi, että on suoranaista pakoa lomittajan ammatista muihin ammatteihin, ja siksi katsonkin, että myös työmatkat, jotka alati pitenevät, tulisi lukea ainakin osittain lomittajan työaikaan.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys on erittäin hyvä maatalousyrittäjien lomituspalveluitten osalta. (Ed. Pulliainen: Entäs mietintö?) Hallitus on ryhtynyt heti tarvittaviin toimenpiteisiin, ja kannatan kovasti esityksen läpimenoa, mutta meidän täytyy samalla muistaa, että karjatalouden parissa karjatalouden harjoittaja työskentelee 12 kuukautta seitsemänä päivänä viikossa, tämä on se lähtökohta. Vaikka maatalousyrittäjien lomat hallituksen esityksen mukaan aivan oikein paranevat, niin vertailukohtana täytyy muistaa ne olemassa olevat realiteetit, jotka sitovat nimenomaan karjatalousyrittäjiä.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa herra puhemies! Varmasti kannatettava hallituksen esitys, joka nyt täällä on ensimmäisessä käsittelyssä. Tähän sisältyy minun mielestäni aika mielenkiintoinen peruste sijaisavun saamisoikeuteen silloin, kun osallistuu tuottajajärjestöjen maakunnalliseen luottamuselimen kokoukseen. Tällä avataan aika mielenkiintoinen alue. (Ed. Soini: Kepun kokouksia!) Ajattelen vaan sitä, että pieniin yrityksiin, jos siellä työntekijä lähtee edunvalvontakokouksiin maakuntakeskukseen, sinnekin pitäisi kyllä minun mielestäni samalla tavoin saada tuuraaja, sijaisapu, sitten sen työntekijän tilalle. Eli tässä tullaan aika mielenkiintoiseen tilanteeseen, ja kuitenkin se tilanne ainakin meidän alueellamme on, että niin kuin täällä ed. Kalmari totesi, vaikea on saada lomittajia, taitaa olla tuolta naapurin puolelta suurin osa tällä hetkellä, josta saadaan uusia lomittajia.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vaan kommenttia tuohon edellisen edustajan Vistbackan juttuun, että tämä kokopäiväisyyshän tässä on se ongelma. Jos hallituspuolueet nyt tämän suuntaisesti toimivat, niin justiin voisi sitten omaishoitajatkin ottaa paremmin huomioon, koska tässä on ihan sama ongelma. Koko ajan ollaan mukana tässä asiassa. Ei voi tavallaan niin kuin verrata yrittäjiin eikä tavallisiin työntekijöihin, vaan mistä löytyvät ne lomittajat niin omaishoitajille kuin sitten täällä maatalouden puolella? Toivottavasti tämä on nyt yleinen linja hallituksella, että ruvetaan todella ottamaan tämä asia vakavasti.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​