Täysistunnon pöytäkirja 57/2013 vp

PTK 57/2013 vp

57. TORSTAINA 23. TOUKOKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

 

Pertti Hemmilä /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Sopiiko puhemiehelle, että tässä samalla esittelen myöskin Ulkopoliittisen instituutin ja Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset?

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Sanoisin, että erittäin kernaasti.

Puhuja:

Niin, eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtajana esittelen nyt suorittamamme tilintarkastuksen koskien eduskunnan, Valtiontalouden tarkastusviraston ja Ulkopoliittisen instituutin taloutta ja hallintoa vuoden 2012 osalta. Kaikkien näiden käsittelyssä olevien yhteisöjen osalta vuoden 2012 tilikauden aikainen tarkastus ja tilinpäätöstarkastus on suoritettu ennalta laatimamme tarkastussuunnitelman ja Suomessa voimassa olevan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Vuonna 2012 eduskunta jatkoi viime vaalikaudella alkanutta tiukan talouden linjaa. Tämä näkyi erityisesti kanslian toimintamenoissa. Toisin kuin yleensä muulla julkisella sektorilla, on eduskunnassa toimintamenoja pystytty jopa vähentämään. Vuonna 2012 kanslian 19 toimintayksiköstä 13 toimintayksikön menot olivat jopa 4,6 prosenttia pienemmät kuin edellisenä vuonna 2011. Eduskunnan strategisten painopisteiden, peruskorjauksen ja tietohallinnon, osalta vuoden 2012 budjetoidut määrärahat ylittyivät 2,6 miljoonalla eurolla, ja tämä aiheutti sitten koko toimintamenomomentin ylittymisen.

Eduskunnan toiminnan kannalta merkittävin kehittämishanke on ollut vuonna 2008 alkanut Eduksi-hanke. Tämän hankkeen tavoitteeksi asetettiin se, että valtiopäivien asiat ja asiakirjat käsiteltäisiin jatkossa yhteisellä järjestelmällä. Eduksi-hanke ei vuoden 2012 aikana edistynyt suunnitelmien mukaan. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan pian peräti kaksi vuotta jäljessä. Tähän ovat sekä kansliatoimikunta että myös tilintarkastajat aiheellisesti kiinnittäneet huomiota.

Herra puhemies! Peruskorjaus on sen sijaan edennyt asetettujen aikataulujen mukaisesti. Tilintarkastajat ovat vuoden aikana hyvin tiiviisti seuranneet peruskorjauksen etenemistä ja halunneet kartoittaa osaltaan hankkeen toiminnallisia, taloudellisia, ympäristöllisiä ja vastuusuhderiskejä. Tehtävä on osoittautunut hyvin vaativaksi, ja se on edellyttänyt perehtyneisyyttä asiaan.

Herra puhemies! Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Ulkopoliittinen instituutti saavuttivat vuonna 2012 toiminnalliset tavoitteet ja pysyivät annetuissa budjeteissaan hyvinkin tarkasti.

Valtiontalouden tarkastusviraston osalta peruskirjanpito ja sisäinen valvonta ovat mallikelpoisessa kunnossa. Tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu. Valtiontalouden tarkastusvirasto on ottanut ansiokkaasti paikkansa valtion talouden ja toiminnan tarkastuksessa. Valtiontalouden tarkastusvirasto on henkilötyövuosien vähennyksistä huolimatta onnistunut tehostamaan toimintaansa. Osoituksena tehokkaasta toiminnasta VTV suoritti 16 tuloksellisuustarkastusta sekä 4 finanssipolitiikan tarkastusta vuonna 2012. Nämä ovat hyvin laajoja tarkastustehtäviä. Lisäksi vuonna 2012 VTV hoiti vaalirahoituslain velvoittamana 19 000 kuntavaaliehdokkaan vaalirahoitusilmoituksen tarkastuksen.

Myös Ulkopoliittisen instituutin osalta peruskirjanpito ja sisäinen valvonta ovat kunnossa. Tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu. Ulkopoliittinen instituutti on onnistunut kasvattamaan ulkopuolista rahoitustaan viime vuonna, mikä on vähentänyt budjettirahoituksen tarvetta. Toisaalta Upin suurin ongelma koskee sen talous- ja palkkahallinnon hoitoa Valtion palvelukeskuksessa Palkeissa. Eduskunnassa onkin syytä olla huolestuneita Valtion palvelukeskuksen laatuongelmista, sillä on suunniteltu, että vuoden 2014 lopulla kaikki eduskunnankin talous- ja palkkahallinnon palvelut ovat siirtymässä Palkeisiin.

Herra puheenjohtaja! Lopuksi haluan kiittää tilintarkastajia, tilintarkastajakollegoja, edustajia Tuupaista ja Piiraista sekä tilintarkastusyhteisö KPMG:n Leif Forsbergiä paneutumisesta tähän vastuulliseen tehtävään.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Keskustelu päättyi.

​​​​