Täysistunnon pöytäkirja 58/2001 vp

PTK 58/2001 vp

58. PERJANTAINA 11. TOUKOKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

 

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että eduskunta hyväksyisi mietintöön liittyvässä vastalauseessa olevan lausumaehdotuksen, joka on keskustan jättämä ja johon myöskin kristillinen liitto on yhtynyt: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee viipymättä linjaukset autoverotuksen lähiajan muutostarpeista ja antaa muutosesitykset eduskunnalle siten, että voidaan välttää autokaupan ongelmat. Samalla eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet suunnitelmallisesti siirtyä autoverotuksessa ajoneuvoverojärjestelmän suuntaan erityisesti ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden."

Viime aikoina on käyty autoverotuksesta vilkasta keskustelua. Tässä esityksessähän on vain pieni, muuttoautoja koskeva, sinällään tarpeellinen muutos, mutta tässä yhteydessä eduskunnalla on mahdollisuus linjata autoverotuksen välttämättömiä muutoksia ja pitkän ajan uudistustarpeita. Meillä pääministeri viimeksi pääministerin haastattelutunnilla kehotti ostamaan autoja ja totesi, että autoverotuksessa ei tapahdu mitään muutoksia ja että autoja kannattaa ostaa. Mielestäni tämä viesti suomalaisille ei ole oikea siinä mielessä, että käytettyinä tuotujen autojen osalta Suomessa on EU:n säännösten vastainen tilanne. Me joudumme säädöksiä muuttamaan. Olisi totta kai järkevää, kun tiedetään, mikä ongelma tässä on, hallituksen linjata tätä hyvin nopeasti. Näin ollen sitä autokaupan tilannetta, että autojen myynti on laskenut ja on lomautuksia ja irtisanomisia, voitaisiin välttää.

Hallitus on antamassa lisätalousarvion, jossa autoverotuksen ja ilmeisesti polttoaineverotuksen tuotto laskee 2 miljardilla. Tämä on iso raha, joka nyt jää verottajalta saamatta. Luulen, että muutoinkin, kun Suomessa on EU:n vanhin autokanta, kun nyt ensin tehdään välttämätön käytettyjen autojen verotuksen muutos ja sitten uudistetaan autoverotusta, autokanta alkaa Suomessa uusiutua ja me saisimme matalammallakin autoverokannalla verotuottoa jatkossa, jos, niin kuin me esitämme, hallitus selvittäisi mahdollisuudet jatkossa siirtyä uudenlaiseen verojärjestelmään, jossa itse autoihin kohdistuu vähemmän veroa. Tällä hetkellä me tiedämme, että keskimääräinen veromäärä autoissa on 70 000 markkaa.

Arvoisa puhemies! Autoverotuksessa on siis akuutein ongelma käytettyinä maahan tuotujen autojen ongelma, jossa selvästi syrjitään tavallista kansalaista, kun hän tuo auton, verrattuna siihen, että maahantuojana olisi autoliike. Mutta autoverotuksessa on muitakin ongelmia. On kyseenalaista, voidaanko arvonlisävero periä sillä tavalla kuin Suomessa tehdään autoverosta. Siinäkin on syrjivä elementti olemassa. Myöskin autoverojärjestelmämme on huonosti ennakoitava ja huonosti läpinäkyvä. Meillä oleva ikäporrastusvähennys on hyvin kaavamainen eikä ilmeisesti ainakaan sellaisena ole EU-lainsäädäntöön ihan sopiva.

Ehkä isoin ongelma korkean autoverotuksen ohella on se, että Suomessa nyt hyvin heikosti huomioidaan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat autoverotuksessa. Meillä on siis hyvin vanha autokanta. Näin ollen myöskin päästöt ovat vastaavasti suuremmat. Autoalan Keskusliitto on tehnyt nyt selkeän esityksen siitä, että hallituksen pitäisi linjata asiaa. Autoliitto on myöskin toistuvasti tehnyt omia esityksiään. Sekä korkeimmassa oikeustuomioistuimessa että Tullissa on nyt valituksia iso liuta. Korkeimmassa oikeusasteessa puhutaan kuitenkin sadoista valituksista, kun Tullissa on näitä odottamassa varmasti vielä enemmän. Tämä ei ole siis kansalaisten oikeusturvankaan kannalta hyvä tilanne.

Eduskunnassa viimeksi autoveroa on laskettu Ahon hallituksen aikana. Viime vuosina emme ole täällä autoverotusta juuri onnistuneet linjaamaan. Ikävähennysporrastusta hallitus vähän muutti, mutta se ei tullut korjattua sillä tavalla EU-lainsäädäntöä noudattavaksi.

Arvoisa puhemies! Vielä voi todeta sen, että liikenteen verotus yleensäkin on Suomessa hyvin mittavaa. Liikenteestä kertyy, kun kaikki laskemme, noin 35 miljardia veroa tänä vuonna. Toisaalta me tiedämme, mikä on esimerkiksi tiebudjetti suhteessa tähän: jäämme alle 5 miljardin. Näin ollen me emme voi polttoaineverotusta lisätä. Ehkä ainoa elementti, jossa voidaan liikkua, on juuri ajoneuvovero, mutta sekin pitää tehdä niin, että sitä ei voida laittaa jo ostetuille autoille, vaan siinä pitää olla viiden, kuuden, seitsemän vuoden ohjelma, jolla sitten autoverotusta uudistettaisiin. Hallituksen pitäisi tällaista totta kai valmistella.

Arvoisa puhemies! Aika nyt ei hoida tätä autoverotusongelmaa, vaan tähän olisi aika tarttua. On aika hoitaa autoverotusta ja sillä tavalla puuttua autokaupan ajankohtaisiin ongelmiin ja lähteä siitä, että Suomessa on aika uudistaa autokantaa ja muuttaa verotusjärjestelmää nyt suunnitelmallisesti myöskin ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Pekka Kuosmanen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Totean ed. Ala-Nissilälle, että jos eduskunta linjaa autoveron, linjauksen pitäisi olla sellainen, että autovero pitäisi täysin poistaa. Autoveron tuotto on tällä hetkellä valtiolle arvonlisäveroineen 7,5 miljardia markkaa. Ruotsissa ja Saksassa ei ole minkään näköistä autoveroa. Ne ovat autonvalmistusmaita. Jos me haluamme, että Suomessa autokanta uusiutuu ja turvallisuus teillä paranee, ehdottomasti autovero pitää poistaa viiden vuoden ajalla eli 1,5 miljardia vuodessa. Se ei valtion pussissa tuntuisi miltään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille Pulliainen, Elo ja Ala-Nissilä, vastauspuheenvuoron pituus on enintään 1 minuutti, ja sitten menemme takaisin puhujalistaan.

Erkki  Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ala-Nissilä oli tietysti monessa kohdassa oikeassa autokantamme iän suhteen ja siitä seuraavien suurien ympäristöpäästöjen suhteen jnp. Mutta yksi kohta oli semmoinen, joka kiinnitti erityisesti huomiota. Se oli se, että hän totesi, että jää pari miljardia markkaa autoverotuottoja saamatta. Se tietysti on totta tässä ja nyt, mutta ei sitten vähän pitemmällä aikavälillä. Kun autokanta on uusittava, niin jos ei autoverosta luovuta, siinä vaiheessa sitten valtiolle ne tulot tulevat kuitenkin. Kysymys on vain näennäisestä korkotappiosta.

Mikko  Elo /sd(vastauspuheenvuoro):

Puhemies! Vastaan vain ed. Kuosmaselle, joka aikaisemmissakin käsittelyissä on täällä syyllistynyt minun mielestäni hänelle aika epätyypilliseen populismiin esittäessään, että autovero poistettaisiin kokonaisuudessaan viiden vuoden aikana.

Puhemies! Jos me mietimme sitä, että käyttömaksu, jolla varmasti korvattaisiin autoveron poistaminen, tuottaa nykyisin noin miljardin valtion kassaan, me voimme samalla todeta, että noin 7—8-kertaiseksi pitäisi käyttömaksu nostaa, joten uskoisin, että jos ihmiset saisivat 5 000—6 000 markan laskun vuosittain käyttömaksusta, ei sekään kansalaisia kamalasti ilahduttaisi.

Olavi Ala-Nissilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Edustajille Kuosmaselle, Pulliaiselle ja Elolle haluaisin todeta sen, että todella tarvittaisiin suunnitelmallista uudistusta. Nythän meillä olisi tärkeätä hoitaa tämä käytettyjen autojen tilanne, jossa on EU:n säädösten vastainen tilanne. Autoliittohan on esittänyt sellaista mallia, että 100 prosentin autoverosta mentäisiin viiden vuoden siirtymäajalla 25 prosenttiin ja sitten käyttömaksu porrastettaisiin siten, ettei tulisi markkinahäiriöitä.

Ed. Elo, jos laskemme, että meillä on kaksi miljoonaa autoa ja kerromme sen 3 000 markalla, niin siitä tulee 6 miljardia, (Ed. Elo: Mutta alv lisäksi!) joka on autoveron tuotto, ei se ihan sitäkään tule tänä vuonna olemaan. Kyllä asteittain voidaan uudistuksia tehdä ja suomalaisten autoilua helpottaa ja mahdollistaa se, että autokantamme lähtisi uusiutumaan.

Bjarne Kallis /skl:

Arvoisa rouva puhemies! En aio toistaa kaikkea, mitä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä on asiasta lausuttu, mutta sen kuitenkin haluan toistaa, että ed. Kuosmasen esitys, että autovero voitaisiin kokonaan poistaa, on tietenkin täysin realistinen. Joka tapauksessa autoveroa pitää uudistaa. Ed. Kuosmasella on mahdollisuus äänestää mielipiteensä mukaisesti hetken kuluttua.

Oppositio esittää, että ponsilausuma hyväksyttäisiin. Tietenkin voidaan kysyä, eikö riittäisi se, että mietinnön tekstissä on tämä, että eduskunta kiirehtii. Minulle se olisi riittänyt, jos uskoisin siihen, että sillä on merkitystä, mutta autoverolain käsittelyn aikana ministerit ovat ilmoittaneet, että autoverolakia ei muuteta ennen kuin EY-tuomioistuimen päätös tulee. Saattaa käydä niin, että päätös tulee vasta vuonna 2002, ja niin kauan ei tällaisessa laittomassa tilassa pidä elää.

Tässä on, rouva puhemies, todettu, että Suomen autovero on Euroopan korkeimpia. Se on taas johtanut siihen, että autokantamme on Euroopan vanhimpia. Sillä on merkitystä turvallisuuden ja ympäristön kannalta. On myöskin käynyt ilmi, että autovero tuottaa tänä päivänä selvästi vähemmän kuin aikaisemmin, ja ministerien lausuntoihin, että nyt kannattaa auto ostaa, ei enää uskota, koska tiedetään, että päätös siitä, että joudumme autoveroa muuttamaan, tulee ennemmin tai myöhemmin, ja kansa odottaa sitä päätöstä. Sen takia olisi syytä viipymättä muuttaa autoverolakia sellaiseksi, millainen sen pitää olla. Tämä koskee ennen kaikkea käytettyjen autojen tuontiveroa, joka tällä hetkellä on monessa tapauksessa 200—300 prosenttia, kun taas uuden auton vero on 100 prosenttia. Käytetyn tuontiauton tuontivero ei saa olla suurempi kuin uuden auton vero.

Rouva puhemies! Olen todennut tämän aikaisemminkin: Vajaat 6 miljardia markkaa tänä vuonna tuottaa autovero. Me alensimme tuloveroa yli 6 miljardilla markalla. Olisimme teoreettisesti voineet poistaa koko autoveron, niin kuin ed. Kuosmanen on useita kertoja esittänyt, kun olisimme valinneet autoveron poiston tuloveron alennuksen sijasta. Se olisi taas merkinnyt tavallisille kansalaisille, ennen kaikkia nuorille, opiskelijoille, vähätuloisille, 60 000—70 000 markkaa halvempia autoja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että harvalla nuorella on mahdollisuus hankkia turvallinen auto itselleen. Turvallinen auto maksaa Suomessa joutavan paljon, ja tällainen muutaman kymmenentuhannen markan alennus merkitsisi kyllä vähätuloisille, niin nuorille kuin vanhoille, erittäin paljon.

Kannatan näin ollen ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Raimo  Mähönen  /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Toivottavasti en ymmärtänyt väärin tai pyydän anteeksi, jos ymmärsin väärin ed. Kalliksen ajatuksenjuoksun, kun hän vertasi, että tuloveron alennuksella olisi voitu asia hoitaa niin, että autoverotus olisi voitu poistaa. Tässä on kyllä se epäkohta, että meillä on paljon myöskin vähätuloisia, joilla ei ole autoa lainkaan ja jotka eivät koskaan voi sitä hankkia eivätkä halua hankkia. Tässä suhteessa se olisi saattanut ehkä ... (Eduskunnasta: Heillä ei ole tuloveroakaan!) — Ei ole varmasti monella tuloveroakaan, mutta on paljon pienituloisia, jotka eivät koskaan tule hankkimaan autoa eivätkä ajokorttia jnp. — Tämä olisi saattanut johtaa vähän epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin.

Bjarne Kallis /skl(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Mähönen ymmärsi täysin oikein. Me alensimme tuloveroa yli 6 miljardilla, ja autovero tuottaa noin 6 miljardia, eli teoriassa olisi voitu valita toinen tie: autovero kokonaan poistaa. Ed. Mähönen, 66 000 markan vuositulosta maksetaan valtionveroa 50 markkaa, siis vuodessa 50 markkaa. Mutta tämä sama henkilö, jonka vuositulo on 66 000 markkaa, joutuu monesta syystä auton hankkimaan, ja siitä autosta on joskus maksettu noin 60 000 markkaa veroa. Uutena siitä autosta on maksettu noin 60 000 markkaa veroa. Eli kun te puhutte köyhien, vähävaraisten ja vähätuloisten puolesta, niin välillisten verojen alentaminen (Puhemies koputtaa) palvelee heitä paljon paljon paremmin kuin tuloveron alennus.

Klaus Bremer /r:

Arvoisa rouva puhemies! On hienoa päästä tänne ed. Kalliksen taivastelun jälkeen kertomaan autoveroasioista.

Silloin kun nykyinen autoverolaki hyväksyttiin 18. päivänä joulukuuta vuonna 98, paikalla oli enää vain 100 kansanedustajaa. (Ed. Ala-Nissilä: Se on 40 vuotta vanha laki!) Silloin olisi voitu muuttaa nyt voimassa olevaa lakia, niin kuin te haluatte. Valitettavasti 27 keskustapuolueen edustajaa ja 5 kristillistä edustajaa oli poissa täältä, muun muassa edustaja Ala-Nissilä, joka nyt haluaa kovasti muuttaa tätä lakia. Hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus vuonna 98, silloin, kun nykyinen laki pantiin kuntoon, kun nimenomaan huomattiin nämä virheet, ed. Ala-Nissilä, jo silloin. Samoin ed. Kallis oli poissa silloin. Miksi ette käyttäneet silloin hyväksenne tätä tilaisuutta?

Silloin, kun hyväksyttiin nykyinen autoverolaki, havaittiin kolme virhettä. Ensimmäinen virhe: Käytettyinä maahantuotujen autojen kohdalla ei ollut minkäänlaista määrittelyä siitä, mistä hinnasta aletaan sitä verotusta toteuttaa. Onko se ostohinta ulkomailla? Onko se maahantuontihinta? Onko se vastaavan auton arvo Suomessa, vai mikä se on? Ei ollut mitään. Eduskunta huomasi tämän virheen ja teki siihen lausuman, että hallituksen tulee välittömästi korjata tämä epäkohta.

Toinen virhe, joka huomattiin silloin, oli se, että veteraaniautojen 30 prosentin autovero on täysin pielessä, koska veteraaniautohan on yli 25 vuotta vanha. 24 vuotta vanhan auton vero on vain 8 prosenttia. Sitten yhdessä yössä vero hyppää 30 prosenttiin. Tämäkin virhe huomattiin. Eduskunta huomasi ja hyväksyi yksimielisesti lausuman, että tämäkin pitää korjata välittömästi. Nyt on kolme vuotta kulunut, mutta mitään muutosta tähän asiaan ei ole tullut, valitettavasti.

Huomattiin myöskin silloin autoverolaissa se vika, että autoverolaki säätää, että arvonalennus on lineaarinen 0,6 prosenttia kuukaudessa eli 7,2 prosenttia vuodessa. Se ei ota ollenkaan huomioon, onko auto ruostunut tai kolaroitunut tai minkälaisessa kunnossa se on. Sehän on täysin pielessä koko autoverolaki.

Oli hankala tilanne se, että nämä selvät virheet havaittiin, mutta herrat lähtivät joululomalle ja jättivät huiskis selän taakse tällaisen epäkelvon autoverolain, ja nyt sitä kyllä kelpaa valittaa täällä ja silmät kyynelehtien kerjätä kansan suosiota, kun näin paha autoverolaki on. (Ed. Ala-Nissilä: Maassa on hallitus, jonka pitäisi hoitaa näitä asioita!)

Arvoisa puhemies! Tämä ehdotus, joka nyt on keskustapuolueen lisäämä tähän käsittelyyn, on erittäin kannatettava. Se on siis hyvin kannatettava. Kyllä meidän täytyy saada jotain tolkkua tähän autoverolakiin. Erityisesti iloitsen siitä, että keskustapuolue ja kristilliset nyt ehdottavat, että autoverosta on siirryttävä ajoneuvoveroon, jolloin myöskin tapahtuu se oikeudenmukainen korjaus, että traktorit, jotka kulkevat yleisessä liikenteessä, saatetaan veronalaisiksi ja ennen kaikkea ne traktorit, (Ed. Pulliainen: Nyt hän keksi sen!) jotka tekevät kuorma-autoilijoiden töitä eli kuljettavat perävaunuissaan hirvittäviä maamassoja ja kilpailevat epäreilusti ammattikuorma-autoilijoiden kanssa. Myöskin näille pitää saada vero, ympäristövero ja ajoneuvovero. Nehän ovat ajoneuvoja, ed. Ala-Nissilä. Minä kannatan hyvin lämpimästi tätä teidän lausumaehdotustanne. Näin ymmärsin, että se on.

Olavi Ala-Nissilä  /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Bremerille täytyy todeta, että Suomen autoverolaki on 40 vuotta vanha. Sitä on eduskunnassa yritetty uudistaa. Sitä Ahon hallituksen aikana uudistettiin. Sitä todella laskettiin. Lipposen hallituksen aikana, vaikka on ponsia tehty, jolloin ovat sitten eri tavalla ihmiset olleet paikalla, mitään ei ole tapahtunut. Maan hallitushan on vastuussa. Sen pitäisi asia hoitaa. Erityinen ongelma on se, että nyt on näitä valituksia sekä korkeimmassa oikeudessa että Tullissa. Näin ei voi tällainen laiton tilanne jatkua.

Iloitsen siitä, että ed. Bremer kannattaa keskustan esitystä. Me esitämme, että selvitettäisiin, että osa autoverosta voitaisiin siirtää esimerkiksi ajoneuvoverojärjestelmän suuntaan. Toki on muitakin malleja ja muitakin veroja olemassa, mutta on selvää, että tarvittaisiin suunnitelma siitä, miten tässä edetään. Pelkkä hallituspuolueiden kansanedustajien retoriikka ei tässä asioita vie eteenpäin, jos te ette saa omaa hallitustanne tekemään mitään.

Bjarne   Kallis  /skl(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Jos sellainen järjestelmä vallitsisi, johon ed. Bremer viittasi, että eduskunta äänestää miten sattuu ja äänestää niin kuin oikeaksi näkee, kukin kansanedustaja menettelee niin, niin varmasti poissaolot tästä salista olisivat hyvin olemattomat, hyvin vähäiset. Mutta ed. Bremer tietää, kuten kaikki muutkin edustajat, että on erittäin harvinaista, että mietinnöstä poiketaan. Jos poiketaan, hallitusryhmä rankaisee, jos ei välittömästi, niin aika pian, tavalla taikka toisella. Ed. Bremer ei tietenkään voi tietää koskaan syitä, minkä takia edustaja on poissa. (Ed. Ala-Nissilä: Kyllä me varmaan olimme paikalla!) On turha käydä puhujakorokkeelta toteamassa, että jos ed. Ala-Nissilä ja ed. Kallis olisivat olleet paikalla, silloin tämä laki olisi mennyt läpi.

Meidän tehtävämme oppositiosta käsin on vaikuttaa hallitukseen, saada aikaan sellainen painostus, (Puhemies koputtaa) että hallituspuolueitten edustajat painostavat ministeriä antamaan esityksiä, jotka olisivat sen sisältöisiä kuin esimerkiksi ed. Bremer nyt edellytti ja odotti.

Klaus Bremer /r (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Ala-Nissilä toteaa, että autoverolaki on 40 vuotta vanha ja on hallituksen tehtävä korjata tällainen vanhentunut autoverolaki. Ed. Ala-Nissilä, kyllä olisi ollut korkea aika se Ahon hallituksen aikana jo korjata. Se on aivan kertakaikkisen väärin, että te nyt täällä puhutte tällaisista korjauksista. Sen lisäksi, arvoisat edustajat Ala-Nissilä ja Kallis, en ymmärtänyt, miten ed. Kalliksen kauniit alkusanat ja puoli puhetta liittyivät tähän käsiteltävään asiaan, mutta sen sanon, että eivät ainoastaan ed. Ala-Nissilä ja ed. Kallis olleet poissa, vaan 100 oli jäljellä ja autoverolaki hyväksyttiin noin äänin 65—32. Jos 27 kansanedustajaa keskustapuolueesta ja 5 kristillisistä on poissa, tehän olisitte voineet silloin kaataa tämän lain ja saada sen kuntoon, mutta te lähditte pois. Tämä on totuus.

Olavi Ala-Nissilä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Kuten sanoin, autoveroa on viimeksi merkittävästi korjattu silloin Ahon hallituksen aikana. Nyt ei ole tapahtunut mitään. Hallituspuolueiden kansanedustajat, kuten ed. Bremerkin, ovat tehneet ponsiesityksiä, mutta eivät ne auta, kun te ette saa omaa hallitustanne toimimaan.

Nyt tilanne on muuttunut. Nyt selkeästi Suomen autoverotus on EU:n säädösten vastainen. Meillä on laiton tilanne, ja tämä pitäisi nyt nopeasti korjata ja saada suunnitelma siitä, että autovero uudistetaan. Nyt tästä laittomasta tilanteesta pitäisi, ed. Bremer, päästä pois, ja teidän hallituksenne pitäisi saada toimimaan tässä asiassa. Sitä tällä ponnella halutaan vauhdittaa. Toivottavasti tulette äänestämään sen puolesta ja pyritte vaikuttamaan hallitukseen, jolle annatte täyden tukenne.

Kimmo  Kiljunen  /sd:

Arvoisa puhemies! Autoverosta käytävä keskustelu on varmasti tarpeellista, vaikka sävy, millä sitä parhaillaan käydään, ei ehkä ole ihan täysin rakentava. Syy on se, että meillä kansainvälisessä vertailussa epäilemättä autoverotus on vanhentunut ja epäkelpo järjestelmä sen kohdistuessa nimenomaan investointivaiheessa auton hankintaan, jolloin autojen hinnat tulevat kohtuuttoman kalliiksi, mikä vaikeuttaa autokannan uusiutumista, mistä sitten on seurauksena se, että meillä on vanhoja autoja, jotka eivät ole niin turvallisia kuin uudemmat eivätkä myöskään ympäristöystävällisiä. Näin ollen on selvää, että autoverotuksesta joudutaan käymään keskustelua ja myöskin uudistamaan sitä.

Sen sijaan en voi ymmärtää edustajien Kalliksen ja Kuosmasen linjaa siinä, että autoverotus kokonaan poistettaisiin. Pelkästään fiskaalisista syistä autoon kohdistuvan verotuksen täytyy säilyä ennallaan. Jos investointiverosta luovutaan, se johtaa siihen, että auton käyttöön kohdistuu entistä suurempi verorasite. Siihen suuntaan varmasti joudutaan menemäänkin. Tämä uudistus on kuitenkin pitkäjänteisempi ja se täytyy toteuttaa asteittaisesti, koska muussa tapauksessa muun muassa autoliikkeille tulee hyvin hankala tilanne käytettyjen autojen osalta.

Autoverotuksessa ei ole mahdollisuuksia edetä äkkinäisillä rysäyksillä, vaan vain asteittaiset uudistukset ovat mahdollisia, mutta nimenomaan investointivaiheeseen kohdistuva vero on liian korkea kansainvälisesti.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Ihan paikaltani muutama sana.

Ihmettelen tätä keskustelua siinä mielessä, kun ed. Kuosmanen ja jotkut muut totesivat, että 6 000 miljoonaa ei ole oikein mikään raha. Kun köyhyyspaketista puhuttiin, silloin tuntui, jotta rahnaa ei oikein riitä mihinkään. Nyt täällä heitellään 6 000:ta miljoonaa, että se ei ole mitään.

Kyse on siitä, jotta kyllä autoveroa joudutaan väkisin reivaamaan, kun samassa EU-yhteisössä ollaan, pikkuhiljaa, mutta olen samaa mieltä kuin ed. Kiljunen, että kertaheitolla ei voi tehdä isoja ratkaisuja. Se on ihan selvä, koska se on jostakin katettava. Se on jostakin poissa, jos tulopohjaa pudotetaan, tai sitten joudutaan leikkaamaan menopuolta.

Semmoista ajatusta olen itse elätellyt mielessäni, että voisi rakentaa semmoisen mallin — olen jopa tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen, mutta vastaus on aika nuiva — jotta miksei tehtäisi semmoista palautusjärjestelmää siten, jotta tuettaisiin syrjäseudulla asuvia ihmisiä, eli autoveron palautusjärjestelmää, jossa otettaisiin huomioon syrjäisyys. Verotuksella tuettaisiin niiden ihmisten auton hankintaa, jotka joutuvat väkisin käyttämään omaa autoa tai joilla pitää olla, kun ei julkista kulkuneuvoa ole, jokin kulkuneuvo.

Sitten yksi asia, joka liittyy autoveroon: Nelipyörämopoa, joka ei ole auto, verotetaan kuin autoa. Eduskunnassa muutettiin aikanaan lakia niin, että nyt nelipyörämopon kuljettaja ei tarvitse autonajokorttia niin kuin tarvitsi aikaisemmin. Minusta vero pitäisi poistaa. Tämä on pieni askel, mutta se koskee veteraaneja, ei veteraaniautoja, vaan veteraaneja, vanhoja ihmisiä, jotka tarvitsevat mopoa. Heillä ei ole ajokorttia ja he asuvat syrjäseudulla, mutta he joutuvat maksamaan toistasataa tuhatta semmoisesta kotterosta, joka on niin kuin mopo. Jos vero poistettaisiin, niin koska niiden kuutiotilavuus on kohtuullisen iso ja niitä verotetaan kuutiotilavuuden mukaan, hinta putoaisi 40 000—50 000:een. Tämä on yksi pikku juttu, joka pitäisi oikaista, eikä se maksa paljon.

Seppo  Lahtela  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Tästä puolivärikkäästä keskustelusta, jossa näyttävät risteilevän samanaikaisesti niin traktorit kuin autot, niin uudet kuin vanhatkin, voisi äkkiä todeta, että keskustelun henki on sen tyyppinen, että uusien autojen verotuksesta ei ole väliä, kunhan vanhojen hintoja vain voidaan huojentaa. Käsittääkseni asia on tietysti aika tärkeä näin katsoen, mistä perimmiltään on kysymys, niitten ongelmien oikaisusta, joita hyväksyttävään lakiin sisältyy. Mutta erityisesti kantaisin huolta siitä, että uusien autojen verotusta pitää keventää niin, ettei tänne tarvitse välttämättä enää ryhtyä rahtaamaan erityisesti vanhoja autoja, niin että autokanta uusiutuisi Suomessa paremmaksi.

Valitettavasti ed. Kuosmanen poistui kesken taistelun, mutta ed. Kuosmasen näkemys on varsin hyvän tyyppinen, että autoverosta voitaisiin kokonaan luopua j a tämä 6 miljardia veromenetystä, mikä siinä syntyisi, kantaa jotenkin toisin tilalle. Niin kuin keskustelussa aikaisemmin todettiin, näistä 6 miljardin veronalennuksista, joita hallitus erityisesti kokoomuksen vetämällä linjalla on toteuttanut ja tehnyt, ei ole voinut nähdä, että ne tänne voisivat tulla matkaan ja tavoittaa normaalin autonkäyttäjän ja kulkijan. Mielestäni siinä tulee hyvin näkyviin kokoomuksen kova linja, normaalikansalaista ja autolla liikkuvaa, syrjässä asuvaa, rankaiseva voimakas käsi. Verotuksen kautta vedetään ja imetään kansalta pois eikä anneta liikkuvalle väelle, syrjässä asuvalle, mahdollisuuksia tulla kohtuullisten palvelujen pariin, edes ajaa omalla huokeammalla ajoneuvolla.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kysymys autoverosta koskettaa miltei kaikkia suomalaisia veronmaksajan roolissa, vieläpä monellakin tavalla. Jo vuosikymmeniä sitten sanottiin, että valtionverotuksessa osataan kaksi kirjainta: a auto, b bensiini. (Ed. Pulliainen: Valtio on beeaa!) Tämä on totta tänäkin päivänä, vaikka on tultu tälle vuosituhannelle. Ajankohtaisuus on juuri siinä, että kun ihminen lähtee ostamaan autoa, hän joutuu selvittämään, millä sen auton ostaa. Uuden auton hinnassa on huikean paljon monenlaisia veroja, jotka nostavat sen hinnan sellaiseksi, että hyvin harva pystyy välttämättä heti uutta autoa saamaan vaan joutuu toimimaan erilaisten vaihtoautojen varassa, jotka nekin ovat hyvin taloudellisia ratkaisuja, jos auto on hankittava. Itsekin olen aina ostanut käytetyn auton ja niillä olen ajanut matkoja ja näin tulen jatkossakin tekemään, koska uusi auto on taloudellisesti saavuttamattomissa. (Ed. Pulliainen: Kaikki rahat menevät vaalikampanjaan!) Tässä tilanteessa Suomen kansa joutuu pohtimaan kysymystä autoverosta, eli kokonaisuutena pitäisi päästä ratkaisuihin, joihin ed. Ala-Nissilän ehdottamalla ponnellakin pyritään, että uusi auto olisi helpommin käyttäjälleen saatavissa.

Normaali auto ei ole tänä aikana suinkaan ylellisyysväline, vaan se on välttämätön ihmisille ennen kaikkea maaseudulla, mutta se on myöskin jokapäiväinen välttämätön käyttöväline myöskin hyvin monille taajamissa. Muun muassa työssäkäyntialueet ovat maaseudulla laajentuneet hyvinkin pitkiksi, ja moni työtön on sanonut, että hän ei voi ottaa tarjottua työpaikkaa vastaan, koska julkinen liikenne ei käytännössä palvele, ei niinä aikoina, kun olisi liikuttava, tai on perin soveltumaton, henkilö joutuisi muuttamaan toiselle paikkakunnalle ja työssäkäynti vaatisi auton hankinnan. Moni on todennut, että siihen ei ole varaa. Kysymys on siitä, että tuo välttämätön siirtymäväline pitäisi saada ihmisille suhteellisen käyttökelpoiseen hintaan saatavaksi. Aivan oma lukunsa on myös kohta b bensiini, mutta se ei suoranaisesti tähän liity, vaikkakin sen käyttö polttoaineena on välttämätön useimmissa autoissa.

Sitten kysymykseen, jonka ed. E. Lahtela toi esille: pienet mopoiksi luokiteltavat autot, jotka ovat auton näköisiä, mutta eivät ole autoja. Niistä todella joutuu käyttäjä maksamaan aivan kohtuuttomat hinnat. Ne ovat yleensä iäkkäämmillä ihmisillä, jotka eivät hanki ajokorttia, eivät tule koskaan hankkimaan, mutta he joutuvat maksamaan hyvän käytetyn henkilöauton elleivät suorastaan uuden henkilöauton hinnan noista mopoista. Näin ollen näiden verotusta tulisi saattaa alemmaksi. Samoin ed. E. Lahtela toi esille kysymyksen autoveron palautusjärjestelmien kehittämisestä. Näitä kaikkia voisi kehitellä.

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän esille tuomaa.

Klaus Bremer /r:

Arvoisa rouva puhemies! Puutun ed. Ala-Nissilän väitteeseen, että tässä jotenkin elettäisiin laittomassa tilanteessa. Onneksi EU ei vielä kirjoita meidän lakejamme, vaikka hyvin vahvasti vaikuttaa niihin. Ei meillä mikään laiton tilanne ole. Meillä on tilanne, jossa meidän autoverotuksemme rakenne on EU:n periaatteiden vastainen, ja me odotamme päätöstä siitä, että EU vaatii meitä myöskin mukautumaan periaatteellisesti. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että EU puuttuu meidän autoverotasoomme, siis autoveron tasoon, korkeuteen, ainoastaan periaate on nyt pielessä, mutta ei voida sanoa, että elämme laittomassa tilassa.

Me elämme hyvin moraalittomassa ja epärehellisessä tilanteessa, koska me tiedämme, että autoverolaki, joka hyväksyttiin 18.12.98, on periaatteiltaan kopio Kreikan autoverolaista, josta EU antoi tuomionsa ensimmäisen kerran vuonna 89 ja joka eri valituskäytäntöjen kautta sai lopullisen ja viimeisen tuomion EU:lta vuonna 95. Sen takia on ihmeellistä, että eduskunta vielä vuonna 98 joulukuussa hyväksyi sellaisen autoverolain. Sehän on täysin hämmästyttävää ja sitä voidaan ihmetellä.

Vielä kerran: ei meillä valitettavasti ole laitonta tilannetta. Näkisin mielelläni, että tämäkin voitaisiin todeta, ja varmaan EU tähän puuttuu. EU:n komissiohan antoi marraskuussa lausuntonsa EU-tuomioistuimelle niistä valituksista, joita Suomen autoveron suhteen on EU-tuomioistuimessa. Komissio luetteli 70 kohtaa, jotka periaatteellisesti ovat virheitä Suomen autoverorakenteessa.

Mitä tulee valtiovarainvaliokunnan lausuntoon — minulla on vain ruotsinkielinen mutta kaikkihan osaavat ruotsia — valtiovarainvaliokunta toteaa: "Av denna orsak anser utskottet det viktigt med en optimal omläggning av beskattningen av begagnade bilar." Kun lausumaehdotus taas toteaa, että "regeringen omedelbart drar upp riktlinjer för behovet av bilskatteändringar", niin kyllä siinä on vain karvan verran eroa, että kannattaako sitä enää sitten muuten kuin populistisesti täällä tuoda esille.

Mikä on edelleen mielenkiintoista on, että ehdotetaan siirtymää tässä lausumassa autoverosta ajoneuvoveroon. Traktori on ajoneuvo, traktori on aivan liikennesääntöjen mukaan ajoneuvo, kun se kulkee liikenteessä, ja tämä avaa mahdollisuuden verottaa traktoreita varsinkin, kun ne ajavat yleisillä liikenneväylillä ja tekevät sitä työtä, josta äsken kerroin ja jota kuorma-autoilijat tekevät elääkseen. En tiedä, onko näin harkitsematonta lausumaa koskaan ennen tullut keskustapuolueelta. Tuskin voidaan todella ajatella, että halutaan tärkeintä omaa elinkeinoa tällä tavalla uusilla veroilla rasittaa. Kannattaisi vielä harkita tämän pois vetämistä.

Mitä tulee käyttömaksuun, täällä on esitetty vääriä väitteitä, myöskin ed. Ala-Nissilän taholta. Autovero arvonlisäveroineen tuottaa noin 6 miljardia, sen on ed. Elo täällä todennut. Tällä hetkellä nykyinen käyttömaksu kerää pikkuisen yli miljardin, miljardi satatuhatta, miljardi kaksisataatuhatta. Jos käyttömaksu olisi sillä tasolla, jossa se on monessa Euroopan maassa, eli 3 000—3 500 markkaa, sillä korvattaisiin todella kokonaan autovero. Se on viisinkertainen nykyisestä, enkä missään tapauksessa halua korottaa autoilun kustannuksia, mutta toteanpahan vain, kun täällä on annettu vääriä todistuksia myöskin käyttömaksun mahdollisuuksista korvata autovero.

Bjarne Kallis /skl:

Arvoisa rouva puhemies! Kolme asiaa:

Ed. Kiljunen on ymmärtänyt väärin, jos hän on ymmärtänyt, että kristillinen liitto ja ed. Kallis ovat esittäneet, että koko autovero poistetaan. Minä totesin, että koko autoveron poistaminen on yhtä suuri kuin tuloveronalennukset tänä vuonna, jotta edustajat saisivat oikean kuvan siitä, onko tämä suuri vai onko se pieni, olisiko se mahdollista poistaa vai eikö olisi mahdollista poistaa. Sen takia, mutta en ole esittänyt, että koko vero kerralla poistettaisiin.

Ed. Bremerin puheenvuoron jälkeen totean, että minullekin olisi riittänyt mietinnön teksti, mikäli ministerit eivät olisi lähteneet lausumaan sellaista, että muutetaan vasta, kun EY-tuomioistuimen päätös on tullut vuonna 2002. Kun hallitusohjelma edellyttää, että muutetaan tämä hallituskauden aikana, silloin perustelulausuma on vahvempi ase: jos eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee muuttaa, niin silloin sen tulee muuttaa. Sen takia perustelulausuma on tässä tapauksessa parempi.

Ed. Bremer on aivan oikeassa, että kyllä Suomi voi päättää miten suuresta autoverosta hyvänsä. Se on nyt 100 prosenttia, se voisi olla 200 tai 300 tai 400, mutta ei saa olla niin, että käytettyjen autojen osalta se nousee suuremmaksi kuin uusien autojen osalta. Kyseenalaista on myöskin, voidaanko arvonlisäveroa periä silloin, kun yksityinen tuo käytetyn auton. Kukaan ei voi kieltää sitä, etteikö voimassa oleva laki olisi ristiriidassa EU-sääntöjen kanssa. Ennemmin tai myöhemmin joudumme veroa muuttamaan, ja parempi on muuttaa nyt kuin myöhemmin.

Mikko Elo /sd:

Puhemies! Lyhyesti haluan paikaltani todeta, että minusta ed. Bremer on aivan oikeassa, mitä tulee valiokunnan mietintöön ja toisaalta perustelulausumaan. Kyllä valiokunnan mietintö mielestäni oikeastaan menee pitemmälle sanamuodossa kuin mitä perustelulausumassa esitetään.

Puhemies! Toiseksi, mitä tulee näihin tietoihin siitä, kuinka paljon kerätään autoveroa, niin arviohan tänä vuonna on noin 6 miljardia markkaa budjetin mukaan ja sen päälle, ed. Bremer, käsittääkseni tulee 22 prosentin arvonlisävero. Eli kyllä käyttömaksu, jos sillä haluttaisiin kokonaan kattaa autoveron ja alv:n tuottama osuus, olisi ilmeisesti enemmän kuin 3 500 markkaa, jos näin haluttaisiin.

Klaus Bremer /r:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Kallis toteaa, että perustelulausuma pitäisi hyväksyä sen takia, että silloin se olisi toteutettava heti. Ed. Kallis, miksi ette aseta samaa painotusta niille perustelulausumille, jotka vuonna 98 autoverolain hyväksymisen yhteydessä jo eduskunta hyväksyi ja vieläpä yksimielisesti? Nekin edellyttävät, että hallitus toteuttaa heti. Nyt on kolme vuotta mennyt. Minusta on turha enää tällaista tuoda esille ja väittää, että silloin pitää toteuttaa heti, kun meillä on jo kolme vuotta vanhoja lausumia. Älkää antako vääriä mielikuvia ihmisille; ei perustelulausuman hyväksyminen valitettavasti tarkoita, että sille tehdään yhtään mitään.

Keskustelu päättyy.

​​​​