Täysistunnon pöytäkirja 58/2005 vp

PTK 58/2005 vp

58. PERJANTAINA 20. TOUKOKUUTA 2005 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on näitä maailmanlaajuisia uusia liikennemerkkejä, joita taas on tulossa Suomeen, eli Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alainen liikenneturvallisuustyöryhmä on katsonut viisaaksi määritellä uusia liikennemerkkejä, lähinnä opasteita ja vaaroista ilmoittavia merkkejä.

Arvoisa puhemies! Tilannehan on se, että silloin kun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on jakanut muutosehdotukset, niin kaksitoista kuukautta on aikaa panna näitä täytäntöön. Tässä me nyt olemme ikään kuin seinää vasten, eli kun olemme allekirjoittaneet näitä papereita, niin näitä uusia merkkejä hyväksytään sitä mukaa kuin sieltä viestejä tulee.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tässähän ei ole kyse siitä, että nyt on jokin ilkeä lainsäädäntö, joka on seinää vasten hyväksytty, vaan ilman muuta tämän lainsäädännön hyväksyminen on erittäin hyödyllistä myöskin liikenneturvallisuusnäkökulman kannalta. Tämä tuo myös Suomen teille sellaisia liikennemerkkejä, joilla on parempi näkyvyys huonoissa keliolosuhteissa, mahdollistaa myöskin erilaisten heijastimien käytön liikennemerkeissä ja sen kautta, nimenomaan alleviivaan sitä, parantaa liikenneturvallisuutta, merkkien näkyvyyttä. Siinä katsannossa on erittäin helppo hyväksyä hallituksen esitys, kuten myöskin valiokunta yksimielisesti siihen yhtyy.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tähän yksimielisyyteen yhtyen totean, että kyllä tämänlaatuiset asiat ovat myönteisiä asioita, ja mitä samanlaisempia nämä liikennemerkit kautta maapallon ovat, sen parempi ja helpompi niitä on noudattaa. Kyllä tällaisessa harmonisoinnissa pitää olla viimeiseen hengenvetoon saakka mukana.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen vakuuttunut, että tämä hallituksen esitys ja tämä yleissopimus on perusteltu ja osaltaan liikenteen turvallisuutta edistävä. Kuitenkin on tässä yhteydessä on pakko sanoa, että liikenteen turvallisuuteen liittyvät keskeisimmät ongelmat ovat pääosin muualla ja tämän hallituksen erittäin kylmäkiskoinen suhtautuminen liikenneinvestointien edistämiseen sekä rautateiden kohdalla että maanteiden kohdalla merkitsee jo hyvin konkreettista uhkaa liikenneturvallisuudelle. Toivoisin, että hallitus ottaisi tämän asian tosissaan ja antaisi riittävät voimavarat liikenneturvallisuuden edistämiseksi sitä kautta, että perustienpidosta pidetään hyvää huolta, rautateistä pidetään hyvää huolta ja rakennetaan niitä uusia väyliä ja niitä vanhojen väylien parannuksia, joilla todella turvallisuutta liikenteessä voidaan edistää. Hallitus on lähes edesvastuuttomalla tavalla laiminlyönyt tätä kautta tapahtuvaa liikenneturvallisuuden edistämistä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Zyskowicz on aivan oikeassa tässä asiassa. Tämän verran hallitusta todella pitää kovistella, ja siihen keskusteluunhan me palaamme lisätalousarvion lähetekeskustelun yhteydessä. Mutta tässä tapauksessa, kun kysymys on siitä, missä se kaikkein suurin ongelma on, kyllä se taitaa olla siellä kuljettajien korvien välissä, ja siihenhän nimenomaan tällä nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevalla esityksellä ja mietinnöllä pyritään vaikuttamaan.

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Täytyy nyt vielä muistuttaa ed. Zyskowiczia siitä, että aitoja liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä on nyt vuoden aikana tehty erittäin paljon. Meillä hyväksyttiin lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus, jolla puututaan nimenomaan pysyvästi sairaiden, ajokyvyttömien kuljettajien ongelmaan, on hyväksytty alkolukkokokeilu, kiristetty ylinopeuksien sanktiojärjestelmää ja, mikä tärkeintä, sen kautta avattu myöskin vakava keskustelu niistä asenteista, joihin jo ed. Pulliainen viittasi. Totta kai on selvää, että liikenneväylästön kunto on aivan avainasia silloin, kun puhutaan liikenneturvallisuuden kehittämisestä, mutta niin kuin täällä todettiin, sen keskustelun paikka on nimenomaan tuon lisätalousarvion yhteydessä.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! En halua väheksyä ed. Laukkasen mainitsemia perusteltuja uudistuksia. Muun muassa tämä alkolukkokokeilu on perusteltu, ja ed. Raija Vahasalo on tehnyt paljon hyvää työtä tämän asian edistämiseksi.

Mutta tosiasia kuitenkin on, että liikenneväylästön kunnolla on aivan oleellinen merkitys liikenteen turvallisuuden kannalta. En myöskään väheksy niitä turvallisuustekijöitä, jotka tietysti ovat ratin takana, eli liikenteessä olevien henkilöiden, autonkuljettajien, pyöräilijöiden, moottoripyöräilijöiden, jalankulkijoiden, asenteiden merkitystä, en lainkaan väheksy. Mutta kun ollaan tilanteessa, jossa junat melkein putoavat raiteilta, jossa välttämättömätkin teihin tarvittavat parannukset ja kohennukset jätetään tekemättä sen takia, että hallitus ei suuntaa riittävästi taloudellisia voimavaroja näihin hankkeisiin, kun ollaan tällaisessa tilanteessa, on pakko kiinnittää asiaan huomiota ja odottaa ja edellyttää, että hallitus ottaa todella vakavasti nämä haasteet ja kysymykset, jotka liittyvät nykyisen liikenneverkostomme kunnon rapautumiseen.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Zyskowicz laajentaa tämän hallituksen esityksen, joka koskee tieliikennettä koskevaa YK:n yleissopimusta ja liikennemerkkejä, teiden kuntoon, niin olisin kyllä odottanut, että hän olisi nokkelana miehenä puhunut liikennemerkistä, jossa lukee: "Varokaa, Vanhasen hallituksen ylläpitämä tie". Näin ollen se ehkä olisi yhdistänyt nämä kaksi asiaa.

Mutta kun ed. Laukkanen puhui jälleen tästä liikenne- ja viestintävaliokunnan yksituumaisesti ja ikään kuin omatoimisesti toteuttamasta puuttumisesta lääketieteen alueelle ilman sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoa, jossa siis lääkärin edellytetään joka kerta, kun hän tapaa potilaan, katsovan potilaan ajokyvyn, niin toteaisin, että nyt käytettävissä olevien tietojen mukaan sitä juuri ei ole tullut esiin, ed. Laukkanen, että olisi ollut henkilöitä, joidenka ajokykyyn olisi puututtu. Teidän toteuttamanne hanke ei ollut millään lailla ongelmaton, siihen liittyy lääketieteen näkökulmasta ongelmia ja potilaan hoidon näkökulmasta ongelmia, mutta todelliset ongelmat todella ovat maanteiden kunnossa ja asenteissa.

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Kun käytin ensimmäisen puheenvuoron, niin pyrin nimenomaan sitomaan sen siihen esillä olevaan asiaan, mutta kun tämä on mennyt aavistuksen verran myöskin liikenneturvallisuuspuolelle, niin toteaisin ensinnäkin sen ed. Tiusaselle, että minun mielestäni on aivan oikein, jos on pystytty pelastamaan edes muutama ihmishenki. Minun mielestäni on hyvin tärkeää myöskin niitten osalta, jotka liikkuvat tiellä, tien päällä, että siellä liikenteessä ei ole mukana liikenteessä sellaisia henkilöitä, jotka aiheuttavat liian suuria vaaratilanteita.

Arvoisa puhemies! Jos hallitusta oikein kehutaan, niin kyllä täytyy todeta, että suurin liikenneturvallisuussysteemi näyttää olevan se, että nopeuksia alennetaan entisestään ikään kuin se olisi se autuaaksi tekevä voima.

Tuija  Nurmi  /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Tiusanen otti puheeksi tämän lääkäreitten velvollisuuden ilmoittaa asianomaisen potilaan ajokunnosta, -kyvystä. Siitähän on juuri lähetetty lääkäreille kysely, ja siitä saamme sitten varmasti tietää, mitä mieltä ollaan. Me ainakin ed. Tiusasen kanssa voimme ottaa kantaa siihen, ja sitten varmasti siitä Lääkäriliitto tiedottaa myöhemmin.

Toiseksi alkolukosta: Kun täällä kysyttiin, mistä päin se idea on tullut, niin käsittääkseni se on tullut Amerikasta, minkä varmasti ed. Laukkanen tietääkin. (Ed. Laukkanen: Mitä sillä on merkitystä?) — No, kun kysyitte, mistä maakunnasta se on tullut, niin sanon, että Amerikan maakunnasta. Tiedoksi teille, koska kysyitte sitä.

Toinen juttu: Siinä, miksi teiden ja yleensä tieturvallisuuden on oltava kunnossa, täytyy tietenkin muistaa matkailu. Me emme ollenkaan ole ottaneet sitä huomioon, että Suomessa voitaisiin lisätä turismia. Koska huomenna on, kun kerhotoiminta eduskunnassa on niin tärkeää, MP-Arkadian kevätretkipäivä, niin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jotta me pitäisimme ne tiet hyvässä kunnossa, voisimme myös harkita, että sitä kautta saisimme myös matkailua lisättyä täällä meidän kauniissa Suomenmaassamme, esimerkiksi kesällä polkupyöräilyä ja moottoripyöräretkeilyä.

Sitten vielä täällä hallituksen esityksessä sivulla 3 puhutaan tunnelionnettomuuksista, ja toivonkin, että tämä huomioidaan, kun esimerkiksi Lahdessa Valtatie 12:ta ollaan rakentamassa ja suunnittelemassa. Sinne ollaan suunnittelemassa kahta tunnelia, ja toivon, kun valtiovarainvaliokunta näitä rahoja määrää, että ei ainakaan tunnelirakentamiseen myönnettäisi varoja.

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Keskustelu on ollut aika laajaa, ja eräät kollegat ovat tässä yhteydessä puhuneet myöskin liikenneinfran kunnosta. Se ei liity tähän käsiteltävänä olevaan asiaan suoranaisesti, vaan nythän puhutaan liikennemerkeistä, ja niissä asioissa liikennevaliokunta on paras mahdollinen asiantuntija tietysti, ja sen mietintöä on syytä silloin tukea ja kannattaa. Jaan sen huolen, jota täällä edustajat Zyskowicz ja Tiusanenkin toivat esiin liikenneinfrasta, mutta se ei ole nyt agendalla. Liikenneinfrasta, niistä asioista, puhutaan budjettikäsittelyn aikana ja yhteydessä. Tämä on väärä hetki puhua niistä asioista.

Ymmärrän kyllä, että asianmukaiset, hyvät liikennemerkitkin vaikuttavat talouteen esimerkiksi liikenneturvallisuuden myötä noin välillisesti, eikä pidä väheksyä niitä asioita sinänsä, mutta varsinaista liikenneinfraa meidän ei kannata tänään varmaan tämän asian yhteydessä yrittää laittaa pakettiin.

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa puhemies! On tietysti erinomainen asia, että kokoomusta myöten kannetaan näin valtavan laajaa ja esimerkillistä huolta liikenneturvallisuudesta, niin kuin nämä puheenvuorot täällä osoittavat. Nythän on kyse todella liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutoksesta. Erityisen tyytyväinen olen, että liikennejaoston arvoisa puheenjohtaja ed. Saarinen ei aseta liikennevaliokunnan kompetenssia kyseenalaiseksi tämän asiakokonaisuuden käsittelyssä.

Mutta kun puhemies on nyt sallinut tämän keskustelun vähän rönsyilevän ja ed. Tiusanen täällä sivuaa jälleen kerran, ilmeisestikin lääkärin roolissaan, tätä lääkärin ilmoitusvelvollisuutta, niin haluan siihen kyllä todeta, ed. Tiusanen, teille, että asiahan on ollut aivan päinvastoin, se laki on ollut mitä tarpeellisin: tällaisia tapauksia puolen vuoden aikana on ollut noin 700 Suomessa.

Sehän ei tarkoita sitä, että joka kerta, kun potilas tulee lääkärin luokse, erityisesti vahdataan hänen ajokykyänsä, vaan edelleen alleviivaan, että kyse on pysyvästä ajokyvyttömyydestä. Jos lääkäri sellaisen toteaa, hänen täytyy ilmoittaa se ajokorttiviranomaiselle, poliisille, joka ottaa sitten mahdollisesti kortin pois. Poliisi tekee viime kädessä harkinnan.

Näin ollen tässä laissa, jota lääkärikunta ankarasti on arvostellut, ei ole mitään ongelmia ollut sen käytännössä, varsinkin kun sosiaali- ja terveysministeriö teki tarkat tulkintaohjeet, määritteli kriteeristön, milloin toteutuu tämä pysyvä ajokyvyttömyys. Siihenhän tämä laki vastasi. Sen kautta on saatu useita ongelmatapauksia pois liikenteestä. Lääkärit ovat helpottuneita, koska laki tavallaan määrää heidät tekemään sen, ei tarvitse kaverisuhteen vaikuttaa potilaaseen, omaiset ovat helpottuneita siitä, kun saadaan usein pois myöskin dementiapotilas, josta omaiset ovat kantaneet tähän saakka huolta, ja poliisiviranomainen on ollut tyytyväinen, että meillä on lainsäädäntö olemassa. Tämä selkiinnytti, arvoisa puhemies, tilannetta ja siinä katsannossa paransi myöskin liikenneturvallisuutta.

Toinen varapuhemies:

Ketään puheenvuoron pitänyttä tai vielä sellaista pitävää tarkoittamatta toivon, että edustajat keskittyvät nyt jatkossa enemmänkin nimenomaan tämän käsiteltävän asian ympärillä oleviin kommentointeihin.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Pyysin puheenvuoroni ennen tätä toivomusta, ja olen pahoillani, että keskityn lähinnä ed. Laukkasen puheenvuoroon ja hänen valiokuntansa työskentelyyn.

Voin sanoa, että liikennevaliokunnan kompetenssi on ollut kyseenalainen. Kyllähän se tietysti tässä lääkäreiden ilmoitusvelvollisuusasiassa tuli hyvin kyseenalaiseksi, koska te ette niin sanotusti alentuneet kysymään sosiaali- ja terveysvaliokunnalta mitään tästä asiasta. Mutta teillä oli sikäli hyvä tuuri, että tasavallan presidenttikin oli sitä mieltä, että oli oikein, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ei kysytty mitään tästä, kun muutettiin hallituksen esitys täysin päinvastaiseksi.

Harvoin kuulee näin selkeätä kieltä maallikon suusta eduskunnasta alasta, johon hänellä ei ole mitään koulutusta, ja niin syvää rintaääntä ja varmuutta, mitä ed. Laukkanen tässä asiassa käytti. Suorastaan kateeksi käy teidän mielipiteenne. Näitä tapauksia ei ollut noin 700; niitä oli, ed. Laukkanen, noin 600 virallisten tietojen mukaan. Tulevaisuus tulee näyttämään, miten tässä menemme eteenpäin. Mutta te olette avanneet tien, josta te ihan selvästi vastaatte, ja aikahan sitten tilanteen näyttää.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Todella itsekin pyysin tämän puheenvuoron aikaisemmin ja totean, että ed. Laukkanen itse otti tämän asian esille omassa puheenvuorossaan, ja minä kommentoin sitä.

Tässä tämänhetkisessä tilanteessa, mitä nyt käsitellään, teidän valiokunnallanne on täysi kompetenssi, ja tämä mietintö on hyvä, ja niin kuin viittasin, siinä toisessa asiassa, joka liittyy tähän lääketieteeseen, ei ollut kompetenssia. Ja oletteko laskenut, ed. Laukkanen, kuinka monta kuolemantapausta on tullut siitä, että asianomainen henkilö ei ole uskaltanut tulla lääkäriin pelätessään sitä, että häneltä viedään kortti. Tämä liittyy nimenomaan tämän asian informointiin, miten se on tuotu julkisuuteen. Lääkärin kuuluu aina katsoa, mikä on potilaan terveydentila, ja ottaa huomioon, onko hänellä ajokortti, ja tehdä siitä tarvittavat johtopäätökset.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tähän asiaan ei sinällään, mikä valiokunnassa on nyt mennyt läpi, ja mietintöön täällä pöydällä, ole huomauttamista, mutta siihen liittyen kyllä. Asia koskee liikennemerkkejä, kun ed. Tiusanen jossakin vaiheessa totesi, että pitäisi laittaa liikennemerkki "Varokaa Vanhasen hallituksen teitä".

En tiedä, onko valiokunta siihen ottanut kantaa sinällään, tähän teiden kuntokysymykseen sillä tavalla, koska ihmettelen vaan, mihin perustui se ajatus, kun tuonne Itä- ja Pohjois-Suomen teille jätettiin talvinopeuksia voimaan elikkä kahdeksankympin rajoituksia. Esimerkiksi Kutostiellä, jota itse ajan joka viikko aika paljon, eivät Vanhasen hallituksen nämä teot ole näkyneet yhtään. Se Kutostie on ihan samassa kunnossa ollut viime kesänä ja tänä kesänä, mutta nyt siellä on tosi hyviä sakkorysiä kyllä. Ihmettelen, miksi, se ei lisää nimittäin yhtään liikenneturvallisuutta, jos jätetään kahdeksankympin alue ihan suoralle tienpätkälle, joka on hyvää asfalttia, jota asfalttimiehet ovat joskus vetäneet siihen ja korjailevatkin. Tähän toivoisi valiokunnan ottavan kyllä kantaa jatkossa, että ei tämäntyyppistä hölmöyttä harrastettaisi. Kun tie on kunnossa, niin miksi sitä pitää ajaa suoralla tiellä kahdeksaakymppiä, kun ei mitään sen kummempia vaaratilanteita ole olemassa?

Reijo Laitinen /sd:

Puhemies! Minä olen ed. Laukkasen kanssa samaa mieltä siitä, että tämän asian osalta, kuin myös ilmoitusvelvollisuuden osalta, valiokunnalla kyllä kompetenssia on.

Mitä tulee sitten liikenneturvallisuuteen, niin kyllähän meillä on varsin paljon maanteitä, jopa pääväyliä, sellaisessa kunnossa, jossa joka päivä liikenneturvallisuus vaarantuu. Yksi sellainen on Eurooppa-tieverkkoon kuuluva Nelostie. Se on erittäin heikko, ja turvallisuus vaarantuu joka päivä erityisesti välillä Lusi—Vaajakoski. Tämä homma nyt pitää kyllä, samaten kuin ne muut isot infrahankkeet, viedä läpi nyt tällä vaalikaudella, tässä eduskunnassa. Tässä tietysti katseet kääntyvät erityisesti valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoon ja sen puheenjohtajaan Matti Saariseen, että siellä löytyy yhteinen näkemys, poliittinen tahto, siitä, että nämä hankkeet toteutetaan huolimatta siitä, että hallitus ei määrärahoja esitäkään.

Markku  Laukkanen  /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Onhan tämä tällaista mukavaa perjantai-iltapäivän turinaa, kun ei näytä olevan muitakaan asioita listalla.

Ed. Tiusaselle nyt vielä lyhyt vastaus hänen kritiikkiinsä koskien tätä lääkärien ilmoitusvelvollisuutta. Ensinnäkin haluan vielä muistuttaa teille ja ed. Akaan-Penttilälle, että liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö tästä asiasta oli yksimielinen, siihen yhtyi laaja eduskunnan enemmistö. Totta kai käsittely perustui laajaan asiantuntijakuulemiseen, ja mikä tärkeintä, sen jälkeen, niin kuin sanoin, STM:n kriteeristö, miten määritellään pysyvä ajokyvyttömyys, tuli ulos ja annettiin lääkäreille ja se tehtiin myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kanssa yhteistyössä. Se oli erinomainen, selkiinnytti tilannetta, ja se toimii hyvin, se oli tarpeellinen, se oli välttämätön. Ei tästä kannata nyt, ed. Tiusanen, enää kantaa pahaa mieltä, ettei nyt kuultu sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntoa. Se keskustelu on käyty, ja eduskunta on hyväksynyt lain. Koitetaan hoitaa tämä hyvin eteenpäin. Enkä usko, ed. Tiusanen, sitä, että sellainen uhkailu toimii, että kukaan ei uskalla tulla lääkäriin sen takia, että menettää kortin. Minä luotan teidän lääkäreiden ammattitaitoon. Kyllä te käytätte ammattitaitoa ja tarkkaa harkintaa silloin, kun katsotte, että kuljettaja on pysyvästi ajokyvytön. On kova päätös todeta, että kuljettaja on pysyvästi ajokyvytön, ja silloin menee ilmoitus ajokorttiviranomaiselle, joka viime kädessä poliisina sitten tekee ratkaisun, lähteekö kortti pois vai ei.

Minusta on erittäin tärkeätä, että kun puhutaan liikenneturvallisuudesta, niin näihin ylinopeuksiin ja törkeisiin ylinopeuksiin, toistuviin ylinopeuksiin päästään nyt tämän kiristyneen sakotuskäytännön kautta entistä paremmin kiinni. Tänään hyväksyttiin myöskin lausunto niin sanotusta haltijavastuusta, joka tulee taas ensi viikolla tänne ykköskäsittelyyn saliin, niin että sitten voidaan tätä liikenneturvakeskustelua myös jatkaa.

Lasse Virén /kok:

Arvoisa puhemies! Olen itsekin liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, ja tätä asiaa käsiteltäessä tuli mieleen, että liikennemerkkejä rupeaa kyllä tienvarsilla olemaan niin paljon, että autoilijat eivät enää kohta pysty niitä selvittämään. Mutta hyväksyn sen, että nämä merkit kansainvälistyvät kyllä.

Mutta sitten kun mennään tähän tämänpäiväiseen keskusteluun, niin kun liikenteen osa-aluetta käsitellään, oli se sitten liikennemerkkejä tai liikenneturvallisuutta, niin tästä salista kyllä näkyy löytyvän asiantuntijoita joka alalle, eli liikenne näköjään kiinnostaa. Se on tietysti hyvä, mutta kun päästäisiin siihen varsinaiseen liikenneturvallisuuden loppuunviemiseen, niin se olisi varmasti kaikkein paras asia. Olisi varmasti paras aina, kun pysyttäisiin varsinaisessa asiassa, eli kun olisi pysytty vaan liikennemerkeissä, niin tämä keskustelu olisi ollut paljon lyhkäisempi. Mutta ehkä tämä palveli parvella olevaa yleisöä hyvin, niin että hekin näkivät, miten kärpäsestä tulee härkänen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että kansainväliset liikennemerkit otetaan vihdoin viimein käyttöön Suomessakin. Mutta minä puuttuisin liikenneturvallisuuden näkökohtaan valtion investointipolitiikan kautta. Teollisuuden, kaupan tavaraliikenteen, raskaan liikenteen, kulku tehtailta satamiin ja kaupan palveluihin ei pelaa, eli väylästön kunnostaminen vaatisi erityistä investointipolitiikkaa valtiolta. Jos investointipolitiikkaa toteutettaisiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi, niin se lisäisi suomalaisten halukkuutta investoida kotimaahan. Tällä hetkellä tosiaan on tilanne se, että 60 miljardia euroa investoidaan ulkomaille suomalaisten yritysten toimesta mutta kotimaahan vain 30 miljardia euroa.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti liikennemerkeistä. Vähimmäisvaatimus kuitenkin henkilöllä on se, että hän näkee liikennemerkin ja hän ymmärtää liikennemerkin tarkoituksen. Tästä jälkimmäisestä tänä päivänä tulee paljon palautetta. Liikennemerkkien selosteosat lisäkilpineen ovat niin vaikeasti ymmärrettävissä, että kaikki ajokortin saaneet eivät miellä, mitä merkit tarkoittavat ja minkälaisia edellytyksiä ne häneltä liikenteessä edellyttävät. Siis tämän päivän liikenne on myöskin liikennemerkkien osalta vaativaa, ja aina ei ole riittävästi aikaa myöskään perehtyä siihen, mitä tämä lisäkilpi nyt minun osaltani tarkoittaa. Kyllä olen itse törmännyt monta kertaa siihen tilanteeseen valvonnassa, että henkilö kertoo, että en edes huomannut mitään liikennemerkkiä, ei kiinnitä enää huomiota, koska niitä on, niin kuin ed. Virén sanoi, niin paljon liikenteessä, että ne eivät herätä huomiota. Olen monta kertaa sanonut, että oli onni, että se liikennemerkki ei ollut "Avattava silta", koska se johtaisi siihen, että hänen autonsa olisi suistunut aika syvälle.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​