Täysistunnon pöytäkirja 58/2010 vp

PTK 58/2010 vp

58. TIISTAINA 1. KESÄKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki eduskuntaryhmien tuesta

 

Timo Kalli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa rouva puhemies! Eduskuntaryhmien tuesta annettu lakialoite, joka on käsittelyn pohjana, on valmisteltu eduskunnan kanslian ja eduskuntaryhmien kanslioiden yhteistyönä. Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat sen myös allekirjoittaneet. Tämän lakialoitteen tarkoituksena on selventää eduskuntaryhmien valtiolta saaman avustuksen oikeudellista asemaa.

Eduskuntaryhmien toiminta on tärkeä osa eduskunnan työtä. Ryhmien taloudet eivät ole osa eduskunnan hallintoa, vaan ryhmillä on oma taloutensa. Oikeudelliselta asemaltaan eduskuntaryhmät ovat rekisteröimättömiä yhdistyksiä suhteessa ulkopuolisiin. Eduskuntaryhmät on kuitenkin rekisteröity Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Eduskuntaryhmät ovat vuodesta 1967 alkaen saaneet valtiolta käyttövaroja ryhmäkanslioita varten. Lakialoitteen mukaan jatkossakin kukin ryhmä saa saman suuruisen perussumman ja ryhmän jäsenluvun mukaan lisäsumman. Avustus on tarkoitettu ryhmän toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmän toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen. Kansliamäärärahan suuruutta ei oteta lakiin vaan se vahvistetaan vuotuisissa talousarvioissa. Tämän lain säätämisellä ei ole uudenlaisia taloudellisia vaikutuksia. Avustuksen maksamisen lisäksi eduskunnan kanslia järjestää kansanedustajille ja ryhmien työntekijöille maksutta muun muassa toimitilat ja kalusteet sekä välineitä ja laitteita kuten tietokoneet, tulostimet, skannerit, puhelimet ja tietojenkäsittelypalveluita.

Eduskuntaryhmän on ehdotuksen mukaan pidettävä kirjanpitoa kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja ryhmällä on oltava auktorisoitu tilintarkastaja. Ryhmän on toimitettava eduskunnan kanslialle tilinpäätös liitteineen ja tilintarkastuskertomus. Ryhmien tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tulevat tällöin julkisiksi asiakirjoiksi.

Kansliatoimikunnan tehtävänä on valvoa avustuksen käyttöä. Mikäli eduskuntaryhmä ei noudata tätä lakia, kansliatoimikunnalla on mahdollisuus määrätä avustuksen maksamisen keskeyttäminen. Kansliatoimikunta voi määrätä jo maksetun avustuksen takaisin perimisestä, jos eduskuntaryhmä on käyttänyt avustusta virheellisesti eikä ryhmä ole korjannut virhettä saamastaan huomautuksesta huolimatta. Kansliatoimikunnan päätöksestä saisi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaalikauden aikana edustajat voivat siirtyä ryhmästä toiseen. Jos ryhmä kuitenkin jää toimimaan, maksetut mutta vielä käyttämättä olevat avustusmäärärahat jäävät ryhmän käyttöön. Jos kaikki jäsenet siirtyvät yhteen tai useampaan muuhun eduskuntaryhmään, vastaanottava ryhmä tai ryhmät saavat käyttämättä jääneet avustusmäärärahat. Jos vaaleissa käy niin, ettei eduskuntaryhmä saa yhtään kansanedustajaa, käyttämättä jäävät avustusrahat tulee palauttaa eduskunnan kanslialle.

Tämän lain on tarkoitus tulla voimaan toukokuun 1. päivä 2011 eli seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Kuitenkin kirjapitoa, tilintarkastajaa sekä tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta koskevat pykälät tulevat voimaan jo vuoden 2011 alussa.

Toivon tälle käsittelyn pohjana olevalle lakialoitteelle ymmärtämystä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Viime aikoina on puhuttu erinomaisen paljon eduskunnan hallinnon kehittämisestä, jossakin mielessä myöskin uudistamisesta. Siihen lainsäädäntöprosessiin liittyy tämä lakialoite, jonka eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet. Aloite on tullut siitä läpikäyntityöstä, mikä eduskunnan hallinnon kohdalla on toteutettu viime aikoina.

Käytän tämän puheenvuoron todetakseni yhden asian, ja se asia on se, että vastoin sitä yleistä käsitystä, joka on haluttu luoda, nämä asiat ovat olleet kuitenkin eduskunnassa mallikelpoisessa kunnossa. Asiat on hoidettu ilman tällaista lainsäädäntöäkin, ja se toiminta kestää minkä tahansa arvioinnin ja tarkastelun. Mutta kun halutaan, että kaikki on lailla säädettyä viimeistä piirtoa myöten, niin silloin on hyvä, että käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi, täydennetään lainsäädäntöä aukottomaksi, ja silloin asiassa se viimeinenkin moitesana häviää pois.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Minusta tämä lakialoite tuo selkeästi esiin sen, että eduskuntaryhmät ovat tavallaan elimellinen osa tätä kansanedustuslaitosta, että ne eivät ole mikään irrallinen saareke, olkoonkin niin, että ne eivät tavallaan ole osa tätä eduskunnan virallista hallintorakennetta. Tässä suhteessa eduskuntaryhmät toimivat itsenäisellä tavalla, ja tästä kumpuaa sitten se välttämättömyys, että nämä valtionapuun ja sen käyttöön liittyvät säädökset on erinomaisen tärkeätä laittaa kuntoon ja säätää tällä tasolla ja määritellä paitsi tietysti näiden valtionapujen määrä myös niiden käyttötarkoitus. Yksi jälkikäteiskontrollin keskeinen lähtökohta on se, että kirjanpidon osalta on vaadittu merkittävä avoimuus ja vielä tilintarkastajien osalta määräykset ovat selkeät, mikä lisää tämän luotettavuutta ja uskottavuutta. Tässä ei saa olla aukkoja.

Mutta, arvoisa puhemies, se tärkein asia tässä on se, että tämä korostaa eduskuntaryhmien itsenäisyyttä suhteessa niiden takana oleviin puolueorganisaatioihin. Tämä korostaa myöskin eduskuntaryhmien taloudellista riippumattomuutta toimia menestyksekkäällä tavalla eduskuntatyössä. Silloin ei tule myöskään niitä kysymyksiä, jotka ovat viime aikoina olleet puoluerahoituksen osalta erittäin paljon julkisuudessa ja jotka omalta osaltaan olivat johtamassa myöskin puoluerahoituksen lainsäädännön uudistamiseen, joka oli erittäin tervetullut hanke. Näen tämän erittäin tärkeänä myös tässä valossa, että eduskuntaryhmät voivat tämän lain hyväksymisen myötä entistä selkeämmin toimia itsenäisinä toimijoina menestyksekkäästi eduskunnassa.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Aloite on ihan hyvä ja tarpeellinen.

Sitten kysyisin asiaa erinomaisesti esitelleeltä ed. Kallilta, kun hän mainitsi, että ryhmien tilinpäätökset tulevat julkisiksi: entä siihen liittyvä tositemateriaali? Tuleeko se olemaan samanlainen kuin se on eduskunnan muunkin toiminnan osalta, esimerkiksi niin, että viimeistä kuittia myöten eduskunnan kaikki tilinpäätökseen liittyvä materiaali on julkista? Tämän halusin ihan vaan varmistaa, onko yhtenäinen käytäntö eduskunnan menojen ja eduskuntaryhmien menojen yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Tilinpäätöshän voidaan laatia aika pelkistetysti. Siellä ei montaa riviä tarvitse olla, kun voi kertoa, että tässä on organisaation tilinpäätös. Se on pienimmillään niin, että siellä on kaksi lukua, siellä on tulot ja siellä on menot.

Ed. Kalli toivoi aloitteelle ymmärtämystä. Mutta, ed. Kalli, vaikkakin siinä on vain kahdeksan allekirjoittajaa, niin kun nimet ovat raskaan sarjan nimiä, ennustan, että tämä ryhmien puheenjohtajien yhteinen lakialoite tulee kyllä tässä salissa varmaankin menemään läpi, en osaa veikata, minkälaisella enemmistöllä, mutta uskoisin, että kuitenkin useimmat allekirjoittajista ovat samaa mieltä vielä lopullisessa käsittelyssä.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä salissa aiemmin on ed. Saarinen jonkun asian yhteydessä todennut, että siinä on valtava ero. Saattaa olla, että tässäkin on valtava ero.

Tässä tuli esiin se, että tämä lakialoite ei ole syntynyt siitä, että eduskuntaryhmien tilejä tai taloutta olisi hoidettu holtittomasti tai olisi syntynyt virheitä, vaan nimenomaan niin kuin ed. Pulliainen totesi, että kun säädöksiä ja tarpeita on selvitetty, niin tämä on niin kuin jonkinlainen vakuutusmaksu.

Itse kuitenkaan en koe, että kaikkia lappusia tämän lain myötä julkisuuteen tuodaan. Olen avoimuuden kannalla, mutta toivon kuitenkin kohtuullista pidättyvyyttä.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Niin kun erustaja Saarinen tuossa varmahan asianmukaasesti mainitti, kun siellä on kahreksan raskaan sarjan allekirjottanutta, niin se torennäkösesti tuloo menehen läpi, niin kun erustaja Kalli vähä kuivasti, ehkä huumorillakin mutta totta puhuen totesi, jotta saattaa olla juuri näin. Mutta mä kuuntelin erustaja Kallin pöntöstä antamaa tiedotetta eli puhetta erittäin herkällä korvalla. Melekeen voiraan sanoa, että siinä vaiheessa, kun ed. Kalli aina pisteen kohras pirätti ja alkas uus lause, niin voin sanoa, että jos tämä kerran näin tuloo tapahtumahan, kun tuolta pöntöstä meille annettihin ymmärtää, tämä on erittäin hyvä ja täs turhia porsahanreikiä ei enää oo. Mä luulen, jotta ehkä näillä vaalirahasotkuillakin on oma merkitys ollu, niin ollahan entistä tarkempia, avoimempia ja saarahan luottamus Suomen kansalta.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Eduskuntaryhmien kanslioiden ja ylipäätään eduskuntaryhmien toiminnan turvaaminen on tämän lainsäädäntötyön ja valtion budjettivallan ja demokratian keskeinen turva. Sen vuoksi on hyvä, että on tehty tämmöinen lakialoite ja että siinä ovat kaikki ryhmät mukana. Tämä laki tuo mukanaan selkeät linjaukset, millä tavalla toimitaan ja missä puitteissa eduskuntaryhmien talous ja muukin toiminta sitten pyörii, ettei ole semmoisia peikkoja, että mitähän kummallisuuksia siellä voi olla. Nimittäin eduskuntaryhmien toimintaa ei mitenkään voi korvata tämän talon virkamiesten kautta tapahtuva toiminta, koska siellä on hyvin paljon näiden ryhmien erilaiseen eduskuntatyöhön liittyvää asiaa ja myöskin tietysti poliittista asiaa. Tässä mielessä tämä lakialoite on kyllä hyvä ja täytyy toteuttaa niillä viilauksilla, jotka eduskunta näkee tarpeellisiksi.

Keskustelu päättyi.