Täysistunnon pöytäkirja 59/2001 vp

PTK 59/2001 vp

59. TIISTAINA 15. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

 

Jukka Vihriälä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen joulukuussa 99 antama arpajaislakiesitys on nyt hallintovaliokunnan käsittelyssä. Nyt esitystä täydennetään niin sanotulla avustuslailla. Nykyisen käytännön mukaan Raha-automaattiyhdistyksen toiminnasta on säädetty asetuksella, mutta kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon arpajaislaista, se kuitenkin edellytti perustuslain 80 §:n 1 momentin nojalla, että perussäännökset avustusten palautusvelvollisuudesta ja takaisinperinnästä tulee antaa lailla eikä asetuksella. Valiokunnan mielestä olisi asianmukaista myös säätää lailla avustusten myöntämisperusteista, avustusehdoista, avustusten jakomenettelystä, avustusten käyttötarkoituksen tai jakoehtojen muuttamisesta ja avustusten siirrosta.

Käsittelyssä oleva lakiesitys on valmisteltu virkamiestyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston ja Raha-automaattiyhdistyksen avustusosaston kanssa. Esitystä on pidetty tarpeellisena. Perusteluissa kuitenkin todetaan, mitä mieltä Valtiontalouden tarkastusvirasto on ollut lakiehdotuksessa. Tarkastusvirasto korostaa, että RAY:n avustukset ovat valtionavustuksia ja sen vuoksi niihin tulisi soveltaa yleistä valtionosuuslainsäädäntöä. Virasto myös kyseenalaistaa kokonaisuudessaan RAY:n aseman avustusten jaon valmistelussa ja käytön valvonnassa. Mielestäni nämä yleisperustelulausumat tulisikin poistaa lakiesityksestä. Tuntuukin, että tarkastusvirasto on tehnyt antaessaan lausunnon lakiehdotuksesta tietynlaista politiikkaa.

Arvoisa puhemies! Lakiehdotuksen 9 §:ssä säädetään avustusten käytöstä. Sen 5 momentissa todetaan, että avustuksen saaja voi 3 tai 4 momentissa säädetyn estämättä antaa avustettavissa tiloissa harjoitettavan toiminnan tai osan toiminnasta muun kuin saajan järjestettäväksi, jos toiminta on avustuksen käyttötarkoituksen mukaista. Tämä mahdollistaisi sen, että esimerkiksi vanhusten palvelutaloa ylläpitävä järjestö voisi halutessaan antaa osan palveluista jonkin muun tahon hoidettavaksi, mikäli katsoo järjestelyn toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksen-mukaiseksi. Vastaavat järjestelyt ovat edellyttäneet sosiaali- ja terveysministeriöstä haettavaa poikkeuspäätöstä, mikä on koettu erittäin hankalaksi. Joustavammalla säädöksellä voidaan myös nykyistä paremmin ottaa huomioon mahdolliset kilpailutekijät.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämä hallituksen lakiesitys, joka täydentää arpajaislakia, käsiteltäisiin pikaisesti eduskunnan hallintovaliokunnassa — ja kuten kuulimme, sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa sille lausuntonsa — ja että tämä esitys kokonaisuudessaan, koko arpajaislaki, saataisiin valmiiksi ennen kesälomia. Onhan arpajaislakia valmisteltu jo kymmenen vuotta, ja nykyinen arpajaislaki on ollut voimassa vuodesta 65. Jo olisi aika uudistaa arpajaislainsäädäntöä ja turvata näin rahapeliyhtiöitten, Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Hippoksen, yksinoikeusasema ja lopettaa keskustelut Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen yhdistämisestä.

Keskustelu päättyy.