Täysistunnon pöytäkirja 60/2001 vp

PTK 60/2001 vp

60. KESKIVIIKKONA 16. TOUKOKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Herra puhemies! Tämä lakiesitys on todellakin aivan kohtuullinen ja hyvin pieni sinänsä. Olisi samalla kertaa voitu ottaa käsittelyyn niin sanottu reaalirangaistus, siis jos ehdonalaiseen vapauteen ei kukaan pääsisikään vaan rangaistus olisi sen mukainen, mitä oikeus tuomitsisi. Mutta tämä on tietenkin aivan eri asia.

Ehdollista rangaistusta ei yleensä pidetä minään rangaistuksena laisinkaan varsinkaan kokeneemmissa piireissä. Ehdollinen rangaistus on sinänsä aivan hyvä ja oikea nuorille henkilöille ja ensikertalaisille. Siinä mielessä sitä ei voi moittia. Lakiesitys esittää kuitenkin vain, että nyt annettavan ehdollisen vankeuden lisäksi voitaisiin tuomita yhdyskuntapalvelua 20—90 tuntia niissä tapauksissa, kun ehdollinen rangaistus on enemmän kuin yksi vuosi.

Tähän olemme tehneet vastalauseen ja perustelleet muun muassa asiaa tällä tavalla: Yhdyskuntapalvelun käyttö on rajattu tarpeettomasti vain yli vuoden pituisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Käytännössä oleva yhdyskuntapalvelun asteikko on lisäksi liian suppea, koska yhdyskuntapalvelua saa oheisseuraamuksena määrätä vähintään 20 ja enintään 90 tuntia. On perusteltua, että yhdyskuntapalvelua voidaan käyttää oheisseuraamuksena kaikkiin ehdollisiin tuomioihin siten, että enimmäismäärä on 90 tunnin sijasta 120 tuntia. Tämän vuoksi tulenkin asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä esittämään, että lakiesityksen ensimmäisen lakiehdotuksen 2 §:ää muutettaisiin seuraavasti:

"Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset. Jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa tai vähintään 20 ja enintään 120 tuntia yhdyskuntapalvelua." 2 momentti, kuten lakivaliokunnan mietinnössä. 3 momentti: "Ehdollisen vankeuden ohessa tuomittavasta sakosta, yhdyskuntapalvelusta ja valvonnasta on voimassa mitä niistä erikseen säädetään. Yhdyskuntapalvelu voidaan kuitenkin muuntaa vähintään neljän ja enintään 120 päivän vankeudeksi."

Kuten sanottu, yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitetään tätä muutosta otettavaksi lakiin.

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Myllyniemi puhuu asiaa. Sen takia kannatan tätä ehdotusta.

Toinen varapuhemies:

Kannatus tulee tehdä yksityiskohtaisessa käsittelyssä pykäläkohdassa.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​