Täysistunnon pöytäkirja 61/2014 vp

PTK 61/2014 vp

61. KESKIVIIKKONA 4. KESÄKUUTA 2014 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Rehulain muutos tuli ajankohtaiseksi, kun unionin rehusisämarkkinakauppaa koskevia säädöksiä... (Välihuutoja) — Anteeksi, elintarvikelakiin tuli muutoksia, koska tarvitsi unionin muutosten johdossa lähteä liikkeelle. Nyt on kaksi vähän samansisältöistä esitystä meillä tässä mukana käsittelyssä.

Tässä helpotetaan trikiinitutkimusten osalta niitä toimenpiteitä, joita vaaditaan kotieläintuottajilta ja lihataloilta. Tässä valiokunta kiinnitti aivan erityisesti yhteen asiaan huomiota, ja se on se, että tämä tehty muutos ei saa aiheuttaa sitä, että kustannukset siirtyvät elintarvikeketjussa alaspäin. Elikkä nyt ne kustannukset ovat teollisuuden kannettavina, ja tämän ehdotuksen vaara on se, että ne siirtyvät tuottajien kontolle, ja näin ei saa siis tapahtua. Tämä on asia, jota valiokunta aivan erityisesti haluaa painottaa.

Puhemies! Toinen asia, joka tässä on valmistelun pohjaksi haluttu nostaa esille, on se, kuka näitä tarkastuksia tekee. Tällä hetkellä se on laissa sillä tavoin, että vain virkaeläinlääkäri pystyy näitä vaadittavia elintarviketarkastuksia tekemään. Mutta valiokunta tässä viittaa siihen, että kun jatkossa valmistellaan seuraavaa elintarvikelain muutosta, siellä otettaisiin myös huomioon se, että mahdollistettaisiin muidenkin kuin virkaeläinlääkäreiden tekemät tarkastukset, millä sekä alennettaisiin kustannuksia että virtaviivaistettaisiin toimintaa mutta myös tehtäisiin se elintarviketurvallisuutta huonontamatta, heikentämättä, koska eläinlääkäreiden koulutuksessa nämä asiat ovat jo lähtökohtaisesti sisällä, ja silloin se olisi kaikkien toimijoiden kannalta aivan erinomaisen tärkeä asia. Mutta tämä on valiokunnan viesti jatkovalmistelulle.

Tytti Tuppurainen /sd:

Arvoisa puhemies! Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsan mukaan trikiini on yksi merkittävimmistä sianlihan kulutukseen liittyvistä vaaroista, ja Suomessa tutkitaankin jokainen teurastettava sika trikiinien varalta. Vuosittain se tarkoittaa yli kahta miljoonaa tutkittavaa sikaa. Vuoden 2005 jälkeen on todettu ainoastaan yksi trikiinitapaus, ja tämä tapahtui vuonna 2010. Vaikka luonnonvaraisissa eläimissä trikiiniä esiintyy meillä Suomessa yleisesti, olemme onnistuneet pitämään sen poissa sikaloista valvotuilla pito-olosuhteilla.

Sikojen trikiinitutkimuksesta säädetään Euroopan komission trikiiniasetuksessa. Uusi komission asetus mahdollistaa tutkimusten vähentämisen. Teurastamoteollisuus päättää viime kädessä helpotetun trikiinitestausmenettelyn käyttöönotosta Suomessa.

Trikiinivalvonnan yksinkertaistaminen ja jokaisen ruhon tarkastuksesta luopuminen on teollisuuden kannalta toivottua, mutta kiinnitimme maa- ja metsätalousvaliokunnassa huomiota erityisesti siihen, ettei tuottajille saa aiheutua kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta hallinnollista taakkaa uudistuksesta. Valiokunnassa päädyimme esittämään, että alkutuotantopaikalla tehtävän elävän sian tarkastuksen suorittajaksi voidaan hyväksyä myös muu eläinlääkäri kuin ainoastaan virkaeläinlääkäri. Uudistus helpottaisi tuottajien toimintaa ja kohtuullistaisi kustannuksia. Harvat virkaeläinlääkäri- ja teurastamoeläinlääkäriverkostomme kasvattavat nykyisellään tuottajien kustannuksia jo muutenkin kannattavuusvaikeuksissa olevalla alalla.

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen lakiesitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen, ja siksi kannatan esitystä, kunhan pidämme huolen siitä, että uudistus ei kohtuuttomasti lisää sikalan emäntien ja isäntien kustannuksia.

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Koska tämä esitys kokonaisuudessaan säästää kustannuksia elintarvikeketjussa, se on hyvä esitys. Mutta sen sijaan, kun tämä hallitus on luvannut, että pienille yrityksille ei koidu tämän hallituksen toimista lisäkustannuksia, lisäbyrokratiaa, tämäkin esitys nimenomaan sinne alkutuotantopäähän lisää kustannuksia, jotka vaihtelevat ehkä sadasta eurosta aina tuonne toiseen tuhanteen euroon asti. Tämäntyyppisiä asioita meidän tulisi välttää. Oikeastaan se on hupaisaa, että kirjoitimme valiokunnassa sitten, että kustannuksia ei saisi aiheutua, kun tiedämme, että niitä sinne alkutuotantopäähän aiheutuu.

Yksi asia, millä tätä kustannusten määräytymistä jatkossa voisimme sitten pienentää, on se, että valvova viranomainen, valvontaeläinlääkäri, voisi olla muukin kuin virkaeläinlääkäri, mikä tässä kahdessa puheenvuorossa on jo tullut esille.

Eli kokonaisuutena hyvä — elintarvikeketju säästää, eikä tarvitse tehdä älytöntä turhaa trikiinitestausta siellä elintarvikejalostuslaitoksissa — mutta jälleen kerran sitä pientä yrittäjää kuritetaan.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Edellä puhunut edustaja Kalmari puhui toista ja on näköjään tehnyt toista. Tämä on kuitenkin yksimielinen mietintö, joka maa- ja metsätalousvaliokunnasta on tullut. Jos oikein ymmärrän, niin edustaja Kalmari on tämän itse hyväksynyt siellä. Eli jos tämä ei teille kelpaa, niin silloin tähän tietysti olisi pitänyt vastalause tehdä ja toimia niiden käytänteiden mukaan eikä niin, että hyväksytään tämä ja puhutaan sitten jotain toista.

Arvoisa puhemies! Pidän myönteisenä sitä, että helpotetaan trikiinitutkimusten osalta sikataloutta, ja niin kuin tässä komission asetuksessa todetaan, tutkimuksia voidaan vähentää sellaisten sikojen osalta, jotka on kasvatettu virallisesti tunnustetuissa valvotuissa pito-olosuhteissa, ja itse olen samaa mieltä kuin valiokunta yksimielisessä mietinnössään, että tuottajille ei saa näitä kustannuksia valuttaa ja sitä pitää seurata.

Arvoisa puhemies! Tässä samassa on ehkä hyvä nostaa keskusteluun myös se, että löytäisimme keinoja pienten tilojen suoramyynnin helpottamiseksi. Sellaisia tuolla maaseudulla usein kaivataan, että voitaisiin helpommin myydä erilaisia tuotteita suoraan maatiloilta eteenpäin. Toivon, että näissäkin asioissa hallitus on aktiivinen ja vie sentyyppisiä uudistuksia eteenpäin tietenkin muistaen sen, että ruokaturvallisuudesta ei saa liialti tinkiä.

Anne Kalmari /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Suosittelisin edustaja Heinosta lukemaan valiokunnan mietinnön, sillä koko valiokunta oli tällä kannalla, millä kannalla minä olen ja millä kannalla edustaja Tuppurainen oli ja millä kannalla edustaja Leppä oli. (Eduskunnasta: Hyväksyitte tämän kuitenkin?) — Olemme hyväksyneet, koska tämä kokonaisuutena tuo säästöjä elintarvikeketjulle, ja siksi se on hyvä asia. (Eduskunnasta: Koko valiokunta oli tuota mieltä!) — Koko valiokunta oli sitä mieltä. — Mutta koko valiokunta on sitä mieltä, että meidän tulisi välttää sitä, että aiheutamme turhaa byrokratiaa ja lisäkustannuksia alkutuotantoon. Koko valiokunta on tätä mieltä. (Timo Heinonen: Hallituksen esitys oli hyvä!)

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys sinällään oli hyvä. Valiokunta on oikein kiinnittänyt huomiota juuri siihen tärkeään seikkaan, että yksittäisen tuottajan kustannukset eivät saa nousta, ja valiokunta omassa mietinnössään on oikein nostanut sen esille, että sitä seurataan. Minun mielestäni tämä tahtotila tästä mietinnöstä hyvin on luettavissa, ja siltä osin erityisen huolestuneita valiokunnassa yksimielisesti olimme siitä, että tämä hallinnollisen taakan lisääntyminen maataloussektorilla on jatkuvaa ja siihen pitäisi pystyä paremmin tarttumaan hallitusohjelman mukaisestikin. Siitä huolimatta koko ajan hallinnollinen taakka on lisääntynyt tällä elintarvikesektorin alalla. Mutta tämä on kokonaisuudessaan hyvä uudistus. Tämä on elintarviketeollisuudelle, elintarviketuotantoketjulle erinomainen asia, ja sitä on ilolla kannatettava.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Hallitus tässä purkaa byrokratiaa ja poistaa turhia tutkimuksia, mikä minun mielestäni on hyvä asia. Toivoisi tietenkin, että tämä tauti, mikä nyt täällä eläinlääkintähuollossa on vallalla, että poistetaan turhia säätelyjä ja byrokratiaa, tarttuisi vähän muillekin toimialoille. Tämä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun tällä toimialalla tehdään järkevää rationalisointia.

Arvoisa puhemies! Suomessa ei lihasioilla käytännössä todeta trikiiniä, joten on aivan oikein, että tietyistä olosuhteista, jotka hyväksytään, tulevia sikoja, lihasikoja, ei tarkasteta, ja tämähän vähentää teurastuksen kustannuksia, ja minun mielestäni sen pitäisi myös alan kilpailukykyä parantaa. Tämä on hyvä uudistus.

Arvoisa puhemies! Aivan oikein täällä puututtiin myös toiseen asiaan, eli pitkien etäisyyksien Suomessa on täysin perusteltua, että muukin eläinlääkäri kuin Eviran valtuuttama eläinlääkäri voi todeta tämän niin sanotun elävänä tarkastuksen, joka tällä hetkellä lainsäädännön mukaan on pakollinen, kun näitä sikoja ja myös nautoja teurastetaan.

Yleiskeskustelu päättyi.