Täysistunnon pöytäkirja 64/2003 vp

PTK 64/2003 vp

64. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

 

Paula  Risikko  /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tällä lakialoitteella ehdotetaan laajennettavaksi lastensuojelulain 40 §:ää siten, että se velvoittaa laissa jo nimettyjen tahojen lisäksi kaikkia lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ilmoittamaan sosiaalilautakunnalle, mikäli on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisen perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta.

Hiljattain julkisuuteen tuli tieto Adventtikirkon piirissä tapahtuneesta lasten hyväksikäytöstä. Asian käsittelyn yhteydessä tuli monessa eri yhteydessä ilmi tulkinta, jonka mukaan lastensuojelulain 40 § ei velvoita esimerkiksi Adventtikirkossa työskenteleviä henkilöitä ilmoittamaan hyväksikäyttöepäilyistä. Tulkinta johtuu kyseiseen pykälään sisällytetystä luettelosta, jossa määritellään ne tahot, jotka velvoitetaan ilmoittamaan esimerkiksi hyväksikäyttöepäilyistä sosiaaliviranomaisille. Lain toteamus seurakunnan palveluksessa olevasta henkilöstöstä voidaan tulkita myös niin, että ilmoituspakko koskee vain niin sanottuja valtionkirkkojen elikkä evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien palveluksessa olevia henkilöitä. Tälle seurakunta-sanan suppeammalle tulkinnalle löytyy tukea muusta lainsäädännöstä ja myös aikaisemmasta oikeuskäytännöstä.

On selvää, ettei lastensuojelulain 40 § ole nykyisessä muodossaan riittävän selkeä, koska ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista jää tulkinnanvaraisuuksia. Mitä ilmeisimmin tämä tulkinnanvaraisuus on myös Adventtikirkkoa koskevassa julkisuuteen tulleessa epäilyssä yksi keskeinen syy, jonka takia hyväksikäyttöepäilyä ei ole saatettu viranomaisten tulkittavaksi.

Arvoisa herra puhemies! Koska kysymyksessä on lapsiin ja nuoriin liittyvä oleellisen tärkeä asia, on lainsäätäjän mielestäni mahdollisimman pikaisesti muutettava lakitekstiä siten, että käytännössä lasten hyväksikäyttöä ja hyväksikäytön jatkumista suosivat tulkinnanvaraisuudet poistetaan ja mahdolliset epäilyt velvoitetaan selkeästi ilmoittamaan viranomaisille. Ongelman korjaamista ei voi siirtää odottamaan lain laajempaa uudistusta, mitä myöskin tiedän kaavailtavan, sillä samalla otetaan riski uusista hyväksikäyttötapauksista ja niiden salassapitämisestä. Pyydän vielä huomioimaan, että tämä esittämäni lakimuutos ei aiheuta minkäänlaisten taloudellisten resurssien tarvetta.

Olen myös kiitollinen siitä, että tämä lakialoitteeni sai yli puoluerajojen suurta kannatusta.

Keskustelu päättyy.