Täysistunnon pöytäkirja 65/2014 vp

PTK 65/2014 vp

65. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Laissa annettaisiin räjähteiden lähtöaineiden nimenomaan markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säädökset koskien toimivaltaisia viranomaisia, lupajärjestelmän perustamista, muutoksenhakua sekä räjähteiden lähtöainerikkomusta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin säännös oikeudesta tallentaa poliisin hallintoasiaintietojärjestelmään lähtöainelupaa koskevat tiedot.

Eli ehdotetulla lailla annetaan neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset, joilla pyritään rajoittamaan yksityisten henkilöiden pääsyä tiettyjen räjähteiden lähtöaineisiin, mutta asetus ei koske ammattikäyttöä. Asetuksessa tarkoitetut aineet luetellaan asetuksen liitteessä, jossa myös määritellään pitoisuuksien raja-arvot, joita korkeammat pitoisuudet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Lähtöaineasetuksen tavoitteena on estää terroristeja saamasta kyseisiä aineita terrorismirikoksia varten muun muassa.

Asetuksen mukaan jäsenvaltio voi toteuttaa rajoitukset kolmella eri tavalla: eli kieltämällä kaikki kyseiset aineet, ottamalla käyttöön lupajärjestelmän tai ottamalla käyttöön tiettyjen aineiden osalta rekisteröintijärjestelmän ja muiden asetuksessa tarkoitettujen aineiden osalta joko lupajärjestelmän tai kieltämällä ne kokonaan.

Suomessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön maksullinen lupajärjestelmä. Lupaviranomaisena toimii Poliisihallitus. Näin ollen luvan voisi saada 18 vuotta täyttänyt, joka esittää aineille laillisen käyttötarkoituksen ja jota terveyden ja käyttäytymisensä perusteella voidaan pitää sopivana pitämään hallussa ja käyttämään kyseistä ainetta. Lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Alaikäinen, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset, voi saada luvan huoltajan suostumuksella.

Poliisihallitus ja sen alaiset yksiköt valvovat lähtöaineasetuksen ja ehdotetun lain noudattamista, ja Tulli osaltaan valvoo aineiden yksityistä tuontia Euroopan unionin ulkopuolelta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on valvoa, että kyseisiä aineita sisältävien kemikaalien pakkausmerkinnöissä on asetuksessa tarkoitettu merkintä. Keskusrikospoliisi toimii kansallisena yhteyspisteenä, jolle ilmoitetaan epäilyttävistä liiketoimista ja aineiden huomattavista varkauksista.

Tämän lupajärjestelmän perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuu Poliisihallitukselle jonkin verran uutta työtä. Selvityksen mukaan nämä tehtävät pystytään ainakin alkuvaiheessa hoitamaan poliisin lupahallinnon nykyisten resurssien puitteissa, sillä on arvioitu, että näitten lupajärjestelmän mukaisten hakujen määrä olisi kuitenkin sen verran vähäinen. Mutta valiokunta pitää tärkeänä, että vaikutuksia arvioidaan tarkemmin sitten, kun ilmenee tämä vuosittaisten lupahakemusten oikea määrä. Tullin on arvioitu suoriutuvan tehtävästään nykyisillä voimavaroilla. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävä voidaan hoitaa osana kemikaalivalvontaa.

Yritysten näkökulmasta merkittävin vaikutus on lähtöaineita myyvän henkilöstön koulutustarve, johon valiokunta on kiinnittänyt huomiota. Elikkä henkilöstön tulisi osata pyytää yksityishenkilöiltä luvan esittämistä ennen myyntitapahtumaa, ja henkilöstön tulisi osata tunnistaa epäilyttävät liiketoimet ja merkittävät aineiden katoa-miset ja ilmoittaa niistä. Nykyisin on voimassa useita rajoituksia, joilla tiettyjen kemikaalien myynti on rajattu vain ammattikäyttöön, joten asetuksen velvoite ei tältä osin ole uusi, mutta valiokunta on katsonut, että koulutusta ja tiedottamista tarvitaan.

Komissio on julkaissut lähtöaineasetuksen soveltamisesta ohjeet, joilla pyritään edistämään toiminnan yhdenmukaisuutta jäsenvaltiossa. Tätä myös valiokunta kiirehtii. Valiokunta esittää ensimmäiseen lakiehdotukseen muutoksen, että nimenomaan näitä merkintöjä pakkauksissa tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Muutoin lakiehdotukset esitetään hyväksyttäväksi muuttamattomana. Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Minäkin hallintovaliokunnan jäsenenä olen ollut tätä yksimielisesti hyväksymässä, niin kuin puheenjohtaja totesi, mutta kiinnittäisin jälleen eduskunnan huomiota siihen, että tässähän siis on tavoitteena estää terroristeja saamasta näitä kyseisiä aineita. Ymmärrän täysin sen, että terroristit pystyvät, valitettavasti, halutessaan aiheuttamaan aivan hirvittävää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallista kaaosta, ja on tietysti tärkeää, että yhteiskunta pyrkii terroristien toimintaa rajoittamaan. Mutta kyllähän tässäkin nyt jälleen sitten sääntelyssä mennään siihen, että lähtökohtaisesti kaikkia pidetään potentiaalisina terroristeina ja sitten toimet ovat myös massiiviset. Kun tämä EU:n lähtöaineasetus mahdollistaisi sen, että tässä kuitenkin olisi osittain rekisteröintijärjestelmä ja sitten osittain lupajärjestelmä, niin Suomi menee kuitenkin hieman tiukemman kaavan kautta, elikkä meillä on kaikkien näitten asetuksen mukaisten aineiden osalta sitten tämä lupajärjestelmä. Ja aina, kun mennään lupajärjestelmään, niin se lisää sitten byrokratiaa suhteessa vaikkapa rekisteröintijärjestelmään.

Näissä ollaan, arvoisa puhemies, aina siinä niin kuin pohdinnan paikassa, että olisiko tehokkaampaa suunnata se resurssi, mitä nyt kansantalouden mittakaavassa joudutaan tähän lupajärjestelmään käyttämään, vaikkapa poliisin toimintaan sillä tavoin, että poliisi pystyy sitten ennalta estämään näiden terroristien toimia, kun nyt tällä lupajärjestelmällä rajoitetaan sitten kaikkien toimintaa ja hyvin laajasti yritykset ja yksityishenkilöt, erilaiset tahot, joutuvat tässä mukaan tähän terrorismin torjuntaan.

Ja vielä sitten otan, arvoisa puhemies, esille sen, että kun lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, niin kyllä nimenomaan näitten lupien kestoilla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon sitä byrokratiaa, lupabyrokratiaa, joudutaan sitten tekemään. En usko, että kolmessa vuodessa vastuullinen toimija radikalisoituu terroristiksi. Tämä voisi olla paljon pitempikin tämä luvan voimassaoloaika.

Yleiskeskustelu päättyi.