Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

23) Laki ikäihmisten hoivasta

 

Erkki Virtanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kello on 21.10, joten lienee hyvä ja korkea aika siirtyä autoista ja polttoaineista ihmisiin ja tässä tapauksessa vanhuksiin.

Kyseessä on siis aloitteeni, joka on samalla vasemmistoliiton yhteinen ryhmäaloite, laiksi ikäihmisten hoivasta. Suomi vanhenee hyvää vauhtia: keski-ikä nousee, ja vanhusten määrä — tässä tapauksessa tarkoitamme vanhuksilla yli 70-vuotiaita — nousee voimakkaasti. Tämä aloite, joka siis muodostaa yhteisen aloitekokonaisuuden tuon seuraavan asiakasmaksualoitteen kanssa, on tarkoitettu sen turvaamiseksi, että jokaisella suomalaisella vanhuksella olisi asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta laadukkaat vanhuspalvelut, joita tarjottaessa myöskin turvattaisiin tarvitsijoiden itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus tulotasosta riippumatta.

Tämä oikeus hoivaan pitää sisällään sen, että oikeus hoivaan kotona tulee säätää hoivatakuuksi. Tässä laissa säädettäisiin selkeästi oikeudesta sekä hoivan tarpeen arviointiin että kotihoidon palveluihin. Silloin hoivatakuu muistuttaisi nyt voimassa olevaa terveydenhuollon hoitotakuuta siinä, että kun hoivan tarve on todettu, niin jokaisella tulisi olla oikeus saada sitä hoivaa oman valintansa mukaan joko kotona tai sitten siinä asumispalveluja tarjoavassa laitoksessa, jossa asianomainen asuu, kolmen kuukauden kuluessa. Se tarkoittaisi myöskin sitä, että säännöllinen kotihoito laajennettaisiin palvelu- ja tukiasumiseen. Tällä hetkellähän kotihoitoa tarjotaan vain kotiin. Sen lisäksi tästä seuraa, että säännöllistä kotihoitoa tulee lisätä niin, että se on nykyisestä kasvanut 20 prosentilla vuoden 2010 loppuun mennessä. Samoin tästä aloitteesta seuraisi, että säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus tulee saattaa suositustasolta säädöstasoiseksi eli se tulee kirjata lakiin.

Nyt juuri aivan näinä aikoina sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uudet, sinänsä aivan ansiokkaat ohjeet ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiksi. Valitettavasti ne ovat suosituksia, ja kun tiedämme, mikä tilanne kunnissa vallitsee, tunnemme kuntien rahoitustilanteen, niin ainakin tähän saakka kovin usein on käynyt niin, että tämä valtioneuvoston ja myöskin eduskunnan informaatio-ohjaus, jota siis nämä suositukset ovat — annamme vain suosituksia ja ohjeita mutta emme anna säädöksiä tai emme säätele rahalla — ei ole riittävän tehokasta. Tämän on muuten todennut myöskin tarkastusvaliokunta lähiaikoina antamassaan, itse asiassa tänään kirjoittamassaan, mietinnössä, joka kosketteli valtion tilinpäätöskertomusta.

Samoin hoidon tarpeen arviointimittarit tulee yhtenäistää. Tällä hetkellä kunnissa käytetään jossain määrin erilaisia mittareita vanhustenhoidon tarpeen arviointiin, ja jotta tasapuolisuus toteutuisi kautta koko maan, mittarit tulee saattaa saman tasoisiksi eri kunnissa.

Samoin kotihoidon piiriin pääsemisen kynnystä on alennettava. Tässä viimeisinä vuosina trendi on ollut selvä: kuntien kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, jotka nykyisin tunnetaan yhteisellä nimellä kotihoito, on vuosien varrella koko ajan vähennetty. Joskus ennen jopa lapsiperheet saivat kotipalvelua. Nykyisin sitä voivat saada lähinnä vain sairaat tai ei yksin toimeentulevat vanhukset. Tästä syystä, jotta kaikille vanhuksille voitaisiin hoivaa tarjota, sitä kynnystä on alennettava. Se toki tarkoittaa samalla myöskin kuntien palveluvarustuksen ja palvelumitoituksen parantamista. Tarvitsemme enemmän auttavia käsiä kuntiin.

Sen lisäksi tähän yhteiseen hoivatakuualoitteeseen todellakin liittyy tuo seuraava lakialoite, joka koskettelee vanhustenhuollon ja vanhustenhoivan asiakasmaksujen alentamista ja käteenjäävän käyttövaran lisäämistä, mutta esittelen ne erikseen kyseisen aloitteen yhteydessä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänä oleva lakialoite, jota ed. Erkki Virtanen esitteli, on mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Toivon, että se saa valiokunnassa asianmukaisen huomion osakseen. Kotihoito ikäihmisten hoitomuotona on entistä tärkeämpi, ja sitä meidän tulee edistää, antaa siihen kaikki mahdolliset valmiudet. Tällä aloitteella, näin ymmärrän, on esitetty ihan hyviä malleja asian toteuttamiseksi.

Täällä tuotiin myös puheissa esille lapsiperheet. Viime lauantaina Jyväskylässä kääntyi eräs lapsiperhe puoleeni ja kertoi, että heillä on kymmenen lasta. Siinä tilanteessa, kun perheessä tarvittaisiin hoitoapua, olisi hyvin kohtuullista, että myös lapsiperheet voisivat saada tätä kotihoitoa, johonka tässä viitataan.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tämän aloitteen pohjalta asianomaisessa valiokunnassa löydetään niitä ratkaisuja, joilla pidetään huolta ikäihmisten hoivasta, mutta myös kaikkien muittenkin sitä tarvitsevien osalta, esimerkiksi sairaalasta kotiuduttaessa tai lapsiperheitten osalta.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kun edellinen puhemies sotki kannatuksen ja nimet, niin nyt tällä kertaa lyhyesti: Tätä asiaa tutkineena totean, että kaikki tällä alueella, liittyen omahoitajuuteen ja ikäihmisten hoivaan, tulevat uudet päänavaukset ja tilanteen parantamiset ovat kannatettavia. Näin lyhykäisesti.

Keskustelu päättyi.