Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

24) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kuten päiväjärjestyksen edellisessä kohdassa totesin, tämä lakialoite asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta muodostaa toisen osan meidän eduskuntaryhmämme ikäihmisten hoivatakuualoitteesta.

Nykyinen asiakasmaksulaki on vaikeaselkoinen. Maksujen määräytymisperusteet tulee muuttaa sellaisiksi, että ikäihmisetkin voivat ymmärtää, miten heitä itseään koskevat maksut määräytyvät, ja että he voivat myöskin todeta, että ne maksut ovat kohtuullisia. Siksi maksujen määräytyminen on uudistettava läpinäkyvämmäksi, ymmärrettävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Siksi esitämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ensimmäistä kertaa lain tasolla määriteltäisiin tulojen perusteella maksuprosentti kotona annettaville palveluille. Pienituloisilta asiakasmaksujen omavastuu poistettaisiin kokonaan. Täyttä kansaneläkettä saavalla maksua ei olisi, kun se nykyisin on 39 euroa 55 senttiä kuukaudessa. Keskimääräistä noin 1 100 euron eläkettä saavan maksu olisi 56 euroa kuukaudessa nykyisen 229 euron 55 sentin sijasta.

Maksusäädökset ulotettaisiin nyt koskemaan myös siivouspalveluja, joita mikään maksukatto ei nykyisellään koske. Myöskin laitoshoidon maksuille lakiesitys toisi alennuksen. Nämä määräytyisivät silloin siten, että omavastuuosuus pienenisi sillä tavoin, että kaikissa tapauksissa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle jäisi vähintään noin 210 euron käyttövara vapaasti käytettäväksi. Tällä hetkellähän tuo summa on useissa tapauksissa huomattavasti pienempi eikä takaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville kohtuullista omaehtoista elämää.

Arvoisa puhemies! Me elämme siinä tilanteessa, että vanhusten lukumäärä tulee kasvamaan. Meidän tulee myöskin huolehtia, että yhteiskunnan toimesta kaikille eikä vain hyvässä taloudellisessa asemassa oleville tarjotaan mahdollisimman korkeatasoinen ja hyvä hoito ja hoiva.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran, että olen huomannut itse saman asian miljoona kertaa, että hyvä on, kun ihmisille saa selvitettyä asian selkeästi ja selkokielellä. Se jäi korvaan tuosta hyvin keskeisenä asiana. Olen kuulunut jäsenenä sellaiseen yhdistykseen, joka on hyvin paljon tutkinut kyseistä mielen psyykkistä vaikutusta. Kun tietää, mistä on kyse, niin se vaikuttaa. Kun aina puhutaan näistä plasebovaikutuksista lääkkeitten avulla, niin kun tietää, mistä on kyse siinä selkeämmin, se on jo sinällään parantava juttu. Se sinänsäkin on muuten hyvä lakiesitys, mutta täytyisi muillakin lakikielen ja demokratian alueilla harrastaa tätä, voisiko sanoa, suomelle selkokielistämistä.

Keskustelu päättyi.