Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Tapani Tölli /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Tämän lain voimaan tultua on viranomaisilla nykyistä paremmat mahdollisuudet päästä erityisesti talousrikollisten jäljille. Laki korvaisi nykyisin voimassa olevan, vuonna 1998 voimaan tulleen rahapesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain. Tällä lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä, niin kuin mainittiin, terrorismin rahoittamiseen.

Uuden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettavan lain soveltamisala olisi nykyistä lakia laajempi. Lain piiriin tulevat uusina muun muassa omaisuudenhoito- ja yrityspalveluiden tarjoajat sekä liike- tai ammattitoimintana pääasiallisesti veroneuvontapalveluita tarjoavat. Uusina ilmoitusvelvollisina lakia sovellettaisiin myös liike- ja ammattitoimintana tavaroita myyviin ja välittäviin. Tämä tapahtuu siltä osin kuin maksu vastaanotetaan käteisenä rahana, yhtenä vähintään 15 000 euron suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina, jotka ovat yhteensä vähintään 15 000 euroa.

Lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä otettaisiin direktiivissä edellytetyt säännökset asiakkaiden tuntemisesta ja asiakassuhteen jatkuvasta seurannasta. Asiakkaan tuntemiseksi edellytettävien toimien laajuus pohjautuu riskiperusteiseen arviointiin. Tämä edellyttää sitä, että ilmoitusvelvollisella on riittävät ja toimivat menetelmät, joilla se arvioi toimintaansa ja asiakkaisiinsa liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit. Kun rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on tavanomaista suurempi, ilmoitusvelvollisen olisi tehtävä asiakkaan tuntemista koskevat toimet tehostetusti. Näin tässä todetaan. Tällainen riski liittyy muun muassa kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin, asiakkaisiin, jotka on etätunnistettu tai tilanteisiin, joissa asiakkaana on toisen valtion poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.

Eräille elinkeinoille asetetaan rekisteröitymisvelvollisuus ennen toiminnan aloittamista. Tämä koskee maksuliikettä ja valuutanvaihtotoimintaa harjoittavia sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoavia. Ehdotuksen mukaan rekisteröinti- ja valvontaviranomaisena tulee toimimaan Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lain soveltamisalaan kuuluville ilmoitusvelvollisille asetetaan toimivaltainen viranomainen tai muu valvomaan asetettu taho valvomaan lain noudattamista.

Kansallisesta muutostarpeesta lähtöisin olevia muutoksia sisältyy tähän lakiesitykseen myös. Vero-, tulli-, rajavartio- ja ulosottoviranomaisen sekä konkurssiasiamiehen tulee huolehtia siitä, että niiden toiminnassa kiinnitetään huomiota rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, ja näiden on ilmoitettava tehtäviensä hoidon yhteydessä ilmitulleista epäilyttävistä liiketoimista tai terrorismin rahoittamisen epäilystä rahanpesun selvittelykeskukselle, joka on keskusrikospoliisin yhteydessä.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan niin, että verohallinnolla on oikeus antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen rahanpesun selvittelykeskukselle verovalvonnan yhteydessä havaituista epäilyttävistä liiketoimista tai kun voidaan epäillä liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen.

Tässä lakiesityksessä ehdotetaan lisäksi annettavaksi ehdotettavasta laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä johtuvat tekniset tarkistukset luottolaitostoiminnasta, sijoituspalveluyrityksistä ja arvo-osuusjärjestelmästä annettuihin lakeihin sekä sijoitusrahastolakiin.

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen tavoitteena on erityisesti ennalta ehkäistä rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoittamiseen. Hallintovaliokunta korostaa, että rahanpesun estäminen kuuluu tehokkaimpiin ja vaikuttavimpiin keinoihin, joilla voidaan vastustaa järjestäytynyttä rikollisuutta, mukaan lukien talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta. Valiokunta pitää tärkeänä, että toimenpiteiden tehokkuuden lisäämisen ohella ilmoitusvelvollisuutta koskevassa sääntelyssä painotetaan sellaisten asiakkaiden ja liiketoiminnan tunnistamista, joihin liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski.

Hallintovaliokunta on monissa yhteyksissä korostanut riittävien poliisiresurssien turvaamista ja poliisien toimintaresurssien lisäämistä, muun muassa budjettilausuntojen yhteydessä, kehyslausuntojen yhteydessä ja poliisin hallintorakenneuudistuksesta annetun lausunnon yhteydessä, ja kiinnittänyt huomiota siihen, että talousrikostutkintaan ja talousrikollisuuden selvittämiseen osoitetaan riittäviä resursseja ja että tämä resurssien kohdentaminen ei tapahdu myöskään operatiivisessa toiminnassa olevien poliisien kustannuksella.

Arvoisa puhemies! Niin kuin edellä totesin, lain piiriin tulevat myös liike- ja ammattitoimintana tavaroita myyvät tai välittävät siltä osin kuin maksu otetaan vastaan käteisenä rahana, yhtenä vähintään 15 000 euron suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä yhteensä vähintään 15 000 euron suorituksina. Valiokunta toteaa, että jopa paljon pienempiä käteissuorituksia, joita uudistettava lainsäädäntö ei koske, voidaan Suomen kehittyneessä maksujärjestelmässä pitää epätavallisina. Tähän on syytä kiinnittää huomiota.

Uudistettava rahanpesulainsäädäntö asettaa lisääntyviä vaatimuksia rahanpesun selvittelykeskuksen ohella ilmoitusvelvollisille. Valiokunta tähdentää rahanpesun selvittelykeskuksen resurssien turvaamista säädettävän lainsäädännön tehokkaan toimeenpanon takaamiseksi. Samalla on huolehdittava viranomaisten ja ilmoitusvelvollisten riittävästä yhteistyöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahanpesun selvittelykeskuksen tarjoama koulutus on riittävä ja toimiva.

Arvoisa puhemies! Hallintovaliokunta painottaa sitä, että uutta rahanpesulakia sovelletaan harkitusti ja huolellisesti ja että se kattaa tehokkaan rahanpesun torjunnan ja samalla oikeusturvanäkökohdat. Parasta aikaa on valtiovarainvaliokunnassa käsiteltävänä lisäbudjetti. Toivottavasti valiokunta on lisännyt poliisin resursseja ja myöskin tähän talousrikostorjuntaan, sen kohta lähipäivinä saamme kuulla.

Arvoisa puhemies! Valiokunta on varsinaiset lakiehdotukset käsitellyt yksimielisesti ja esittää 1. lakiehdotuksen seitsemään kohtaan pykälämuutoksen. Osa on teknisiä, ja lisäksi valiokunta esittää kuuden lakiehdotuksen lisäksi 7. lakiehdotuksen eli lakimuutoksen. Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Arvoisa puhemies! Valiokunta pitää tätä lakiesitystä hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Niin minäkin pidän tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja niin pidin sitä ensimmäistäkin rahanpesulakia, joka silloin aikoinaan hallintovaliokunnassa jäsenenä ollessani saatiin mietinnön kautta aikaiseksi tänne isoon saliin.

Sen jälkeen on tapahtunut paljon, ja valitettavasti kaikki kehitys on mennyt huonompaan suuntaan eurooppalaisittain. Kysymys on niin vakavasta asiasta kuin joku asia vakava saattaisi voida olla. Harmaa talous ja talousrikollisuus vaikuttavat jo siinä määrin monien Euroopan yhteisön jäsenvaltioitten elämään, talouteen, kaikkeen mahdolliseen, myöskin sisäiseen turvallisuuteen, että näistä asioista on monessa valtiossa tullut suuria vaaliteemoja.

Italiassa kolmasosa talouselämästä on kokonaan mafian hallussa ja rahavirrat kulkevat julkisen vallan ulottumattomissa. Pääomakato on ollut sitä luokkaa, että Berlusconin aikaisempien hallintojen aikana on jouduttu ikään kuin ostamaan, pesemään, rikollinen raha lailliseksi rahaksi niin sanottujen sakkomaksujen avulla, jotka olivat ensin 2 prosentin ja sitten 4 prosentin luokkaa. Kysymys on siis todella vakavasta asiasta. Näin saatiin muuten miljardeja, kymmeniä miljardeja, euroja Italiasta karannutta rahaa takaisin Italiaan. Tosin siitä oli seurauksena, että kiinteistöjen arvot nousivat aika huikeasti, kun johonkinhan ne rahat piti sitten laittaa ja sijoittaa.

Mutta joka tapauksessa se, mikä on tapahtunut myönteistä, on tietysti se, että EU:ssa on herätty näihin asioihin ja on näitä rahanpesudirektiivejä ja muita suosituksia saatu aikaiseksi, jotka sitten jäsenvaltiot pyrkivät implementoimaan kansalliseen lainsäädäntöön, ja siitähän tässä on kysymys.

Tässä rahanpesuasiassa erityisesti Espanja sopii erittäin hyväksi esimerkkivaltioksi. Nimittäin kun tässä on kysymys käteisestä rahasta, siitä kapsäkkikulttuurista, niin kuin sitä oikein hyvin voitaisiin kuvata, niin Espanjassa on tultu siihen vaiheeseen jo, että kun tehdään talokaupat, niin ostaja tulee paikalle kapsäkki täynnä 500 euron seteleitä ja aukaisee sen ja sanoo, että näissä ei pitäisi olla väärennettyä rahaa, eiköhän tehdä kaupat nyt näillä seteleillä. Samalla tavalla kiinteistökauppojen ohella autokauppa käy jo setelinipuilla eikä suinkaan vinyyliä vinguttaen, niin kuin ehkä täällä meillä koto-Suomessa nyt vielä pääsääntöisesti tapahtuu. Elikkä siinä sitten tietysti ohessa myöskin pestään rahaa. Sehän on ihan selvä asia, koska se on se helppo osuus, se talousrikollisten, mafian, osuus, elikkä siinä voitto, jos näin voidaan sanoa, on mahdollisimman suuri. Tällä tavalla ruineerataan sitten kansallisia talouksia.

Ehkä kaikkein, sanoisinko, valaisevin esimerkki siitä, mihinkä tämä harmaan talouden ja talousrikollisuuden voimannäyttö voi johtaa, oli, oliko se viime vai toissa vuonna, Albanian, huom. Albanian, pääministerin eurooppalaiseen julkisuuteen tulo, jossa hän sanoi, että loppuu koko Albania nyt, koska kukaan ei maksa enää veroja ja kaikki rahavirrat kulkevat julkisen vallan ulottumattomissa, ei ole enää tällä tavalla edes sitä kertymää, jolla virkamiehille ja poliiseille maksaisi palkat. Elikkä tämä kuvaa tämän ilmiön vakavuutta.

Italiassa valta on näitten asioitten takia vaihtunut. Saksassa valta vaihtui ja Itävallassa vaihtui, elikkä siis toisin sanoen niin vakavasta asiasta tässä on kysymys, ja siitä on kasvamassa määrin kysymys myöskin Suomessa. (Ed. Rajamäki: Kohta meilläkin vaihtuu!) — Katsotaan nyt, mitä porvarihallitus saa aikaiseksi ja minkälainen teema tästä aiheesta tulee.

Joka tapauksessa porvarihallitus ei myöskään voi sulkea silmiään tältä asialta, ja toivottavasti siitä hyvin merkittävä aikaansaannos tulee joko tällä viikolla siis ja kai käytännössä ilmeisesti ensi viikolla elikkä tarkastusvaliokunnan tilintarkastuskertomusta koskeva paksu mietintö. Siinä nimittäin ilmoitetaan harvinaisen yksiselitteisen selvästi, että tätä koskevan tilinpäätöskertomuksen keskeinen teema on harmaan talouden toiminta ja siis siihen nyt siis panostetaan ja se koko koneisto, joka on sitä varten olemassa, toimii nyt keskeisesti tämän asian hyväksi. Jokainen ymmärtää, mistä syyt löytyvät. Ne on kirjattu myöskin vastalauseeseen tähän mietintöön elikkä syyttäjien ulostuloon tässä asiassa.

Ed. Rajamäen kanssa on tässä taistelua kahdestaan yritetty käydä koko Suomen mafiaa vastaan. Nyt me sitten toivottavasti saamme tarkastusvaliokunnan ja eduskunnan mukaan tähän toimintaan, ja nyt kun tässä vastalauseessa on lausumaehdotus, niin tämä siis niin kuin on toteutumassa jo niin, että se on tavallaan tullut aiheelliseksi. Mutta hyvä, että olette kiinnittäneet asiaan huomiota.

Tässä on siis todella vakavasta asiasta kysymys. Suomi on sellaisessa paikassa, että se on aivan huikean otollinen tällaisen pimeän rahan kulkureitiksi, kun jokainen tietää, miten valtava trafiikki tulee kaakkoisrajamme yli, ja se on sitä kapsäkkiporukkaa juuri, joka kuljettaa. Siellä on siis valuuttaa kuin valuuttaa. Siellä on euroja, mutta siellä on myöskin Yhdysvaltain dollareita jnp. isoina seteleinä.

Minä muistan kerran lukeneeni salaisen raportin. Tässä nyt kun en siitä enempää kerro, niin sen verran voin sanoa, että sen raportin mukaan — se oli markka-aikaa — yksi kolmastoistaosa kaakkoisrajan ylittäneestä rahasta jäi tänne. Se on sitä kaupantekoa, mitä käydään täällä, ja kaikki muu meni Suomen kautta veroparatiiseihin ja luoja ties mihinkä. Elikkä siis silloin oli näin vakavasta asiasta kysymys. Mikä on tämänhetkinen tilanne, niin edellinen sisäministeri, joka teki ansiokkaan työn näissä asioissa, kertoo varmasti asiasta lisää kohta.

Kari Rajamäki /sd:

Herra puhemies! Tässä ovat harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan pyhässä uskossa olevat nyt peräkanaa äänessä.

Täytyy sanoa, että esillä on ensimmäinen konkreettinen laki eduskuntasalissa, jossa talousrikollisuuden ja harmaan talouden asiat ovat vielä valiokunnan mietinnön muodossa esillä, ja hallituksen aitio on tyhjä. Kyllä täytyy sanoa, että nyt olisi ollut paikka valtiovarainministerin, oikeusministerin, sisäministerin sekä työ- ja elinkeinoministerin muun muassa olla täällä paikalla keskustelemassa tästä kokonaisuudesta.

Tässä ovat edellä edustajat Tölli ja Pulliainen totutulla tavalla käyttäneet asiantuntevat puheenvuorot. Minä haluan kuitenkin tässä yhteydessä todeta, että Suomi oli ajelehtinut tässä asiassa varsin pahasti. Ministeri Itälän jälkeen, kun tulin sisäministeriöön, joka kymmenes talousrikostutkijan vakanssi oli täyttämättä, ja teimme välittömästi toimenpiteitä, joilla palkkausjärjestelyillä ne täytettiin, ja kaiken kaikkiaan viime kaudella korvamerkityillä rahoilla perustettiin 81 talousrikostutkijan vakanssia, perustettiin vuoden 2004 alusta krp:hen laittoman työvoiman valvontayksikkö, vahvistettiin rahanpesun selvittelykeskuksen toimintaa, loppukaudesta myöskin korvamerkityillä rahoilla liiketoimintakiellon valvontaa ja myös saatiin korruptioon liittyvä virka krp:hen parisen vuotta sitten. Ed. Töllille on syytä huomauttaa, että nämä olivat korvamerkittyjä lisärahoja. Ne eivät olleet poissa poliisin muusta toiminnasta, ja sitä paitsi nämä ovat hyvin kannattavia, puhumattakaan yhteiskunnan perustasta ja selkärangasta ja hyvinvointivaltion rahoituksesta, nämä tuovat selvittelytyönsä takia palkkarahansakin, jos sitä haluaa tuijottaa, takaisin kyllä myöskin.

Vakavaksi tämän tekee se, että meillä on nyt erittäin huolestuttava piirre, kuten ed. Pulliainen totesi, se, että meillä on kyse usein ammattimaisesta, järjestäytyneestä toiminnasta, jolla on olemassa yhteydet niin sanottuun perinteiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen kotimaassa ja ulkomailla. Siinä on syy se, että harmaan talouden talousrikollisuus on hyvin tuottoisaa, kiinnijäämisriski on pieni ja odotettavissa olevat sanktiot ovat alhaisempia kuin esimerkiksi huumausainerikoksissa. Pikkuisen on tullut sellainen tunne, että koviin talousrikoksiin syyllistyneet saavat sakot, ehdonalaista vankeutta ja melkeinpä niin, että oikeusministeri Brax korjaa jakausta ja pyytää anteeksi, eli tässä eivät ole nämä sanktiot kyllä kohdallaan.

Tässä esityksessähän on EU-direktiivi, jota itsekin olin valmistelemassa, se liittyy nimenomaan terrorismin torjuntaan. Se on se tietty keskeinen lähtökohta, mutta tässä yhteydessä meidän täytyy kyllä tuntea, kuten tässä edeltäjätkin, tämä laajemmin. Pitää keskustella maailmanlaajuisesti tarkasteltuna järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka nyt erityisesti toimii tietysti huumausaine- ja talousrikollisuudessa, laittoman maahantulon järjestämisessä ja ihmiskaupan alalla, joka jälkimmäinen alkaa olla tuottoisinta toimintaa nimenomaan kiinnijäämisriskien pienuuden ja sanktioiden pienuuden takia.

Järjestäytynyt rikollisuus on kasvava uhka, ja se käyttää yhä enemmän laillista yritystoimintaa myös omiin tarkoituksiinsa. Se on tiivistänyt keskinäistä verkostoitumistaan ja yhteistyötään, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Suomessa toimivat sekä kansainväliset että kotimaiset tunnustukselliset rikollisjärjestöt ovat selvästi aktivoituneet. Ne vaikuttavat tietysti tuolla perinteisessä huumausainerikollisuudessa, mutta käyttävät järjestelmällisesti yritystoimintaa myös vakavan, ammattimaisen rikollisen toiminnan tukena ja laajentavat toimintaansa taloudelliseen rikollisuuteen. Näinhän tapahtui, mikä oli minulle varsin kova kokemus, havainto, pääministerin virka-asunnon Kesärannan ja Kallion virastotalon remontissa, jotka on tahdottu aktiivisesti unohtaa.

Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden arvioidaan jatkavan soluttautumista myös suomalaiseen liike-elämään ja hakevan asemaa yritystoiminnassa, muun muassa rahtiliikenteen huolinta- ja logistiikkayrityksissä sekä ulkomaankaupan alalla. Erityisesti vähemmälle on jäänyt, että Venäjän sisäministeri Rashid Nurkaljevin ja hänen hallintonsa kanssa pystyttiin tekemään muun muassa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa myös maahanmuuttoviranomaisten kanssa yhteistyötä.

Meillä ei vakavasti ole suhtauduttu myöskään Venäjän hallinnon taholta tulleeseen huoleen, joka on liittynyt nimenomaan siihen tarpeeseen, mikä verottajalla, Tullilla ja poliisilla pitäisi olla yhteisestä intressistä. Valitettavasti puukaupankin osalta oli selkeitä havaintoja siitä, että Suomeen tuodaan puuta, jonka alkuperä on laiton, ja osa Venäjältä tuotavasta puusta oli peräisin joko laittomilta hakkuualueilta taikka oli toisaalla tehdyistä hakkuista varastettua puuta, ja puu toimitettiin virallisille, luvallisille, hakkuualueille, joilla puun alkuperä hävitettiin. Voidaan rahanpesun tapaan puhua puunpesusta. Tässä yhteydessä suomalainen puunostaja ei välttämättä tiennyt, mistä puu on peräisin ja miten se on hankittu. Puukauppaan liittyvä rahaliikenne hävitettiin kaksoislaskutuksen tavoin väärennetyillä tositteilla, ja voitot ohjautuivat usein väliyhtiöiden kautta veroparatiiseihin, eli verot jäivät maksamatta niin Suomeen kuin Venäjällekin. Puukauppa ja kaksoislaskutus ovat tekotavoiltaan hyvin lähellä toisiaan, erona on se, että puukaupan osalta puuta tuovat väliyhtiöt toimivat Venäjän ja kaksoislaskutuksen osalta Suomen puolella.

Näitä kysymyksiä olisi ollut syytä 2007 keväällä — palaan tämän hallituksen toimimattomuuteen myöhemmin — edelleen käsitellä. Sitten tietysti lainsäädännössä verottajan ja tilintarkastajien toiminnan osalta viittaan yleisesti yksityisen elinkeinotoiminnan yleisen ilmoitusvelvollisuuden puoleen. Myöskin lahjoman veronvähennyskelvottomuudesta tulisi olla nimenomaiset säännökset, ja korruptiosta säädettyä rangaistusmaksimia pitäisi ehdottomasti Suomessa nostaa. Ruotsissahan rangaistusmaksimi on huomattavasti korkeampi törkeästä korruptiosta.

Nyt on tärkeätä tässä yhteydessä todeta, että ei pelkästään poliisin tai muiden laillisuusviranomaisten voimavaroja lisäämällä talousrikollisuutta saada vähennettyä, ja tältä osin puhutaan nimenomaan tällaisesta laajemmasta viranomaisyhteistyöstä mutta myös lainsäädännöllisistä valmiuksista. Olen erittäin surullinen — ed. Pulliainen viittasi tähän syyttäjien ulostuloon — minä olen viime syksystä lähtien perännyt sitä, miksi tämä hallitus on jättänyt toteuttamatta kaikki 2006 tehdyt neljännen talousrikostorjuntaohjelman pääkohdat, ja ne pääkohdathan ovat valtiovarainministerin osalta rakennusalan neljännesvuosi-ilmoitukset käytetyistä urakoitsijoista sekä rakennusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä, joiden osalta nimenomaan valtiovarainministeri ja hallitus esittävät Suomen kantana, että esimerkiksi Saksan esittämiä pilotteja Suomi vastustaa, kun Saksa esittää niitä EU:ssa laajennettavaksi. Käännetyn arvonlisäverojärjestelmän kokeiluaika on Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Itävallassa ja nyt Ruotsissa. Rakennusalalla nimenomaan ketjuuntuvien urakoiden alapäähän, jossa on näitä hämäräkuitti- ym. rikollisia toimijoita, päästään kiinni. Suomen kanta valtiovarainministeri Kataisen johdolla on vastustaa Saksaa, kun se yrittää tätä EU:ssa. Ei riitä, että omassa maassa jätetään panematta täytäntöön talousrikostorjuntaohjelman ensimmäinen kohta, vaan jarrutetaan Saksan ja EU:n kehitystä. Tämä on uskomatonta.

Minä olen kysynyt jo viime syksystä lähtien suullisesti ja kirjallisesti, miksi. Sitä vastausta täällä pitäisi olla kyllä ministereitten kertomassa. Valtiovarainministeriö on myös vastustanut veroviranomaisten oikeutta tehdä vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa, mikä on myös kolmas valtiovarainministeriötä koskeva kohta, ja oikeusministeri ei ole edistänyt rekisterimerkintärikoksen törkeän tekomuodon tai tulliselvitysrikoksen säätämisen etenemistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön osalta yritystukia maksavien oikeus saada verotustietoja ei ole täydellinen, ja nämä ovat erittäin tärkeitä kohtia. Itse asiassa vielä tarkemmin tähän liittyen verohallinnon oikeus suorittaa vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa olisi erittäin tehokas keino paljastaa erityisesti ulkomaille meneviä ja sieltä tulevia harmaita rahalähetyksiä ja rahaeriä. Muissa Pohjoismaissa pankkien osalta saadut kokemukset ovat olleet kyllä hyviä. Kyllähän näitten vertailutietotarkastustarpeiden merkitystä käsittääkseni korostaa se, että pankkitoiminta ja arvopapereiden välitys on kiihtyvällä vauhdilla siirtymässä ulkomaille ja osin myös fyysisesti ulkomaille.

Herra puhemies! Tässä yhteydessä todella on tärkeätä tietysti, että terrorismin torjunnassa EU:n puolella edetään. Alan olla entistä vakuuttuneempi kyllä myös siitä, että on vahvistettava Europolin otetta rajat ylittävän talousrikollisuuden torjunnassa ja nimenomaan sillä tavalla, että meillä myöskin kansainvälisesti ja EU:n mitassa saadaan parempaa torjuntakykyä. Näyttää siltä, että ainakin Suomen hallitus on haluton ja kyvytön etenemään edellisen hallituksen selvissä lainsäädännöllisissä edellytyksissä, ja tältä osin tietysti meillä on hallituksella nyt viimeinen tilaisuus vastata, miksi.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Rajamäki piti oikein hyvän puheenvuoron. Hänhän on henkilö, joka hallitsee tämän asian suvereenisti. Hän kiinnitti huomiota siihen tapahtumaan, mikä oli valtioneuvostossa juuri. Ja minä en voi olla ilmoittamatta, että tämä valtioneuvoston kanta, jonka hän oikein siteerasi, oli enemmistöpäätöskanta. Ministeri Brax ilmoitti siihen vastalauseensa. (Ed. Kangas: Äänestettiinkö siitä?) — Kyllä, siis sillä tavalla, kun pääministeri toteaa, että ministeri Brax on eri mieltä, kun ei ole kannattajana siinä.

Marja Tiura /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Mitä tulee tähän käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään ja sen toimivuuteen, olen ymmärtänyt näin, että Ruotsissa on tämä kyseinen järjestelmä mutta se ei kovin pitkään ole ollut siellä käytössä. Minun näkemykseni on se, että sehän on sovellettu järjestelmä tästä käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä elikkä se ei ole tämä puhdas malli, mikä esimerkiksi Saksassa on käytössä, ja tältä osin olen ymmärtänyt näin, että Suomi kyllä seuraa ja katsoo, millä tavalla tämä niin sanottu Ruotsin malli tämän käännetyn arvonlisäverojärjestelmän osalta toimii.

Mutta mitä olen seurannut tätä julkista keskustelua liittyen tähän käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään, niin kyllä aika härskejä suoraan sanottuna ja aika tiukkoja ovat olleet ne kritiikit, mitkä ovat kohdistuneet esimerkiksi istuviin ministereihin. Tältä osin kyllä täytyy sanoa, että kyllä se melkoista kritiikkiä on ollut. Tulee mieleen, olisiko sitten syytä jo enemmänkin kiinnittää huomiota.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä Ruotsin tapaus on siis niin tuore, että siitä ei kokemuksia vielä ole, ja se on juuri niin kuin ed. Tiura sanoi. Mutta mikä koskee rakennusalaa, niin Hollantiin se aikoinaan tuli, siis sellaisena, jossa se oli menestystarina, jos tämmöiset nyt ovat menestystarinoita koskaan olleet. Siinä havaittiin jo heti — oliko se nyt ensimmäinen vuosiraportti vai toisen vuoden raportti — että se toimii hyvin ja se oli todella tervehdyttänyt. Tässähän on kysymys siitä, kannattaako rehellinen yritystoiminta rakennusalalla vai ei. Se oli tervehdyttänyt selvästi sitä koko alaa, ja valtiokin oli saanut siitä omansa.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Todella, esimerkiksi Ruotsissa lyhyessä ajassa se on tuottanut valtiolle jo yli 130 miljoonaa euroa. Tämä on järjestelmä, jota esimerkiksi talousrikostorjunnassa Suomen poliisi ja harmaan talouden asiantuntijat pitävät erittäin välttämättömänä. Tämä oli edellisen hallituksen hyväksymän neljännen talousrikostorjuntaohjelman ykköskohta valtiovarainministerin vastuulla, ja valtiovarainministeri Katainen on erityisesti kunnostautunut pysäyttämään tämän etenemisen kotimaassa ja toimii Saksan aloitteellisuutta vastaan. Ei siinä ole mitään puolustelemista, vaan kysymys on, miksi, ja siihen halutaan vastausta. Suuressa valiokunnassa esitin tältä osin toisenlaista kantaa. Vain vasemmistoliitto suuressa valiokunnassa yhtyi sosialidemokraatteihin valtiovarainministeri Kataisen kritiikissä ja Suomen kannan vastaisessa esityksessä. Muut eivät yhtyneet.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Suomessa arvioidaan pyöritettävän harmaata taloutta, joka on laajuudessaan 6—8 miljardia euroa vuodessa. Puolet tästä summasta koituu meidän kaikkien tappioksi saamatta jääneinä veroina. Toiminta on usein ammattimaista, sillä hämärämiehet ovat perustaneet erityisiä yrityksiä, joiden tehtävänä on pyörittää kuittikauppaa. Erityisen paha ongelma tämä on rakennusalalla, jossa urakat ketjutetaan lukuisille eri alihankkijoille.

Täällä on jo kerrottu, että Ruotsissa on otettu käyttöön järjestelmä, jossa pääurakoitsija vastaa arvonlisäveron maksamisesta, ja kokemukset siellä ovat olleet myönteisiä. Mutta Suomessa, niin kuin täällä on todettu, valtiovarainministeri Katainen vastustaa tätä käännettyä arvonlisäveroa. Minkä takia? Saman kysymyksen esitän kuin ed. Rajamäki.

Yksitoista talousrikossyyttäjää avoimessa kirjeessä esittää, että kuittikauppaan tulee puuttua käännetyllä arvonlisäverolla. Käännetyllä arvonlisäverolla saataisiin kuriin kertakäyttöisten pikkufirmojen välinen kuittikauppa ja näin voitaisiin hoitaa tämä veronkierto. Mutta kyse on paitsi lainsäädännöstä myös riittävistä henkilöresursseista. Poliisi, Tulli, Rajavartiosto mutta myös työsuojeluhallinto toimivat riittämättömin voimavaroin.

Valtion tuottavuusohjelma uhkaa vähentää jopa neljäsosalla juuri työsuojelutarkastuksia tekevien henkilöitten määrää. Jälkeenjääneellä lainsäädännöllä ja riittämättömillä resursseilla avataan työ- ja yritysmarkkinat hämäräbisnekselle, ja tässä häviävät kunnolla veronsa ja vastuunsa hoitavat yrittäjät ja työntekijät. Esimerkiksi talousrikostutkija Hirvonen on todennut, että liian vähän siellä on väkeä ja jokainen talousrikostutkija taikka poliisi tuottaa yhteiskunnalle kaksi kolme kertaa palkkamenonsa verran tuloja, niin että tästäkään ei ole kyse.

Mutta se kysymys itse asiassa pitää esittää, että ketä tässä suojellaan. Voisi näinkin melkein kysyä, kun tämmöistä vastustetaan. Suomessakin sitä voitaisiin kokeilla, kun se on jo useammassa Euroopan maassa kumminkin ollut käytössä ja hyvät ovat olleet kokemukset.

Raimo Vistbacka /ps:

Herra puhemies! Voi todeta, niin kuin täällä on aikaisemmin sanottu, että tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen esitys. Kyse on vaan siitä, että resursseja pitäisi olla riittävästi, ja vastalauseessa oleva kuvaus tästä parhaillaan käräjäoikeudessa olevasta kuittikauppajutun käsittelystä antaa siitä kuvan, kun pääkäsittelyynkin on varattu käräjäoikeudessa yhdeksän kuukautta ja jutussa on satakunta vastaajaa. Lisäksi meillä on vastalauseenkin mukaan tällä hetkellä tutkinnassa 142 kuittikauppatapausta. Se antaa kuvan siitä, kuinka laajaa tämä on, ja ainakin, mitä julkisuudessa on esitetty, niin poliisi on ilmoittanut, että on erittäin paljon juttuja, joihin ei ehditä perehtyä lainkaan. Se tuntuu käsittämättömältä. Niin kuin täällä todettiin, tuotto tästä tutkinnasta olisi valtiolle huomattavasti, moninkertaisesti, enemmän kuin satsaus poliisin palkkoihin. Tämä tuntuu oudolta ja ei minun pirtaani sovi lainkaan.

Arvoisa puhemies! Täällä on puhuttu käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä, ja kun ne kokemukset kuitenkin ovat myönteisiä, niin onko todella niin, että valtiovarainministeriössä on joku virkamies tai muutama virkamies, jotka vastustavat tätä, koska ministeri Katainen hyvin voimakkaasti tuli ainakin radiohaastattelussa ulos, että seurataan ja seurataan? Minkä takia meidän pitää seurata, jos kuitenkin lyhyenkin kokemuksen perusteella Ruotsissa on saatu hyviä tuloksia?

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Kuten täällä on keskustelussa käynyt ilmi, tämä uusi laki on todellakin erittäin perusteltu ja tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä. Asian valiokuntakuulemisissa on ollut hyvä huomata, että edistyksellinen ja jo Suomessa vakiintunut malli poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin yhteistyöstä yksinkertaistaa ja helpottaa myös tämän lain kaltaisten uudistusten toimeenpanoa. Mutta kuten täällä äskeisessä puheenvuorossa ja ed. Töllin puheenvuorossakin tuli esiin, resurssit ovat näillä toimijoilla edelleen ongelma ja vaativat pikaisia toimenpiteitä.

Arvoisa puhemies! Asiantuntijakuulemisten aikana on keskusteltu paljon tarkastusoikeudesta. On ollut lopulta ratkaisevaa, että rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä onnistutaan eikä selvitystyö vaarannu sen vuoksi, että teosta epäilty saisi liian aikaisessa vaiheessa tietää häneen kohdistuvasta epäilystä. Tästä syystä esitystä luottotietolain 30 §:n tarkastusoikeuden rajoittamiseksi on pidettävä varsin perusteltuna.

Arvoisa puhemies! Tämän esityksen yhteydessä on valitettavasti syytä ottaa esiin myös sellainen vakava seikka, johon hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota. Se toteaa nimittäin, ettei ministeriötason lainvalmisteluyhteistyö ole sujunut asianmukaisesti. Valiokunta toteaa samalla viitaten myös lakivaliokunnan lausuntoon, että lakiehdotusten yksityiskohtaiset perustelut ovat monin kohdin niukkoja. Lisäksi hallintovaliokunta huomauttaa, että säännökset ovat osin väljähkösti ja epäselvästi muotoiltuja, mikä ei ole ongelmatonta tällaisessa perus- ja ihmisoikeusherkässä ja toisaalta rikosoikeudellisesti sanktioidussa sääntelykokonaisuudessa.

Hallituksen esitysten valmistelussa esityksen perusteluihin ja niiden havainnollisuuteen tulisi jatkossa kiinnittää paremmin huomiota. Lisäksi tämän kaltaisissa hallituksen esityksissä, joissa säännellään usean ministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä, on erittäin tärkeää, että valmistelussa tehdään riittävää yhteistyötä ministeriöiden kesken tarvittavan asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Tämä esiin tullut seikka yhteistyön ongelmista ja valmistelun puutteista on erittäin huolestuttava ja vakavasti otettava erityisesti, kun nyt kehitetään hyvän hallinnon käytäntöjä. Hallintovaliokunnan painotus siitä, että uuden rahanpesulain harkittu ja huolellinen soveltaminen tulee toteuttaa tavalla, joka kattaa tehokkaan rahanpesun torjunnan ja toteuttaa samalla oikeusturvanäkökohdat, on erittäin tärkeä. Täällä salissa äsken kuultuihin puheisiin ja kärkeviin kommentteihin voi siinä mielessä yhtyä, että tämä laki on tärkeä saada toteutumaan siinä mielessä, missä se on tarkoitettu, jotta todella rahanpesuun ja terrorismiin voidaan puuttua niiden vaatimalla tavalla.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Resurssipulasta puhutaan, mutta sen parantaminen toisi varmasti monen monta suurta hyötyä kyllä.

Yleiskeskustelu päättyi.