Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 §:n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Edunvalvontapalveluiden tuottamisen siirtäminen kunnilta valtiolle on yksi kunta- ja palvelurakenneuudistukseen sisältyvistä muutoksista. Jatkossa oikeusministeriö vastaa edunvalvontapalveluiden yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Alueellisesta järjestämisestä taas vastaavat valtion oikeusaputoimistot. Niiden mahdollisuuksista onkin huolehdittava nyt riittävin voimavaroin. Se tarkoittaa, että henkilöstöä on oltava myös jatkossa riittävästi, jotta edunvalvontapalveluista ja oikeusaputehtävistä voidaan huolehtia myös väestön ikääntyessä. Edunvalvontatehtävien vaatimien henkilötyövuosien tarve vuonna 2009 on noin 540 henkilötyövuotta ja yleisen edunvalvonnan tuottamisesta aiheutuvat nettokustannukset noin 15 miljoonaa euroa. Edunvalvontapalveluiden asianmukaisen tason turvaamiseksi oikeusministeriön talousarviokehykseen on tehtävä kustannuksista aiheutuva vastaava lisäys, ja jo tämän vuoden 2008 täydentävässä talousarviossa on huomioitava tämänvuotiset siirtymävaiheen kustannukset.

Viime vuonna yleisen edunvalvonnan tehtäviä hoiti kunnissa yhteensä 590 henkilöä, joista yleisiä edunvalvojia oli noin 330 ja avustavaa henkilöstöä noin 190 henkilöä. Toukokuussa 2007 tehdyn kyselyn mukaan olemassa olevan 70 prosentin kriteerin täyttäviä henkilöitä, joilla olisi tuo siirtymäoikeus oikeusaputoimistoon, on noin 430 henkilöä. Olenkin tyytyväinen siihen, että valiokuntakäsittelyssä tiukennettiin edellä mainitun päätoimisuuden eli 70 prosentin määrettä siten, että 70 prosentin täydestä työajasta viitataan nyt asianomaisen henkilön työaikaan. Jos henkilön työaika viikossa on 18 tuntia, hänellä on oikeus siirtyä, jos edunvalvontaan käytetyn työajan osuus on tuosta työajasta vähintään 70 prosenttia. Tämän tulee koskea kaikkia edellä mainittuja kriteerit täyttäviä osa-aikaisia.

Arvoisa puhemies! Hyvästä valiokuntakäsittelystä huolimatta olemme joutuneet jättämään vastalauseen koskien kahta asiaa.

Ensinnäkin uusiin vastaaviin tehtäviin voidaan heidän suostumuksellaan nimittää ne, jotka toimivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa sellaisessa edunvalvontapalvelujen tuottamistehtävässä, joka on perustettu ennen tämän vuoden aprillipäivää. Esitys on kuitenkin kohtuuton, sillä lakiesitys annettiin vasta huhtikuun 25. päivä. Tämän vuoksi olisi ollut perusteltua, että uusiin vastaaviin tehtäviin voidaan henkilöiden suostumuksella nimittää sellaiset, jotka toimivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa sellaisissa edunvalvontapalveluiden tuottamistehtävissä, jotka oli jo perustettu tänä vuonna ennen huhtikuun 25. päivää.

Arvoisa puhemies! Toinen asia, jonka vuoksi olemme joutuneet jättämään vastalauseen, on se, että käsiteltävänä oleva esitys poikkeaa liikkeenluovutusperiaatteesta. Kuitenkin puitelain 13 §:n 2 momentissa on jo säädetty, että laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Sitä säädettäessä tarkoituksena kai oli, ettei siirtojen yhteydessä tarvitsisi enää erikseen selvittää liikkeenluovutusten edellytysten täyttymistä. Lisäksi hallitus on 23.3.2006 hyväksynyt periaatepäätöksen, jonka mukaan henkilöstön työpaikat turvataan niin valtion toimintojen alueellistamisen, yhtiöittämisen, liikelaitostamisen tai muiden vastaavien järjestelyiden yhteydessä. Käsiteltävänä olevassa esityksessä näitä seikkoja ei ole kaikilta osin huomioitu, vaan nyt on ehdotettu säädettäväksi siirtyvän henkilöstön oikeuksista erikseen siten, että oikeudet mahdollisimman pitkälti vastaavat siirtyvän henkilöstön oikeuksia liikkeenluovutustapauksissa. Hallitus siis esittää kyllä liikkeenluovutusperiaatteen hengessä toimimista muttei sitoudu siihen kaikilta osin.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys poikkeaa edukseen elatuslaista, joka täällä tänään käsitellään myöhemmin, siinä suhteessa, että tässä turvataan ehdot täyttäville siirtyville oikeus liikkeenluovutuksen mukaiseen siirtymiseen, mitä on pidettävä tietenkin hyvänä asiana, ja sitä on tietenkin pidettävä hyvänä asiana siksikin, että se todellakin toteutuu.

Elatustuki lainmukaisissa siirroissa: jostain käsittämättömästä syystä hallituksen esitys ei tätä mahdollisuutta sisällä. Siihen palaamme myöhemmin.

Olen sinänsä pahoillani, että valiokunnan enemmistö ei voinut hyväksyä nyt tässä vastalauseessa esitettyä näkemystä siitä, että siirtymäpäiväksi olisi tullut 25. huhtikuuta, ja ongelma ei varmasti koske montaa ihmistä. Mutta saattaa olla, että niistä muutamista harvoista, joita se koskee — se tilanne, että perusteluissa todetaan, että päivämäärä on se päivä, jolloin lakiesitys annetaan, ja sitten se on kuitenkin 24 päivää aikaisempi — tuntuu, että oikeusvaltion periaatteet eivät tässä tapauksessa toteutuneet. Siksi toivon, että tästä äänestetään niin, että vastalauseessa esitetty näkemys voitaisiin hyväksyä.

Yleiskeskustelu päättyi.