Täysistunnon pöytäkirja 66/2008 vp

PTK 66/2008 vp

66. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2008 kello 15 (15.05)

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n, vuorotteluvapaalain 2 §:n ja sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

 

Harri Jaskari /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Arvoisat kollegat! Tässä lakialoitteessa on kysymys yrittäjän sosiaaliturvasta, ja olen erittäin iloinen siitä, että kaikkiaan 112 kansanedustajaa eli yli puolet on allekirjoittanut tämän lakialoitteen.

Voi sanoa, että yrittäjien arvostus on vuosi vuodelta Suomessa kohonnut. Juhlapuheissa ihmisiä kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi. Yrittäjät on nähty uusien työpaikkojen synnyn kannalta aivan oleellisina henkilöinä yhteiskuntamme kehitykselle ja kasvuyrityksiä on pyritty saamaan kasvuun.

Olemmeko me kuitenkin käytännössä yrittäjien asialla? Kannustetaanko yrittäjiä kasvamaan? Hyväksytäänkö myöskin yrittäjien epäonnistuminen ja tuetaanko yrittäjiä, sanotaanko, vaikeimmissa hetkissä? Voi sanoa, että yrittäjät luovat hyvinvointia, mutta ei välttämättä yrittäjien hyvinvointiin itsessään ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Voi sanoa, että yrittäjät ovat samanlaisia työmiehiä, työnaisia kuin me muutkin. Kuitenkin yrittäjiä helposti pidetään tällaisina rikkauden peruskuvina, vapauden peruskuvina, jotka pystyvät maksamaan oman sosiaaliturvansa, omat eläkkeensä. Vapauden hintana on usein suojaverkon puuttuminen. Tilastot ja tosiasiat kertovat kuitenkin, että yhdeksän kymmenestä yrittäjästä ei ratkaisevasti rikastu yrittäjätuloillaan vaan pystyy lähinnä työllistämään itse itsensä.

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä nostavat myöskin palkansaajan ja yrittäjän erot sosiaaliturvassa varsinaisena työssäoloaikana. Esimerkiksi palkansaajalla on oikeus saada osittaista hoitorahaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n perusteella tilanteessa, jossa lapsen vanhemman tai muun huoltajan keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Yrittäjällä ei ole tällaista vastaavaa oikeutta.

Toiseksi, vuorotteluvapaalaki koskee ainoastaan työ- ja virkasuhteessa olevia palkansaajia. Yrittäjät eivät kuulu vuorotteluvapaan piiriin. Voi kuitenkin arvioida, että esimerkiksi vuorotteluvapaa olisi käyttökelpoinen keino yrittäjän jaksamisen näkökulmasta erityisesti perheyrityksissä.

Kolmanneksi, yrittäjän sosiaaliturva on heikompi myös sairaustapauksissa. Käytännössä yrittäjä ei voi sairastua. Nykyinen järjestelmä, jossa osasairauspäivärahan edellytyksenä on vähintään 60 arkipäivää kestänyt sairausjakso, ei ole perusteltu eikä toimiva. 60 päivän jälkeen helposti yrittäjällä ei ole enää yritystä, mihin palata. Siksi yrittäjälle olisi tultava mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti heti sairauden alkamisen jälkeen. Tämä ei ole tosiasia tällä hetkellä. Sen takia esitän tässä lakiesityksessä kolmea muutosta.

Ensinnäkin, esitän lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamista, johon pykälään lisätään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta uusi momentti, 2 momentti, jossa lakia sovelletaan myös yrittäjiin.

Toiseksi, esitän lakia vuorotteluvapaalain 2 §:n muuttamiseksi niin, että lakia sovelletaan myös sellaiseen henkilöön, jota pidetään työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittamana yrittäjänä.

Kolmanneksi, esitän muutosta lakiin sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta. Siihen lisätään kohta, että oikeus osapäivärahaan on työntekijällä ja myös yrittäjällä.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen allekirjoittanut ed. Jaskarin erinomaisen aloitteen. Olen toiminut 30 vuotta yrittäjänä ja pidän tätä aloitetta erittäin perusteltuna. On tosiasia, ettei yrittäjä voi sairastua. Meillä puolet yrityksistä on yksinyrittäjän varassa. Tämän lisäksi 40 prosenttia yrityksistä on sellaisia, joissa on alle 10 työntekijää, siis 90 prosenttia yrityksistämme on mikroyrityksiä.

Yrittäjän sairastuminen merkitsee katastrofia yritykselle. Järjestelmä, jossa osasairauspäivärahan edellytyksenä on vähintään 60 arkipäivää kestänyt sairausjakso, ei ole perusteltu eikä toimiva. Yrittäjälle kahden kuukauden poissaolo työpaikalta tarkoittaa usein sitä, että työpaikkaa ei enää ole olemassa, kuten ed. Jaskarikin sanoi. Yrittäjällä tulisi olla mahdollisuus työskennellä palkansaajan tapaan osa-aikaisesti heti sairauden alkamisen jälkeen. Lakialoite korjaa tämän puutteen ja usein pelastaa firman.

Toiseksi, yrittäjällä ei tällä hetkellä ole oikeutta osittaiseen hoitorahaan lasten kotihoidossa. Tilanne vaikeuttaa todella paljon erityisesti naisyrittäjien asemaa.

Arvoisa puhemies! Yrittäjä saattaa myös elämänsä aikana enemmän tai vähemmän uupua työtaakkansa alle. Työtaakkaa helpottaisi lyhytaikainen vetovastuun siirto läheiselle luotetulle henkilölle. Vuorotteluvapaa voisi olla hyvä keino akkujen lataamiseen. Vuorotteluvapaalaki koskee kuitenkin ainoastaan palkansaajia. Lakialoite ehdottaa yrittäjille mahdollisuutta kuulua vuorotteluvapaan piiriin.

Haluan erikseen kiittää niitä oppositiopuolueiden edustajia, jotka ovat tämän aloitteen allekirjoittaneet. Asia on tärkeä yrittäjille, ja sen ovat ymmärtäneet monet oppositiopuolueittenkin edustajat.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että yrittäjien kohdalla ryhdytään myös sanoista tekoihin. Juhlapuheiden sijaan tarvitaan myös aitoja esityksiä, ja ed. Jaskari on tässä kyllä yksi parhaista asian ajajista.

Yrittäjien sosiaaliturva on aihe, johon on syytä puuttua vakavalla kädellä 2000-luvun Suomessa. Me olemme pitkään kannustaneet ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi, mutta tuo sosiaaliturva ja yrittäjien tukiverkko on kovin hatara. Se on lähinnä näiden juhlapuheiden varassa ollut hyvin pitkään, ja me olemme luottaneet siihen, että yrittäjähengellä eletään, se on elämäntapa, niin kuin sanotaan. Se on sitä, mutta valitettavasti se ei enää tämän päivän Suomessa näin toimi.

Moni vanha perinteinen palkkatyö nimittäin tehdään tänä päivänä juuri yrittäjäpohjalta, ja sen takia meidän on syytä vahvistaa tätä yrittäjien sosiaaliturvaa. Kun ed. Jaskari 111 kollegansa kanssa esittää, että vuorotteluvapaa ja oikeus osittaiseen hoitorahaan ja osasairauspäivärahaan ulotetaan nyt myös yrittäjille, se on varsin kannatettava esitys. Toivonkin, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa tämän lakialoitteen yli 100 allekirjoittajan hengen mukaisesti käsittelyynsä ja asia etenee esitetyllä tavalla.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Omaa allekirjoitustani ei tästä näköjään löydy, ilmeisesti aloitteen tekijä ei ole käynyt pyytämässä nimeä. Kyllä olisin laittanut tähän nimen, koska tässä on sellaisista asioista kyse, jotka vaativat minusta perkaamista. En tiedä, onko se juuri tässä muodossa kuin ed. Jaskari esittää, mutta kuitenkin tässä on ne oleelliset seikat, jotka tällä hetkellä — niitä on monia muitakin — ovat ongelmia yrittäjien osalta. Siinä mielessä toivoisin, jotta valiokunta kun käy tätä läpi, se asiallisesti kuulisi asiantuntijoita puolelta ja toiselta ja tekisi tarvittavat muutokset. Tämä on valiokunnan joka tapauksessa otettava käsittelyyn, kun tässä on yli 100 nimeä. Vaikka omaani ei tässä olekaan, niin toivon, että tämä menee läpi sillä tavalla tietyiltä osin korjattuna. Kun tätä lukee, niin tässä joitakin ongelmia saattaa olla oikeudessa osasairauspäivärahaan, ja siitä varmaan syntyy keskustelua, mutta siitä huolimatta tämä on ajatuksena hyvä, että jonkin tyyppinen sosiaaliturva pitää olla myös yrittäjien osalta.

Leena Harkimo /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Jaskari on tehnyt laajasti yli puoluerajojen kannatusta saaneen lakialoitteen erittäin tärkeästä kokonaisuudesta. Yrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, ja tämä on juuri yksi sellaisista. Sosiaaliturvan parantaminen tulee saattaa lähemmäksi palkansaajan turvaa. Erityisesti naisyrittäjyyden kynnystä kasvattaa puute yrittäjän sosiaaliturvassa liittyen perheen perustamiseen ja vanhemmuuteen, ja siitähän tässä pitkälti nimenomaan on kysymys.

Palkkatyön turva houkuttelee koulutettuja nuoria naisia, eikä yrittäjyys näin ollen nouse aidoksi vaihtoehdoksi ja uravalinnaksi. Naisyrittäjiä Suomessa on noin 33 prosenttia, heistä yksinyrittäjiä on 60 prosenttia ja useimmat vieläpä toiminimiyrittäjiä. Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi sosiaaliturvan parantaminen on tärkeää yrittäjyyden kynnyksen madaltamiseksi. Yrittäjyydellä sinänsä ei ole sukupuolta, mutta yrittäjällä on, ja näin ollen sosiaaliturvan merkitys tässä asiassa korostuu. On erittäin tärkeää myös se, että hallitusohjelman kirjaus koskien tätä asiaa saatetaan pikaisesti käyntiin ja selvitykset saatetaan pikaisesti käyntiin ja näin ollen myös sitten parannukset hallituksen esityksen tasolle.

Petri Pihlajaniemi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Jaskarin lakialoite on varsin hyvä. Yrittäjän sosiaaliturva on erittäin heikko. Yrittäjällä ei oikeastaan ole varaa sairastaa. Henkilökohtainen kokemukseni on 18 vuodelta ja oikeastaan ei päivääkään sairaana. Siksi olisi tärkeää parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa, varsinkin kun tarvitsemme lähivuosina tuhansia uusia yrittäjiä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Lakialoite on erinomaisen hyvin perusteltu ja erittäin ajankohtainen ja liittyy siihen trendiin, että pyritään yrittäjyyttä nykytilanteessa viemään eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Varsin moni yrittäjähän on siirtymässä eläkeläiseksi juuri, ja sukupolvenvaihdos on päivän arkea.

Niin sanotun Ilkka Suomisen säännön mukaan tästä pitäisi saada nyt pikaisesti mietintö, jolloinka nähtäisiin se, millä tavalla perustellaan se vaihtoehto, jos se tulee kysymykseen, että näin ei pitäisi tehdä.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Muutama kommentti tähän keskusteluun.

Ensinnäkin, ed. Laxellille kiitoksia noista sanoista. Itse olen allekirjoittanut tämän, ja ed. Jaskarin lakialoite on siis hyvä, myös näistä perusteista, jotka ed. Pulliainen sanoi, ja myös niistä perusteista, että yhä useampi ihminen "joutuu" olemaan yrittäjä, koska muut rakenteet heikkenevät, yksityinen sektori laajenee. Se täytyy todeta.

Ed. Heinonen kiinnitti huomiota 112 nimeen. Viittaan siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on lähetetty tänä vuonna, tämän kevään aikana, muitakin yli 100 allekirjoituksen lakialoitteita ja niiden kohtalo on hiukan auki. Mielestäni tässä on tätä ryhdistymisen varaa, johonka ed. Pulliainenkin hiukan viittasi, eli valiokunnan pitäisi rohkeasti aloittaa lakialoitteen käsittely, jos siinä on selkeä enemmistö kansanedustajista takana.

Lopuksi kiinnitän huomiota tähän käsittelyjärjestykseen. Tämä on lakialoite n:o 49. Se on tässä saanut paalupaikan. Pidän sitä sinänsä perusteltuna, jos se johtuu siitä, että tämä on katsottu tällaiseksi 112 kansanedustajan aloitteeksi. Ja miksipä ei, tällaisen listan alkuun on ihan luontevaa laittaa se. Siitä voisi tulla varmaan pysyvä käytäntö, jos näin on.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Olen yksi niistä kehutuista opposition edustajista, jotka ovat tähän erinomaiseen lakialoitteeseen laittaneet nimensä. Aikoinaan pahimman laman aikaan, silloin, kun oikeistohallitus oli viimeksi vallassa, jouduin Etelä-Pohjanmaalla psykologina pienyrittäjien ja yrittäjien kriisiryhmään ja kuulin, ihme kyllä, kaikki nämä samat perinteiset yrittäjiä riivaavat asiat. Ne ovat olleet näköjään hoitamatta näihin päiviin asti, niin että toivon vaan hyvää menestystä tälle ed. Jaskarin erinomaiselle aloitteelle.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Itsekin olen tämän lakialoitteen allekirjoittaja, ja tämä ed. Jaskarin lakialoite on hyvä. Niin kuin täällä aiemmin jo todettiin, usein tällaisen yhden kahden hengen yrityksen ja työntekijän välillä ei ole kovinkaan suurta eroa; vaikka usein se yrittäjä saa palkan siitä toimestaan, niin ei paljon muuta. Tämä olisi jo pitänyt hoitaa, mutta toivottavasti hallitus nyt hoitaa tämän asian pois päiväjärjestyksestä. Niin kuin ed. Tiusanen täällä totesi, maailma muuttuu ja entistä enemmän yrittäjiä tulee Suomeen, mikä on hyvä asia. Silloin nämä asiat tulevat entistä enemmän meitä vastaan, eikä saa jäädä sellaisia katvealueita, että ihmiset eivät saa tukea.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Jaskarin ensimmäisenä allekirjoittajana tekemä aloite yrittäjän aseman parantamisesta on hyvä. Kannatan sitä lämpimästi, aivan kuten täällä käytetyissä puheenvuoroissa ovat edustajakollegat kannattaneet. Toivon asialle myönteistä valmistelua asianomaisessa valiokunnassa.

Marja Tiura /kok:

Puhemies! Nämä yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ovat — itse olen yhdeksän vuotta ollut täällä eduskunnassa — yhdeksän vuoden ajan aina olleet esillä täällä talossa, ja kuitenkaan tänä päivänäkään näitä ei kokonaisuutena ole kartoitettu ja käyty läpi. On todella syytä nyt pistää töpinäksi näitten asioitten kanssa. Hallitusohjelmassahan on kirjaus siitä, että nämä yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset tullaan käsittelemään ja kartoittamaan. Nyt onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että todella näin tulee tapahtumaan ja että tämä kokonaisuutena käytäisiin läpi.

Täällä on myöskin myöhemmin tänään illalla vielä tulossa keskusteluun ed. Harkimon aloite, 20) asia eli tämä lakialoite 48, laki työttömyysturvalain ja yrittäjien eläkelain muuttamisesta. Olisi ollut kenties ihan hyvä, että olisi voinut näistä molemmista aloitteista tässä samassa yhteydessä tavalla tai toisella keskustella.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Yksi tärkeä ja hyvä syy on vielä tälle aloitteelle: pienyrittäjät. Niitä meillä tarvitaan. Isojen varassa meillä on jo aikamoinen epävarmuus.

Keskustelu päättyi.