Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Tämä järjestäminen on tarkoitus siirtää uusille sosiaali- ja terveysalueille uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavalla lailla, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2014. Jotta nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei purettaisi ennen näiden alueiden toiminnan käynnistymistä, esitetään, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun. Näin turvataan alueiden palveluiden häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Kunnan ei kuitenkaan tarvitse siirtää yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi sellaisia tehtäviä, jotka se on hoitanut tämän lain voimaan tullessa, ja näinkin ollen turvataan kunnan asukkaiden palvelujen häiriötön jatkuminen ja vältetään lyhytaikaisista hallinnollisista väliaikaisratkaisuista aiheutuvat kustannukset.

Lakiehdotuksella ei muuteta valtioneuvostolle säädettyä toimivaltaa eikä säädellä kuntien yksityisoikeudellisten sopimusten voimassaoloa. Kunnat voivat ehdotetun lain voimaantulon jälkeenkin muuttaa yhteistoiminta-aluetta niin halutessaan ja siirtää sille vapaaehtoisesti myös uusia tehtäviä, mutta kuntien päätöksen tulee edelleen täyttää kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n vaatimukset. Jos näin ei ole, valtioneuvosto voisi käyttää lain 15 §:n 2 momenttiin perustuvaa toimivaltaansa ja päättää yhteistoiminnan järjestämisestä vielä vuosien 2015—16 aikana.

Esitykseen sisältyvässä toisessa lakiehdotuksessa ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuoltolain pykälä, jossa säädetään valtioneuvoston toimivallasta myöntää kunnalle poikkeus sosiaalihuollon tehtävien siirtämisestä. Säännös tulee edellä mainitun muutoksen myötä tarpeettomaksi, koska kunnat voivat järjestää sosiaalihuollon palvelut edelleen nykyisessä laajuudessa vuoden 2016 loppuun saakka, ja näin ollen säännös on selkeyden vuoksi aiheellista kumota.

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta on puoltanut lakiehdotuksen hyväksymistä. Edellä todetuin perustein hallintovaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.