Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettua lakia, meripelastuslakia, poliisilakia, tullilakia, ulkomaalaislakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja tieliikennelakia.

Rajavartiolain periaatesäännöksiä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Voimakeinoja koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin säännöksillä varautumisesta voimakeinojen käyttöön, käytöstä varoittamisesta sekä ampuma-aseen käytöstä. Lakiin otettaisiin säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista poliisin johdolla tapahtuvassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä rajavartiomiehen ja poliisin yhteispartiossa.

Rajavartiolain rikostorjuntaa koskevat säännökset ehdotetaan muutettavaksi selkeämpään muotoon.

Henkilön tarkastuksesta rajavalvonnan suorittamiseksi ehdotetaan säädettäväksi aiempaa täsmällisemmin. Rajavartiomiehille ehdotetaan oikeutta suorittaa turvallisuustarkastus myös muun kuin vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä.

Rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömien Rajavartiolaitoksen toimintojen varmistamiseksi maa- tai vesialueen omistaja tai haltija olisi velvollinen sallimaan rajavyöhykkeen takarajan merkinnän maa- ja vesialueilleen, ja näin myös näitten alueitten omistaja tai haltija olisi velvollinen sallimaan raja-aukon sekä rajavyöhykkeen kulku-uran raivaamisen kasvillisuudesta ja kulku-uralla Rajavartiolaitoksen liikkumisen mahdollistavat vähäiset rakennelmat.

Rajavartiolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset Rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä virka-avusta poliisille terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten yh- teydessä merialueilla.

Rajavartiolaitoksen tunnuskuvan, virkapuvun ja rajavartiomiehen tunnuksen oikeudeton käyttö säädettäisiin rangaistavaksi.

Lisäksi rajavartiolakiin ehdotetaan aiempaa kattavampaa vahingonkorvaussääntelyä.

Ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ulotettaisiin koskemaan myös ammattimaista alus- ja junaliikennettä.

Meripelastuslakiin lisättäisiin pelastustoimen erikoiskoulutettuihin meritoimintaryhmiin osallistumista koskevat säännökset. Meripelastusrekisteriin voitaisiin jatkossa tallettaa hätälähettimen tunnistetiedot ja haltijoiden ilmoittamat yhteystiedot onnettomuuksien varalta.

Eduskunta on edellyttänyt hallintovaliokunnan mietintöön 12/2005 sisältyvän lausumaehdotuksen perusteella, että hallintovaliokunnalle tulee antaa viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä seikkaperäinen kirjallinen selvitys lainsäädännön toimivuudesta ja soveltamisesta. Hallintovaliokunta on saamansa selvityksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että vuoden 2005 kokonaisuudistuksen toimeenpano on toteutettu hyvin ja asetetut tavoitteet on saavutettu. Hallintovaliokunta toteaa edelleen, että Rajavartiolaitoksen toimintojen ja työtehtävien kehittämistä on johdonmukaisesti jatkettu kokonaisuudistuksen jälkeen.

Nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys muodostaa tämän vuoksi luontevan jatkumon tapahtuneelle kehitykselle. Esitys liittyy myös uuden esitutkintalain, uuden pakkokeinolain ja uuden poliisilain voimaantuloon kuluvan vuoden alusta. Mainittujen lakien säätämisen yhteydessä rajavartiolakiin on ehdotettu ja hyväksytty vain kiireelliset ja aivan välttämättömät teknisluontoiset muutosehdotukset.

Hallituksen esitykseen on sisällytetty myös hallitusohjelman mukaisesti säännöksiä harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen parantamiseksi viranomaisyhteistyötä tehostamalla, salametsästyksen estämiseksi ja PTR-viranomaisten yhteistyön syventämiseksi, ja näin ollen hallitusohjelman tavoitteita toteuttavat niin poliisin ja Rajavartiolaitoksen yhteisvartiointia koskeva sääntelyehdotus kuin erityisesti ehdotus rajavartiolaitoksen ilmoitusvelvollisuudesta poliisille jo tiedusteluvaiheen rikosasioista sekä tiedonhankintakeinoista. Samaan normikokonaisuuteen sisältyvät säännökset rikosoikeuden siirtomahdollisuudesta poliisille ja Tullille jo tiedusteluvaiheessa.

Nimenomaan rajavartiolakiin nyt ehdotetaan muutoksia, joilla tehostetaan poliisin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä yhteispartioinnin muodossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rajavartiomiehille on tarkoitus antaa tietyissä tilanteissa ja tarkkarajaisesti samat toimivaltuudet kuin poliisilla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi myös silloin, kun rajavartiomiehet partioivat keskenään. Nimenomaan tässä vielä hallintovaliokunta korostaa, että tällä tavoin osaltaan pyritään varmistamaan harvaan asuttujen ja syrjäisten seutujen turvallisuuspalveluiden saatavuutta.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan muun muassa, että rajavartiomiehillä on käytössään poliisi- ja pakkokeinolain mukainen toimivaltuus televalvontaan ja henkilön tekniseen seurantaan estettäessä ja selvitettäessä törkeää metsästysrikosta. Tällä muutoksella voidaan poistaa nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvä, käytännön toiminnan kannalta ilmennyt puute.

Valiokunta toteaa lisäksi, että täällä on muitakin rajavartiolaitoksen tehtäviä ja toimivaltuuksia täydentäviä ja täsmentäviä säännöksiä kos-kien muun muassa henkilön tarkastusta, turvatarkastusta, rajavyöhykeluvan myöntämistä ja valvontalaitteen sijoittamista ilman maanomistajan lupaa, meritoimintaryhmiä ja rajavartiolaitoksen tiedonsaantioikeuksia. Valiokunnan katsomuksen mukaan säännökset on myös tältä osin muotoiltu asianmukaisesti ja niille on hyväksyttävät perusteet.

Koska kuitenkin näin paljon uusia säännöksiä, tehtäviä ja valtuuksien siirtoja on tullut, valiokunta tähdentää näiden toimenpiteiden edellyttävän huolellista kouluttamista ja käytännön soveltamisen harjoittelua.

Uusi laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa, joka on tullut voimaan 2014, on korvannut muun muassa aiemman so- tilaskurinpitolainsäädännön. Hallintovaliokunta ehdottaa uuden lainsäädännön huomioon ottamista Rajavartiolaitosta koskevassa sääntelyssä.

Rajavartiolaitoksen tehtävät Ahvenanmaan maakunnassa määräytyvät rajavartiolain, Ahvenanmaan itsehallintolain sekä Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla annetun presidentin asetuksen mukaan. Rajavartiolaitokselle kuuluvat Ahvenanmaalla rajavalvontatehtävät ja tullitehtäviä. Lisäksi Rajavartiolaitos vastaa siellä meripelastuksesta ja suorittaa poliisin pyytämiä virka-aputehtäviä.

Hallituksen esityksessä selostetaan lisäksi Ahvenanmaan itsehallintolain suhdetta nyt käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen. Rajavartiolaitoksen toimivaltuus suorittaa Ahvenanmaalla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtäviä perustuu vain sopimusasetukseen. Nyt käsiteltävänä olevan esityksen mukaiset ehdotukset rajavartiomiehen toimivaltuuksista eivät koske maakunnan aluetta. Muutkaan itsehallintolain mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaa koskeviin oikeusaloihin liittyvät ehdotukset eivät koske Ahvenanmaata.

Ahvenanmaa on ollut vuodesta 1856 lähtien demilitarisoitu. Lakiehdotuksella ei luonnollisestikaan voida puuttua tähän asemaan. Hallituksen esityksestä ilmenee, että valtioneuvosto on asettanut syyskuussa 2013 parlamentaarisen komitean uudistamaan Ahvenanmaan itsehallintolakia. Lisäksi Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta vuonna 2012 annetun valtioneuvoston selonteon mukaan valtioneuvosto selvittää, kuinka Ahvenanmaan erityisasema huomioidaan jatkossakin mahdollisissa öljyonnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa ja miten asianomaisten viranomaisten riittävä valmius varmistetaan.

Hallintovaliokunta pitää perustuslakivaliokunnan tavoin tarpeellisena, että Ahvenanmaan erityisasemasta johtuvat vaikutukset viranomaisten virka-apuun selvitetään ja että sääntelyä tarvittaessa täydennetään.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallintovaliokunta puoltaa 4.—8. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomina. 1.—3. ja 9. lakiehdotukseen sisältyy muutosesitys. Valiokunnan mietintö on yksimielinen.

Kari Tolvanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Rajavartiostolla, poliisilla ja Tullilla on nykypäivänä paljon päällekkäisiä tehtäviä joskin oma toimiala jokaisella, ja on täysin perusteltu tämä hallituksen esitys, että tätä lainsäädäntöä sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden että myös rikostutkinnan osalta harmonisoidaan. Näinhän on tapahtunut aikaisemmin, että tämä PTR-yhteistyö on toiminut.

Mutta nyt tietysti olen huolissani siitä, että on sama, vaikka täällä mitä lakeja säädetään, jos ei ole tekeviä käsipareja tuolla kentällä. Nyt tällä hetkellä alkaa olla jo huolestuttavaa, että kaikki nämä organisaatiot ovat käyneet hallintorakenneuudistuksen läpi, ja jos ensi vuonna vielä tulee 0,5:n leikkuri kaikille, niin olemme vaikeuksissa, vaikka kuinka lakeja täällä säätäisimme, ja ennen kaikkea kansalaiset ovat vaikeuksissa. Siksi, jos näin tapahtuu, meidän tässä talossa on sitten kyllä päätettävä, mitä tehtäviä nämä viranomaiset jättävät tekemättä. Kaikesta he eivät enää jatkossa suoriudu. Mutta tämä hallituksen esitys tältä osin on kuitenkin ihan hyvä.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Tolvanen osui naulan kantaan: venyttää ja vanuttaa ei voi loputtomiin niitä vähiä sisäisen turvallisuuden toimijoita. Sikäli kyllä, kun harva-alueen reunamilta tulen, näen, että tässä esityksessä on varmasti paljon hyvää, mutta kyllä huomio kiinnittyy nyt hallintovaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston esityksiin siinä, että budjettiasia täytyy ratkaista, kun puhutaan poliisimiesten määrästä kentällä. Se on jotain, mikä täytyy tehdä nyt, sitä ei voida mielestäni siirtää tulevalle eduskunnalle ja tuleville hallituksille.

Meillä on todellakin meneillään ollut suuri poliisin hallintorakenteen uudistus, ja jotenkin siellä täytyy nyt se työrauha taata ja seurata tilanteen kehittymistä, tilanteen etenemistä.

Ja lisäksi vielä — pakko palata tähänkin lakiin: Kyllä tämäkin vaatii sitten sitä seurantaa. Minun mielestäni koulutukseen on nyt kiinnitettävä huomiota, kun lähdetään tekemään tässä yhteispartiointia. Ja myöskin esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö kiinnitti tähän huomiota, kun tulee kysymykseen esimerkiksi hälytysajot, ja varmasti monenlaista käytännön tehtävää tässä on. Eli toivon todellakin sitten, että siihen perehdytykseen ja koulutukseenkin riittäisi niitä niukkoja resursseja kuitenkin jaettavaksi kunnolla, koska kunnolla tehty perehdytys kuitenkin sitten säästää siellä, kun ollaan kentällä tekemässä työtä.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Poliisihallinto on todella ollut viimeisten vuosien aikana suurten mullistusten kourissa. Vaikuttaa siltä, että kentältä väkeä vähennetään jatkuvasti, oli sitten kysymys mistä uudistuksesta hyvänsä. Nyt esimerkiksi itäisellä Uudellamaalla poliisin määrärahojen leikkaukset ovat merkittäviä, ja se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti kymmeniä virkoja joudutaan lakkauttamaan.

Tuoreiden uutisten mukaan jo tällä hetkellä hyvin suuri osa omaisuusrikoksista jää selvittämättä. Rikokset vain kirjataan ylös ja poliisi ei ollenkaan ryhdy sen tarkemmin selvittämään, kuka niitä olisi tehnyt. Kansalaisten kannalta on vaarana se, että kun tähän asti olemme luottaneet siihen, että poliisilta saa apua silloin kun on hätätilanne ja soittaa poliisille, niin tulevaisuudessa on aina suurempi uhka siitä, että kansalaiset eivät saa apua hätäänsä — edes täällä eteläisessä Suomessa — kohtuullisessa ajassa. Ja todella jo tällä hetkellä suuri määrä rikoksista jää täysin selvittämättä, mikä on kestämätöntä, kun ajatellaan, että oikeusvaltiossa rikokset pitäisi selvittää ja syylliset saada kiinni ja heille kuuluisi antaa rangaistukset.

Toivoisin todella, että istuva hallitus sen sijaan, että leikkaa poliisin resursseja, lisäisi niitä, koska poliisilla on selkeästi paikkansa tässä yhteiskunnassa ja riittävästi pitäisi olla rahaa tehtävien toteuttamiseen asianmukaisesti.

Yleiskeskustelu päättyi.