Täysistunnon pöytäkirja 66/2014 vp

PTK 66/2014 vp

66. TORSTAINA 12. KESÄKUUTA 2014 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Kiinteistön myyjän korvausvastuu

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Taloustilanne on hankala ja kotimainen ostovoima kortilla. Tämä heijastuu myös asuntomarkkinoille, (Puhemies koputtaa) erityisesti kasvukeskusten ulkopuolelle. Asuntokauppaa hankaloittaa myös kiinteistön myyjän raskas korvausvastuu piilevistä virheistä. Tällä hetkellä monet, varsinkaan ikääntyneet ihmiset eivät uskalla luopua omakotitaloistaan ja muuttaa pienempiin asuntoihin, koska pelko piilevien virheiden korvaamisesta vielä viisikin vuotta kaupanteon jälkeen on niin suuri. Ylimitoitetun korvausvastuun myötä tulee esille myös tapauksia, joissa ostaja teettää jopa uuden kuntotarkastuksen tarkoituksella vain vähän ennen tuon viiden vuoden täyttymistä, ja siinä esiin tulleita puutteita sitten vaaditaan myyjän korvattaviksi — näin siitä huolimatta, että laatuvirheet ovat saattaneet aiheutua esimerkiksi ostajan laiminlyömien kiinteistön normaalien huoltotoimenpiteiden johdosta, joita viidessä vuodessa ehtii syntyä. Haluaisinkin kysyä ministeriltä: mitä hallitus aikoo tehdä kiinteistön myyjän korvausvastuun kohtuullistamiseksi kiinteistön piilevien virheiden osalta, jotta ihmiset uskaltavat laittaa kotinsa myyntiin ja asuntokauppa piristyisi myös kasvukeskusten ulkopuolella?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! On aivan totta, niin kuin edustaja totesi, että asunnon hankkiminen on ehkä se kaikkein tärkein ja suurin hankinta, minkä ihminen elämässään tekee, ja sen takia on tärkeätä, että meillä on hyvät säännökset siitä, mitä tapahtuu, jos siinä kohteessa on jokin vika.

Meillä on maakaaressa sääntöjä siitä, miten kiinteistökauppoja tehdään, ja maakaaressa on myös sääntöjä siitä, minkälainen vastuu myyjällä on kohteestaan ja tavallaan myös siitä, mikä on ostajan selonottovelvollisuus. Voidaan sanoa, että nämä säännökset ovat toimineet suhtkoht hyvin, mutta meillä on tietysti ongelmia sen suhteen, että edelleen meillä esiintyy liian paljon kosteus- ja homeongelmia, vaurioita, joista ei tiedetä etukäteen. Maakaari on laadittu siinä mielessä oikeudenmukaisuutta ajatellen, että sekä ostajalla että myyjällä on tietty velvollisuus ja tietty vastuu, ja tähän ei ole (Puhemies koputtaa) ministeriössä nyt vireillä minkäänlaisia muutoksia. Sen sijaan ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt, ja tiedän, että ympäristöministeriössä on myös hankkeita, jotka tähtäävät siihen, että ennalta ehkäistäisiin paremmin näitä home- ja kosteusvaurioita.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Myös kuntotarkastuksia tekevien yritysten vastuu pohdituttaa. Kun kiinteistön myyjä teettää tämän tarkastuksen kiinteistössään ja maksaa siitä kohtalaisen summan, hän luottaa siihen, että myytävä kiinteistö on kunnossa tai ainakin, että kaikki sen virheet on tuotu esiin eikä ongelmia näin ollen jälkikäteen tulisi esiin. Kun virheitä sitten myöhemmin tuon tuostakin löytyy, ei tarkastuksen tehneellä yrityksellä kuitenkaan ole niistä mitään vastuuta, ja näin sitten kiinteistön myyjä joutuu korvausvastuuseen, mikä saattaa tarkoittaa kymmenien, jopa satojen tuhansien eurojen korvaamista. Toisinaan voi kyse olla todellakin jopa koko elämän mittaisten säästöjen hupenemisesta näihin korvausvastuisiin tai jopa lainan ottamisesta.

Olisi kohtuullista, että tarkastuksen tehneellä yrityksellä olisi vastuu tuosta tarkastustyöstään, ja olenkin sitä mieltä, että asiakkaan pitäisi voida luottaa tarkastuksen laatuun. Jos näin ei ole, niin tulee kyseisen yrityksen kantaa siitä vastuunsa. Haluaisin kysyä ministeriltä: miten hallitus aikoo turvata tavallisen kansalaisen kuluttajansuojan näiden asuntojen kuntotarkastusten yhteydessä?

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Meillähän on kuluttajansuoja aika korkealla tässä meidän maassamme, ja se on hyvä asia. Meillä on myös kuluttaja-asiamies, joka auttaa tällaisissa asioissa, ja kuluttaja-asiamiehelle voi myös valittaa, jos syntyy ongelmia. Tietysti jokaisella yrittäjällä on myös vastuu siitä, että hänen palvelunsa vastaa sitä, mitä hän on luvannut, ja ellei vastaa, niin silloin yrittäjä on myös siitä vastuussa.

Sellaista poppakonstia ei ole nyt tästä asiasta täällä annettavissa teille, mutta me voimme varmasti harkita näitä asioita edelleen. On tärkeätä, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota, ja ehkä asuntoministeri haluaa tästä jatkaa.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

Arvoisa herra puhemies! Tässä viitattiin ennaltaehkäisyyn, ja se on erittäin tärkeä asia. Nimittäin kyllä vaan niin on, että eivät suomalaiset enää ymmärrä sitä, että aivan liikaa syntyy sutta ja sekundaa. Liian moni perhe miettii, miksi tuli hankittua tällainen koti, missä jotain homeongelmia ilmenee. Liian monessa koulussa, lasten työpaikoilla, on homeongelmia, ja se on väärin ja siihen pitää voida puuttua.

Olen puhunut paljon siitä, että me tarvitsemme rakentamisen alalle laatutalkoot. Kaikkia toimijoita tarvitaan. On hyvä, että rakennusteollisuus itse on lähtenyt sellaisiin toimenpiteisiin, että etsitään, miten voidaan rakentamisen laatua parantaa. Meillä ympäristöministeriössä on hometalkoot meneillään, ja kiitos eduskunnalle ja sen tarkastusvaliokunnalle ja koko eduskunnalle aivan hienosta homeasioita käsittelevästä mietinnöstä, jota me täytäntöönpanemme sitten siellä meidän ministeriössämme.

Yksi konkreettinen asia, mitä olemme parhaillaan valmistelemassa, on esimerkiksi sääsuojaus rakennustyömailla. Eli teemme asetuksessa sen pakolliseksi. Kaikki ymmärtävät, että jos siellä on palikat märkänä, niin ei siitä varmasti hyvää synny.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa herra puhemies! On tärkeätä, että ministeri Viitanen viittasi tähän eduskunnan yksimieliseen pakettiin, 14:ään eri vaatimukseen näitten home- ja sisäilmaongel-mien osalta. Siellä näihin vastuukysymyksiin ja tähän kuntotarkastajien problematiikkaan on kiinnitetty paljon huomiota. Eduskunta yksimielisesti vaati marssijärjestyksessä seuraavaa: ensin pätevyysvaatimukset ja sen jälkeen vielä tämän vastuun tarkastelua. Pätevyysvaatimusten osalta sekä sosiaali- ja terveysministeriö että ympäristöministeriö ovat lähteneet hyvin liikkeelle, ja eduskunnalla on ollut sekä terveydensuojelulaissa että maankäyttö- ja rakennuslaissa jo nyt nämä pykälät. Tältä osin, tämän pätevyyden osalta, hallitus on reagoinut eduskunnan vaatimuksiin heti. Oikeusministeriöltä odotetaan sitten seuraavaksi tämän vastuukysymyksen tarkastelua näitten arvioitsijoiden vastuun osalta.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Hämmästelen ministereiden vastausta siitä, että jollain sääsuojauksella tai tämmöisillä mietinnöillä tulee kuntoon tämä asia. Meidän täytyisi todella pohtia sitä, että jos joku kantaa vastuuta, niin se oikeasti kantaa vastuuta. Esimerkiksi rakennustarkastajilla ei ole aikaa tarkastaa yleensä noita työmaita siinä määrin kuin heidän tehtäväänsä kuuluisi. Ja sitten meillä julkisissa hankinnoissa on hyvin tyypillistä se, että alihankkijoina tai jopa urakoitsijoina on yrityksiä, jotka on kolme kuukautta sitten perustettu. Kukaan ei kysy yritysten perään, että onko ammattitaitoa vai ei, vaan halvin voittaa. Eihän tällainen menettely ole mistään kotoisin, että se tilaaja, vaikka talon rakentaja, joutuu itse ottaman sen riskin sen takia, että yhteiskunta ei tue häntä millään tavoin — millään lainsäädännöllisillä keinoilla — sen riskin pienentämisessä esimerkiksi siten, että siellä olisi sanktioitu näitten henkilöitten korvausvastuu vaikka rakennustarkastajan osalta, että jos ei kerran tarkasteta kohteita, niin silloin siitä myös maksetaan. Tällaista lainsäädäntöä (Puhemies koputtaa) ihmiset odottavat, sitä, että se vastuu oikeasti kannetaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Tärkeitä asioita. Ne eivät vain ole tulleet vielä minun pöydälleni oikeusministeriössä, mutta on hyvä, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja nosti tämän asian tässä nyt esille. Meillä on kovasti töitä, kun haluamme viedä hallitusohjelmaa loppuun. On tärkeätä, että myös näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Tulemme perehtymään tähän ja tarkastamaan sitä tarkastusvaliokunnan raporttiakin, että tiedämme, missä tässä mennään. — Palataan tähän asiaan, kun on enemmän tietoa.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tärkeä asia, josta keskustellaan, mutta täytyy muistaa kuitenkin se, että monesti kun näitä asuntokauppoja käydään, vaikka omakotitalosta on kysymys, niin ei siellä yrittäjällä ole oikeastaan ollut mitään roolia siinä rakentamisessa. Ne ovat monesti olleet talkootyönä tehtyjä, tai sitten on ollut aivan joku pieni yrittäjä, joka on näitä tehnyt. Ne vastuut ovat hävinneet, kun se yritys on hävinnyt pois. Laki on muuttunut merkittävästi siinä, mikä on rakennusvalvonnan rooli tänä päivänä. Rakennusvalvonnalla ei ole siinä valvonnassa enää mitään roolia. Se on nyt tällä hetkellä aivan muualla.

Kuntotarkastuksilla on tänä päivänä erittäin iso rooli. On tietysti myyjän ja ostajan välinen asia, kenet he kuntotarkastajaksi siihen valitsevat, ja ostaja voi aina vaatia sen kuntotarkastuksen. Kuntotarkastajan pitää olla semmoinen, että siihen on uskominen. Mutta täytyy muistaa, että rakennuksilla on tietty elinkaari. Eivät ne voi olla 50:tä tai 100:aa vuotta, että niihin ei tulisi joku vika, (Puhemies koputtaa) varsinkin jos se käyttö on semmoista, ettei huolehdita niistä tärkeistä asioista. Kysynkin ministeriltä: oletteko te ihan oikeasti perehtynyt tähän sääsuojaukseen? Siinä on hyviä elementtejä, (Puhemies: Nyt aika on täynnä!) mutta ei se nyt ihan kaikkeen rakentamiseen sovi.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

Arvoisa puhemies! Kun sitä asetusta tehdään, niin varmasti kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Tässä edustaja antoi jo hyviä näkökulmia kaiken kaikkiaan siitä, miten tilanne tällä hetkellä on.

Kuntotarkastukset ovat tärkeitä, ja kyllä se rakennusvalvontakin on tärkeää. Meillä on myös sen osalta nyt uudistusta käynnissä. Eli hallitus on tässä rakennepoliittisessa ohjelmassaan päättänyt, että me uudistamme myös rakennusvalvontaa siten, että sitä kootaan suurempiin yksiköihin, jotta se voisi olla tehokkaampaa ja tuloksellisempaa ja jotta sieltä löytyisi enemmän asiantuntemusta. Tässä on monta eri toimenpidettä, mutta kyllä, arvoisa puhemies, minä olen saanut varsin hyvää palautetta ihan alaltakin siitä, että nämä sääsuojausasiat pistetään kuntoon, ja minä olen kyllä sitä mieltä hyvin vakavasti, että meidän kaikkien täytyy tehdä kaikkemme, jotta rakentamisen laatua voidaan tästä päivästä parantaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Ehdimme ottaa vielä yhden lyhyen kysymyksen.