Täysistunnon pöytäkirja 67/2003 vp

PTK 67/2003 vp

67. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

 

Jukka Gustafsson /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Käsiteltävänä on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö, joka koskee hallituksen esitystä osittaisen hoitovapaan laajentamisesta. Esitys liittyy vuosille 2003—2004 solmittuun tuposopimukseen ja hallitusohjelman tavoitteisiin parantaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Esityksen mukaan oikeus osittaiseen hoitovapaaseen pitenee puolellatoista vuodella eli peruskoulun ensimmäisen lukukauden lopusta toisen kouluvuoden loppuun. Tätä muutosta valiokunta pitää erittäin hyvänä ja tarpeellisena. Se vähentää pienten koululaisten yksinäisiä aamu- ja iltapäiviä ja antaa uusia mahdollisuuksia löytää toimivia perhekohtaisia ratkaisumalleja.

Osittaisen hoitovapaan saamiseen liittyvää työssäoloehtoa ehdotetaan esityksessä lievennettäväksi. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen syntyy, kun työntekijä on ollut saman työnantajan työssä vähintään 6 kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana. Nykyinen laki edellyttää 12 kuukauden työssäoloa viimeisten 24 kuukauden aikana. Valiokunta pitää myös tätä ehdotusta tarpeellisena. Nykyisillä työmarkkinoilla nuoret äidit ja isät ovat harvoin pitkäaikaisissa vakituisissa työsuhteissa. Usein heidän työsuhteensa ovat lyhyitä ja määräaikaisia ja niiden välissä on eripituisia työttömyysjaksoja. Ehdotettu työssäoloehdon lievennys on tarpeen, koska se helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista niissä perheissä, joissa isä tai äiti on määräaikaisessa työsuhteessa, tullut vasta äskettäin työmarkkinoille taikka vaihtanut työpaikkaa.

Vanhemmat voivat käyttää erilaisia osa-aikatyön malleja ja olla osittaisella hoitovapaalla hoitamassa lasta kumpikin vuorollaan. Näin molemmat voivat kantaa omalta osaltaan vastuuta lapsen hoitamisesta ja olla kuitenkin mukana työmarkkinoilla. Valiokunta korostaakin tarvetta jakaa perhevelvollisuuksien hoitaminen nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Tämä tasaisi kustannuksia vanhempien työnantajien kesken ja edistäisi siten sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Valiokunta toivoo, että uudistuksen myötä isät käyttäisivät hoitovapaata nykyistä enemmän.

Arvoisa puhemies! Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen muutosta ehkä pienen, mutta valiokunnan mielestä tärkeän erityisryhmän osalta. Asiantuntijat kiinnittivät valiokuntakäsittelyn aikana huomiota pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten asemaan. Näillä lapsilla oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin ja kestää yksitoista vuotta, koska heillä ei katsota vamman tai sairauden vuoksi olevan mahdollisuuksia saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin tulee noin tuhat lasta vuosittain eli 1—2 prosenttia kouluun tulevasta ikäluokasta.

Hallituksen esityksessä näiden lasten vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen olisi päättynyt toisen lukuvuoden päättyessä eli lapsen ollessa noin 9-vuotias. Valiokunta ei pitänyt tätä perusteltuna verrattuna niihin lapsiin, joiden koulunkäynnin alkamista on lykätty vuodella. Heidän vanhemmillaan oikeus osittaiseen hoitovapaaseen olisi käytännössä vuotta pidempään, koska lykkäyksen seurauksena lapsi on noin 10-vuotias toisen lukuvuoden päättyessä.

Valiokunta korosti pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten tarvetta erityiseen huolenpitoon. Valiokunta katsoi, että oikeus osittaiseen hoitovapaaseen tulee olla yhtä pitkään eli noin 10-vuotiaaksi asti sekä koulun aloittamisesta lykkäystä saaneiden että pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien lasten vanhemmilla. Tästä syystä valiokunta päätti yksimielisesti ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi. Lakiehdotuksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy, jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Työ- ja tasa-arvoasioiden valiokunta on tehnyt merkittävän päätöksen, kun se on nyt lähtenyt vastaamaan siihen huoleen, jota Suomessa on laajalti kannettu pienten koululaisten ja lasten hyvinvoinnista. Oli erittäin miellyttävää olla mukana siinä keskustelussa, joka päätyi siihen, että valiokunta yksimielisesti yli hallitus- ja oppositiopuolueiden rajojen päätti laajentaa tätä pienten koululaisten vanhempien oikeutta kolmannen lukuvuoden loppuun niiden lasten osalta, jotka ovat esimerkiksi vammaisia ja joilla koulunkäynti ja perusoppivelvollisuus on pidempi. Toivottavasti tämä on myöskin ennakkopäätös siitä, että eduskunta voi tällä tavalla tehdä parannuksia. Olin yllättynyt siitä, että työmarkkinaosapuolet suhtautuivat kovin kovin nihkeästi tähän valiokunnan tekemään parannukseen, jonka taloudellisetkaan vaikutukset eivät ole kovin suuret. Tällä tavalla on kuitenkin edistetty tasa-arvoa vammaisten ja muiden lasten kesken.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Olen iloinnut siitä, että hallitus on antanut tämän esityksensä, joka on ehdoton parannus nykytilanteeseen. Samoin iloitsen siitä, että valiokunta teki nämä muutokset, jotka ed. Gustafsson jo esitteli.

Kuitenkin haluan tehdä tähän vielä muutosesityksen, joka on pöydille jaettu, 4 §:n suhteen. Sen sisältö on se, että hoitovapaan voisi saada jopa siihen saakka, kun lapsi täyttää 15 vuotta. Tämä muutosesitys on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia, ja se sisältyy koko ryhmän allekirjoittamaan ed. Bjarne Kalliksen lakiesitykseen. Sen ideana ja tavoitteena on se, että perheet voisivat nykyistä joustavammin ja nykyistä yksilöllisemmin omasta perhetilanteestaan käsin tehdä tarvittaessa työajan lyhennyksiä. Toki tähän liittyy myös rinnakkaisesityksemme siitä, että myös osittaista hoitorahaa voitaisiin ulottaa nykyistä vanhempiin ikäluokkiin, mutta nyt käsittelemme vain tätä työsopimuslain muutosta, ja tässä suhteessa, herra puhemies, ehdotan hyväksyttäväksi tätä pykälämuutosta, joka on pöydille jaettuna.

Puhemies:

Tehnette tämän esityksen vielä yksityiskohtaisessa käsittelyssä.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ajatuksia.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehkä eduskunnan pöytäkirjoihin kannattaa todeta se, että tämä esitys tuli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta yksimielisesti. Valiokunnassa ovat toki edustettuna kristillisdemokraatit kahdella edustajalla.

Mitä sinällään tulee tähän esitykseen, jota ed. Räsänen esitteli, niin totta kai voidaan ajatella, että on perhepoliittisesti perusteltua laajentaa tätä osittaista hoitovapaata, enkä nyt tässä yhteydessä ota kantaa siihen, mitä sellainen mahdollisesti maksaisi. Sen sijaan kiinnittäisin huomiota siihen, että jos ja kun oletan, että tämä esitys on vakavasti tehty ja se ulottuu jopa 15 ikävuoteen asti, jolloin jo koululäksyjä on paljon, koulupäivät ovat pitkät jne. ja voisi olettaa, että monet lapset ja siinä iässä jo nuoret haluavat viettää aikaa myöskin yksikseen ja vanhemmilta löytyy sitä aikaa sitten iltaisin jne., niin asettaisin nyt pikkasen tarkempaankin syyniin itse tämän kristillisdemokraattien esityksenkin, vaikka toki ymmärrän sen perhepoliittisen perustelun noin alkuvuosien kohdalta.

__________

Ed. Liisa Jaakonsaari merkitään läsnä olevaksi.

__________

Yleiskeskustelu päättyy.