Täysistunnon pöytäkirja 67/2006 vp

PTK 67/2006 vp

67. KESKIVIIKKONA 7. KESÄKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja näiden muodostamalla verotusyhtymällä sekä yhteisetuudella on oikeus tehdä metsävähennys maatilana pidettävältä kiinteistöltä saamastaan metsätalouden pääomatulosta. Metsävähennyksen määrä on enintään 40 prosenttia verovelvollisen metsävähennykseen oikeuttavasta metsästä verovuonna saadun metsätalouden pääomatulon määrästä. Verovelvollisella on oikeus omistusaikanaan vähentää metsävähennyksenä enintään 50 prosenttia metsän hankintamenosta. Metsän hankintamenona pidetään metsän osuutta kiinteistön hankintamenosta. Jos kiinteistön omistusoikeus siirtyy edelleen vastikkeettomalla saannolla, verovelvollisella on sama oikeus metsävähennyksen tekemiseen kuin edellisellä omistajalla olisi ollut.

Metsävähennys tehdään verovelvollisen vaatimuksesta, ja hänen tulee sitä vaatiessaan esittää selvitys sen edellytyksistä. Verovuonna tehtävän metsävähennyksen on kuitenkin oltava vähintään 1 500 euroa. Tämä edellyttää, että verovelvollinen on saanut verovuonna vähintään 3 750 euron suuruisen metsätalouden pääomatulon. Jos verovuoden metsätalouden pääomatulo jää tätä pienemmäksi, metsävähennystä ei voi tehdä.

Arvoisa puhemies! Lakialoitteessani esitän poistettavaksi tuloverolain metsävähennystä koskevan vuotuisen verovelvolliskohtaisen vähimmäismäärän. Metsävähennys tulisi mahdolliseksi myös niissä tapauksissa, joissa verovelvollisen verovuonna tehtävä metsävähennys jää alle 1 500 euron. Metsävähennyksen verovuosikohtaista vähimmäismäärää ei voida perustella verotuksen yksinkertaistamistavoitteella. Se ei alun alkaenkaan ollut järkevästi perusteltavissa. Metsävähennyksen vähimmäismäärää koskevalla säännöksellä ei ole myöskään mainittavaa fiskaalista merkitystä. Esitetty vähimmäismäärän poistaminen on lainsäädäntöteknisesti helposti toteutettavissa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiviranta on tehnyt hyvän aloitteen metsävähennyksen alarajan poistamisesta. Tämä olisi oikeudenmukaisuutta metsätaloutta kohtaan. Itse olen tehnyt saman suuntaisen lakialoitteen kuluvan vuoden aikana. Minä katson, että tällä edistetään myös metsänomistajien omatoimisuutta hoitaa metsiään, ja tällaista kannustavaa tekijää tarvitaan.

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiviranta on niin tässä käsiteltävänä olevassa lakialoitteessa kuin edellisessä asiakohdassa olleessa lakialoitteessa tehnyt selkeät parannusehdotukset tuloverolakiin. Mielestäni näitä asioita on syytä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa valmistella, ja ellei nyt tällä kaudella synny luontevaa mahdollisuutta näiden epäkohtien korjaamiseen, niin ainakin selkeä evästys valtiovarainministeriöön, kun seuraava tuloverolain muutos on tulossa, otettavaksi siinä hallituksen esityksessä korjauskohteeksi.

Metsäasia ylipäätänsä samoin kuin edellisessä asiakohdassa ollut veroasia ovat tärkeitä, koskettavat hyvin suurta joukkoa verovelvollisia, ja erityisesti näissä kummassakin lähtökohtana on se, että ne ovat parantamassa oikeudenmukaisuutta ja kohdistuvat erityisesti juuri pienituloisiin heidän kannaltaan oikeudenmukaisella tavalla.

Keskustelu päättyy.

​​​​