Täysistunnon pöytäkirja 67/2011 vp

PTK 67/2011 vp

67. TORSTAINA 10. MARRASKUUTA 2011 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Voimassa olevan tuloverolain mukaan pääomatulojen tuloveroprosentti on 28. Hallituksen runsas kuukausi sitten eduskunnalle antaman esityksen mukaan pääomatulosta suoritettaisiin ensi vuoden alusta alkaen tuloveroa 30 prosentin mukaan. Hallitus esittää myös, että siltä osin, kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 50 000 euroa, pääomatulosta suoritettaisiin veroa 32 prosentin mukaan.

Hallituksen esitys pääomatulon tuloveroprosentin korottamisesta tulisi mielestäni hylätä. Siltä varalta, ettei näin tapahdu, tässä lakialoitteessani teen ehdotuksen, ettei pääomatulon tuloveroprosentin kiristämistä kohdisteta yksityisiin liikkeen- ja ammatinharjoittajiin, henkilöyhtiöiden osakkaisiin, maatalouden harjoittajiin eikä metsätalouden harjoittajiin.

Yrittäjän aktiivipääomatulon verotus tulisi eriyttää puhtaan sijoittajan passiivipääomatulon verottamisesta. Tämä voidaan toteuttaa siten, että verovelvollisen jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudesta, verotusyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuudesta, elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuudesta ja metsätalouden puhtaasta pääomatulosta määritetään pääomatulon tulovero siten, että näiden tulojen yhteenlasketusta määrästä 90 prosenttia katsotaan verotettavaksi pääomatuloksi ja 10 prosenttia verovapaaksi tuloksi. Tällöin käytännössä näiden mainitsemieni yrittäjäryhmien pääomatulon verotus ei kiristyisi. Tällaisia vastaavia esityksiä ovat tehneet myös merkittävät järjestöt kuten Suomen Yrittäjät ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Jos ehdotukseni toteutuu, toteutuisi myös yritysmuotoneutraliteetti suhteessa yhteisöihin, siis osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, joiden tuloveroprosenttia hallitus on esittänyt alennettavaksi 26:sta 25 prosenttiin, ja jos työmarkkinoiden raamisopimus toteutuu, niin edelleen 24,5 prosenttiin. Ehdottamani lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti yksinkertaista toteuttaa.

Eero Reijonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämä edustaja Kivirannan ehdotus on erittäin kannatettava monestakin eri syystä. Tässä nyt henkilöyhtiöt ja osakeyhtiöt saataisiin samalle viivalle, ja kun kaikki tiedämme sen, että pienyrittäjillä, henkilöyhtiöillä, metsätalouden harjoittajilla ei ole resursseja verosuunnitteluun eikä muuhun ja kun tätä kautta työpaikkoja luodaan Suomeen juuri tämänkaltaisissa yrityksissä, niin tämä olisi oikeudenmukainen ratkaisu ja sikäli erittäin kannatettava.

Eeva Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä. Erityisesti kannan huolta tällä hetkellä metsätalouden pääomaverotuksesta. Yritystoiminnassa, jossa useimmiten kerralla saatetaan tehdä todella suuria myyntejä, voi olla, että joudutaan yhtäkkiä maksamaan todella korkeita pääomaveroja.

Samalla pyytäisin kiinnittämään huomiota myöskin muuhun metsätalouden verotukseen elikkä siihen, että jo pienikin tulo, joka muualla katsotaan ansiotuloksi, tässä metsätalouden kohdalla on heti pääomatuloa, josta joudutaan maksamaan korkea vero, vaikka muualla tästä pienestä työtulosta joutuisi maksamaan vain hyvin pienen työtuloveron.

Lisäksi pyytäisin kiinnittämään huomiota metsätalouden lahjaverotukseen, joka on myös tässä uudessa hallitusohjelmassa nousemassa. Kun suuria metsätiloja ollaan siirtämässä uuteen omistukseen, niin niistä joudutaan maksamaan suuret lahjaverot, ja tämä estää huomattavan paljon suomalaista yritystoimintaa, mitä pitäisi Suomessa kehittää.

Mikko Savola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Täällä on keskusteltu aiemminkin siitä, kun näitä veroratkaisuja tehdään, mikä niiden vaikutus on minkin tulotason ihmisiin. Aina, kun puhutaan siitä, että hyvätuloisten ihmisten verotusta halutaan kiristää, niin siinä tapauksessa otetaan esimerkiksi pääomatulot, ja sehän ei näin mene. Meillä on todella suuri joukko Suomessa ihmisiä, jotka ovat pelkästään näiden pääomatulojen varassa. Aivan kuten tässä esimerkkejä on tullut muun muassa maa- ja metsätalouden osalta, niitä puukauppoja saatetaan tehdä kerran 20 vuodessa, kerran 10 vuodessa tai sitten saatetaan tehdä vuosittain pieniä kauppoja niin, että ainoa-ta tuloa ovat ne pääomatulot, jotka sen kautta muodostuvat. Nyt kun ollaan pääomatuloveroa kiristämässä, ollaan kiristämässä sitä 30 prosenttiin ja yli 50 000 euron summista 32 prosenttiin, niin aletaan jo sitten liikuttaa tätä ansiotuloverotuksen ja pääomatuloverotuksen rajaa niin kauas toisistaan, että tässä muodostuu erittäin suuria kärsijöitä. Tämä on erinomainen lakiesitys, minkä edustaja Kiviranta on tehnyt. Tämä vie tätä oikeudenmukaisempaan suuntaan, ja kannatan sen vuoksi tätä hyvin lämpimästi.

Jari Leppä /kesk:

Puhemies! Kataisen hallitus on halunnut kannustaa yrittäjyyttä, tukea kotimarkkinoiden toimivuutta, kannustaa investointeihin ja on tehnyt muun muassa yhteisöveroalennuspäätöksen. Sen sijaan aivan toiseen suuntaan se menee siinä, että se haluaa leikata ja rokottaa toimeentuloa henkilöyrittäjiltä, metsänomistajilta, maatalousyrittäjiltä pääomaveron korotuksen myötä. Siksi tämä edustaja Kivirannan tekemä lakialoite on enemmän kuin paikallaan. Tälle on myöskin selkeä niin Suomen Yrittäjien kuin myöskin MTK:n tuki olemassa, ja myöskin näissä järjestöissä ihmetellään sitä, että kun hallitusohjelmassa voimakkaalla tavalla kannustetaan äsken mainitsemiini asioihin, miksi sitten tällaisilla käytännön toimilla viedään asiaa aivan eri suuntaan. Siksi on paikallaan, että esitetään tällainen vaihtoehto, jolla nimenomaan pyritään ja pureudutaan ja joka on täsmätoimi kotimarkkinoiden ja meidän kansallisten toimien osalta, jotta ne voivat olla sellaisia, jotka tukevat meidän talouskasvua, meidän työllisyyttä ja kansantalouden kohentumista, ja mikä parasta, ympäri Suomen.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiitos näistä kannatuspuheenvuoroista. Täällä on hyvin käynyt ilmi se, että pääomatulo ei millään tavalla ole suurituloisten tuloa, vaan pääomatulon tuloveroprosentti koskee hyvin pienituloisia. Pääomatuloahan maksetaan ihan ensimmäisestä eurosta alkaen, kun sen sijaan ansiotuloverotuksessa on laaja verovapaa alue noin 16 000 euroon asti valtionverotuksessa ja myös kunnallisverotuksessa merkittävä verovapaa alue.

Metsätalouden verotus on sen kannattavuustasoon nähden aika ankaraa, ja on hyvä, että täällä kiinnitettiin huomiota siihen, että metsätalouteen kohdistuu myös erittäin ankara perintö- ja lahjaverotus erityisesti niin sanotuilla puhtailla metsätiloilla. Siihen yritettiin viime kaudella saada korjauksia, mutta se kaatui ei perustuslaillisiin asioihin vaan ihan puhtaasti poliittisiin erimielisyyksiin, kun keskustan esittämää mallia ei hyväksytty. Se olisi ollut kohtuullinen nimenomaan pienempien metsänomistajienkin kannalta.

Keskustelu päättyi.